Begränsningar i fråga om arv – särskilda regler

Spanien
Innehåll inlagt av
European Judicial Network
Det europeiska rättsliga nätverket (på privaträttens område)

1 Finns det särskilda regler enligt denna medlemsstats lagstiftning som, med hänsyn till ekonomiska, familjemässiga eller sociala förhållanden, begränsar eller påverkar arvskiftet med avseende på fast egendom, vissa företag eller andra särskilda kategorier av tillgångar som är belägna i denna medlemsstat?

a) För att behålla egendom inom samma gren av familjen när egendom ärvs av en släkting i uppstigande led föreskrivs i lagen att denna egendom ska reserveras för släktingar i samma led (artikel 811 i den spanska civillagen [Código Civil]), och änklingen/änkan måste reservera egendom som han eller hon ärvt efter sin avlidna maka/make om han eller hon gifter om sig (artikel 968 i civillagen). Släktingar i uppstigande led ärver före någon annan part all egendom som getts i gåva till deras barn eller till släktingar i nedstigande led utan barn som avlidit (artikel 812 i civillagen).

b) Egendom belägen i provinsen Biscaya kan endast gå i arv till vissa bestämda släktingar (artikel 17 i lag 3/1992), en rättighet som tilldelas alla Biscayas grannar (artikel 23 i lag 3/1992).

c) För att förhindra att affärsrörelser styckas upp, antingen av ekonomiska skäl eller i familjens intresse, får testatorn köpa ut övriga arvingars andelar, inklusive genom uppskjuten betalning, även om kvarlåtenskapen inte innehåller tillräckliga medel (artikel 1056.2 i civillagen).

d) Ett bolag (sociedad de capital) får i sina bolagsstadgar begränsa överlåtelsen av andelar, inklusive om innehavaren avlider. Om det finns sådana restriktioner måste bolaget ge en person i uppdrag att köpa de andelar som tilldelats arvingen eller själv köpa andelarna (artikel 124 i det spanska kungliga lagstiftningsdekretet 1/2010 om bolag, [Ley de sociedades de capital]).

e) Av ekonomiska skäl har en minimiyta fastställts för lantegendomar, för att förhindra att de styckas upp mellan arvingarna (artikel 23 ff i lag 15/1995 om modernisering av jordbruksföretag).

f) Av sociala skäl har det fastställts begränsningar för överlåtelse av subventionerade bostäder i den statliga och de autonoma regionernas lagstiftning.

g) Lagstiftningen om hyresavtal i landsbygds- och stadsområden tillåter att särskilda arvingar till hyrestagaren förvärvar hyresrätten genom subrogation (artikel 24 i lag 49/2003 om hyresavtal i landsbygdsområden, artiklarna 16 och 33 i lag 29/1994 om hyresavtal i stadsområden).

h) Förvärv av rätt till egendom belägen i områden med begränsad äganderätt för utländska medborgare måste godkännas av försvarsmakten för att skydda den nationella säkerheten eller statens suveränitet (artiklarna 4, 16 och 18 i lag 8/1975 av den 12 mars 1975 om områden och anläggningar av nationellt säkerhetsintresse, och artikel 46 i kungligt dekret 689/1978 av den 10 februari 1978).

2 Tillämpas dessa särskilda regler enligt denna medlemsstats lagstiftning på arvsskiften som rör ovan nämnda tillgångar oavsett vilken lag som är tillämplig på arvet?

Punkterna b, e, f, g och h gäller för egendom som är belägen i Spanien, oavsett vilken lag som reglerar arvet. Punkt d gäller om bolaget lyder under spansk lag.

3 Finns det särskilda förfaranden enligt denna medlemsstats lagstiftning som säkrar efterlevnaden av ovan nämnda särskilda regler?

Den notarie som dokumenterar överlåtelsen och den fastighetsregistrator som ansvarar för registreringen kontrollerar att överlåtelsen är laglig. Naturligtvis kan det även begäras ett domstolsbeslut.

Senaste uppdatering: 11/10/2023

De nationella versionerna av sidan sköts av respektive kontaktpunkt. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Varken det europeiska rättsliga nätverket eller kommissionen påtar sig något som helst ansvar för information eller uppgifter som ingår eller åberopas i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.