På privaträttens område kommer pågående ärenden och förfaranden som inleddes innan övergångsperioden löpte ut att fortsätta i enlighet med EU-rätten. Relevant information om Storbritannien kommer att finnas kvar på e-juridikportalen till slutet av 2022 enligt en ömsesidig överenskommelse med Storbritannien.

Begränsningar i fråga om arv – särskilda regler

Skottland
Innehåll inlagt av
European Judicial Network
Det europeiska rättsliga nätverket (på privaträttens område)

1 Finns det särskilda regler enligt denna medlemsstats lagstiftning som, med hänsyn till ekonomiska, familjemässiga eller sociala förhållanden, begränsar eller påverkar arvskiftet med avseende på fast egendom, vissa företag eller andra särskilda kategorier av tillgångar som är belägna i denna medlemsstat?

Enligt skotsk lag regleras arvskifte av fast egendom som är belägen i utlandet av lagarna i det jurisdiktionsområde som egendomen är belägen i.

För egendom belägen i Skottland har den efterlevande maken eller registrerade partnern, som skydd mot att göras arvlös i ett testamente, laglig rätt till en tredjedel av den lösa egendomen i dödsboet (kontanter, möbler osv.) om det finns barn, eller hälften av den lösa egendomen i dödsboet om det inte finns några efterlevande barn. Barnen delar på hälften av den lösa egendomen i dödsboet om det inte finns någon efterlevande make eller registrerad partner och en tredjedel om det finns en efterlevande make eller registrerad partner.

Om en person avlider utan att ha upprättat ett testamente gäller följande enligt Succession (Scotland) Act 1964 (nedan kallad 1964 års lag):

Företrädesrätt till den avlidnes egendom (prior rights)

Efter att alla skulder har betalats har den efterlevande maken eller registrerade partnern företrädesrätt (prior rights) till den avlidna makens eller registrerade partnerns egendom. Den efterlevande kan hävda rätt till följande:

  • Bostaden, så länge fastighetsvärdet inte överstiger 473 000 pund.
  • Möbler upp till ett värde av 29 000 pund.
  • Ett belopp på 50 000 pund eller 89 000 pund beroende på om det finns efterlevande barn.

Legala rättigheter (legal rights)

Efter att egendom har fördelats till den eller dem med företrädesrätt fördelas egendom till den eller dem med legala rättigheter (legal rights). Legala rättigheter kan endast göras gällande avseende den avlidnes lösa egendom.

Den efterlevande maken eller registrerade partnern har laglig rätt till en tredjedel av den lösa egendomen i dödsboet om det finns barn, eller hälften av den lösa egendomen i dödsboet om det inte finns några efterlevande barn. Barnen delar på hälften av den lösa egendomen i dödsboet om det inte finns någon efterlevande make eller registrerad partner och en tredjedel om det finns en efterlevande make eller registrerad partner.

Återstoden av kvarlåtenskapen

Det som finns kvar av kvarlåtenskapen fördelas till mer avlägsna släktingar i enlighet med artikel 2 i 1964 års lag.

2 Tillämpas dessa särskilda regler enligt denna medlemsstats lagstiftning på arvsskiften som rör ovan nämnda tillgångar oavsett vilken lag som är tillämplig på arvet?

Om en person avlider med hemvist i Skottland fastställs arvsrätten till den personens fasta egendom enligt lagen i det land där egendomen är belägen. Arvsrätten till den avlidnes lösa egendom fastställs enligt skotsk lag oavsett var den lösa egendomen finns.

3 Finns det särskilda förfaranden enligt denna medlemsstats lagstiftning som säkrar efterlevnaden av ovan nämnda särskilda regler?

Enligt skotsk lag förvaltas dödsboet vanligtvis av en testamentsexekutor. Utnämningen till testamentsexekutor måste bekräftas av sheriffdomstolen (Sheriff Court). Testamentsexekutorn står i ett särskilt förhållande till de arvsberättigade vid förvaltningen av dödsboet och har flera skyldigheter som han eller hon måste uppfylla, bland annat att göra en bouppteckning, inhämta en bekräftelse som ger honom eller henne rätt att förvalta dödsboet, betala eventuella skulder och fördela återstoden av kvarlåtenskapen mellan de arvsberättigade.

En testamentsexekutor och en arvsberättigad står i ett förtroendeförhållande till varandra. En testamentsexekutor får inte försätta sig i en situation där det finns en konflikt mellan exekutorns intressen och hans eller hennes skyldigheter gentemot den arvsberättigade. Om en testamentsexekutor eller förvaltare försätter sig i en sådan situation betraktas detta som ett sviket förtroende och den arvsberättigade kan ha rätt att väcka talan vid domstol.

Senaste uppdatering: 24/08/2021

De nationella versionerna av sidan sköts av respektive kontaktpunkt. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Varken det europeiska rättsliga nätverket eller kommissionen påtar sig något som helst ansvar för information eller uppgifter som ingår eller åberopas i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.