Obmedzenia dedenia – osobitné pravidlá

Španielsko
Autor obsahu
European Judicial Network
Európska justičná sieť (pre občianske a obchodné veci)

1 Ukladajú osobitné pravidlá v rámci právneho poriadku tohto štátu z hospodárskych, rodinných alebo sociálnych dôvodov obmedzenia, ktoré sa týkajú dedenia nehnuteľného majetku, určitých podnikov alebo iných osobitných kategórií majetku, ktoré sa nachádzajú v tomto členskom štáte, alebo majú na takéto dedenie vplyv?

a) Pre udržanie majetku v tej istej rodinnej vetve, pokiaľ dedí predok v priamej línii, sa v zákone stanovuje, že tento majetok musí byť vyhradený príbuzným tej istej línie (článok 811 španielskeho Občianskeho zákonníka [Código Civil]) a ovdovený manžel musí vyhradiť akýkoľvek majetok zdedený od svojho zosnulého manžela, ak sa znovu vydá/ožení alebo má ďalšie dieťa (článok 968 Občianskeho zákonníka). Predkovia v priamej línii dedia pred akoukoľvek inou stranou akýkoľvek majetok darovaný deťom alebo potomkom, ktorí zomreli bezdetní (článok 812 Občianskeho zákonníka).

b) Majetok nachádzajúci sa v provincii Biskajsko môže prejsť len na určitých príbuzných (článok 17 zákona č. 3/1992), pričom toto právo je priznané všetkým obyvateľom provincie Biskajsko (článok 23 zákona č. 3/1992).

c) S cieľom zabrániť deleniu podnikov z ekonomických dôvodov alebo v záujme rodiny, môže zostavovateľ stanoviť, že jeho ostatným dedičom bude ich podiel vyplatený vrátane odloženej platby, a to aj ak v dedičskej veci nie je dostatok hotovosti (odsek 2 článku 1056 Občianskeho zákonníka).

d) Kapitálová spoločnosť (sociedad de capital) môže vo svojich stanovách obmedziť prevoditeľnosť podielov, a to pre prípad úmrtia držiteľa akcií. Ak takéto obmedzenie existuje, kapitálová spoločnosť musí navrhnúť osobu, ktorá odkúpi podiel prislúchajúci dedičovi, alebo musí podiel sama odkúpiť (článok 124 španielskeho kráľovského legislatívneho dekrétu č. 1/2010 o kapitálových spoločnostiach, [Ley de sociedades de capital]).

e) Z ekonomických dôvodov je stanovená minimálna plocha pre poľnohospodársku pôdu, aby sa zabránilo jej deleniu medzi dedičov (článok 23 a nasl. zákona č. 15/1995 o modernizácii poľnohospodárskych podnikov).

f) Zo sociálnych dôvodov sa stanovia v právnych predpisoch štátu a autonómnych oblastí obmedzenia prevodu sociálneho bývania.

g) Právne predpisy v oblasti poľnohospodárskych prenájmov a prenájmov nehnuteľností umožňujú, aby určení nástupcovia nájomcu nadobudli právo subrogáciou (článok 24 zákona č. 49/2003 o poľnohospodárskych prenájmoch, články 16 a 33 zákona č. 29/1994 o prenájmoch nehnuteľností).

h) Nadobudnutie práv k majetku nachádzajúceho sa v zónach, ktoré vyhlásili, že obmedzujú vlastníctvo cudzích štátnych príslušníkov, podlieha vojenskému súhlasu z dôvodu národnej bezpečnosti alebo štátnej suverenity (články 4, 16 a 18 zákona č. 8/1975 z 12. marca 1975 o zónach a inštaláciách dôležitých z hľadiska národnej bezpečnosti a článok 46 kráľovského dekrétu 689/1978 z 10. februára 1978).

2 Podľa právneho poriadku tohto štátu, uplatňujú sa tieto osobitné pravidlá na dedenie týkajúce sa uvedených druhov majetku bez ohľadu na rozhodné právo pre dedenie?

Odseky b), e), f), g) a h) sa vzťahujú na majetok nachádzajúci sa v Španielsku bez ohľadu na právny poriadok, ktorým sa riadi dedenie; odsek d) sa použije, ak sa spoločnosť riadi španielskym právnym poriadkom.

3 Existujú v rámci právneho poriadku tohto štátu osobitné postupy na zabezpečenie súladu s uvedenými osobitnými pravidlami?

Notár, ktorý vyhotovuje zápis o prevode a úradník poverený zápisom majetku skontrolujú, či je prevod zákonný. Samozrejme, že sa môže požiadať o vydanie súdneho príkazu.

Posledná aktualizácia: 11/10/2023

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné kontaktné body EJS. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska justičná sieť pre občianske a obchodné veci ani Európska komisia nenesú žiadnu zodpovednosť ani inak neručia za informácie alebo údaje, ktoré tento dokument obsahuje alebo na ktoré odkazuje. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.