Obmedzenia dedenia – osobitné pravidlá

Maďarsko
Autor obsahu
European Judicial Network
Európska justičná sieť (pre občianske a obchodné veci)

1 Ukladajú osobitné pravidlá v rámci právneho poriadku tohto štátu z hospodárskych, rodinných alebo sociálnych dôvodov obmedzenia, ktoré sa týkajú dedenia nehnuteľného majetku, určitých podnikov alebo iných osobitných kategórií majetku, ktoré sa nachádzajú v tomto členskom štáte, alebo majú na takéto dedenie vplyv?

1. Poľnohospodárska a lesná pôda

1.1 Všeobecne

Na základe maďarského právneho poriadku je nadobudnutie vlastníctva poľnohospodárskej a lesnej pôdy upravené prísnymi pravidlami. Tieto obmedzenia ovplyvňujú aj nadobudnutie dedením, či už maďarskými štátnymi príslušníkmi, štátnymi príslušníkmi iných členských štátov alebo inými cudzincami. Reštriktívne ustanovenia sa nachádzajú v týchto dvoch aktoch:

 • zákon CXXII z roku 2013 o transakciách s poľnohospodárskou a lesnou pôdou (a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény) (zákon o transakciách s pôdou) a
 • zákon CCXII z roku 2013, ktorým sa stanovujú rôzne ustanovenia a prechodné opatrenia týkajúce sa zákona CXXII z roku 2013 o transakciách s poľnohospodárskou a lesnou pôdou (a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvénnyel összefüggő egyes rendelkezésekről és átmeneti szabályokról szóló 2013. évi CCXII. törvény) (zákon o prechodných opatreniach z roku 2013).

Tieto pravidlá sú veľmi zložité, hlavné ustanovenia významné z hľadiska dedenia možno zhrnúť takto:

1.2 Nehnuteľný majetok, ktorý patrí do vecnej pôsobnosti obmedzení

Nadobudnutia poľnohospodárskej a lesnej pôdy sa týkajú právne obmedzenia. Podľa oddielu 5 ods. 17 zákona o transakciách s pôdou zahŕňa pojem „poľnohospodárska a lesná pôda“ (poľnohospodárska pôda) toto:

 • všetky pozemky, ktoré sú v registri nehnuteľného majetku zapísané na jeden z týchto účelov: orná pôda, vinohrad, sad, záhrada, lúka, pasienok (trávny porast), tŕstie, les a lesnatá plocha (bez ohľadu na to, či sa pozemok nachádza v mestskom území alebo okrajovej oblasti) a
 • pozemky registrované ako vyňaté z obrábania pôdy a ktoré sú zapísané v registri nehnuteľného majetku ako: „oblasť registrovaná ako les vo Vnútroštátnej databáze lesov“.

1.3 Obmedzenia ovplyvňujúce nadobudnutie vlastníctva dedením

V zákone o transakciách s pôdou sa k dedeniu zo zákona a dedeniu zo závetu pristupuje odlišne, pokiaľ ide o nadobudnutie ornej pôdy. Obmedzenia opísané v zákone sa vzťahujú len na nadobudnutie dedením zo závetu a nevzťahujú sa na nadobudnutie ornej pôdy dedením zo zákona.

V zmysle oddielu 8 ods. 1 zákona o prechodných opatreniach z roku 2013 sa prípad, keď sa dedič zo závetu môže stať dedičom zo zákona – ak neexistuje závet a pod podmienkou, že iní dediči sú nespôsobilí dediči –, na účely uplatňovania obmedzení týkajúcich sa nadobudnutia pôdy považuje takisto za nadobudnutie vlastníctva dedením zo zákona.

1.3.1 Pravidlá týkajúce sa nadobudnutia vlastníctva dedením zo závetu

a) Vyžaduje sa povolenie subjektu verejného sektora

Ak závetca previedol vlastníctvo poľnohospodárskej pôdy v závete, na to, aby dedič oprávnený na základe závetu získal jej vlastníctvo, je potrebný súhlas subjektu verejného sektora (poľnohospodársky správny orgán) vo forme schválenia (oddiel 34 zákona o transakciách s pôdou). Poľnohospodársky správny orgán v rámci schvaľovacieho konania overí,

 • či je dedič oprávnený nadobudnúť pôdu a
 • že závet nepovedie k porušeniu alebo obídeniu obmedzenia nadobudnutia vlastníctva.

