Ако искът ми следва да се разглежда в тази държава

Австрия

Съдържание, предоставено от
Австрия

За кой вид престъпления мога да получа обезщетение?

Съгласно Закона за жертвите на престъпления (Verbrechensopfergesetz, VOG), BGBl. № 288/1972, обезщетение се присъжда на физически лица, когато има вероятност да са понесли телесна повреда или да са увредили здравето си в резултат на противозаконно и умишлено действие, за което се изпълнява присъда от повече от шест месеца лишаване от свобода, на датата на постановяване на решението.

За кой вид увреждане мога да получа обезщетение?

За противозаконно и умишлено действие, за което се изпълнява присъда от повече от шест месеца лишаване от свобода, довело до телесна повреда или увреждане на здравето.

Мога ли да получа обезщетение, ако съм роднина или лице на издръжка на лице, което е починало в резултат от престъпление? Кои роднини или лица на издръжка на жертвата могат да получат обезщетение?

Да. Членове на семейството, които са били на издръжка на починалото лице, отговарят на условията за обезщетение съгласно гражданското право (деца, съпруг/а).

Мога ли да получа обезщетение, ако съм роднина или лице на издръжка на жертва, която е преживяла престъплението? Кои роднини или лица на издръжка на жертвата могат да получат обезщетение в такъв случай?

Да, ако жертвата е получила сериозни увреждания. Престъплението трябва също да е станало причина член на семейството (дете, родител, съпруг, брат или сестра) да е претърпял шок, довел до психически затруднения в клинична степен.

Мога ли да получа обезщетение, ако не съм гражданин на държава от ЕС?

Да. Престъплението трябва да е било извършено в Австрия след 30 юни 2005 г. Ищците трябва да са били законно пребиваващи в момента на престъплението.

Мога ли да искам обезщетение от тази държава, ако живея тук или съм оттук (това е моята държава на пребиваване или гражданство), дори ако престъплението и извършено в друга държава от ЕС? Мога ли да направя това, вместо да поискам обезщетение в държавата, в която е извършено престъплението? Ако отговорът е положителен, при какви условия?

Съгласно Закона за жертвите на престъпления гражданите на Австрия и ЕС (ако обичайното им място на пребиваване преди престъплението е било в Австрия) също по принцип имат право на обезщетение за увреждания, настъпили в чужбина.

Съгласно член 2 от Директива 2004/80/ЕО на Съвета обезщетение се изплаща от компетентния орган на държавата членка, на чиято територия е било извършено престъплението.

Трябва ли най-напред да съм съобщил за престъплението в полицията, за да мога да претендирам за обезщетение?

Жертвата и преживелите лица на издръжка трябва да сътрудничат в разследването на престъплението и намирането на извършителя, в противен случай исковете за обезщетение може да бъдат отхвърлени.

Необходимо ли е да се изчакат резултатите от евентуално полицейско разследване или наказателно производство, преди да мога да подам иска за обезщетение?

Не.

Трябва ли първо да потърся обезщетение от извършителя на престъплението, ако той е бил установен?

Не.

Ако извършителят не е бил установен или осъден, имам ли все пак право да поискам обезщетение? Ако да, какви доказателства трябва да представя в подкрепа на моя иск?

Извършителят не трябва непременно да е бил установен или осъден. Достатъчно е да е налице вероятността за престъпление.

Има ли срок, в рамките на който трябва да поискам обезщетение?

Повечето искове трябва да бъдат направени в срок от три години от извършването на престъплението, за да бъде получена помощ със задна дата. Ако искът е подаден след този срок, помощта се изплаща от месеца, следващ иска.

Кои загуби и разходи се обхващат от обезщетението?

