Obmedzenia dedenia – osobitné pravidlá

Nemecko
Autor obsahu
European Judicial Network
Európska justičná sieť (pre občianske a obchodné veci)

1 Ukladajú osobitné pravidlá v rámci právneho poriadku tohto štátu z hospodárskych, rodinných alebo sociálnych dôvodov obmedzenia, ktoré sa týkajú dedenia nehnuteľného majetku, určitých podnikov alebo iných osobitných kategórií majetku, ktoré sa nachádzajú v tomto členskom štáte, alebo majú na takéto dedenie vplyv?

Osobitné obmedzenia v zmysle čl. 30 nariadenia o dedičstve sa nachádzajú v Nemecku v práve výlučného dedičstva (Anerbenrecht), ktoré za určitých predpokladov podriaďuje poľnohospodársky užívaný majetok osobitných úpravám dedičského práva.

Takéto úpravy spočívajú v poriadku dedenia poľnohospodárskych dvorov (Höfeordnung), ktorý sa uplatňuje ako čiastočné federálne právo v Hamburgu, Dolnom Sasku, Sevrenom Porýnií-Westfálsku a Šlezvicko-Holštajnsku, ako aj v zákonoch výlučného dedičstva (Anerbengesetze) jednotlivých krajín [badenský zákon o poľnohospodárskych dvoroch (Badisches Hofgütergesetz) a württemberský zákon o výlučnom dedičstve (Württembergisches Anerbengesetz) v Badensku-Württembersku, pričom posledne menovaný sa uplatňuje už iba na prípady dedenia, pri ktorých sa poručitelia narodili pred 1. januárom 1930, hessenský poriadok o pôdnych majetkoch (Hessische Landgüterordnung) v Hessensku, porýnsko-pfalcký poriadok dedenia poľnohospodárskych dvorov (Rheinland-Pfälzische Höfeordnung) v Porýní-Pfalcku a brémsky zákon o poľnohospodárskych dvoroch (Bremisches Höfegesetz) v Brémach]. V iných spolkových krajinách takéto právne úpravy neexistujú. Pri určení príslušného práva výlučného dedičstva sa použije čl. 36 ods. 2 písm. c) nariadenia o dedičstve. V ostatnom sa uplatňuje čiastkové právo pôdnych majetkov (Landguterbrecht) občianskeho zákonníka (§§ 1515 ods. 2, 2049, 2312), ako aj § 13 zákona o prevode pozemkov (Grundstücksverkehrsgesetz), ktorý umožňuje pridelenie podniku iba zákonnému spoludedičovi.

Z obsahového hľadiska zahŕňa poriadok dedenia poľnohospodárskych dvorov (Höfeordnung) osobitné dedičské právo pre určité poľnohospodárske podniky. To slúži účelu zabrániť triešteniu poľnohospodárskych a lesníckych podnikov v prípade dedenia. Úpravy poriadkov dedenia poľnohospodárskych dvorov stanovujú, že majetok získa iba jeden dedič (dedič poľnohospodárskeho dvora), a tým zabezpečujú medzigeneračné zachovanie životaschopných poľnohospodárskych podnikov. Úpravy neslúžia iba súkromným záujmom jednotlivého majiteľa poľnohospodárskeho dvora, ale aj verejnému záujmu zachovať nerozdelené, výkonné poľnohospodárske podniky.

Ostatní spoludediči majú nároky na vyrovnanie, pričom výška týchto nárokov je nižšia ako pri inom dedičskom vysporiadaní, aby bol poľnohospodársky podnik ochránený pred nadmernými a tým jeho existenciu ohrozujúcimi nárokmi na odstupné resp. vyrovnanie.

2 Podľa právneho poriadku tohto štátu, uplatňujú sa tieto osobitné pravidlá na dedenie týkajúce sa uvedených druhov majetku bez ohľadu na rozhodné právo pre dedenie?

Na základe regulačného účelu práva výlučného dedičstva, ktoré pozostáva v zabezpečení medzigeneračného zachovania životaschopných poľnohospodárskych podnikov sa musia uvádzané osobitné úpravy bez ohľadu na dedičské právo poručiteľa uplatňovať na poľnohospodársky majetok, ktorý sa nachádza na vnútroštátnom území.

3 Existujú v rámci právneho poriadku tohto štátu osobitné postupy na zabezpečenie súladu s uvedenými osobitnými pravidlami?

V nemeckom práve sú v rámci procedurálneho poriadku pre veci poľnohospodárskych dvorov (Verfahrensordnung für Höfesachen – HöfeVfO) stanovené určité kontrolné postupy prostredníctvom poľnohospodárskeho súdu (Landwirtschaftsgericht), napríklad či ustanovenia závetu alebo zmluvy o prevode poľnohospodárskych podnikov neporušujú právo o dedení poľnohospodárskych dvorov (Höferecht).

Posledná aktualizácia: 15/12/2023

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné kontaktné body EJS. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska justičná sieť pre občianske a obchodné veci ani Európska komisia nenesú žiadnu zodpovednosť ani inak neručia za informácie alebo údaje, ktoré tento dokument obsahuje alebo na ktoré odkazuje. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.