Obmedzenia dedenia – osobitné pravidlá

Bulharsko
Autor obsahu
European Judicial Network
Európska justičná sieť (pre občianske a obchodné veci)

1 Ukladajú osobitné pravidlá v rámci právneho poriadku tohto štátu z hospodárskych, rodinných alebo sociálnych dôvodov obmedzenia, ktoré sa týkajú dedenia nehnuteľného majetku, určitých podnikov alebo iných osobitných kategórií majetku, ktoré sa nachádzajú v tomto členskom štáte, alebo majú na takéto dedenie vplyv?

Platné hmotné právo vylučuje tieto osoby ako dedičov alebo odkazovníkov:

1. všetky osoby, ktoré neboli počaté v čase otvorenia dedičského konania a

2. všetky osoby, ktoré sa narodili mŕtve.

Podľa práva sa všetky osoby, ktoré sa narodili živé, považujú za živé, pokiaľ sa nepreukáže opak.

Okrem uvedených osôb sú tieto osoby vylúčené ako nehodné dedenia:

1. všetky osoby, ktoré úmyselne zabili alebo sa pokúsili zabiť zosnulého, jeho manžela alebo dieťa, a všetci spolupáchatelia v týchto trestných činoch s výnimkou toho, ak bol tento čin spáchaný za okolností vylučujúcich trestnú postihnuteľnosť alebo ak bola dotknutá osoba omilostená;

2. všetky osoby, ktoré falošne obvinili zosnulého z trestného činu, ktorý možno potrestať odňatím slobody alebo prísnejšou trestnou sankciou, s výnimkou toho, ak je falošné obvinenie stíhané na základe žaloby podanej obeťou a ak nebola takáto žaloba podaná;

3. všetky osoby, ktoré násilím alebo podvodom podnietili zosnulého k spísaniu, zmene alebo odvolaní závetu alebo mu v tom zabránili, alebo ktoré zničili, utajili alebo zmenili závet zosnulého alebo vedome využili nepravý závet.

Osoby nehodné dedenia môžu dediť len vtedy, ak ich zosnulý výslovne uznal za hodných pomocou listiny s notársky overenými súhlasmi alebo pomocou závetu.

Ak zosnulý, ktorý si je vedomý dôvodu nehodnosti, spísal závet v prospech osoby nehodnej dedenia bez toho, aby ju výslovne uznal za hodnú, osoba nehodná dedenia dedí len v medziach závetu.

Podľa článku 54 platného zákona o rodine (Semeen kodeks) prestávajú byť bývalí manželia po rozvode vzájomnými zákonnými dedičmi a prichádzajú o všetky výhody, ktoré vyplývajú z ustanovení pre prípad smrti.

Toto pravidlo sa však neuplatňuje v prípade, že závetca výslovne uviedol, že ustanovenia závetu zostanú po rozvode účinné.

V zákone o vlastníctve (Zakon za sobstvenostta) sa stanovujú obmedzenia týkajúce sa dedenia v prospech cudzieho štátu, pričom cudzí štát nemôže zdedením nadobudnúť vlastnícke právo na nehnuteľný majetok v Bulharsku.

V bulharskom právnom poriadku sa stanovujú dve ďalšie obmedzenia v osobitných zákonoch týkajúcich sa dedenia nehnuteľného majetku na základe konkrétnej povahy dotknutého majetku.

V zákone o vlastníctve a užívaní poľnohospodárskeho majetku (Zakon za sobstvenostta i polzvaneto na zemedelskite zemi) sa uvádzajú osobitné pravidlá pre dedenie takéhoto majetku – poľnohospodárskej pôdy.

Podľa článku 3b tohto zákona sú cudzinci, ktorí nadobudnú vlastnícke právo na poľnohospodársku pôdu zákonným dedením, ale nespĺňajú podmienky stanovené v Zmluve o pristúpení Bulharskej republiky k Európskej únii, alebo ak nie je v medzinárodnej dohode ratifikovanej podľa postupu uvedeného v článku 22 ods. 2 Ústavy Bulharskej republiky stanovené inak, povinní previesť vlastníctvo osobám, ktoré majú nárok na nadobudnutie takéhoto majetku, do troch rokov od otvorenia dedičského konania.

V rovnakom duchu sa v článku 24 ods. 1 zákona o lesoch (Zakon za gorite) stanovuje obmedzenie týkajúce sa majetku, ktorý predstavuje lesnú plochu: cudzinci, ktorí nadobudnú vlastnícke právo na lesy a lesné plochy zákonným dedením, ale nespĺňajú podmienky stanovené v Zmluve o pristúpení Bulharskej republiky k Európskej únii, alebo ak nie je v medzinárodnej dohode ratifikovanej podľa postupu uvedeného v článku 22 ods. 2 Ústavy Bulharskej republiky stanovené inak, sú povinní previesť vlastníctvo osobám, ktoré majú nárok na nadobudnutie takéhoto majetku, do troch rokov od otvorenia dedičského konania.

2 Podľa právneho poriadku tohto štátu, uplatňujú sa tieto osobitné pravidlá na dedenie týkajúce sa uvedených druhov majetku bez ohľadu na rozhodné právo pre dedenie?

Vo všeobecnosti platí, že ak sa pravidlá osobitného zákona dostanú do rozporu so všeobecnými pravidlami, majú prednosť pravidlá osobitného zákona; preto platia uvedené obmedzujúce pravidlá vždy, keď sú pre to splnené hmotnoprávne podmienky.

3 Existujú v rámci právneho poriadku tohto štátu osobitné postupy na zabezpečenie súladu s uvedenými osobitnými pravidlami?

V zákone o vlastníctve a užívaní poľnohospodárskej pôdy sa stanovuje osobitný postup, ktorým sa zabezpečuje súlad s povinnosťou podľa článku 3b ods. 1 tohto zákona, umožňujúci štátu vykúpiť poľnohospodársku pôdu za ceny stanovené v nariadení Rady ministrov v prípade, že cudzinec neprevedie vlastnícke právo v lehote stanovenej v tomto pravidle.

Podobne v prípade majetku, ktorý predstavuje lesnú plochu, sa v zákone o lesoch stanovuje, že štát môže vykúpiť poľnohospodársku pôdu za ceny stanovené v nariadení Rady ministrov v prípade, že sa nedodrží lehota stanovená v článku 24 ods. 1 tohto zákona.

Posledná aktualizácia: 24/08/2021

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné kontaktné body EJS. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska justičná sieť pre občianske a obchodné veci ani Európska komisia nenesú žiadnu zodpovednosť ani inak neručia za informácie alebo údaje, ktoré tento dokument obsahuje alebo na ktoré odkazuje. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.