Begränsningar i fråga om arv – särskilda regler

Cypern
Innehåll inlagt av
European Judicial Network
Det europeiska rättsliga nätverket (på privaträttens område)

1 Finns det särskilda regler enligt denna medlemsstats lagstiftning som, med hänsyn till ekonomiska, familjemässiga eller sociala förhållanden, begränsar eller påverkar arvskiftet med avseende på fast egendom, vissa företag eller andra särskilda kategorier av tillgångar som är belägna i denna medlemsstat?

Det finns inte några sådana särskilda regler i Cypern. Lagen om skydd för lagliga arvingar innehåller dock bestämmelser som förbjuder ett testamentariskt förordnande om den reserverade delen av kvarlåtenskapen (den s.k. laglotten).

2 Tillämpas dessa särskilda regler enligt denna medlemsstats lagstiftning på arvsskiften som rör ovan nämnda tillgångar oavsett vilken lag som är tillämplig på arvet?

Se svaret ovan.

Precis som vid fast egendom gäller reglerna i kapitel 195 i lagen om testamenten och arv, i dess ändrade lydelse.

3 Finns det särskilda förfaranden enligt denna medlemsstats lagstiftning som säkrar efterlevnaden av ovan nämnda särskilda regler?

Det finns inte några särskilda förfaranden för att säkra efterlevnaden. Förfarandena för att säkra efterlevnaden ser likadana ut i alla ärenden.

Senaste uppdatering: 19/02/2024

De nationella versionerna av sidan sköts av respektive kontaktpunkt. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Varken det europeiska rättsliga nätverket eller kommissionen påtar sig något som helst ansvar för information eller uppgifter som ingår eller åberopas i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.