Obmedzenia dedenia – osobitné pravidlá

Rumunsko
Autor obsahu
European Judicial Network
Európska justičná sieť (pre občianske a obchodné veci)

1 Ukladajú osobitné pravidlá v rámci právneho poriadku tohto štátu z hospodárskych, rodinných alebo sociálnych dôvodov obmedzenia, ktoré sa týkajú dedenia nehnuteľného majetku, určitých podnikov alebo iných osobitných kategórií majetku, ktoré sa nachádzajú v tomto členskom štáte, alebo majú na takéto dedenie vplyv?

Áno.

Rumunské právo obsahuje osobitné ustanovenia o nadobudnutí vlastníckeho práva k pozemku, ktorý sa nachádza v Rumunsku.

Napríklad v rumunskej ústave a príslušných právnych normách sa stanovuje, že cudzinci a osoby bez štátnej príslušnosti môžu nadobudnúť právo na súkromné vlastníctvo pozemku len za podmienok vyplývajúcich zo zmluvy o pristúpení Rumunska k Európskej únii a z iných medzinárodných zmlúv, ktorých je Rumunsko zmluvnou stranou, na základe reciprocity a za podmienok stanovených právnymi predpismi alebo dedením zo zákona. Takéto osoby nemôžu nadobudnúť vlastnícke právo k pozemkom dedením zo závetu.

Okrem toho existujú osobitné regulačné ustanovenia upravujúce niektoré kategórie majetku. Tieto ustanovenia sa uplatňujú bez ohľadu na štátne občianstvo príjemcu, alebo či je dedičstvo zo zákona alebo zo závetu. Napríklad autorské právo sa prevedie dedením podľa občianskoprávnych predpisov na obdobie 70 rokov bez ohľadu na dátum, kedy bolo dielo oprávnene zverejnené.

2 Podľa právneho poriadku tohto štátu, uplatňujú sa tieto osobitné pravidlá na dedenie týkajúce sa uvedených druhov majetku bez ohľadu na rozhodné právo pre dedenie?

Áno.

3 Existujú v rámci právneho poriadku tohto štátu osobitné postupy na zabezpečenie súladu s uvedenými osobitnými pravidlami?

Zákaz je výslovne ustanovený v zákone.

Posledná aktualizácia: 01/08/2023

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné kontaktné body EJS. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska justičná sieť pre občianske a obchodné veci ani Európska komisia nenesú žiadnu zodpovednosť ani inak neručia za informácie alebo údaje, ktoré tento dokument obsahuje alebo na ktoré odkazuje. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.