Ако искът ми следва да се разглежда в тази държава

Белгия

Съдържание, предоставено от
Белгия

За жертви на тероризъм, моля, вж. раздела по-долу на настоящата страница, като натиснете тук.

За кой вид престъпления мога да получа обезщетение?

Комисията за финансова помощ на жертвите на умишлени актове на насилие (Commission pour l’aide financière aux victimes d’actes intentionnels de violence) може да предостави финансова помощ на жертвите (и на близките роднини на жертвите) на умишлен акт на насилие, извършен в Белгия.

За жертви на тероризъм, моля, направете справка в специфичната информация по-долу.

За кой вид увреждане мога да получа обезщетение?

Видовете увреждане, които Комисията взема под внимание, се различават по категория на жертвата:

A. Преки жертви — лица, които са претърпели физическо и/или психическо увреждане като пряк резултат от умишлен акт на насилие в Белгия.

За преките жертви Комисията може да вземе предвид:

 • временни и трайни увреждания;
 • нематериални щети;
 • загуба на доходи;
 • обезобразяване;
 • загуба на учебни години (академичен неуспех);
 • медицински разходи;
 • разходи за съдебни производства (включително компенсация на процесуални разходи) до максимум 6 000 EUR;
 • материални разходи (максимум: 1 250 EUR).

Б. Косвени жертви — наследници до втора степен и роднини по сватовство до втора степен на жертва, която е починала в резултат на умишлен акт на насилие.

За тази категория жертви Комисията може да вземе предвид:

 • нематериални щети;
 • медицински разходи за близки роднини;
 • разходи по погребение (до максимум 6 000 EUR/смъртен случай);
 • разходи за съдебни производства;
 • загуба на издръжка за близки роднини, които са били на издръжка на жертвата преди неговата или нейната смърт;
 • загуба на учебни години.

В. Косвени жертви — наследници до втора степен и роднини по сватовство до втора степен на жертва, която е била тежко увредена в резултат на умишлен акт на насилие.

За тази категория жертви Комисията може да вземе предвид:

 • нематериални щети;
 • медицински разходи за близки роднини;
 • разходи за съдебни производства.

Мога ли да получа обезщетение, ако съм роднина или лице на издръжка на лице, което е починало в резултат от престъпление? Кои роднини или лица на издръжка на жертвата могат да получат обезщетение?

Да, близките роднини (наследници) до втора степен и роднини по сватовство до втора степен на жертва, която е починала като пряк резултат на умишлен акт на насилие, могат да получат финансова помощ.

Мога ли да получа обезщетение, ако съм роднина или лице на издръжка на жертва, която е преживяла престъплението? Кои роднини или лица на издръжка на жертвата могат да получат обезщетение в такъв случай?

Да, близките роднини (наследници) до втора степен и роднини по сватовство до втора степен на жертва, която не е починала, но е била тежко увредена като пряк резултат на умишлен акт на насилие, могат да получат финансова помощ.

Мога ли да получа обезщетение, ако не съм гражданин на държава от ЕС?

Да. Комисията може да предостави финансова помощ независимо от вашата националност или законен/незаконен статут в Белгия.

Мога ли да искам обезщетение от тази държава, ако живея тук или съм от тук (това е моята държава на пребиваване или гражданство), дори ако престъплението е извършено в друга държава от ЕС? Мога ли да направя това, вместо да поискам обезщетение в държавата, в която е извършено престъплението? Ако отговорът е положителен, при какви условия?

Не, Комисията може да отпуска финансова помощ единствено за актове, които са извършени в Белгия.

Има обаче едно изключение: в случай на терористични актове, извършени в чужбина, когато жертвите са белгийски граждани или обичайното им местопребиваване е в Белгия (вж. раздел „жертви на тероризъм“).

Трябва ли първо да съм съобщил за престъплението в полицията, за да мога да претендирам за обезщетение?

Да, за престъплението трябва да е съобщено в полицията. Съгласно закона от 1 август 1985 г., с който се регулира Комисията, е задължително и да сте завели дело за обезщетение в наказателно производство.

Необходимо ли е да се изчакат резултатите от евентуално полицейско разследване или наказателно производство, преди да мога да подам иска за обезщетение?

За основната финансова помощ, отпускана от държавата, може да се подаде иск едва в края на съдебното производство и въз основа на окончателното решение, взето от съдилищата.

