Begränsningar i fråga om arv – särskilda regler

Estland
Innehåll inlagt av
European Judicial Network
Det europeiska rättsliga nätverket (på privaträttens område)

1 Finns det särskilda regler enligt denna medlemsstats lagstiftning som, med hänsyn till ekonomiska, familjemässiga eller sociala förhållanden, begränsar eller påverkar arvskiftet med avseende på fast egendom, vissa företag eller andra särskilda kategorier av tillgångar som är belägna i denna medlemsstat?

I § 4 i arvslagen anges att arvet övergår till arvtagaren när arvsförfarandet inleds. I regel innebär det att alla rättigheter och skyldigheter övergår till arvtagaren. Det enda undantaget är de rättigheter och skyldigheter som till sin natur är nära kopplade till mottagaren som person eller som enligt lag inte övergår från en person till en annan (§ 130.1 i arvslagen).

Av hänsyn till allmänintresset begränsas vissa typer av sakrätter enligt lagen om begränsningar av förvärv av fast egendom. Detta gäller dock inte förvärv av fast egendom genom arv (§ 2.1.6 i lagen).

Vissa begränsningar kan gälla för vissa typer av företagsägande. Enligt lagen om advokatsamfundet får t.ex. endast advokater vara aktieägare i ett advokatföretag (§ 54.1 i lagen om advokatsamfundet). En arvtagare som inte är advokat ersätts med ett belopp motsvarande värdet på sitt aktieinnehav.

Ett privat aktiebolags bolagsordning kan också innehålla en begränsning som innebär att aktier inte överlåts till en arvtagare. Även i detta fall ska arvtagaren ersättas med ett belopp motsvarande värdet på sitt aktieinnehav (§ 153 i handelslagen).

2 Tillämpas dessa särskilda regler enligt denna medlemsstats lagstiftning på arvsskiften som rör ovan nämnda tillgångar oavsett vilken lag som är tillämplig på arvet?

Tillämpningen av särskilda regler är inte beroende av vilken lag som är tillämplig på arvet.

3 Finns det särskilda förfaranden enligt denna medlemsstats lagstiftning som säkrar efterlevnaden av ovan nämnda särskilda regler?

Det finns inte några särskilda regler.

Senaste uppdatering: 22/02/2024

De nationella versionerna av sidan sköts av respektive kontaktpunkt. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Varken det europeiska rättsliga nätverket eller kommissionen påtar sig något som helst ansvar för information eller uppgifter som ingår eller åberopas i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.