b) Obmedzenia týkajúce sa nadobudnutia poľnohospodárskej pôdy

V zákone o transakciách s pôdou sa k jednotlivým kategóriám právnych subjektov pristupuje odlišne, pokiaľ ide o oprávnenosť nadobudnúť poľnohospodársku pôdu. V tejto súvislosti treba rozlišovať tieto kategórie subjektov:

i) Právne subjekty, ktoré nemôžu za žiadnych okolností nadobudnúť vlastníctvo poľnohospodárskej pôdy

Medzi ne patria:

 • zahraničné fyzické osoby (občania členských štátov nie sú zahrnutí v tomto pojme),
 • iné štáty (alebo ich provincie, miestne samosprávy alebo ich orgány),
 • domáce alebo zahraničné právnické osoby (s niekoľkými výnimkami).

Výnimka: zákaz nadobudnutia poľnohospodárskej pôdy právnym úkonom nakladania s majetkom pre prípad smrti pre právnické osoby sa nevzťahuje na etablované cirkvi (ani na „ich organizácie, inštitúcie alebo časti, ktoré majú právnu subjektivitu podľa interných pravidiel cirkvi“).

ii) Osoby, na ktoré sa vzťahuje vymedzenie pojmu „poľnohospodár“

Pojem „poľnohospodár“ je vymedzený v oddiele 5 ods. 7 zákona o transakciách s pôdou. Do tohto vymedzenia patria fyzické osoby maďarskej štátnej príslušnosti alebo štátnej príslušnosti iného členského štátu, ktoré príslušné orgány registrovali v úradných registroch vedených na tento účel. Pri registrácii musia byť splnené podmienky stanovené v právnych predpisoch (poľnohospodárska alebo lesnícka odborná kvalifikácia, certifikované poľnohospodárske alebo lesnícke činnosti a príjmy z takýchto činností atď.).

Pre túto kategóriu osôb je horná hranica plochy poľnohospodárskej pôdy, ktorú môže ktokoľvek z nich vlastniť– „horná hranica nadobudnutia pôdy“ – 300 hektárov. Táto plocha zahŕňa pôdu, ktorú už vlastní dotknutá osoba, a pôdu, vo vzťahu ku ktorej už vykonáva užívacie práva (oddiel 16 ods. 1 zákona o transakciách s pôdou).

iii) Fyzické osoby, ktoré nie sú „poľnohospodári“, ale ktoré sú štátnymi príslušníkmi Maďarska alebo iného členského štátu

Osoby v tejto kategórii môžu nadobudnúť vlastníctvo poľnohospodárskej pôdy, ak plocha poľnohospodárskej pôdy v ich vlastníctve – spoločne s plochou poľnohospodárskej pôdy, ktorú chcú nadobudnúť – nepresahuje 1 hektár (oddiel 10 ods. 2 zákona o transakciách s pôdou).

Výnimka: uvedené obmedzenie sa neuplatňuje na transakcie medzi blízkymi príbuznými. Horná hranica nadobudnutia pôdy 300 hektárov však platí aj v týchto prípadoch (oddiel 10 ods. 3 a oddiel 16 ods. 1 zákona o transakciách s pôdou).

Na účely uvedených ustanovení sa pojem „štátny príslušník členského štátu“ vzťahuje na tieto osoby (oddiel 5 ods. 24 zákona o transakciách s pôdou):

 • štátny príslušník členského štátu Európskej únie (okrem Maďarska),
 • štátny príslušník štátu, ktorý je stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore,
 • štátny príslušník iného štátu, s ktorým sa na základe medzinárodnej dohody zaobchádza rovnako ako s uvedenými osobami.

1.3.2 Nadobudnutie vlastníctva dedením zo zákona

Opísané obmedzenia (bod 1.3.1) sa nevzťahujú na nadobudnutia poľnohospodárskej pôdy dedením zo zákona. Takže osoba, ktorá by nemohla nadobudnúť vlastníctvo maďarskej poľnohospodárskej pôdy dedením zo závetu (alebo transakciou medzi žijúcimi osobami) (napríklad niekto, kto nie je štátny príslušník členského štátu), môže nadobudnúť toto vlastníctvo dedením zo zákona.

