Obs. Nyligen ändrades ursprungsversionen på franska av den här sidan. Våra översättare håller på att översätta den nya sidan till svenska.
Swipe to change

Begränsningar i fråga om arv – särskilda regler

Luxemburg
Innehåll inlagt av
European Judicial Network
Det europeiska rättsliga nätverket (på privaträttens område)

1 Finns det särskilda regler enligt denna medlemsstats lagstiftning som, med hänsyn till ekonomiska, familjemässiga eller sociala förhållanden, begränsar eller påverkar arvskiftet med avseende på fast egendom, vissa företag eller andra särskilda kategorier av tillgångar som är belägna i denna medlemsstat?

Ja, sådana begränsningar finns inom luxemburgsk rätt. I civillagen (Code civil) fastställs att ett laglottssystem ska tillämpas. Det bör dock noteras att dessa bestämmelser inte innehåller några begränsningar med avseende på vissa typer av egendom eller vissa företag i den mening som avses i frågan, eller med avseende på de särskilda kategorier av tillgångar som avses i frågan. En laglott innebär en begränsning genom att en viss del av kvarlåtenskapen inte kan testamenteras bort, oavsett vilken typ av egendom som ingår i den delen.

I artikel 913 i civillagen anges att testamentsgåvor i princip inte får överstiga hälften av testatorns tillgångar om den sistnämnde efterlämnar ett barn, en tredjedel om han eller hon efterlämnar två barn och en fjärdedel om han eller hon efterlämnar tre eller fler barn. Om arvlåtaren inte efterlämnar några barn kan testamentsgåvor eller gåvor som arvlåtaren gett genom upprättande av andra handlingar medan han eller hon var i livet, enligt artikel 916 i civillagen avse samtliga tillgångar.

Även om dessa begränsningar inte härrör från arvslagen bör, för fullständighetens skull, den ändrade lagen av den 18 juli 1983 om bevarande och skydd av nationella platser och monument nämnas (loi modifiée du 18 juillet 1983 concernant la conservation et la protection des sites et monuments nationaux). Fast egendom som har förtecknats i enlighet med bestämmelserna i denna lag omfattas av vissa begränsningar, oavsett om den täcks av ett framtida eller pågående arvskifte. I artikel 10.1 första meningen i denna lag föreskrivs att en förtecknad fast egendom inte får förstöras eller flyttas, inte får byta användningsområde, och att inga restaurerings-, reparations- eller ändringsarbeten får utföras utan behörig ministers tillstånd. I artikel 15.1 i samma lag anges att ingen ny byggnad kan anslutas till en förtecknad fast egendom utan särskilt tillstånd från ministern.

2 Tillämpas dessa särskilda regler enligt denna medlemsstats lagstiftning på arvsskiften som rör ovan nämnda tillgångar oavsett vilken lag som är tillämplig på arvet?

Experterna på området är oeniga om huruvida laglotten till ett dödsbo faller inom internationell ordre public och därför måste upprätthållas oavsett vilken lag som tillämpas på arvskiftet.

3 Finns det särskilda förfaranden enligt denna medlemsstats lagstiftning som säkrar efterlevnaden av ovan nämnda särskilda regler?

Ja, laglotten. Om de fördelade tillgångarna överstiger den tillgängliga delen av kvarlåtenskapen kan de minskas till denna del när arvskiftet inleds. Detta gäller oavsett om fördelningen avser gåvor medan arvlåtaren var i livet eller testamentsgåvor. I artikel 920 ff. i civillagen anges det förfarande för att minska donationer och testamentsgåvor som ska tillämpas i denna typ av situation.

Senaste uppdatering: 03/11/2020

De nationella versionerna av sidan sköts av respektive kontaktpunkt. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Varken det europeiska rättsliga nätverket eller kommissionen påtar sig något som helst ansvar för information eller uppgifter som ingår eller åberopas i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.