При определени обстоятелства обаче, преди края на наказателното производство, може да се отпусне извънредна помощ.

Трябва ли първо да потърся обезщетение от извършителя на престъплението, ако той е бил установен?

Да. Жертвата трябва да заведе дело срещу извършителя за обезщетение в наказателно производство, ако извършителят е бил установен, понеже помощта на Комисията е алтернативна форма на компенсация, която се отпуска само в краен случай.

Ако извършителят не е бил установен или осъден, имам ли все пак право да поискам обезщетение? Ако да, какви доказателства трябва да представя в подкрепа на моя иск?

Ако извършителят не е бил установен до края на съдебното производство или ако случаят бъде приключен без допълнителни действия поради това че не са установени извършителите, жертвата може да поиска финансова помощ от Комисията. В такива случаи жертвата трябва поне официално да е съобщила за престъплението (на полицията или прокуратурата).

Има ли срок, в рамките на който трябва да поискам обезщетение?

Иск за основната финансова помощ трябва да бъде подаден в рамките на три години от постановяване на окончателното съдебно решение по случая или в рамките на три години от решението за приключване на случая поради това, че не са установени извършителите.

Кои загуби и разходи се обхващат от обезщетението?

За преките жертви Комисията може да вземе предвид:

 • временни и трайни увреждания;
 • нематериални щети;
 • загуба на доходи;
 • обезобразяване;
 • загуба на учебни години (академичен неуспех);
 • медицински разходи;
 • разходи за съдебни производства (включително компенсация на процесуални разходи) до максимум 6 000 EUR;
 • материални разходи (максимум: 1 250 EUR).

За косвени жертви — наследници до втора степен и роднини по сватовство до втора степен на жертва, която е починала в резултат на умишлен акт на насилие —

Комисията може да вземе предвид:

 • нематериални щети;
 • медицински разходи за близки роднини;
 • разходи по погребение (до максимум 6 000 EUR/смъртен случай);
 • разходи за съдебни производства;
 • загуба на издръжка за близки роднини, които са били на издръжка на жертвата преди неговата или нейната смърт;
 • загуба на учебни години.

За косвени жертви — наследници до втора степен и роднини по сватовство до втора степен на жертва, която е била тежко увредена в резултат на умишлен акт на насилие —

 • Комисията може да вземе предвид:
 • нематериални щети;
 • медицински разходи за близки роднини;
 • разходи за съдебни производства.

Как се изплаща обезщетението — чрез еднократно плащане или на месечни вноски?

Финансовата помощ на Комисията се изплаща чрез еднократно плащане.

По какъв начин моето собствено поведение във връзка с престъплението, съдебното ми досие или липсата на сътрудничество по време на производството за обезщетение могат да окажат влияние върху шансовете ми да получа обезщетение и/или върху сумата, която бих получил?

Комисията може да вземе предвид поведението на пряката жертва на умишления акт на насилие по време на извършването му, както и факта, че жертвата е допринесла за своето увреждане.

По какъв начин финансовото ми положение би могло да повлияе върху шансовете ми да получа обезщетение и/или върху получената сума?

Финансовото ви положение не се взема под внимание.

Има ли други критерии, които биха могли да повлияят върху шансовете ми да получа обезщетение и/или върху сумата?

Комисията взема под внимание платеното от извършителя обезщетение, както и всякакви мерки, взети от организации за взаимопомощ или от застрахователните дружества (принцип на субсидиарност).

Как ще бъде изчислено обезщетението?

Комисията, която е административен трибунал, отпуска финансовата помощ справедливо.

Съществува ли минимален или максимален размер на обезщетението, което се отпуска?

Минимална сума: 500 EUR

Максимална сума на основната помощ (и пълна помощ): 125 000 EUR

Очаква ли се от мен да посоча сумата на обезщетението в исковия формуляр? Ако е така, ще получа ли никакви указания за това как да я изчисля или относно други аспекти?

Това не е необходимо.

Ако получа обезщетение за нанесените вреди от други източници (като например от работодателя ми или частна застрахователна схема), получената сума приспада ли се от обезщетението, платено от институцията/органа?

Да, помощта на Комисията се основава на принципа на субсидиарност. Следователно се взема предвид плащаното от застрахователните дружества (и от извършителя) обезщетение.

