Obmedzenia dedenia – osobitné pravidlá

Estónsko
Autor obsahu
European Judicial Network
Európska justičná sieť (pre občianske a obchodné veci)

1 Ukladajú osobitné pravidlá v rámci právneho poriadku tohto štátu z hospodárskych, rodinných alebo sociálnych dôvodov obmedzenia, ktoré sa týkajú dedenia nehnuteľného majetku, určitých podnikov alebo iných osobitných kategórií majetku, ktoré sa nachádzajú v tomto členskom štáte, alebo majú na takéto dedenie vplyv?

V článku 4 zákona o dedičskom práve sa stanovuje, že dedičstvo prechádza na dediča, keď sa otvorí dedičské konanie. To spravidla znamená, že na dediča prechádzajú všetky práva a povinnosti. Jedinými výnimkami sú tie práva a povinnosti, ktoré sú svojou povahou vnútorne spojené s osobou poručiteľa alebo ktoré podľa zákona neprechádzajú z jednej osoby na druhú (článok 130 ods. 1 zákona o dedičskom práve).

Z dôvodov verejného záujmu sú určité druhy vecných práv obmedzené zákonom o obmedzeniach nadobúdania nehnuteľností, neplatí to však pre nadobúdanie nehnuteľného majetku dedením (článok 2 ods. 1, bod 6 zákona).

Na účasť na určitých typoch vlastníctva spoločností sa môžu vzťahovať obmedzenia. Napríklad podľa zákona o advokátskej komore len advokáti môžu byť spoločníkmi v spoločnosti advokátov (článok 54 ods. 1 zákona o advokátskej komore). Ak dedič nie je advokát, bude mu za hodnotu jeho podielu poskytnutá náhrada.

Stanovy akciovej spoločnosti môžu takisto obsahovať obmedzenia, ktoré zamedzujú prevodu akcií na dediča; v takom prípade musí byť dedičovi poskytnutá náhrada aj za hodnotu jeho podielu (článok 153 obchodného zákonníka).

2 Podľa právneho poriadku tohto štátu, uplatňujú sa tieto osobitné pravidlá na dedenie týkajúce sa uvedených druhov majetku bez ohľadu na rozhodné právo pre dedenie?

Uplatňovanie osobitných pravidiel nezávisí od rozhodného práva pre dedenie.

3 Existujú v rámci právneho poriadku tohto štátu osobitné postupy na zabezpečenie súladu s uvedenými osobitnými pravidlami?

Neexistujú žiadne osobitné postupy.

Posledná aktualizácia: 22/02/2024

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné kontaktné body EJS. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska justičná sieť pre občianske a obchodné veci ani Európska komisia nenesú žiadnu zodpovednosť ani inak neručia za informácie alebo údaje, ktoré tento dokument obsahuje alebo na ktoré odkazuje. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.