Omejitve dedovanja – posebna pravila

Avstrija
Vsebino zagotavlja
European Judicial Network
Evropska pravosodna mreža (v civilnih in gospodarskih zadevah)

1 Ali po pravu te države članice obstajajo posebna pravila, ki iz gospodarskih, družinskih ali socialnih razlogov določajo omejitve, ki se nanašajo ali vplivajo na dedovanje nepremičnin, določenih podjetij ali drugih posebnih kategorij premoženja, ki se nahajajo v tej državi članici?

Omejitve so lahko predvidene v deželnih zakonih o prometu z nepremičninami (Grundverkehrsgesetze), s katerimi se izvaja sporazum med zvezo in deželami v skladu s členom 15a zveznega ustavnega zakona (Bundesverfassungsgesetz) o civilnopravnih določbah o prometu z zazidljivimi zemljišči (Zvezni uradni list št. 260/1993, kakor je bil spremenjen z Zveznim uradnim listom I št. 1/2017; na voljo na: https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=10001259).

V skladu s členom 14 zakona o stanovanjski lastnini (Wohnungseigentumsgesetz) iz leta 2002 se v primeru smrti enega od partnerjev v „partnerstvu lastnikov“ (Eigentümerpartnerschaft) uporablja posebno pravilo: delež umrlega partnerja v minimalnem deležu in skupni stanovanjski lastnini po zakonu neposredno preide na preživelega partnerja, ki pa se prenosu lastništva lahko tudi odpove (Zvezni uradni list I št. 70/2002, kakor je bil spremenjen z Zveznim uradnim listom I št. 87/2015; na voljo na: http://www.ris.bka.gv.at/).

2 Ali se po pravu te države članice ta posebna pravila uporabljajo za dedovanje navedenega premoženja ne glede na pravo, ki se uporablja za dedovanje?

Navedena določba člena 14 zakona o stanovanjski lastnini iz leta 2002 o partnerstvu lastnikov s pravico preživelega, da nanj preide lastništvo, je načeloma zajeta v izjemi iz člena 1(2)(g) uredbe EU o dedovanju.

3 Ali po pravu te države članice obstajajo posebni postopki za zagotavljanje skladnosti z navedenimi posebnimi pravili?

Za zagotovitev skladnosti z določbami člena 14 zakona o stanovanjski lastnini iz leta 2002 je v odstavku 7 navedenega člena določeno, da se v primeru, če se zapuščina obravnava v tujini, naloge in pooblastila, ki so načeloma dodeljena (avstrijskemu) zapuščinskemu sodišču (Verlassenschaftsgericht), dodelijo pristojnemu avstrijskemu zemljiškoknjižnemu sodišču (Grundbuchsgericht).

Zadnja posodobitev: 05/06/2023

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezne kontaktne točke pri Evropski pravosodni mreži, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska pravosodna mreža v civilnih in gospodarskih zadevah ter Evropska komisija ne prevzemata nobene odgovornosti v zvezi z informacijami in podatki v tem dokumentu. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.