Omejitve dedovanja – posebna pravila

Španija
Vsebino zagotavlja
European Judicial Network
Evropska pravosodna mreža (v civilnih in gospodarskih zadevah)

1 Ali po pravu te države članice obstajajo posebna pravila, ki iz gospodarskih, družinskih ali socialnih razlogov določajo omejitve, ki se nanašajo ali vplivajo na dedovanje nepremičnin, določenih podjetij ali drugih posebnih kategorij premoženja, ki se nahajajo v tej državi članici?

a) Da bi premoženje, kadar ga deduje prednik, ostalo v isti veji družine, je v zakonu določeno, da mora biti to premoženje rezervirano za sorodnike v ravni črti (člen 811 španskega civilnega zakonika [Código Civil]) in da mora ovdovel zakonec rezervirati vse premoženje, ki ga je podedoval po pokojnem zakoncu, če ponovno sklene zakonsko zvezo ali dobi še enega otroka (člen 968 civilnega zakonika). Predniki dedujejo pred katero koli drugo osebo vse premoženje, ki je bilo darovano njihovim otrokom ali potomcem, ki so umrli brez potomcev (člen 812 civilnega zakonika).

b) Premoženje, ki se nahaja v pokrajini Vizcaya, se lahko prenese le na nekatere sorodnike (člen 17 zakona št. 3/1992), ta pravica pa velja za vse prebivalce pokrajine (člen 23 zakona št. 3/1992).

c) Da bi se preprečila razdrobitev podjetij, bodisi iz gospodarskih razlogov bodisi v interesu družine, lahko oporočitelj določi, da se drugim dedičem izplača njihov delež, vključno z odlogom plačila, tudi če v zapuščini ni dovolj denarja (člen 1056(2) civilnega zakonika).

d) Kapitalska družba (sociedad de capital) lahko v svojem statutu omeji prenosljivost deležev, tudi v primeru smrti imetnika. Če takšna omejitev obstaja, mora kapitalska družba pooblastiti osebo za nakup deležev, dodeljenih dediču, ali te deleže sama kupiti (člen 124 španskega kraljevega zakonodajnega odloka 1/2010 o kapitalskih družbah [Ley de sociedades de capital]).

e) Iz gospodarskih razlogov je bila za kmetijska gospodarstva določena minimalna površina, da bi se preprečila njihova razdelitev med dediče (člen 23 in naslednji zakona št. 15/1995 o modernizaciji kmetijskih gospodarstev).

f) Iz socialnih razlogov so z zakonodajo na ravni države in avtonomnih skupnosti določene omejitve za prenos socialnih stanovanj.

g) Zakonodaja o zakupu na ruralnih in urbanih območjih dovoljuje, da določeni nasledniki zakupnika pridobijo pravice zakupa s subrogacijo (člen 24 zakona št. 49/2003 o zakupih na ruralnih območjih, člena 16 in 33 zakona št. 29/1994 o zakupih na urbanih območjih).

h) Za pridobitev pravic do premoženja, ki se nahaja na območjih, za katera velja omejitev pridobitve lastništva s strani tujih državljanov, je iz razlogov nacionalne varnosti ali državne suverenosti potrebno vojaško dovoljenje (členi 4, 16 in 18 zakona št. 8/1975 z dne 12. marca 1975 o območjih in obratih, ki so v interesu nacionalne varnosti, ter člen 46 kraljevega odloka št. 689/1978 z dne 10. februarja 1978).

2 Ali se po pravu te države članice ta posebna pravila uporabljajo za dedovanje navedenega premoženja ne glede na pravo, ki se uporablja za dedovanje?

Odstavki b, e, f, g in h se uporabljajo za premoženje, ki se nahaja v Španiji, in sicer ne glede na pravo, ki ureja dedovanje, odstavek d pa se uporablja za družbe, ki jih ureja špansko pravo.

3 Ali po pravu te države članice obstajajo posebni postopki za zagotavljanje skladnosti z navedenimi posebnimi pravili?

Notar, ki izda listino o prenosu, in uradnik registra, ki je pristojen za vpis premoženja, preverita zakonitost prenosa. Lahko se zahteva tudi sodna odločba.

Zadnja posodobitev: 11/10/2023

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezne kontaktne točke pri Evropski pravosodni mreži, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska pravosodna mreža v civilnih in gospodarskih zadevah ter Evropska komisija ne prevzemata nobene odgovornosti v zvezi z informacijami in podatki v tem dokumentu. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.