Prebiehajúce postupy a konania v oblasti civilnej justície, ktoré sa začali v prechodnom období, budú podľa práva EÚ ďalej prebiehať. Na portáli elektronickej justície budú na základe vzájomnej dohody so Spojeným kráľovstvom príslušné informácie týkajúce sa Spojeného kráľovstva uverejnené do konca roku 2024.

Obmedzenia dedenia – osobitné pravidlá

Škótsko
Autor obsahu
European Judicial Network
Európska justičná sieť (pre občianske a obchodné veci)

1 Ukladajú osobitné pravidlá v rámci právneho poriadku tohto štátu z hospodárskych, rodinných alebo sociálnych dôvodov obmedzenia, ktoré sa týkajú dedenia nehnuteľného majetku, určitých podnikov alebo iných osobitných kategórií majetku, ktoré sa nachádzajú v tomto členskom štáte, alebo majú na takéto dedenie vplyv?

V zmysle škótskeho práva sa dedenie dediteľného majetku, ktorý sa nachádza mimo Škótska, riadi právnymi predpismi jurisdikcie, v ktorej sa nachádza.

V prípade majetku, ktorý sa nachádza v Škótsku a existuje k nemu závet, má pozostalý/á manžel/manželka alebo partner/partnerka ako ochranu pred vydedením právny nárok na tretinu hnuteľného majetku zosnulého (pod hnuteľným majetkom sa rozumie napríklad hotovosť, nábytok atď.), ak existujú potomkovia (deti), alebo na polovicu hnuteľného majetku, ak neexistujú potomkovia. Potomkovia si delia polovicu hnuteľného majetku, ak neexistuje pozostalý/á manžel/manželka alebo partner/partnerka, alebo tretinu, ak existuje pozostalý/á manžel/manželka alebo partner/partnerka.

Ak osoba zomrie a nezanechá závet, uplatnia sa tieto pravidlá: v zmysle zákona o dedení (Škótsko) z roku 1964.

Prednostné práva

Po splatení dlhov má pozostalý/á manžel/manželka alebo partner/partnerka v prvom rade prednostné práva, ktoré pozostávajú z práva na:

  • dom (nehnuteľnosť), v ktorom žije, do hodnoty 473 000 GBP,
  • nábytok do hodnoty 29 000 GBP,
  • sumu 50 000 GBP alebo 89 000 GBP, podľa toho, či po sebe zosnulý zanechal deti.

Zákonné práva

Po uspokojení prednostných práv podlieha dedičstvo zákonným právam. Zákonné práva si možno uplatniť len na hnuteľný majetok zosnulého.

Pozostalý/á manžel/manželka alebo partner/partnerka má zákonné právo na tretinu hnuteľného majetku zosnulého, ak existujú potomkovia (deti), alebo na polovicu hnuteľného majetku, ak neexistujú potomkovia. Potomkovia si delia polovicu hnuteľného majetku, ak neexistuje pozostalý/á manžel/manželka alebo partner/partnerka, alebo tretinu, ak existuje pozostalý/á manžel/manželka alebo partner/partnerka.

Zvyšné dedičstvo

Zvyšné dedičstvo sa rozdelí medzi vzdialenejších príbuzných v súlade s oddielom 2 zákona o dedení z roku 1964.

2 Podľa právneho poriadku tohto štátu, uplatňujú sa tieto osobitné pravidlá na dedenie týkajúce sa uvedených druhov majetku bez ohľadu na rozhodné právo pre dedenie?

Ak mal zosnulý domicil v Škótsku, dedenie dediteľného majetku sa stanovuje na základe práva krajiny, v ktorej sa dediteľný majetok nachádza. Dedenie hnuteľného majetku zosnulého sa stanovuje na základe škótskych právnych predpisov bez ohľadu na to, kde sa tento majetok nachádza.

3 Existujú v rámci právneho poriadku tohto štátu osobitné postupy na zabezpečenie súladu s uvedenými osobitnými pravidlami?

V zmysle škótskych právnych predpisov majetok zosnulého zvyčajne spravuje vykonávateľ na základe schválenia šerifským súdom (Sheriff Court). Vykonávateľ má pri spravovaní majetku osobitý vzťah s oprávnenými osobami, ako aj viacero povinností, ktoré musí splniť, vrátane zhromaždenia majetku zosnulého, získania vlastníckeho práva k majetku na základe schválenia súdu, splatenia akýchkoľvek dlhov a rozdelenia zvyšného majetku medzi oprávnené osoby.

Medzi vykonávateľom a oprávnenou osobou existuje fiduciárny vzťah. Vykonávateľ sa nemôže dostať do postavenia, v ktorom je jeho záujem v konflikte s povinnosťou voči oprávnenej osobe. Ak sa vykonávateľ alebo správca dostane do takéhoto postavenia, môže ísť o porušenie dôvery, v prípade ktorého môže oprávnená osoba využiť právne prostriedky a obrátiť sa na súd.

Posledná aktualizácia: 24/08/2021

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné kontaktné body EJS. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska justičná sieť pre občianske a obchodné veci ani Európska komisia nenesú žiadnu zodpovednosť ani inak neručia za informácie alebo údaje, ktoré tento dokument obsahuje alebo na ktoré odkazuje. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.