Na področju civilnega pravosodja se bodo postopki, ki še potekajo, in postopki, ki so se začeli pred koncem prehodnega obdobja, nadaljevali po pravu EU. Evropski portal e-pravosodje bo na podlagi vzajemnega priznavanja ohranil informacije, povezane z Združenim kraljestvom, do konca leta 2024.

Omejitve dedovanja – posebna pravila

Škotska
Vsebino zagotavlja
European Judicial Network
Evropska pravosodna mreža (v civilnih in gospodarskih zadevah)

1 Ali po pravu te države članice obstajajo posebna pravila, ki iz gospodarskih, družinskih ali socialnih razlogov določajo omejitve, ki se nanašajo ali vplivajo na dedovanje nepremičnin, določenih podjetij ali drugih posebnih kategorij premoženja, ki se nahajajo v tej državi članici?

V skladu s škotskim pravom dedovanje dednih nepremičnin, ki se nahajajo zunaj Škotske, ureja zakonodaja tiste pristojnosti, pod katero se nahajajo.

Za lastnino, ki se nahaja na Škotskem, ima preživeli zakonec ali registriran partner v primeru oporoke za zaščito pred razdedinjenjem zakonsko pravico do tretjine premične zapuščine umrlega (premično premoženje, kot so denar, pohištvo itd.), če imata potomce, oziroma do polovice premične zapuščine, če jih nimata. Potomci si delijo polovico premične zapuščine, če ni preživelega zakonca ali registriranega partnerja, oziroma tretjino, kadar obstaja preživeli zakonec ali registriran partner.

Kadar oseba umre brez oporoke, se uporabljajo naslednja pravila na podlagi zakona o dedovanju (Škotska) iz leta 1964.

Prednostne pravice

Po plačilu dolgov ima prednostno pravico do zapuščine preživeli zakonec ali registriran partner, kar vključuje pravico do

  • doma (nepremično premoženje), v katerem živi, v vrednosti do 473 000 GBP,
  • pohištva v vrednosti 29 000 GPB,
  • denarnega zneska v višini 50 000 GBP ali 89 000 GBP, glede na to, ali je umrli imel otroke ali ne.

Zakonske pravice

Po zadostitvi prednostnim pravicam se v zvezi z zapuščino uveljavljajo zakonske pravice. Zakonske pravice se lahko uveljavljajo le za premično premoženje umrlega.

Preživeli zakonec ali registriran partner ima zakonsko pravico do tretjine premične zapuščine umrlega, če imata potomce, ali do polovice premične zapuščine, če jih nimata. Potomci si delijo polovico premične zapuščine, če ni preživelega zakonca ali registriranega partnerja, oziroma tretjino, kadar obstaja preživeli zakonec ali registriran partner.

Preostanek zapuščine

Preostanek zapuščine se razdeli bolj oddaljenim sorodnikom v skladu z oddelkom 2 zakona iz leta 1964.

2 Ali se po pravu te države članice ta posebna pravila uporabljajo za dedovanje navedenega premoženja ne glede na pravo, ki se uporablja za dedovanje?

Kadar umre oseba s stalnim prebivališčem na Škotskem, dedovanje dednega nepremičnega premoženja tega posameznika določa zakonodaja države, v kateri se dedno nepremično premoženje nahaja. Dedovanje premičnega premoženja umrlega je ne glede na to, kje se premoženje nahaja, določeno s škotskim pravom.

3 Ali po pravu te države članice obstajajo posebni postopki za zagotavljanje skladnosti z navedenimi posebnimi pravili?

V skladu s škotskim pravom zapuščino umrlega po izdaji potrdila grofijskega sodišča običajno upravlja izvršitelj oporoke. Izvršitelj oporoke je pri upravljanju zapuščine v posebnem razmerju z upravičenci in opravlja vrsto nalog, vključno z zbiranjem zapuščinske mase, vzpostavitvijo lastništva zapuščinske mase s pridobitvijo potrdila, plačilom morebitnih dolgov in razdelitvijo preostanka zapuščine upravičencem.

Odnos med izvršiteljem oporoke in upravičencem temelji na zaupanju. Izvršitelj oporoke ne sme zavzeti položaja, ki bi povzročil navzkrižje med njegovimi interesi in njegovo dolžnostjo do upravičenca. Če izvršitelj oporoke ali skrbnik zavzame tak položaj, lahko to pomeni kršitev zaupanja, na podlagi katere lahko upravičenec uveljavlja pravno sredstvo na sodišču.

Zadnja posodobitev: 24/08/2021

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezne kontaktne točke pri Evropski pravosodni mreži, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska pravosodna mreža v civilnih in gospodarskih zadevah ter Evropska komisija ne prevzemata nobene odgovornosti v zvezi z informacijami in podatki v tem dokumentu. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.