2. Strelné zbrane a munícia

2.1 Všeobecne

Na základe maďarských právnych predpisov možno strelné zbrane a muníciu získať len so zbrojnou licenciou. Tieto právne predpisy obsahujú ustanovenia o držbe strelných zbraní:

 • zákon XXIV z roku 2004 o strelných zbraniach a munícií (a lőfegyverekről és lőszerekről szóló 2004. évi XXIV. törvény) (zákon o strelných zbraniach),
 • nariadenie vlády č. 253/2004 z 31. augusta 2004 o zbraniach a munícii (a fegyverekről és lőszerekről szóló 253/2004 Korm. rendelet) (nariadenie vlády o zbraniach),
 • vyhláška ministra vnútra č. 49/2004 z 31. augusta 2004 o strelniciach, uchovávaní strelných zbraní a munície subjektmi verejného sektora a o teoretických znalostiach a zručnostiach potrebných na držbu strelných zbraní (a lőterekről, a lőfegyverek, lőszerek hatósági tárolásáról, a fegyvertartáshoz szükséges elméleti és jártassági követelményekről szóló 49/2004. BM rendelet),
 • pokyn hlavného komisára vnútroštátnej polície č. 2/2016 zo 7. januára 2016 o pravidlách uchovávania strelných zbraní subjektmi verejného sektora, ich predaji, prevode, nakladaní so strelnými zbraňami, odovzdaní bez protihodnoty a zničení strelných zbraní (a lőfegyverek hatósági tárolásának, értékesítésének, elidegenítésének, hatástalanításának, érték nélküli leadásának, megsemmisítésének szabályairól szóló 2/2006. ORFK utasítás).

2.2 Aktívum, ktoré patrí do vecnej pôsobnosti obmedzení

Nadobudnutia „strelných zbraní a munície“ sa týkajú zákonné obmedzenia. V zmysle oddielu 2 ods. 16 a ods. 22 zákona o strelných zbraniach:

 • strelná zbraň: je akákoľvek prenosná zbraň alebo vzduchovka, z ktorej možno vystreliť projektil z pevného materiálu s hlavňovou energiou väčšou ako 7,5 J,
 • munícia: je akýkoľvek náboj zložený z projektilu, pušného prachu a rozbušky, ktorý je vopred zložený v jednom obale.

2.3 Obmedzenia vzťahujúce sa na dedenie zbraní

Keď zomrie držiteľ licencie, podľa oddielu 14 ods. 1 a ods. 2 vyhlášky ministra vnútra č. 49/2004 z 31. augusta 2004 dedič môže požiadať – keď sa osvedčenie o dedičstve stane právoplatným –, aby bola strelná zbraň a/alebo munícia

 • predaná predajcom strelných zbraní,
 • prevedená na osobu alebo organizáciu, ktorá má povolenie na jej nadobudnutie,
 • znehodnotená, zničená alebo
 • odovzdaná bez protihodnoty.

Ak dedič nevyužije opísané možnosti, polícia môže zničiť uskladnenú strelnú zbraň a/alebo muníciu alebo ich môže odovzdať predajcovi strelných zbraní po ocenení obchodným expertom. Suma z predaja zbrane a/alebo munície sa musí po odpočítaní prípadných nákladov vyplatiť vlastníkovi.

2 Podľa právneho poriadku tohto štátu, uplatňujú sa tieto osobitné pravidlá na dedenie týkajúce sa uvedených druhov majetku bez ohľadu na rozhodné právo pre dedenie?

Áno (vo vzťahu ku každému z uvedených aktív).

Pokiaľ ide o poľnohospodársku a lesnú pôdu (poľnohospodársku pôdu), v samotnej preambule zákona (zákon o transakciách s pôdou) sa uvádzajú hospodárske, rodinné, politické a sociálne faktory (napríklad schopnosť obcí udržať svoju populáciu, zlepšenie vekovej štruktúry ich miestnej populácie, zlepšenie rozvoja vidieka, zabezpečenie stabilnej prevádzky malých poľnohospodárskych podnikov atď.), ktoré jasne dokazujú zámer zákonodarcu, že obmedzenia stanovené v zákone o transakciách s pôdou by sa mali uplatňovať v každom prípade bez ohľadu na to, právnymi predpismi ktorého štátu sa riadi dedenie.

3 Existujú v rámci právneho poriadku tohto štátu osobitné postupy na zabezpečenie súladu s uvedenými osobitnými pravidlami?

1. Poľnohospodárska a lesná pôda

Áno.

