Upozorňujeme, že verzia tejto stránky v pôvodnom jazyku portugalčina bola nedávno zmenená. Na preklade zobrazenej jazykovej verzie v súčasnosti pracujeme.
Nová verzia bola zatiaľ preložená do týchto jazykov: angličtina.
Swipe to change

Obmedzenia dedenia – osobitné pravidlá

Portugalsko
Autor obsahu
European Judicial Network
Európska justičná sieť (pre občianske a obchodné veci)

1 Ukladajú osobitné pravidlá v rámci právneho poriadku tohto štátu z hospodárskych, rodinných alebo sociálnych dôvodov obmedzenia, ktoré sa týkajú dedenia nehnuteľného majetku, určitých podnikov alebo iných osobitných kategórií majetku, ktoré sa nachádzajú v tomto členskom štáte, alebo majú na takéto dedenie vplyv?

Áno, existujú pravidlá, ktorými sa ukladajú obmedzenia, ktoré sa týkajú dedenia v súvislosti s určitými kategóriami majetku alebo ktoré majú na ich dedenie vplyv.

V OBČIANSKOM ZÁKONNÍKU

V článku 1476 ods. 1 písm. a) a v článku 1485 Občianskeho zákonníka (Código Civil) sa stanovuje, že užívacie práva a vecné práva na používanie a na užívanie nehnuteľnosti sú vecné práva, ktoré zo zákona zanikajú úmrtím ich nositeľa.

V článkoch 2103-A a 2103-B Občianskeho zákonníka sa upravuje dedičstvo zo zákona: v čase rozdeľovania má pozostalý manžel prednosť, pokiaľ ide o právo na užívanie nehnuteľnosti, ktorá je domácnosťou manželov, a právo na používanie vecí, ktoré sa v nej nachádzajú, s výhradou určitých podmienok stanovených v zákonníku.

Aktualizované znenie Občianskeho zákonníka je k dispozícii v portugalčine na adrese:

http://www.pgdlisboa.pt/leis/lei_mostra_articulado.php?nid=775&tabela=leis&so_miolo=&

V ZÁKONNÍKU O OBCHODNÝCH SPOLOČNOSTIACH

V článku 184 zákonníka o obchodných spoločnostiach (Código das Sociedades Comerciais) sa stanovuje, že pokiaľ sa v stanovách spoločnosti neuvádza inak, v prípade úmrtia partnera verejnej obchodnej spoločnosti pozostalí partneri alebo spoločnosť musia zaplatiť príslušnú hodnotu dedičovi, ktorý získa práva zosnulého, pokiaľ sa nerozhodnú spoločnosť zrušiť a neinformujú o tom dediča do 90 dní odo dňa, keď sa dozvedeli o úmrtí partnera. Pozostalí partneri však môžu pokračovať v prevádzke spoločnosti spoločne s dedičom zosnulého, a to za predpokladu, že s tým dedič výslovne súhlasí.

V článku 225 zákonníka o obchodných spoločnostiach sa uvádza, že v zmluve spoločnosti s ručením obmedzeným sa môže stanovovať, že v prípade úmrtia partnera sa jeho podiel nesmie previesť na dedičov zosnulého a takisto že prevod môže podliehať istým požiadavkám.

Ak sa v dôsledku takejto zmluvy podiel neprevedie na dedičov zosnulého partnera, spoločnosť musí túto cenu odpísať, nadobudnúť alebo povoliť jej nadobudnutie niektorým z partnerov alebo treťou stranou; ak sa nijaké z týchto opatrení neuskutoční do 90 dní odo dňa, keď sa ktorýkoľvek z riaditeľov dozvedel o úmrtí partnera, podiel sa bude považovať za prevedený.

Ten istý systém sa podľa článkov 469 a 475 zákonníka o obchodných spoločnostiach uplatňuje v prípade úmrtia partnera komanditnej spoločnosti.

Podľa článku 252 ods. 4 zákonníka o obchodných spoločnostiach nesmie byť riadenie spoločnosti s ručením obmedzeným predmetom dedenia na základe úmrtia, a to ani v spojení podielom v spoločnosti.

