Ако искът ми следва да се разглежда в тази държава

Кипър

Съдържание, предоставено от
Кипър

За кой вид престъпления мога да получа обезщетение?

Можете да получите обезщетение за определени умишлени престъпления, при които е употребено насилие, извършени са в контролираните от Република Кипър региони и са посочени в националното законодателство (напр. тежка телесна повреда, умишлено убийство).

За кой вид увреждане мога да получа обезщетение?

Можете да получите обезщетение за тежки физически увреждания или здравословни проблеми, за които според медицинско становище е необходима хоспитализация и въздържане от работа за срок не по-малък от 8 дни.

Мога ли да получа обезщетение, ако съм роднина или лице на издръжка на лице, което е починало в резултат от престъпление? Кои роднини или лица на издръжка на жертвата могат да получат обезщетение?

Да, можете да получите обезщетение, ако сте лице на издръжка на жертва, която е починала в резултат на престъплението, т.е. съпруг (съпруга) и/или деца на жертвата.

Мога ли да получа обезщетение, ако съм роднина или лице на издръжка на жертва, която е преживяла престъплението? Кои роднини или лица на издръжка на жертвата могат да получат обезщетение в такъв случай?

Не, не можете да получите обезщетение, ако сте роднина или лице на издръжка на жертва, която е преживяла престъплението.

Мога ли да получа обезщетение, ако не съм гражданин на държава от ЕС?

Да, ако не сте гражданин на ЕС, можете да получите обезщетение, при условие че сте гражданин на държава — членка на Съвета на Европа, и имате постоянно пребиваване в Република Кипър или ако сте гражданин на държава, която е страна по Европейската конвенция относно обезщетението на жертвите на тежки престъпления.

Мога ли да искам обезщетение от тази държава, ако живея тук или съм от тук (това е моята държава на пребиваване или гражданство), дори ако престъплението е извършено в друга държава от ЕС? Мога ли да направя това, вместо да поискам обезщетение в държавата, в която е извършено престъплението? Ако отговорът е положителен, при какви условия?

Не, ако това е държавата, в която живеете или от която произхождате, не можете да претендирате за обезщетение от тази държава за престъпление, извършено в друга държава от ЕС. Обезщетение се предоставя само за престъпления, извършени в контролираните от Република Кипър региони.

Трябва ли първо да съм съобщил за престъплението в полицията, за да мога да претендирам за обезщетение?

Да, трябва да съобщите за престъплението на полицията в срок от пет дни от датата на неговото извършване или, ако не е разумно осъществимо да го направите в указания срок, в рамките на пет дни от момента, в който е било разумно осъществимо да съобщите за него.

Необходимо ли е да се изчакат резултатите от евентуално полицейско разследване или наказателно производство, преди да мога да подам иска за обезщетение?

Не, искът за обезщетение трябва да бъде предявен в срок от две години от извършване на престъплението, независимо от това дали полицейското разследване и/или наказателното производство са все още висящи.

Трябва ли първо да потърся обезщетение от извършителя на престъплението, ако той е бил установен?

Да, преди да можете да претендирате за обезщетение първо трябва да поискате обезщетение от извършителя, ако той е бил установен. Искът за обезщетение обаче трябва да бъде предявен в срок от две години от момента на извършване на престъплението, независимо от това дали делото срещу извършителя е все още в ход.

Ако извършителят не е бил установен или осъден, имам ли все пак право да поискам обезщетение? Ако да, какви доказателства трябва да представя в подкрепа на моя иск?

Да, Вие все пак ще имате право на обезщетение, ако извършителят не е бил установен или осъден. Трябва да представите полицейски доклад, който се отнася до Вашия случай и в който се посочва, че извършителят не е бил установен.

Има ли срок, в рамките на който трябва да поискам обезщетение?

Да, крайния срок за подаване на молба за обезщетение е две години от дата на извършване на престъплението.

Кои загуби и разходи се обхващат от обезщетението?

а) за жертвата на престъплението:

— Материални (различни от морални) вреди:

 • разходи за медицинско обслужване във връзка с нанесената телесна повреда (медицинско лечение — амбулаторно и болнично лечение, възстановяване)

Институциите и службите за обществено здраве предоставят безплатно здравно обслужване в размер до 1709 EUR.

 • допълнителни нужди или разходи, произтичащи от увреждането (т.е. разходите, свързани с медицински грижи и помощ, временно и постоянно лечение, продължителна физиотерапия, адаптиране на жилището, специални помощни съоръжения и др.)

Включени са в горепосочената сума.

 • постоянно увреждане (напр. инвалидност и други трайни увреждания)

В случай на трайна неработоспособност се предоставя пенсия за инвалидност. Размерът ѝ се равнява на процентното намаление на работоспособността, умножено по пълната основна пенсия, предоставяна съгласно Закона за социалното осигуряване.

 • загуба на доходи по време на и след медицинското лечение (включително пропуснатите доходи и загубата или намаляването на възможността за заработване на доходи и др.)

В случай на временна неработоспособност се предоставя обезщетение за болест за срок от шест месеца. Размерът му се равнява на пълното основно обезщетение за болест, което се изплаща съгласно Закона за социалното осигуряване.

 • загуба на възможности

Не се прилага.

 • разходи, произтичащи от правни производства, свързани с инцидента, причинил увреждането, като например адвокатски хонорари, съдебни разноски

Не се прилага.

 • обезщетение за откраднати или повредени лични вещи

Не се прилага.

 • други

Не се прилага.

— Психически (морални) вреди:

 • болката и страданието на жертвата

Не се прилага.

б) За правоимащи лица или роднини на жертвата:

— Материални (различни от морални) вреди:

 • разходи по погребение

Предоставят се помощи за погребение. Размерът им се равнява на помощите за погребение, които се изплащат съгласно Закона за социалното осигуряване.