Мога ли да получа аванс от обезщетението? Ако отговорът е положителен, при какви условия?

Може да бъде отпусната извънредна помощ, дори и ако по случая не е взето съдебно решение. Съгласно съдебната практика Комисията може да отпуска извънредна помощ само въз основа на медицински разходи (минимум 500 EUR), платими от жертвата (след като застрахователните дружества са платили или отказали да платят своето обезщетение).

Извънредната помощ е ограничена до 30 000 EUR.

Мога ли да получа допълващо или допълнително обезщетение (напр. след промяна в обстоятелствата или влошаване на здравето и т.н.) след основното решение?

Може да бъде поискана допълнителна (финансова) помощ, ако увреждането се влоши в рамките на 10 години след отпускане на основната помощ, освен когато жертвата вече е получила максималната сума на помощта от белгийската държава (125 000 EUR). Жертвата трябва да докаже (чрез подробни медицински документи), че увреждането ѝ се е влошило.

Какви съпътстващи документи трябва да приложа към иска си?

 • иск от (fr Word (39 Kb) fr, nl Word (35 Kb) nl);
 • копие от полицейския доклад + подробно описание на акта;
 • копие от иска за обезщетение в наказателно производство;
 • копие от всички съдебни решения, взети по случая;
 • копие от медицинските доклади, в които се описват физическите и/или умствените последици от акта; копие от доказателството за медицински разходи/материални разходи/разходите за съдебни производства, които не са обхванати от застраховката;
 • доказателство за загубата на доходи;
 • в случай на смърт — копие от смъртния акт;
 • за близките роднини на жертвата — официален сертификат за състава на домакинството, издаден от Службата за гражданско състояние (Etat civil);
 • доказателство за разходите по погребение (в случай на смърт на пряката жертва);
 • доказателство за академичен неуспех;
 • доказателство за обезщетение, платено от извършителя, или за неплатежоспособност на извършителя;
 • доказателство за плащания, извършени от застрахователни дружества.

Има ли административни или други такси, които се заплащат за получаване и обработване на исковата молба?

Не.

Кой орган взема решение по исковете за обезщетение (при национални случаи)?

Комисията за финансова помощ на жертвите на умишлени актове на насилие (COMMISSION POUR L’AIDE FINANCIERE AUX VICTIMES D’ACTES INTENTIONNELS DE VIOLENCE ET AUX SAUVETEURS OCCASIONNELS), която е част от Федералната публична служба за правосъдие (SPF JUSTICE).

Къде мога да изпратя иска (при национални случаи)?

Исковете (състоящи се от искови формуляри и подкрепящи документи) трябва да бъдат изпращани в два екземпляра до (пощенски адрес):

Commission pour l’aide financière aux victimes d’actes intentionnels de violence
SPF Justice
Boulevard de Waterloo 115
1000 BRUXELLES

Необходимо ли е да присъствам по време на процедурата и/или когато се взема решение по иска ми?

Не. Не е необходимо да присъствате по време на заседанията на Комисията, когато се взема решение по иска ви.

Колко време (приблизително) отнема вземането на решение от органа по иск за обезщетение?

Около 18 месеца за основната помощ.

Ако не съм доволен от решението на органа, как мога да го обжалвам?

Решението на Комисията не подлежи на обжалване. Пред Държавния съвет на Белгия (Conseil d’Etat) може да се завежда единствено жалба за отмяна.

Къде мога да получа необходимите формуляри и допълнителна информация относно начина, по който да изготвя иска?

От уебсайта на Комисията или по телефона.

Има ли специална гореща телефонна линия или уебсайт, които мога да използвам?

Commission pour l’aide financière aux victimes d’actes intentionnels de violence et aux sauveteurs occasionnels

Тел.: +32 2 542 72 07, +32 2 542 72 08, +32 2 542 72 44

Ел. поща: commission.victimes@just.fgov.be

Мога ли да получа правна помощ (помощ от адвокат) при подготвянето на иска?

Не чрез Комисията.

Правна помощ може да бъде поискана (при определени условия) от адвокатската колегия в съдебната област, в която е извършен актът, или в която пребивава жертвата.

Има ли организации за подкрепа на жертвите, които могат да ми помогнат в процеса на искане на обезщетение?

Има служби за подкрепа на жертвите, които могат да помагат на жертвите в подаване на искове за финансова помощ от Комисията.

