Obmedzenia dedenia – osobitné pravidlá

Slovinsko
Autor obsahu
European Judicial Network
Európska justičná sieť (pre občianske a obchodné veci)

1 Ukladajú osobitné pravidlá v rámci právneho poriadku tohto štátu z hospodárskych, rodinných alebo sociálnych dôvodov obmedzenia, ktoré sa týkajú dedenia nehnuteľného majetku, určitých podnikov alebo iných osobitných kategórií majetku, ktoré sa nachádzajú v tomto členskom štáte, alebo majú na takéto dedenie vplyv?

V zákone o privatizácii (Zakon o denacionalizaciji) sa stanovujú osobitné pravidlá týkajúce sa dedenia sprivatizovaného majetku.

Tieto pravidlá sa uplatňujú v prípade pozostalostného konania, ak sa nerokovalo o majetku, ktorý je predmetom privatizácie, a ešte sa neprijalo rozhodnutie. V takejto situácii môže súd na žiadosť „právneho nástupcu“ vykonať nové mimoriadne pozostalostné konanie týkajúce sa sprivatizovaného majetku. Rozhodnutie o privatizácii sa vypracuje v mene osoby, ktorá bola v čase znárodnenia vlastníkom majetku.

Existujú osobitné pravidlá pre dedenie majetku spoločnosti. Tieto pravidlá sa tykajú prevodu majetku, ktorý zosnulý živnostník používal na vykonávanie zárobkovej činnosti, alebo prevodu účasti/podielov z účasti (členstva) v partnerskej alebo kapitálovej spoločnosti na právneho nástupcu alebo právnych nástupcov. Zákon o dedičstve (Zakon o dedovanju) neobsahuje žiadne konkrétne ustanovenie, ktoré by sa tým zaoberalo. Podľa zákona o dedičstve sa v okamihu smrti závetcu vytvorí spoločenstvo spoludedičov, ktoré trvá až do rozdelenia dedičstva, takže spoločnosť takisto spravujú dedičia spoločne. Ak je zdedeným majetkom spoločnosť, môže vzniknúť niekoľko situácií: ak bol nástupca spoločnosti vymenovaný v závete, ale nechce ďalej prevádzkovať spoločnosť, všetci dedičia musia prijať iné riešenie. Ak závetca napísal závet bez uvedenia nástupcu alebo nezanechal závet, dedičia sa musia dohodnúť na pokračovaní podnikania. Môžu rozhodnúť o tom, že žiadny z nich nebude pokračovať v podnikaní ako živnostník, v dôsledku čoho ukončí podnik svoju činnosť alebo sa predá. Prípadne sa môžu rozhodnúť, že jeden z dedičov bude pokračovať v podnikaní ako živnostník alebo že v podnikaní budú pokračovať niektorí alebo všetci dedičia. V druhom prípade zmenia podnikanie na jednu z foriem spoločností.

Pokiaľ sa v spoločenskej zmluve nestanovuje inak, verejná obchodná spoločnosť smrťou spoločníka zaniká. Účasť zosnulého v spoločnosti s ručením obmedzeným sa môže dediť. Ak existuje viac dedičov, účasť v spoločnosti sa stane spoločným vlastníctvom spoločenstva dedičov. Dedičia musia spravovať dedičstvo spoločne dovtedy, kým sa určia ich príslušné podiely. Pri rozdeľovaní dedičstva môžu vzniknúť dve situácie: účasť zostane vo vlastníctve spoločenstva dedičov, ktorí sa dohodnú, že budú mať rovnaké alebo rozdielne časti účasti, alebo že sa účasť rozdelí na základe dohody, pokiaľ v zakladateľskom dokumente nie je stanovené inak. Ak sa účasť rozdelí, z pôvodnej účastí sa vytvoria nové účasti.

