Upozorňujeme, že verzia tejto stránky v pôvodnom jazyku francúzština bola nedávno zmenená. Na preklade zobrazenej jazykovej verzie v súčasnosti pracujeme.
Swipe to change

Obmedzenia dedenia – osobitné pravidlá

Luxembursko
Autor obsahu
European Judicial Network
Európska justičná sieť (pre občianske a obchodné veci)

1 Ukladajú osobitné pravidlá v rámci právneho poriadku tohto štátu z hospodárskych, rodinných alebo sociálnych dôvodov obmedzenia, ktoré sa týkajú dedenia nehnuteľného majetku, určitých podnikov alebo iných osobitných kategórií majetku, ktoré sa nachádzajú v tomto členskom štáte, alebo majú na takéto dedenie vplyv?

Áno, takéto obmedzenia existujú v luxemburských právnych predpisoch. Ide o povinné dedičské podiely uvedené v Občianskom zákonníku. Je však potrebné spresniť, že v týchto ustanoveniach sa neuvádzajú obmedzenia istého majetku alebo špeciálnych podnikov v zmysle položenej otázky, ani osobitné kategórie uvedeného majetku. Povinnými dedičskými podielmi sa takisto obmedzuje zákonná časť pozostalosti, a to nezávisle od povahy zoskupeného majetku.

Podľa článku 913 Občianskeho zákonníka sa takto stanovujú zásady, podľa ktorých dedičstvo odkázané závetom nemôže prekročiť polovicu majetku závetcu v prípade, ak závetca zanechá po svojej smrti jedno dieťa, tretinu, ak zanechá dve deti a štvrtinu, ak zanechá tri alebo viac detí. Podľa článku 916 Občianskeho zákonníka v prípade neexistencie potomkov možno darovaním medzi živými alebo závetnými dedičmi odkázať celý majetok.

Aj keď tieto obmedzenia nespadajú do dedičského práva, pre úplnosť treba spomenúť zmenený zákon z 18. júla 1983 o zachovávaní a ochrane lokalít a národných pamiatok. Nehnuteľnosti, ktoré sú klasifikované v súlade s ustanoveniami tohoto zákona, podliehajú istým obmedzeniam nezávisle od toho, či prináležia budúcemu alebo začatému dedičskému konaniu. Napríklad v článku 10 prvom pododseku prvej vete vyššie uvedeného zákona sa uvádza, že klasifikovanú nehnuteľnosť nemožno zničiť alebo premiestniť, ani zmeniť jej funkciu, nemožno ju reštaurovať, opravovať, ani nijako meniť, pokiaľ príslušný minister nevydá svoje povolenie. V článku 15 prvom pododseku tohto zákona sa uvádza, že žiadnu novú konštrukciu nemožno priradiť ku klasifikovaným nehnuteľnostiam bez špeciálneho povolenia ministra.

2 Podľa právneho poriadku tohto štátu, uplatňujú sa tieto osobitné pravidlá na dedenie týkajúce sa uvedených druhov majetku bez ohľadu na rozhodné právo pre dedenie?

V právnej vede sa názory líšia, pokiaľ ide o otázku, či sú povinné dedičské podiely súčasťou medzinárodného verejného poriadku a či sa v tomto dôsledku má dodržiavať nezávisle rozhodné právo na dedenie.

3 Existujú v rámci právneho poriadku tohto štátu osobitné postupy na zabezpečenie súladu s uvedenými osobitnými pravidlami?

Áno, týkajú sa povinných dedičských podielov. V prípade, ak právne úkony nakladania s majetkom medzi živými alebo pre prípad smrti prekračujú disponibilnú časť dedičstva, obmedzia sa na túto časť pri začatí dedičského konania. V článku 920 a nasl. Občianskeho zákonníka sa stanovuje postup obmedzenia darovania a dedičstva uplatniteľného pre tento druh situácií.

Posledná aktualizácia: 03/11/2020

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné kontaktné body EJS. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska justičná sieť pre občianske a obchodné veci ani Európska komisia nenesú žiadnu zodpovednosť ani inak neručia za informácie alebo údaje, ktoré tento dokument obsahuje alebo na ktoré odkazuje. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.