На жертвите се предоставя подкрепа от общностите и регионите на Белгия.

За повече информация (по-специално относно различните услуги, за които е разрешено да се предоставя подкрепа):

Федерация „Валония—Брюксел“: http://www.victimes.cfwb.be/

Фландрия: https://www.slachtofferzorg.be/

 

-------------------

 

За жертви на тероризъм:

За кой вид престъпления мога да получа обезщетение?

Комисията за финансова помощ на жертвите на умишлени актове на насилие (Commission pour l’aide financière aux victimes d’actes intentionnels de violence) може да предостави финансова помощ на жертвите (и на близките роднини на жертвите) на терористичен акт. Случаите на жертвите на тероризъм се управляват от звеното за тероризъм на Комисията.

За кой вид увреждане мога да получа обезщетение?

Видовете увреждане, които Комисията взема под внимание, се различават по категория на жертвата:

A. Преки жертви — лица, които са претърпели физическо и/или психическо увреждане като пряк резултат от умишлен акт на насилие в Белгия.

За преките жертви Комисията може да вземе предвид:

 • временни и трайни увреждания;
 • нематериални щети;
 • загуба на доходи;
 • обезобразяване;
 • загуба на учебни години (академичен неуспех);
 • медицински разходи;
 • разходи за съдебни производства (включително компенсация на процесуални разходи) до максимум 6 000 EUR;
 • материални разходи (максимум: 1 250 EUR).

Б. Косвени жертви — наследници до втора степен и роднини по сватовство до втора степен на жертва, която е починала в резултат на умишлен акт на насилие.

За тази категория жертви Комисията може да вземе предвид:

 • нематериални щети;
 • медицински разходи за близки роднини;
 • разходи по погребение (до максимум 6 000 EUR/смъртен случай);
 • разходи за съдебни производства;
 • загуба на издръжка за близки роднини, които са били на издръжка на жертвата преди неговата или нейната смърт;
 • загуба на учебни години.

В. Косвени жертви — наследници до втора степен и роднини по сватовство до втора степен на жертва, която е била тежко ранена в резултат на умишлен акт на насилие.

За тази категория жертви Комисията може да вземе предвид:

 • нематериални щети;
 • медицински разходи за близки роднини;
 • разходи за съдебни производства.

Мога ли да получа обезщетение, ако съм роднина или лице на издръжка на лице, което е починало в резултат от престъпление? Кои роднини или лица на издръжка на жертвата могат да получат обезщетение?

Да, близките роднини (наследници) до втора степен и роднини по сватовство до втора степен на жертва, която е починала като пряк резултат на терористичен акт, могат да получат финансова помощ.

Мога ли да получа обезщетение, ако съм роднина или лице на издръжка на жертва, която е преживяла престъплението? Кои роднини или лица на издръжка на жертвата могат да получат обезщетение в такъв случай?

Да, близките роднини (наследници) до втора степен и роднини по сватовство до втора степен на жертва, която не е починала, но е била тежко ранена като пряк резултат на терористичен акт, могат да получат финансова помощ.

Мога ли да получа обезщетение, ако не съм гражданин на държава от ЕС?

Да. Комисията може да предоставя финансова помощ независимо от вашата националност или законен/незаконен статут в Белгия.

Мога ли да искам обезщетение от тази държава, ако живея тук или съм от тук (това е моята държава на пребиваване или гражданство), дори ако престъплението е извършено в друга държава от ЕС? Мога ли да направя това, вместо да поискам обезщетение в държавата, в която е извършено престъплението? Ако отговорът е положителен, при какви условия?

Звеното за тероризъм на Комисията може да отпуска финансова помощ в случай на терористични актове, извършени в чужбина, когато жертвите са белгийски граждани или обичайното им местопребиваване е в Белгия. Такива актове обаче трябва да бъдат признати за терористични актове от Федералното правителство на Белгия с Кралски указ.

Трябва ли първо да съм съобщил за престъплението в полицията, за да мога да претендирам за обезщетение?

Не, но е в интересите на жертвата или нейните близки роднини да се регистрират като жертва (на терористичния акт) в полицията или федералната прокуратура.

Необходимо ли е да се изчакат резултатите от евентуално полицейско разследване или наказателно производство, преди да мога да подам иска за обезщетение?

Не.

