Obmedzenia dedenia – osobitné pravidlá

Grécko
Autor obsahu
European Judicial Network
Európska justičná sieť (pre občianske a obchodné veci)

1 Ukladajú osobitné pravidlá v rámci právneho poriadku tohto štátu z hospodárskych, rodinných alebo sociálnych dôvodov obmedzenia, ktoré sa týkajú dedenia nehnuteľného majetku, určitých podnikov alebo iných osobitných kategórií majetku, ktoré sa nachádzajú v tomto členskom štáte, alebo majú na takéto dedenie vplyv?

Grécke právo obsahuje určité osobitné pravidlá zavádzajúce obmedzenia na dedenie majetku nachádzajúceho sa v Grécku z ekonomických, rodinných alebo sociálnych dôvodov.

Takéto osobitné pravidlá sú stanovené vo vzťahu k:

A) dedičstvu mníchov (pozri články 4, 18 a 19 zákona 3414/1909 o všeobecnom cirkevnom fonde a správe kláštorov ponechaného v platnosti prostredníctvom článku 99 zákona zavádzajúceho helénsky Občiansky zákonník, článok 7 ods. 2 a článok 25 zákona 4684/1930, článok 1 zákona 1918/1942 a článok I zákona 2067/1952). V týchto ustanoveniach sa uvádza najmä to, že zo zákona prejde dedičstvo mnícha na kláštor, v ktorom je pochovaný a v ktorého registroch je zapísaný, po odpočítaní povinného dedičského podielu dedičstva pre jeho dedičov. Odkazy majetku v závete, dary a dedičstvá, ktoré prejdú na mnícha po vstupe do kláštora, patria kláštoru a mních si ponechá iba 50 % užívacie právo na majetok, ktorý prešiel na kláštor, zatiaľ čo majetok nadobudnutý mníchom po prijatí jeho sľubov z iných odplatných dôvodov prejde na jeho osobu a môže s ním nakladať, ale nemôže tak urobiť prostredníctvom bezodplatných transakcií. Ak s ním nenakladá, po jeho smrti prejde 50 % tohto majetku na cirkevnú ústrednú finančnú službu a 50 % na kláštor. Treba upozorniť, že existujú ešte konkrétnejšie pravidlá pre mníchov na vrchu Athos (pozri článok 101 charty vrchu Athos, ktorá zostala v platnosti prostredníctvom článku 99 zákona zavádzajúceho helénsky Občiansky zákonník). Ak uvedení mnísi nadobudnú majetok po prijatí sľubov, tento majetok prejde na kláštor bez ohľadu na to, kedy mnísi zomrú a akékoľvek nakladanie s majetkom v závete bude neplatné, ako aj samotný závet.

B) Majetok prevedený dedičstvom, odkazom v závete alebo darovaním gréckemu štátu alebo orgánu, ktorý sa riadi verejným právom alebo na verejnoprospešné účely (pozri zákon 4182/2013 o verejnoprospešných dedičstvách, dedičstve bez dedičov a iné ustanovenia). Minister financií môže buď potvrdiť, alebo odoprieť dedičstvo majetku, pokiaľ to nie je dedičstvo, ktoré prešlo na štát z osoby bez závetu, pričom v takom prípade dedičstvo nie je možné odoprieť. Okrem toho sa predpokladá, že štát vždy prijme takéto dedičstvo s prihliadnutím na súpis majetku a dlžôb, čo znamená, že je zodpovedný za dlhy z dedičstva iba do hodnoty majetku dedičstva.

2 Podľa právneho poriadku tohto štátu, uplatňujú sa tieto osobitné pravidlá na dedenie týkajúce sa uvedených druhov majetku bez ohľadu na rozhodné právo pre dedenie?

Tieto osobitné pravidlá sa uplatňujú na dedenie bez ohľadu na právo, ktorým sa spravuje.

3 Existujú v rámci právneho poriadku tohto štátu osobitné postupy na zabezpečenie súladu s uvedenými osobitnými pravidlami?

Pokiaľ ide o osobitné pravidlá uvedené v bode B), v zákone 4182/2013 je okrem iného stanovené, že ak sa udelí súdne potvrdenie závetu alebo sa udelí súdne potvrdenie závetu v zahraničí, ktorý obsahuje nakladanie s dedičstvom v prospech verejnoprospešného účelu, alebo v prospech štátu, alebo inštitúcie, ktorá sa spravuje verejným právom, súdny úradník a/alebo konzulárny úrad v mieste, kde sa udelí súdne potvrdenie závetu alebo sa podá závet, a súdny úradník aténskeho súdu prvého stupňa, ktorému sa zašle závet, sú povinní zaslať kópiu dokladu o konaní o udelení súdneho potvrdenia závetu na príslušné riaditeľstvo ministerstva financií v priebehu prvých desiatich dní nasledujúceho mesiaca. V tomto zákone sa takisto stanovuje, že majetok zanechaný na verejnoprospešné účely sa má používať spôsobom určeným závetcom alebo darcom a je zakázané zmeniť verejnoprospešné ciele, spôsob a podmienky týkajúce sa správy dedičstva a ustanovenia o spôsobe, akým sa to má realizovať. V prípade akýchkoľvek pochybností o úmysloch závetcu alebo darcu alebo akýchkoľvek spochybnení týchto záležitostí, vyrieši túto záležitosť príslušný súd. Tým istým zákonom sa takisto zriadil register verejnoprospešných dedičstiev (národný register dedičstiev), v ktorom sa musia zaznamenať všetky takéto dedičstvá.

Posledná aktualizácia: 29/08/2019

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné kontaktné body EJS. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska justičná sieť pre občianske a obchodné veci ani Európska komisia nenesú žiadnu zodpovednosť ani inak neručia za informácie alebo údaje, ktoré tento dokument obsahuje alebo na ktoré odkazuje. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.