Възможно е предоставяне на следната помощ:

1. Обезщетение за загуба на доходи или издръжка;

2. Терапевтични грижи
а) медицинска помощ,
б) лекарства,
в) медицински помощни средства,
г) институционални грижи,
д) зъболечение,
е) мерки за укрепване на здравето (член 155 от Общия закон за социално осигуряване (Allgemeines Sozialversicherungsgesetz), BGBl. № 189/1955);

2а. Покриване на разходите за кризисни интервенции от клинични и здравни психолози и психотерапевти;

3. Ортопедични грижи
а) поставяне на протези, ортопедични и други устройства, техния ремонт и подмяна,
б) възстановяване на разходите за промяна на предметите за ежедневна употреба и монтирането на бани за лица увреждания,
в) безвъзмездни средства за покриване на разходите за модифициране на многоколесни превозни средства, управлявани от лица с увреждания,
г) помощ за закупуване на многоколесни превозни средства,
д) всички направени пътни и транспортни разходи;

4. Медицинска рехабилитация
a) настаняване в медицински институции, извършващи основно рехабилитация,
б) медицинска помощ, лекарства и медицински помощни средства, ако те се изискват пряко или във връзка с букви а),
в) всички направени пътни и транспортни разходи;

5. Професионална рехабилитация
а) професионално обучение за възстановяване или подобряване на годността за работа,
б) обучение за нова професия,
в) безвъзмездни помощи или заеми (член 198, параграф 3 от Общия закон за социално осигуряване, (Allgemeines Sozialversicherungsgesetz, ASVG 1955);

6. Социална рехабилитация
а) безвъзмездни средства за покриване на разходите за получаване на свидетелство за управление, ако увреждането на лицето означава, че не е разумно да се очаква от него да използва обществен транспорт,
б) временно обезщетение (раздел 306, ASVG 1955);

7. Обезщетение за полагане на грижи, обезщетение за незрящи хора;

8. Възстановяване на разходи за погребение;

9. Допълнително подпомагане с оглед на имущественото състояние;

10. Еднократно обезщетение за понесени болка и страдание.

Как се изплаща обезщетението - чрез еднократно плащане или на месечни вноски?

Различно.

Има месечни плащания (обезщетение при загуба на доходи/издръжка, допълнително подпомагане с оглед на имущественото състояние; обезщетения за полагане на грижи и обезщетение за незрящи лица), както и еднократни плащания (като например възстановяване на разходи за погребение, еднократно обезщетение за понесени болка и страдание).

По какъв начин моето собствено поведение във връзка с престъплението, съдебното ми досие или липсата на сътрудничество по време на производството за обезщетение могат да окажат влияние върху шансовете ми да получа обезщетение и/или върху сумата, която бих получил?

В Закона за жертвите на престъпления са посочени основанията, с които може да бъде отказано обезщетение (напр. грубо небрежно поведение, участие в сбиване).

По какъв начин финансовото ми положение би могло да повлияе върху шансовете ми да получа обезщетение и/или върху получената сума?

В повечето случаи финансовото Ви състояние е без значение, що се отнася до предоставяната помощ. Загубата на приходи и издръжка се измерват в съответствие с гражданскоправните критерии и имущественото състояние не се проверява.

Има ли други критерии, които биха могли да повлияят върху шансовете ми да получа обезщетение и/или върху сумата?

Не.

Как ще бъде изчислено обезщетението?

В зависимост от конкретния случай. Обезщетението за загуба на доходи и издръжка се изчислява въз основа на гражданскоправните критерии.

Съществува ли минимален или максимален размер на обезщетението, което се отпуска?

Няма минимален размер за обезщетение.

Има ограничения за доходите или фиксирани суми за определени видове помощ.

Очаква ли се от мен да посоча сумата на обезщетението в исковия формуляр? Ако е така, ще получа ли някакви указания за това как да я изчисля или относно други аспекти?

Не. Съответният орган определя сумата; жертвата обаче трябва да сътрудничи в производството и да предостави необходимата информация.

Ако получа обезщетение за нанесените вреди от други източници (като например от работодателя ми или частна застрахователна схема), получената сума приспада ли се от обезщетението, платено от институцията/органа?

