Begränsningar i fråga om arv – särskilda regler

Rumänien
Innehåll inlagt av
European Judicial Network
Det europeiska rättsliga nätverket (på privaträttens område)

1 Finns det särskilda regler enligt denna medlemsstats lagstiftning som, med hänsyn till ekonomiska, familjemässiga eller sociala förhållanden, begränsar eller påverkar arvskiftet med avseende på fast egendom, vissa företag eller andra särskilda kategorier av tillgångar som är belägna i denna medlemsstat?

Ja.

Rumänsk rätt innehåller särskilda bestämmelser om förvärv av äganderätt till mark i Rumänien.

I den rumänska författningen och relevant lagstiftning föreskrivs att utlänningar och statslösa personer endast får förvärva rätten till privat äganderätt av mark i enlighet med villkoren för Rumäniens anslutning till EU och villkoren i de internationella fördrag som Rumänien är part i, på ömsesidig grund och på de villkor som fastställts i lag eller genom den legala arvsordningen. Sådana personer kan inte förvärva äganderätt till mark enligt en testamentarisk arvsordning.

Dessutom finns det särskilda bestämmelser som reglerar vissa kategorier varor. Dessa gäller oavsett förmånstagarens medborgarskap eller om arvet sker enligt den legala arvsordningen eller enligt en testamentarisk arvsordning. Enligt den civilrättsliga lagstiftningen överlåts t.ex. upphovsrätt genom arv för en period av 70 år, oavsett när verket ursprungligen offentliggjordes.

2 Tillämpas dessa särskilda regler enligt denna medlemsstats lagstiftning på arvsskiften som rör ovan nämnda tillgångar oavsett vilken lag som är tillämplig på arvet?

Ja.

3 Finns det särskilda förfaranden enligt denna medlemsstats lagstiftning som säkrar efterlevnaden av ovan nämnda särskilda regler?

Det finns särskilda regler för att säkra efterlevnaden.

Senaste uppdatering: 01/08/2023

De nationella versionerna av sidan sköts av respektive kontaktpunkt. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Varken det europeiska rättsliga nätverket eller kommissionen påtar sig något som helst ansvar för information eller uppgifter som ingår eller åberopas i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.