Begränsningar i fråga om arv – särskilda regler

Österrike
Innehåll inlagt av
European Judicial Network
Det europeiska rättsliga nätverket (på privaträttens område)

1 Finns det särskilda regler enligt denna medlemsstats lagstiftning som, med hänsyn till ekonomiska, familjemässiga eller sociala förhållanden, begränsar eller påverkar arvskiftet med avseende på fast egendom, vissa företag eller andra särskilda kategorier av tillgångar som är belägna i denna medlemsstat?

Delstaternas lagar om köp och försäljning av fastigeheter (Grundverkehrsgesetze) kan innehålla begränsningar i fråga om tillämpningen av avtalet mellan förbundsregeringen och delstaterna enligt artikel 15a i den österrikiska grundlagen (Bundesverfassungsgesetz) på civilrättsliga bestämmelser om köp och försäljning av tomter (Bundesanzeiger (det österrikiska officiella kungörelseorganet) nr 260/1993 ändrad genom Bundesanzeiger I nr 1/2017, tillgänglig på https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=10001259).

I enlighet med § 14 i 2002 års lag om bostadsfastigheter (Wohnungseigentumsgesetz) gäller en särskild regel om en av delägarna i ett ”bostadsdelägarskap” (Eigentümerpartnerschaft) avlider. Äganderätten till den avlidnes del av minimiandelen och den gemensamma bostadsfastigheten övergår i så fall enligt lag direkt till den efterlevande partnern. Den senare kan dock avstå från sin rätt till denna övergång av äganderätten (Bundesanzeiger I nr 70/2002 ändrad genom Bundesanzeiger I nr 87/2015, tillgänglig på http://www.ris.bka.gv.at/).

2 Tillämpas dessa särskilda regler enligt denna medlemsstats lagstiftning på arvsskiften som rör ovan nämnda tillgångar oavsett vilken lag som är tillämplig på arvet?

Ovannämnda bestämmelse i § 14 i 2002 års lag om bostadsfastigheter om samäganderätt med rätt att överta egendomen för den efterlevande omfattas av de undantag som anges i artikel 1.2 g i EU:s arvsförordning.

3 Finns det särskilda förfaranden enligt denna medlemsstats lagstiftning som säkrar efterlevnaden av ovan nämnda särskilda regler?

För att säkerställa efterlevnaden av § 14 i 2002 års lag om bostadsfastigheter anges i § 7 i denna lag att om ett dödsbo skiftas utomlands övergår de skyldigheter och befogenheter som tillkommer den (österrikiska) domstolen med ansvar för boutredningar (Verlassenschaftsgericht) till den domstol som ansvarar för det österrikiska fastighetsregistret (Grundbuchsgericht).

Senaste uppdatering: 05/06/2023

De nationella versionerna av sidan sköts av respektive kontaktpunkt. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Varken det europeiska rättsliga nätverket eller kommissionen påtar sig något som helst ansvar för information eller uppgifter som ingår eller åberopas i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.