Omejitve dedovanja – posebna pravila

Estonija
Vsebino zagotavlja
European Judicial Network
Evropska pravosodna mreža (v civilnih in gospodarskih zadevah)

1 Ali po pravu te države članice obstajajo posebna pravila, ki iz gospodarskih, družinskih ali socialnih razlogov določajo omejitve, ki se nanašajo ali vplivajo na dedovanje nepremičnin, določenih podjetij ali drugih posebnih kategorij premoženja, ki se nahajajo v tej državi članici?

Člen 4 Zakona o dedovanju določa, da zapuščina preide na dediče z uvedbo dedovanja. To pomeni, da se praviloma vse pravice in obveznosti prenesejo na dediče. Edina izjema so tiste pravice in obveznosti, ki so po svoji naravi neločljivo povezane z zapustnikom, in tiste, ki jih v skladu z zakonom ni mogoče prenesti na drugo osebo (člen 130(1) Zakona o dedovanju).

Na podlagi javnega interesa so nekatere vrste stvarnih pravic omejene z Zakonom o omejitvah pri pridobitvi nepremičnin, vendar to ne velja za pridobitev nepremičnin prek dedovanja (člen 2(1)(6) Zakona).

Za udeležbo v nekaterih vrstah lastništev družb se lahko uporabljajo nekatere omejitve. Na primer, na podlagi Zakona o odvetniški zbornici so lahko delničarji v odvetniški družbi samo odvetniki (člen 54(1) Zakona o odvetniški zbornici). Če dedič ni odvetnik, bo prejel nadomestilo v vrednosti svojega deleža.

Tudi statut družbe z omejeno odgovornostjo lahko zajema omejitev, da se delnice ne prenašajo na dediče; v tem primeru mora dedič prav tako prejeti nadomestilo za vrednost svojega deleža (člen 153 Trgovinskega zakonika).

2 Ali se po pravu te države članice ta posebna pravila uporabljajo za dedovanje navedenega premoženja ne glede na pravo, ki se uporablja za dedovanje?

Uporaba posebnih pravil ni odvisna od zakona, ki se uporablja za dedovanje.

3 Ali po pravu te države članice obstajajo posebni postopki za zagotavljanje skladnosti z navedenimi posebnimi pravili?

Ne obstaja noben poseben postopek.

Zadnja posodobitev: 22/02/2024

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezne kontaktne točke pri Evropski pravosodni mreži, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska pravosodna mreža v civilnih in gospodarskih zadevah ter Evropska komisija ne prevzemata nobene odgovornosti v zvezi z informacijami in podatki v tem dokumentu. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.