Obmedzenia dedenia – osobitné pravidlá

Belgicko
Autor obsahu
European Judicial Network
Európska justičná sieť (pre občianske a obchodné veci)

1 Ukladajú osobitné pravidlá v rámci právneho poriadku tohto štátu z hospodárskych, rodinných alebo sociálnych dôvodov obmedzenia, ktoré sa týkajú dedenia nehnuteľného majetku, určitých podnikov alebo iných osobitných kategórií majetku, ktoré sa nachádzajú v tomto členskom štáte, alebo majú na takéto dedenie vplyv?

Podľa článku 745c Občianskeho zákonníka sa stanovujú osobitné pravidlá za predpokladu, že sa vlastníctvo určitého majetku rozdelí medzi potomkov zosnulého, ktorí nadobudnú holé vlastníctvo a pozostalým manželom, ktorý nadobudol užívacie právo.

V zásade môže pozostalý manžel alebo jeden z holých vlastníkov žiadať o čiastočnú alebo úplnú konverziu užívacieho práva, t. z. je možné kúpiť podiel od inej osoby do holého vlastníctva alebo do užívania.

Niektorý majetok však predstavuje výnimku z pravidla:

  • Ak by konverzia užívacieho práva mohla vážne poškodiť záujmy podniku alebo podnikateľskej činnosti, môže rodinný súd konverziu zamietnuť;
  • Súhlas pozostalého manžela alebo zákonného partnera žijúceho v spoločnej domácnosti sa vyžaduje, ak nehnuteľnosť a hnuteľné veci, ktorými je táto nehnuteľnosť zariadená, sa v deň začatia dedičského konania určili ako hlavné obydlie rodiny.

V článku 745g Občianskeho zákonníka sa v prospech zákonného partnera žijúceho v spoločnej domácnosti stanovuje podobná ochrana nehnuteľnosti, ktorá bola určená na spoločné bývanie rodiny a hnuteľných vecí, ktorými je zariadená táto nehnuteľnosť.

V článku 915a Občianskeho zákonníka sa okrem toho stanovujú povinné dedičské podiely v prospech pozostalého manžela a uvádza sa, že vo všetkých prípadoch sa tieto povinné dedičské podiely týkajú aspoň nehnuteľnosti, ktorá sa určila ako hlavné obydlie rodiny, a hnuteľných vecí, ktorými je zariadená táto nehnuteľnosť.

Ak dedenie zahŕňa celý poľnohospodársky podnik alebo jeho časť, sú dediči potomkovia v priamej línii oprávnení po ohodnotení odkúpiť hnuteľné veci a nehnuteľnosti, ktoré tvoria poľnohospodársky podnik (článok 1 prvý pododsek zákona z 29. augusta 1988 o režime dedenia poľnohospodárskych podnikov na účely zachovania ich kontinuity).

Za predpokladu, že dedenie nezahŕňa celý poľnohospodársky podnik alebo jeho časť, ale nehnuteľnosti, ktoré tvorili súčasť poľnohospodárskeho podniku zosnulého a jeden dedič potomok v priamej línii je v tomto okamihu prevádzkovateľ tohto majetku v rámci svojho vlastného poľnohospodárskeho podniku, tento dedič je takisto oprávnený odkúpiť po ohodnotení tento majetok s výhradou ustanovení Občianskeho zákonníka, ktorými sa ustanovujú práva pozostalého manžela a pozostalého zákonného partnera žijúceho v spoločnej domácnosti (článok 1 tretí pododsek zákona z 29. augusta 1988).

Nakoniec, podľa článku 4 zákona zo 16. mája 1900 o režime dedenia malého dedičstva sa stanovuje, že ak dedenie obsahuje všetky alebo časť nehnuteľností, ktorých celkový katastrálny príjem neprekračuje 1565 eur (článok 1 zákona), bez toho, aby boli dotknuté práva priznané pozostalému manželovi podľa článku 1446 Občianskeho zákonníka, je každý z dedičov v priamej línii a prípadne pozostalý nerozvedený a neodlúčený manžel oprávnený odkúpiť po ohodnotení buď obytnú jednotku, ktorú v okamihu úmrtia obýva poručiteľ, jeho manžel(-ka) alebo jeden z jeho potomkov, ako aj bytové zariadenia, alebo dom, hnuteľné veci ako aj pôdu, ktorú obyvateľ domu osobne alebo pre seba využíval, poľnohospodársky materiál a zvieratá spojené s pestovaním alebo tovar, suroviny, pracovný materiál a iné príslušenstvo spojené s obchodnou, remeselnou alebo priemyselnou prevádzkou.