Трябва ли първо да потърся обезщетение от извършителя на престъплението, ако той е бил установен?

Не.

Ако извършителят не е бил установен или осъден, имам ли все пак право да поискам обезщетение? Ако да, какви доказателства трябва да представя в подкрепа на моя иск?

Да. Отпуснатата от Комисията финансова помощ за жертвите на актове на тероризъм не зависи от които и да било съдебни производства.

Има ли срок, в рамките на който трябва да поискам обезщетение?

Искането за финансова помощ поради терористични актове трябва да бъде подадено в Комисията в рамките на три години от влизане в сила на Кралския указ, с който тези актове са признати за терористични.

Кои загуби и разходи се обхващат от обезщетението?

За преките жертви Комисията може да вземе предвид:

 • временни и трайни увреждания;
 • нематериални щети;
 • загуба на доходи;
 • обезобразяване;
 • загуба на учебни години (академичен неуспех);
 • медицински разходи;
 • разходи за съдебни производства (включително компенсация на процесуални разходи) до максимум 6 000 EUR;
 • материални разходи (максимум: 1 250 EUR).

За косвени жертви — наследници до втора степен и роднини по сватовство до втора степен на жертва, която е починала в резултат на умишлен акт на насилие —

Комисията може да вземе предвид:

 • нематериални щети;
 • медицински разходи за близки роднини;
 • разходи по погребение (до максимум 6 000 EUR/смъртен случай);
 • разходи за съдебни производства;
 • загуба на издръжка за близки роднини, които са били на издръжка на жертвата преди неговата или нейната смърт;
 • загуба на учебни години.

За косвени жертви — наследници до втора степен и роднини по сватовство до втора степен на жертва, която е била тежко ранена в резултат на умишлен акт на насилие —

Комисията може да вземе предвид:

 • нематериални щети;
 • медицински разходи за близки роднини;
 • разходи за съдебни производства.

Следва да се отбележи, че процедурата за предоставяне на финансова помощ за жертвите на тероризъм ще бъде променена през 2018 г.

Как се изплаща обезщетението — чрез еднократно плащане или на месечни вноски?

Финансовата помощ на Комисията се изплаща чрез еднократно плащане, макар че жертвата може да получи аванс освен основната финансова помощ.

По какъв начин моето собствено поведение във връзка с престъплението, съдебното ми досие или липсата на сътрудничество по време на производството за обезщетение могат да окажат влияние върху шансовете ми да получа обезщетение и/или върху сумата, която бих получил?

Комисията може да вземе предвид поведението на пряката жертва на умишления акт на насилие по време на извършването му, както и факта, че жертвата е допринесла за своето увреждане.

По какъв начин финансовото ми положение би могло да повлияе върху шансовете ми да получа обезщетение и/или върху получената сума?

Финансовото ви положение не се взема под внимание.

Има ли други критерии, които биха могли да повлияят върху шансовете ми да получа обезщетение и/или върху сумата?

Комисията взема под внимание платеното от извършителя обезщетение, както и всякакви мерки, взети от организации за взаимопомощ или от застрахователните дружества (принцип на субсидиарност).

Как ще бъде изчислено обезщетението?

Комисията, която е административен трибунал, отпуска финансовата помощ справедливо.

Съществува ли минимален или максимален размер на обезщетението, което се отпуска?

Минимална сума: 500 EUR
Максимален размер на аванса: 30 000 EUR
Максимална сума на основната помощ (и пълна помощ): 125 000 EUR

Очаква ли се от мен да посоча сумата на обезщетението в исковия формуляр? Ако е така, ще получа ли никакви указания за това как да я изчисля или относно други аспекти?

Това не е необходимо.

Ако получа обезщетение за загубата ми от други източници (като например от работодателя ми или частна застрахователна схема), получената сума приспада ли се от обезщетението, платено от институцията/органа?

Да, помощта на Комисията се основава на принципа на субсидиарност. Следователно се взема предвид платеното от застрахователните дружества (и от извършителя) обезщетение.

Мога ли да получа аванс от обезщетението? Ако отговорът е положителен, при какви условия?

На жертвите на тероризъм може да се изплаща аванс. На жертвите на тероризъм, които са били хоспитализирани, и на близките роднини на жертва, която е починала в резултат на терористичен акт, може да бъде отпускана извънредна помощ.