Ak notár, ktorý vedie pozostalostné konanie, počas konania zistí, že dedičstvo zahŕňa poľnohospodársku alebo lesnú pôdu (poľnohospodársku pôdu) a závetca túto pôdu vo svojom závete previedol, pošle závet poľnohospodárskemu správnemu orgánu príslušnému podľa miesta, kde sa pôda nachádza. Tento orgán má právomoc úradne schváliť nadobudnutie vlastníctva poľnohospodárskej pôdy (oddiel 34 zákona o transakciách s pôdou). Notár v takýchto prípadoch preruší pozostalostné konanie, kým poľnohospodársky správny orgán neprijme rozhodnutie [oddiel 71 ods. 2 písm. d) zákona XXXVIII z roku 2010 o pozostalostných konaniach].

Poľnohospodársky správny orgán v rámci schvaľovacieho konania overí,

 • či je dedič oprávnený nadobudnúť pôdu a
 • že závet nepovedie k porušeniu alebo obídeniu obmedzenia nadobudnutia vlastníctva.

Poľnohospodársky správny orgán svoje rozhodnutie vo veci schválenia oznámi aj notárovi. Ak poľnohospodársky správny orgán odmietne dedičovi schváliť na nadobudnutie vlastníctva pôdy, toto ustanovenie závetu sa musí považovať za neplatné (oddiel 34 zákona o transakciách s pôdou). V takomto prípade je teda ustanovenie závetu právne neplatné, čo musí notár zobrať do úvahy, a prevod časti dotknutého dedičstva (predmetná poľnohospodárska pôda) dedičovi oprávnenému na základe závetu nemožno vykonať (oddiel 71 ods. 6 zákona XXXVIII z roku 2010 o pozostalostných konaniach).

Povinnosti poľnohospodárskeho správneho orgánu vykonávajú okresné úrady vlády.

2. Strelné zbrane a munícia

Áno.

Ak osoba, ktorá má zbrojný pas, zomrie, všetky strelné zbrane a munícia musí podľa oddielu 13 vyhlášky ministra vnútra č. 49/2004 z 31. augusta 2004 polícii okamžite oznámiť osoba, ktorá ich má v držbe a ktorá musí zabezpečiť aj ich úschovu do príchodu polície. Polícia prevezme a uchová oznámené strelné zbrane a muníciu a vypracuje o tom záznam.

Keď polícia prevezme strelné zbrane a muníciu, podľa kapitoly III vyhlášky hlavného komisára vnútroštátnej polície č. 2/2016 zo 7. januára 2016:

 • písomne informuje úradníka miestnej samosprávy zosnulého držiteľa licencie, ktorý vypracoval súpis dedičstva (inventarizačný úradník), že strelné zbrane a munícia sú v úschove subjektu verejného sektora,
 • zároveň požiada, aby boli strelné zbrane a munícia zapísané do súpisu dedičstva,
 • a vyžiada si informácie týkajúce sa toho, ktorý notár bude viesť pozostalostné konanie.

Polícia písomne informuje notára, ktorý vedie pozostalostné konanie, o tom, kde sa nachádzajú strelné zbrane a munícia, a požiada, aby jej bolo po ukončení pozostalostného konania poslané právoplatné osvedčenie o dedičstve.

Notár príslušne polícii pošle osvedčenie o dedičstve vydané po ukončení pozostalostného konania. Na základe osvedčenia o dedičstve polícia informuje dediča, že do 180 dní môže požiadať, aby strelné zbrane a muníciu predal predajca strelných zbraní alebo aby sa previedli na osobu alebo organizáciu, ktorá má oprávnenie na ich nadobudnutie, alebo môže iniciovať znehodnotenie, zničenie alebo odovzdanie strelných zbraní a munície bez protihodnoty.

Ak dedič v stanovenej lehote nevyužije opísané možnosti, polícia môže zničiť uskladnené strelné zbrane a/alebo muníciu alebo ich môže odovzdať predajcovi strelných zbraní po ocenení obchodným expertom. Suma z predaja zbraní a munície sa musí po odpočítaní nákladov vyplatiť vlastníkovi (oddiely 13 a 14 vyhlášky ministra vnútra č. 49/2004 z 31. augusta 2004).

Posledná aktualizácia: 15/01/2024

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné kontaktné body EJS. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska justičná sieť pre občianske a obchodné veci ani Európska komisia nenesú žiadnu zodpovednosť ani inak neručia za informácie alebo údaje, ktoré tento dokument obsahuje alebo na ktoré odkazuje. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.