Aktualizované znenie zákonníka o obchodných spoločnostiach je k dispozícii v portugalčine na adrese:

http://www.pgdlisboa.pt/leis/lei_mostra_articulado.php?nid=524&tabela=leis&so_miolo=&

PRÁVNY RÁMEC TÝKAJÚCI SA ZBRANÍ A MUNÍCIE

V článku 37 právneho rámca pre zbrane a muníciu (Regime Jurídico das Armas e Munições), schváleného zákonom č. 5/2006 z 23. februára 2006, sa stanovuje, že nadobudnutie registrovanej zbrane dedením v prípade smrti (mortis causa) je možné len na základe povolenia národného riaditeľa polície [Polícia de Segurança Publica (PSP)], ktoré sa dá získať v súlade s uvedeným právnym ustanovením.

Právny rámec pre zbrane a muníciu, schválený zákonom č. 5/2006 z 23. februára 2006, je k dispozícii v portugalčine na adrese:

http://www.pgdlisboa.pt/leis/lei_mostra_articulado.php?nid=692&tabela=leis&so_miolo=

2 Podľa právneho poriadku tohto štátu, uplatňujú sa tieto osobitné pravidlá na dedenie týkajúce sa uvedených druhov majetku bez ohľadu na rozhodné právo pre dedenie?

Odpoveď je kladná v prípade zániku užívacieho práva a vecných práv na používanie a na užívanie nehnuteľnosti v prípade smrti, ako aj v prípade pravidiel stanovených v zákonníku o obchodných spoločnostiach a v právnom rámci pre zbrane a muníciu.

Tento záver vyplýva aj z ustanovení článku 1 ods. 2 písm. h), k) a l) nariadenia (EÚ) č. 650/2012.

V prípade dedičstva zo zákona stanoveného v článkoch 2103-A a 2103-B Občianskeho zákonníka je odpoveď záporná.

Táto odpoveď však nemá vplyv na odlišný výklad súdov.

3 Existujú v rámci právneho poriadku tohto štátu osobitné postupy na zabezpečenie súladu s uvedenými osobitnými pravidlami?

V prípade nadobudnutia dedičstva sa v Občianskom zákonníku uvádzajú pravidlá, ktorými sa udeľujú právomoci na správu dedičstva a ktorými sa zabezpečuje súlad s uvedenými osobitnými pravidlami.

Postupy a zásady Občianskeho zákonníka sú:

  • ak je dedičstvo stále neúčinné – inými slovami, ak sa začalo dedičské konanie, dedičstvo však ešte nebolo prijaté alebo bolo vyhlásené za nenárokované v prospech štátu – právni nástupcovia (článok 2047) alebo vykonávateľ pozastaveného závetu (článok 2048) môžu dohodnúť správu majetku, ak by omeškanie týchto opatrení mohlo mať škodlivé účinky,
  • správa dedičstva po jeho prijatí prechádza na správcu dedičstva (články 2079 a 2087),
  • správca dedičstva môže dedičov alebo tretie strany požiadať, aby odovzdali majetok určený na správu, a použiť proti nim opätovné privlastnenie alebo vypratanie s cieľom dodržiavať alebo zabezpečiť opätovné získanie vecí, ktoré podliehajú jeho správe (článok 2088),
  • správca dedičstva môže vybrať pohľadávky voči dedičstvu v prípade, keď by ich vymáhanie mohlo byť ohrozené omeškaním alebo keď platba prebehne dobrovoľne (článok 2089),
  • dedič navyše môže vzniesť nárok na dedičstvo s cieľom získať súdne uznanie jeho spôsobilosti dediť a vymôcť celý majetok, ktorý je predmetom dedičstva, alebo jeho časť od osôb, ktoré majú tento majetok v držbe ako dedičia alebo na základe iného právneho nároku, či dokonca bez takéhoto nároku (článok 2075).

Pozn.

Informácie uvedené v tomto prehľade nie sú úplné ani záväzné pre kontaktný bod, pre súdy ani pre iné subjekty a orgány. Hoci sa prehľady pravidelne aktualizujú, nemusia obsahovať všetky zmeny právneho poriadku, a preto jeho prečítanie nepredstavuje náhradu za prečítanie aktuálne platných textov právnych predpisov.

Posledná aktualizácia: 19/09/2022

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné kontaktné body EJS. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska justičná sieť pre občianske a obchodné veci ani Európska komisia nenesú žiadnu zodpovednosť ani inak neručia za informácie alebo údaje, ktoré tento dokument obsahuje alebo na ktoré odkazuje. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.