 • медицински разходи (напр. лечение на член от семейството, амбулаторно или болнично лечение, рехабилитация)

Не се прилага.

 • загуба на издръжка или възможности

Предоставя се пенсия за преживяло лице или пенсия за сираци. Размерът се равнява на пълната основна пенсия или помощите, които се изплащат съгласно Закона за социалното осигуряване.

— Психическа травма:

 • болката и страданието на роднини или правоимащи лица/обезщетение за преживели лица, ако жертвата е починала

Не се прилага.

Как се изплаща обезщетението — чрез еднократно плащане или на месечни вноски?

Обезщетението се изплаща като еднократна вноска, но пенсията за инвалидност, пенсията за преживяло лице и пенсията за сираци се изплащат ежемесечно.

По какъв начин моето собствено поведение във връзка с престъплението, съдебното ми досие или липсата на сътрудничество по време на производството за обезщетение могат да окажат влияние върху шансовете ми да получа обезщетение и/или върху сумата, която бих получил?

Обезщетение няма да се изплаща, в случай че станете жертва на извършено от Вас престъпление, когато участвате в организирана престъпна дейност или сте член на организация, която е замесена в престъпления, свързани с насилие, дори и когато насилственото престъпно деяние, на което сте жертва, не е свързано с Вас или не сте участвали в него.

По какъв начин финансовото ми положение би могло да повлияе върху шансовете ми да получа обезщетение и/или върху получената сума?

Финансовото Ви положение не влияе върху шансовете Ви да получите обезщетение.

Има ли други критерии, които биха могли да повлияят върху шансовете ми да получа обезщетение и/или върху сумата?

Ако не съдействате или откажете да съдействате изцяло на полицията или на друг компетентен орган.

Как ще бъде изчислено обезщетението?

Обезщетението се изчислява по начина, посочен във въпрос „Кои загуби и разходи се обхващат от обезщетението?“

Съществува ли минимален и/или максимален размер на обезщетението, което се отпуска?

Не съществува минимален размер на обезщетението. Максималният размер на обезщетението, което може да бъде присъдено, е посочен във въпроса „Кои загуби и разходи се обхващат от обезщетението?“

Очаква ли се от мен да посоча сумата на обезщетението в исковия формуляр? Ако е така, ще получа ли някакви указания за това как да я изчисля или относно други аспекти?

Не, не е необходимо.

Ако получа обезщетение за претърпените вреди от други източници (като например от работодателя ми или частна застрахователна схема), получената сума приспада ли се от обезщетението, дължимо от институцията/органа?

Да, всяко обезщетение, получено от други източници, ще бъде приспаднато.

Мога ли да получа аванс от обезщетението? Ако отговорът е положителен, при какви условия?

Не, не можете.

Мога ли да получа допълващо или допълнително обезщетение (напр. след промяна в обстоятелствата или влошаване на здравето и т.н.) след основното решение?

Не, не можете.

Какви съпътстващи документи трябва да приложа към иска си?

Заедно с молбата за обезщетение трябва да представите полицейски доклад и медицинско свидетелство. От Вас може да се изисква да представите някой или всички от посочените по-долу документи:

 • пълномощно/документ, удостоверяващ представителната власт или връзката с жертвата
 • акт за смъртта на жертвата
 • копие от полицейския доклад
 • копие от решението/съдебното решение
 • медицински доклади и свидетелства
 • болнични сметки
 • сметки за други разходи (грижи, погребение)
 • доход (заплата, социални плащания/социални помощи)
 • потвърждение за събиране (или липсата на такова) на съответните парични суми от други източници (застраховка на служител, частно застраховане)
 • съдебно досие
 • всякакви други съпътстващи документи, свързани с Вашия случай

Има ли административни или други такси, които се заплащат за получаване и обработване на исковата молба?

Не

Кой орган взема решение по исканията за обезщетение (при национални случаи)?

Директорът на службите за социално осигуряване.

Къде мога да изпратя искането си (при национални случаи)?

Можете да подадете формуляра с искането си или да го изпратите по пощата на следния адрес: Social Insurance Services, 7 Lord Byron Ave., 1465, Nicosia, Cyprus.

Необходимо ли е да присъствам по време на процедурата и/или когато се взема решение по искането ми?

Не, не е необходимо.

Колко време (приблизително) отнема вземането на решение от органа по иск за обезщетение?

Необходими са 6 месеца от датата, на която е предоставена цялата информация, за да бъде взето решение.

Ако не съм доволен от решението на органа, как мога да го обжалвам?

Можете да обжалвате решението, като предявите иск пред административния съд в срок от 75 дни от издаването на решението.

Къде мога да получа необходимите формуляри и допълнителна информация относно начина, по който да изготвя иска?

Можете да намерите искови формуляри и информация за обезщетението на гръцки и на английски език в офисите на службите за социално осигуряване или на уебсайта на службите за социално осигуряване.

Има ли специална гореща телефонна линия или уебсайт, които мога да използвам?

Няма специална гореща телефонна линия или уебсайт във връзка с обезщетението. Можете да получите информация като се свържете директно със службите за социално осигуряване.

Мога ли да получа правна помощ (помощ от адвокат) при подготвянето на иска?

Можете да подадете молба за правна помощ във връзка с производството по вашия случай. За изготвянето на молбите за обезщетение, които се подават до този орган, не се предоставя правна помощ.

Има ли организации за подкрепа на жертвите, които могат да ми помогнат в процеса на искане на обезщетение?

Можете да получите информация и да претендирате за обезщетение като се свържете директно със службите за социално осигуряване.

Последна актуализация: 11/03/2024

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.