2 Podľa právneho poriadku tohto štátu, uplatňujú sa tieto osobitné pravidlá na dedenie týkajúce sa uvedených druhov majetku bez ohľadu na rozhodné právo pre dedenie?

Tieto ustanovenia sú nevyhnutné, ale podľa právnych predpisov sa výslovne neuvádza, či sa musia uplatniť nezávisle od rozhodného práva.

3 Existujú v rámci právneho poriadku tohto štátu osobitné postupy na zabezpečenie súladu s uvedenými osobitnými pravidlami?

Viaceré postupy sa zaviedli na zabezpečenie týchto práv:

  • Schválenie žiadosti o konverziu užívacieho práva rodinným súdom. Rodinný súd pre rodinu môže buď zamietnuť konverziu užívacieho práva a pridelenie úplného vlastníctva, ak by mohli vážne poškodiť záujmy podniku alebo podnikateľskej činnosti, alebo schváliť žiadosť, ak to považuje za spravodlivé vzhľadom na osobitné okolnosti prípadu (článok 745c §2 Občianskeho zákonníka);
  • Odkúpenie poľnohospodárskeho podniku: Ak zainteresovaná osoba alebo jeden z jej veriteľov požiada o odkúpenie, rodinný súd pristúpi k ohodnoteniu. Na tieto účely môže súd menovať jedného alebo viacerých znalcov (článok 4 prvý pododsek zákona z 29. augusta 1988 – preferenčné poradie sa stanovuje v článku 3). V prípade námietky o spôsobe odkúpenia, ak jedna zo zainteresovaných osôb nesúhlasí alebo nie je prítomná, rodinný súd zvolá prostredníctvom súdnych zásielok zainteresované osoby alebo ich zákonných zástupcov najmenej pätnásť dní vopred. V stanovený deň sa zainteresované osoby zhromaždia na zasadnutí, ktorému predsedá sudca, ktorý ich zvolal. Zasadnutie sa môže konať aj v prípade neprítomnosti jedného alebo viacerých zainteresovaných osôb. Sudca, ktorý predsedá zasadnutiu, prípadne menuje notára, aby nahradil neprítomných, prijal ich podiely a udelil absolutórium; odmena notára je na náklady strán, ktoré zastupuje. Sudca urovná spory a na účely spísania listiny odkáže účastníkov na notára, ktorého si zvolia účastníci, alebo na notára menového z úradnej moci, ak sa účastníci nedohodli na jeho výbere (článok 4 tretí pododsek zákona z 29. augusta 1988). Okrem závažného dôvodu, ktorý vopred uznal rodinný súd, kupujúci nemôže scudziť nehnuteľnosti, predmety odkúpenia, počas 10 rokov od spísania listiny o odkúpení (článok 6 prvý pododsek zákona z 29. augusta 1988).
  • Odkúpenie malého dedičstva: postup je z väčšej časti rovnaký ako postup odkúpenia poľnohospodárskeho podniku (článok 4 tretí pododsek a piaty pododsek zákona zo 16. mája 1900). Iba obdobie, počas ktorého sa musí konať odpredaj bez toho, aby sa majetok mohol scudziť, je okrem závažného dôvodu, ktorý vopred uznal rodinný súd, 5 rokov od spísania listiny o odkúpení (článok 5 zákona zo 16. mája 1900).
Posledná aktualizácia: 27/08/2019

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné kontaktné body EJS. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska justičná sieť pre občianske a obchodné veci ani Európska komisia nenesú žiadnu zodpovednosť ani inak neručia za informácie alebo údaje, ktoré tento dokument obsahuje alebo na ktoré odkazuje. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.