Omejitve dedovanja – posebna pravila

Romunija
Vsebino zagotavlja
European Judicial Network
Evropska pravosodna mreža (v civilnih in gospodarskih zadevah)

1 Ali po pravu te države članice obstajajo posebna pravila, ki iz gospodarskih, družinskih ali socialnih razlogov določajo omejitve, ki se nanašajo ali vplivajo na dedovanje nepremičnin, določenih podjetij ali drugih posebnih kategorij premoženja, ki se nahajajo v tej državi članici?

Da.

Romunsko pravo vsebuje posebne določbe o pridobitvi lastninske pravice na zemljišču v Romuniji.

Romunska ustava in upoštevna pravna pravila na primer določajo, da lahko tujci in osebe brez državljanstva pridobijo pravico do zasebne lastnine na zemljišču le pod pogoji, ki izhajajo iz pristopa Romunije k Evropski uniji in iz drugih mednarodnih pogodb, katerih pogodbenica je Romunija, na podlagi vzajemnosti in pod pogoji, ki jih določa pravo, ali z zakonitim dedovanjem. Takšne osebe ne morejo pridobiti lastninske pravice na zemljišču z oporočnim dedovanjem.

Poleg tega obstajajo posebne regulativne določbe, ki urejajo nekatere kategorije premoženja. Te se uporabljajo ne glede na državljanstvo upravičenca ali ne glede na to, ali je dedovanje zakonito ali oporočno. Na primer, avtorska pravica se prenese z dedovanjem po civilnem pravu za obdobje 70 let, ne glede na datum, ko je bilo avtorsko delo zakonito objavljeno.

2 Ali se po pravu te države članice ta posebna pravila uporabljajo za dedovanje navedenega premoženja ne glede na pravo, ki se uporablja za dedovanje?

Da.

3 Ali po pravu te države članice obstajajo posebni postopki za zagotavljanje skladnosti z navedenimi posebnimi pravili?

Sprejeta je bila izrecna zakonska določba o prepovedi.

Zadnja posodobitev: 01/08/2023

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezne kontaktne točke pri Evropski pravosodni mreži, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska pravosodna mreža v civilnih in gospodarskih zadevah ter Evropska komisija ne prevzemata nobene odgovornosti v zvezi z informacijami in podatki v tem dokumentu. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.