Обезщетенията от държавата (като например обезщетение за безработица) и социално-осигурителните обезщетения (инвалидна пенсия и др.) се вземат под внимание и обезщетението за загуба на доходи ще бъде намалено в съответствие със Закона за жертвите на престъпления.

Мога ли да получа аванс от обезщетението? Ако отговорът е положителен, при какви условия?

Да. В случай на неотложна нужда от финансова помощ. Трябва да е налице вероятност за основателността на иска.

Мога ли да получа допълващо или допълнително обезщетение (след промяна в обстоятелствата или влошаване на здравето и т.н.) след основното решение?

Да.

Какви съпътстващи документи трябва да приложа към иска си?

С исковете за помощ обикновено трябва да се предоставят следните документи:

  • пълномощно/доказателство за право или връзка с жертвата
  • смъртен акт на жертвата
  • копие от полицейския доклад
  • копие от присъдата/съдебното решение
  • медицински протоколи и удостоверения
  • сметки за болничен престой
  • сметки за други разходи (грижи, погребение)
  • доход (заплата, плащания за социално подпомагане, надбавки)
  • потвърждение за средства (или не) от други източници (социално осигуряване, частна застраховка)
  • актуално свидетелство за съдимост на ищеца

Документите ще бъдат поискани и от самия орган.

Има ли административни или други такси, които се заплащат за получаване и обработване на исковата молба?

Не.

Кой орган взема решение по исковете за обезщетение (при национални случаи)?

Федералната служба за социални въпроси и хора с увреждания, Министерство на социалните въпроси (Bundesamt für Soziales und Behindertenwesen - Sozialministeriumservice).
Babenbergerstraße 5, A-1010 Виена

телефон: 0043 158831
факс: 0043(0)10599882516

Адрес на електронна поща: post.wien@sozialministeriumservice.at

Къде мога да изпратя иска (при национални случаи)?

Във Федералната служба за социални въпроси и хора с увреждания, Министерство на социалните въпроси (Bundesamt für Soziales und Behindertenwesen - Sozialministeriumservice).
Babenbergerstraße 5, A-1010 Виена

телефон: 0043 158831
факс: 0043(0)10599882516

Адрес на електронна поща: post.wien@sozialministeriumservice.at

Необходимо ли е да присъствам по време на процедурата и/или когато се взема решение по иска ми?

Може да се наложи да участвате в процедурата (за оценка от експерт, да отговорите на въпроси и т.н.), но по принцип не е необходимо да присъствате.

Колко време (приблизително) отнема вземането на решение от органа по иск за обезщетение?

Зависи от вида на исканото обезщетение. Решението обикновено се взема в рамките на няколко месеца.

Ако не съм доволен от решението на органа, как мога да го обжалвам?

Жалба срещу решението на Министерството на социалните въпроси може да се подаде до Федералния административен съд (Bundesverwaltungsgericht) (жалби могат да се подават и в Конституционния съд (Verfassungsgerichtshof) и във Върховния административен съд (Verwaltungsgerichtshof).

Къде мога да получа необходимите формуляри и допълнителна информация относно начина, по който да изготвя иска?

Не е необходимо да попълвате формуляр на молба, за да подадете жалба. Информацията се предоставя от Министерството на социалните въпроси и може да бъде намерена на неговия уебсайт (заедно със съответните формуляри).

Има ли специална гореща телефонна линия или уебсайт, които мога да използвам?

Sozial Ministerium - Sozialentschädigung (Министерство на социалните въпроси - Социални обезщетения)

Sozial Ministerium - Verbrechensopfer (Министерство на социалните въпроси - Жертви на престъпления)

Мога ли да получа правна помощ (помощ от адвокат) при подготвянето на иска?

Министерството на социалните въпроси предоставя правна информация. То не е в състояние да предостави или да плати за адвокат.

Има ли организации за подкрепа на жертвите, които могат да ми помогнат в процеса на искане на обезщетение?

Да, например Weisser Ring.

Последна актуализация: 18/08/2020

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.