Podiely v akciovej spoločnosti sa môžu dediť. Ak existuje viac dedičov, účasť v spoločnosti sa stane spoločným vlastníctvom spoludedičov. Účasť/podiel spravujú a nakladajú s ním v rámci spoločenstva dedičov.

zákone o dedení poľnohospodárskych podnikov (Zakon o dedovanju kmetijskih gospodarstev) sú stanovené osobitné pravidlá upravujúce dedenie poľnohospodárskych podnikov.

Hlavnou zásadou týchto pravidiel je zabrániť rozdeleniu poľnohospodárskych podnikov v prípade dedenia. Z tejto zásady vychádzajú ďalšie ustanovenia zákona. Vlastníctvo poľnohospodárskeho podniku je spravidla možné priznať len jednému dedičovi, ale musí spĺňať ďalšie podmienky. Ak bol závetca výlučným vlastníkom chráneného poľnohospodárskeho podniku, poľnohospodársky podnik zdedí dedič, ktorý má v úmysle tam pracovať, a vyberie sa na základe vzájomnej dohody všetkých dedičov. Ak sa dedičia nedokážu dohodnúť, dedič, ktorý preukáže svoj úmysel pracovať v poľnohospodárskom podniku, napríklad tým, že ukončí odbornú prípravu v oblasti poľnohospodárstva, alebo tým, že chodí na odbornú prípravu v tejto oblasti, má prednosť pred všetkými ostatnými dedičmi. Manželský partner zosnulého má za rovnakých podmienok prednosť pred potomkami zosnulého. Ak bol chránený poľnohospodársky podnik spoločným vlastníctvom závetcu a jeho pozostalého manželského partnera alebo konkrétnym majetkom jedného z nich, alebo ak manželia boli spoluvlastníkmi hmotného majetku poľnohospodárskeho podniku, dedičom poľnohospodárskeho podniku je pozostalý manželský partner závetcu. Ak chránený poľnohospodársky podnik vlastnil jeden z rodičov a jeho potomok alebo osvojiteľ a jeho osvojené dieťa, dedičom je potomok alebo osvojené dieťa. Zákonné účasti tých osôb, ktoré poľnohospodársky podnik nezdedili, sa považujú za povinné dedičské podiely. Dedič chráneného poľnohospodárskeho podniku musí byť okrem toho schopný prevziať poľnohospodársky podnik za podmienok, ktoré ho neprimerane nezaťažia.

2 Podľa právneho poriadku tohto štátu, uplatňujú sa tieto osobitné pravidlá na dedenie týkajúce sa uvedených druhov majetku bez ohľadu na rozhodné právo pre dedenie?

Dedenie chráneného poľnohospodárskeho podniku predstavuje prípad, keď právo krajiny, v ktorej sa nachádzajú niektoré osobitné kategórie majetku, obsahuje osobitné pravidlá, ktorými sa stanovujú obmedzenia týkajúce sa alebo ovplyvňujúce dedenie tohto majetku. Preto sa v prípadoch, keď je súčasťou dedičstva chránený poľnohospodársky podnik, ktorý sa nachádza v Slovinsku, uplatňuje slovinské právo bez ohľadu na rozhodné právo pre dedenie (zákon o dedení poľnohospodárskych podnikov).

3 Existujú v rámci právneho poriadku tohto štátu osobitné postupy na zabezpečenie súladu s uvedenými osobitnými pravidlami?

Zákon o dedení poľnohospodárskych podnikov obsahuje ustanovenia, ktoré sa nenachádzajú v zákone o dedičstve alebo sa odlišujú od týchto ustanovení. V prípade, že v zákone o dedení poľnohospodárskych podnikov sa nenachádzajú konkrétnejšie ustanovenia, ktoré sa vzťahujú na prípady dedenia chránených poľnohospodárskych podnikov, sa uplatňujú všeobecné pravidlá o dedení, t. j. ustanovenia zákona o dedičstve.

Posledná aktualizácia: 08/01/2020

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné kontaktné body EJS. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska justičná sieť pre občianske a obchodné veci ani Európska komisia nenesú žiadnu zodpovednosť ani inak neručia za informácie alebo údaje, ktoré tento dokument obsahuje alebo na ktoré odkazuje. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.