Begränsningar i fråga om arv – särskilda regler

Nationell information om de särskilda regler som gäller för vissa typer av fast egendom, vissa företag eller andra särskilda kategorier av tillgångar

Det europeiska rättsliga nätverket på privaträttens område har tagit fram informationsblad om särskilda regler enligt nationell rätt som fastställer vissa begränsningar med avseende på arvskiften. Ofta omfattas följande tillgångar:

  • vissa typer av fast egendom (fastigheter)
  • vissa typer av företag
  • andra särskilda kategorier av tillgångar

Syftet med dessa begränsningar är att ta hänsyn till ekonomiska, familjemässiga eller sociala skäl.

Sådana i nationell rätt fastställda begränsningar ska gälla oavsett vilket lands lag som är tillämplig på arvet som sådant.

Mer om nationell lagstiftning som fastställer begränsningar eller på annat sätt påverkar arv som omfattar vissa specifika tillgångar finns i de informationsblad som kan nås via flaggorna på denna sida.

Senaste uppdatering: 30/05/2023

Den här sidan sköts av Europeiska kommissionen. Informationen på denna sida avspeglar inte nödvändigtvis Europeiska kommissionens officiella ståndpunkt. Kommissionen påtar sig inte något som helst ansvar för information eller uppgifter som ingår eller åberopas i detta dokument. Vänligen läs den rättsliga informationen för upplysningar om upphovsrätten till EU-sidor.