Obs. Nyligen ändrades ursprungsversionen på portugisiska av den här sidan. Våra översättare håller på att översätta den nya sidan till svenska.
Översättningen till engelska är dock redan färdig.
Swipe to change

Begränsningar i fråga om arv – särskilda regler

Portugal
Innehåll inlagt av
European Judicial Network
Det europeiska rättsliga nätverket (på privaträttens område)

1 Finns det särskilda regler enligt denna medlemsstats lagstiftning som, med hänsyn till ekonomiska, familjemässiga eller sociala förhållanden, begränsar eller påverkar arvskiftet med avseende på fast egendom, vissa företag eller andra särskilda kategorier av tillgångar som är belägna i denna medlemsstat?

Ja, det finns regler som begränsar eller påverkar arvskiften av vissa tillgångar.

I CIVILLAGEN

I artiklarna 1476.1 a och 1485 i civillagen (Código Civil) anges att nyttjanderätt och rätten att använda och bo i en bostad är sakrätter som enligt lag upphör när rättsinnehavaren avlider.

Artiklarna 2103-A och 2103-B i civillagen innehåller bestämmelser om ett lagstadgat legat: den efterlevande maken/makan har vid tidpunkten för bodelningen företrädesrätt i fråga om rätten att bo i familjehemmet och använda innehållet i hemmet, med förbehåll för vissa lagstadgade villkor.

Den uppdaterade versionen av civillagen finns att tillgå på portugisiska på

http://www.pgdlisboa.pt/leis/lei_mostra_articulado.php?nid=775&tabela=leis&so_miolo=&

I BOLAGSLAGEN

I artikel 184 i bolagslagen (Código das Sociedades Comerciais) föreskrivs att om en bolagsman i ett handelsbolag avlider måste de resterande bolagsmännen, om inte annat föreskrivs i bolagsstadgarna, betala ett lösenbelopp till den arvtagare som ärver den avlidnes rättigheter, såvida de inte väljer att upplösa bolaget. I så fall ska de resterande bolagsmännen meddela arvtagaren detta inom 90 dagar från det att de fick veta att bolagsmannen hade avlidit. De efterlevande bolagsmännen får emellertid fortsätta att driva bolaget tillsammans med den avlidnes arvtagare, förutsatt att denne ger sitt uttryckliga samtycke.

I artikel 225 i bolagslagen anges att det i ett aktiebolags stadgar får fastställas att om en delägare avlider får dennes andel inte överlåtas till den avlidnes arvtagare, och får det även uppställas vissa villkor för överlåtelsen.

Om andelen på grund av ett sådant avtal inte överlåts till den avlidnes arvtagare måste bolaget amortera den, förvärva den eller låta den förvärvas av en delägare eller en tredje man. Om ingen av dessa åtgärder vidtas inom 90 dagar från det att styrelsemedlemmarna fick kännedom om delägarens dödsfall anses andelen ha överlåtits.

Enligt artiklarna 469 och 475 i bolagslagen tillämpas samma system om en delägare i ett kommanditbolag avlider.

Enligt artikel 252.4 i bolagslagen får ledningen av ett privat aktiebolag inte gå i arv vid ett dödsfall. Detta gäller även i samband med en andel.

Den uppdaterade versionen av bolagslagen finns att tillgå på portugisiska på

http://www.pgdlisboa.pt/leis/lei_mostra_articulado.php?nid=524&tabela=leis&so_miolo=&

DEN RÄTTSLIGA REGLERINGEN AV VAPEN OCH AMMUNITION

I artikel 37 i den rättsliga regleringen av vapen och ammunition (Regime Jurídico das Armas e Munições), godkänd genom lag nr 5/2006 av den 23 februari 2006, föreskrivs att förvärv av ett vapen genom arv från en avliden persons kvarlåtenskap (mortis causa) är tillåtet efter tillstånd från den nationella direktören för Polícia de Segurança Publica (den portugisiska polisen, nedan kallad PSP). Ett sådant tillstånd kan inhämtas i enlighet med föregående bestämmelse.

Den rättsliga regleringen av vapen och ammunition, godkänd genom lag nr 5/2006 av den 23 februari 2006, finns att tillgå på

http://www.pgdlisboa.pt/leis/lei_mostra_articulado.php?nid=692&tabela=leis&so_miolo=

2 Tillämpas dessa särskilda regler enligt denna medlemsstats lagstiftning på arvsskiften som rör ovan nämnda tillgångar oavsett vilken lag som är tillämplig på arvet?

Svaret är ja i fråga om nyttjanderätt och rätt att använda och bo i en bostad som upphör till följd av dödsfall, och i fråga om de regler som anges i den ovannämnda bolagslagen och i den rättsliga regleringen av vapen och ammunition.

Denna slutsats följer även av artikel 1.2 h, k och l i förordning 650/2012.

Svaret är nej i fråga om det lagstadgade legat som föreskrivs i artiklarna 2103-A och 2103-B i civillagen.

Ovanstående hindrar inte att domstolarna kan göra olika tolkningar.

3 Finns det särskilda förfaranden enligt denna medlemsstats lagstiftning som säkrar efterlevnaden av ovan nämnda särskilda regler?

När ett arvsförfarande inleds finns det bestämmelser i civillagen som anvisar befogenhet att förvalta arvet och som kan säkerställa efterlevnaden av ovannämnda särskilda regler.

Civillagen innehåller följande förfaranden och föreskrifter:

  • När arvet fortfarande är vilande – med andra ord när arvsförfarandet har inletts men ännu inte har accepterats eller staten har förklarat att arvingar saknas – får de som har rätt till arvet (artikel 2047) eller testamentsexekutorn för det vilande arvet (artikel 2048) vidta åtgärder för att förvalta tillgångarna om dröjsmål kan få negativa konsekvenser.
  • Efter accept av arv ankommer det på boutredningsmannen att förvalta kvarlåtenskapen (artiklarna 2079 och 2087).
  • Boutredningsmannen får be arvingarna eller tredje man att överlämna tillgångarna så att de kan förvaltas. Boutredningsmannen får använda sig av utmätning eller avhysning för att bevara eller säkra indrivning av tillgångar som han eller hon är satt att förvalta (artikel 2088).
  • Boutredningsmannen får driva in arvsskulder när indrivningen skulle kunna äventyras av dröjsmål eller när frivillig betalning görs (artikel 2089).
  • Dessutom får en arvinge framställa en arvsfordran för att få ett rättslig erkännande av sin ställning som arvtagare och sin rätt att med stöd av denna eller en annan befogenhet, eller till och med utan stöd av någon befogenhet alls, driva in alla, eller vissa av, de ärvda tillgångarna från dem som är i besittning av dem (artikel 2075).

ANMÄRKNING

Informationen i detta faktablad är inte uttömmande eller bindande för kontaktpunkten, domstolarna eller andra instanser och myndigheter. Även om faktabladen regelbundet uppdateras innehåller de eventuellt inte alla lagändringar. De gällande rättsakterna måste därför fortfarande alltid konsulteras.

Senaste uppdatering: 19/09/2022

De nationella versionerna av sidan sköts av respektive kontaktpunkt. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Varken det europeiska rättsliga nätverket eller kommissionen påtar sig något som helst ansvar för information eller uppgifter som ingår eller åberopas i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.