Извънредната помощ е ограничена до 30 000 EUR.

Мога ли да получа допълващо или допълнително обезщетение (напр. след промяна в обстоятелствата или влошаване на здравето и т.н.) след основното решение?

Може да бъде поискана допълнителна (финансова) помощ, ако увреждането се влоши в рамките на 10 години след отпускане на основната помощ, освен когато жертвата вече е получила максималната сума на помощта от белгийската държава (125 000 EUR). Жертвата трябва да докаже (чрез подробни медицински документи), че увреждането ѝ се е влошило.

Какви съпътстващи документи трябва ли да приложа към иска си?

 • специфичен исков формуляр за жертви на тероризъм (fr Word (73 Kb) fr, nl Word (66 Kb) nl или en Word (67 Kb) en);
 • копие от полицейския доклад + подробно описание на акта;
 • копие от медицинските доклади, в които се описват физическите и/или психическите последици от акта;
 • копие от доказателството за медицинските разходи/материалните разходи/разходите за съдебни производства, които не се покриват от застраховката;
 • доказателство за загубата на доходи;
 • в случай на смърт — копие от смъртния акт;
 • за близките роднини на жертвата — официален сертификат за състава на домакинството, издаден от Службата по гражданско състояние(Etat civil);
 • доказателство за разходите за погребение (в случай на смърт на пряката жертва);
 • доказателство за академичен неуспех;
 • доказателство за плащания, извършени от застрахователни дружества.

Има ли административни или други такси, които се заплащат за получаване и обработване на исковата молба?

Не.

Кой орган взема решение по исковете за обезщетение (при национални случаи)?

Комисията за финансова помощ на жертвите на умишлени актове на насилие — Звено за тероризъм (COMMISSION POUR L’AIDE FINANCIERE AUX VICTIMES D’ACTES INTENTIONNELS DE VIOLENCE ET AUX SAUVETEURS OCCASIONNELS — DIVISION TERRORISME).

Къде мога да изпратя иска (при национални случаи)?

Исковете (състоящи се от искови формуляри и подкрепящи документи) могат да бъдат изпращани по ел. поща или по обикновената поща до:

Пощенски адрес:
Commission pour l’aide financière aux victimes d’actes intentionnels de violence – Division Terrorisme
SPF Justice
Boulevard de Waterloo 115
1000 BRUXELLES
Ел. поща: terrorvictims@just.fgov.be

Необходимо ли е да присъствам по време на процедурата и/или когато се взема решение по иска ми?

Не. Не е необходимо да присъствате по време на заседанията на Комисията, когато се взема решение по иска ви.

Колко време (приблизително) отнема вземането на решение от органа по иск за обезщетение?

За аванса решението се взема от четири до шест седмици след подаване на иска, ако той е изчерпателен.

За основната помощ Комисията разглежда иска едва след като застрахователните дружества са направили своите плащания въз основа на дългосрочните последици за жертвите.

Ако не съм доволен от решението на органа, как мога да го обжалвам?

Решението на Комисията не подлежи на обжалване. Пред Държавния съвет на Белгия (Conseil d’Etat) може да се завежда единствено жалба за отмяна.

Къде мога да получа необходимите формуляри и допълнителна информация относно начина, по който да изготвя иска?

Commission pour l’aide financière aux victimes d’actes intentionnels de violence – Division Terrorisme
Ел. поща: terrorvictims@just.fgov.be

Има ли специална гореща телефонна линия или уебсайт, които мога да използвам?

Commission pour l'aide financière aux victimes d'actes intentionnels de violence – Division Terrorisme
Ел. поща: terrorvictims@just.fgov.be
Tel.: +32 471 123 124

Мога ли да получа правна помощ (помощ от адвокат) при подготвянето на иска?

Не.

Има ли организации за подкрепа на жертвите, които могат да ми помогнат в процеса на искане на обезщетение?

Има служби за подкрепа на жертвите, които могат да помагат на жертвите в подаване на искове за финансова помощ от Комисията.

На жертвите се предоставя подкрепа от общностите и регионите на Белгия.

За повече информация (по-специално относно различните услуги, за които е одобрено да се предоставя подкрепа):

Федерация „Валония—Брюксел“: http://www.victimes.cfwb.be/

Фландрия: https://www.slachtofferzorg.be/

Последна актуализация: 14/01/2020

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.