Begränsningar i fråga om arv – särskilda regler

Belgien
Innehåll inlagt av
European Judicial Network
Det europeiska rättsliga nätverket (på privaträttens område)

1 Finns det särskilda regler enligt denna medlemsstats lagstiftning som, med hänsyn till ekonomiska, familjemässiga eller sociala förhållanden, begränsar eller påverkar arvskiftet med avseende på fast egendom, vissa företag eller andra särskilda kategorier av tillgångar som är belägna i denna medlemsstat?

I artikel 745quater i civillagen (Code civil/burgerlijk wetboek) fastställs särskilda regler för de fall där äganderätten till en viss egendom delas mellan den avlidnes efterlevande, som erhåller äganderätt utan bruksrätt, och den efterlevande maken/makan, som erhåller nyttjanderätt.

I princip kan den efterlevande maken/makan eller en av äganderättshavarna utan bruksrätt begära fullständig eller delvis omvandling av nyttjanderätten, dvs. en part kan förvärva äganderätten utan bruksrätt eller nyttjanderätten från den andra parten.

Viss egendom omfattas emellertid inte av denna regel:

  • Familjedomstolen (tribunal de la famille/familierechtbank) kan vägra omvandling av nyttjanderätten om detta allvarligt kan skada en närings- eller yrkesverksamhets intressen.
  • Den efterlevande makens/makans eller den efterlevande sambons samtycke krävs om den fasta egendomen, inklusive möblemang, användes som familjens huvudsakliga bostad den dag arvsskiftet inleddes.

I artikel 745octies i civillagen ges en sambo ett liknande skydd för fast egendom, inklusive möblemang, som användes som familjens gemensamma bostad.

I artikel 915bis i civillagen föreskrivs dessutom att en del av kvarlåtenskapen (dvs. en laglott) måste gå till den efterlevande maken/makan. Dessutom anges att detta obligatoriska arv alltid måste inbegripa åtminstone den fasta egendom som användes som familjens gemensamma bostad, inklusive möblemang.

När hela eller delar av arvet består av ett jordbruksföretag kan arvingarna i rakt nedstigande led efter en värdering ta över den lösa och fasta egendom som utgör jordbruksföretaget (artikel 1.1 i lagen av den 29 augusti 1988 om arvsbestämmelser för jordbruksföretag i syfte att främja kontinuiteten (loi du 29 août 1988 relative au régime successoral des exploitations agricoles en vue d'en promouvoir la continuité/ wet van 29 augustus 1988 op de erfregeling inzake landbouwbedrijven met het oog op het bevorderen van de continuïteit)).

Om hela eller delar av arvet inte består av ett jordbruksföretag, utan i stället består av fast egendom som utgjorde en del av den avlidnes jordbruksföretag, och om en av arvingarna i rakt nedstigande led för tillfället använder dessa fastigheter i sitt eget jordbruksföretag, kan den sistnämnde även ta över dessa fastigheter efter värdering och med förbehåll för de regler i civillagen som fastställer rättigheterna för den efterlevande maken/makan och den efterlevande sambon (artikel 1.3 i lagen av den 29 augusti 1988).

I artikel 4 i lagen av den 16 maj 1900 om arvsregler för små arv (loi du 16 mai 1900 sur le régime successoral des petits héritages/wet van 16 mei 1900 tot erfregeling van de kleine nalatenschappen) föreskrivs slutligen att om hela eller delar av arvet består av fastigheter vars fulla skattegrundande taxeringsvärde (fiktiva ränteinkomster) inte överstiger 1 565 euro (artikel 1 i lagen), kan, utan att det påverkar de rättigheter som den efterlevande maken/makan tilldelas i artikel 1446 i civillagen, varje arvinge i rakt nedstigande led, och i förekommande fall den efterlevande make/maka som inte är skild eller separerad från den avlidne, efter en värdering ta över antingen den bostad som den avlidne, dennes make/maka eller en av hans eller hennes anhöriga bodde i fram till sin död och dess möblemang, eller det hus, de möbler och den mark som husägaren personligen använde för egen räkning, jordbruksutrustning och djur som användes för odling, eller de varor, råvaror, professionell utrustning och andra tillbehör som användes på en kommersiell, småskalig eller industriell nivå.

2 Tillämpas dessa särskilda regler enligt denna medlemsstats lagstiftning på arvsskiften som rör ovan nämnda tillgångar oavsett vilken lag som är tillämplig på arvet?

Dessa bestämmelser är obligatoriska. I lagen anges det dock inte uttryckligen huruvida de bör tillämpas oavsett tillämplig lag.

3 Finns det särskilda förfaranden enligt denna medlemsstats lagstiftning som säkrar efterlevnaden av ovan nämnda särskilda regler?

Det finns flera förfaranden för att garantera dessa rättigheter.

  • Familjedomstolens godkännande av en ansökan om omvandling av en nyttjanderätt: familjedomstolen kan antingen vägra att omvandla nyttjanderätten och tilldela full äganderätt, om detta allvarligt kan skada en närings- eller en yrkesverksamhets intressen, eller godkänna ansökan om den under rådande omständigheter anses rättvis (artikel 745quater.2 i civillagen).
  • Övertagande av ett jordbruksföretag: om den berörda parten eller en av hans eller hennes borgenärer lämnar in en sådan ansökan gör familjedomstolen en värdering. Domstolen kan utse en eller flera experter för denna uppgift (artikel 4.1 i lagen av den 29 augusti 1988 – en prioriteringsordning anges i artikel 3). Om övertagandemetoden ifrågasätts eller om en av de berörda parterna vägrar att ge sitt samtycke eller inte är närvarande kallar familjedomstolen de berörda parterna eller deras juridiska ombud minst 15 dagar i förväg. På den fastställda dagen möts de berörda parterna under ledning av den domare som instämde dem. Mötet hålls även om en eller flera berörda parter uteblir. I förekommande fall utser den domare som leder mötet en notarie som ska ersätta de frånvarande parterna, erhålla deras andelar och bevilja ansvarsfrihet för dessa andelar. Notariens arvode betalas av de parter som notarien företräder. Domaren löser tvisten och hänvisar parterna till den notarie som de utsett för att underteckna handlingen, eller till en notarie som utsetts av domstolen om parterna inte kan enas om valet av notarie (artikel 4.3 i lagen av den 29 augusti 1988). Förutom vid synnerliga skäl, som familjedomstolen på förhand har förklarat giltiga, kan den person som övertar fastigheten inte sälja den under en tid av 10 år från undertecknandet av övertagandehandlingen (artikel 6.1 i lagen av den 29 augusti 1988).
  • Övertagande av små arv: förfarandet är i hög grad likadant som vid övertagande av ett jordbruksföretag (artikel 4.3 och 4.5 i lagen av den 16 maj 1900). Den enda skillnaden är den period under vilken egendomen inte kan säljas, förutom vid sådana synnerliga skäl som familjedomstolen på förhand har förklarat giltiga. Denna period är fem år från undertecknandet av övertagandehandlingen (artikel 5 i lagen av den 16 maj 1900).
Senaste uppdatering: 27/08/2019

De nationella versionerna av sidan sköts av respektive kontaktpunkt. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Varken det europeiska rättsliga nätverket eller kommissionen påtar sig något som helst ansvar för information eller uppgifter som ingår eller åberopas i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.