Ако искът ми следва да се разглежда в тази държава

Дания

Съдържание, предоставено от
Дания

За кой вид престъпления мога да получа обезщетение?

Държавата предоставя на ищеца обезщетение и компенсация за вреди в случай на нарушение на датския Наказателен кодекс или Закона за задържане, забрана за пребиваване и експулсиране (lov om tilhold, opholdsforbud og bortvisning), които са довели до телесна повреда или смърт. Това произтича от Закона за обезщетение на жертвите (offererstatningsloven). Нарушенията на специалното законодателство, по-специално на Закона за движението по пътищата, Военния наказателен кодекс и законодателни постановления за опазване на обществения ред (ordensbekendtgørelsen), не представляват основание за присъждане на обезщетение и компенсации за вреди по Закона за обезщетение на жертвите. Датската Комисия за обезщетяване на жертвите на престъпления (Erstatningsnævnet) прави независима оценка дали обстоятелствата попадат в приложното поле на Закона за обезщетение на жертвите. Обикновено оценката на полицията на обстоятелствата обаче дава насоки за оценката на датската Комисия за обезщетяване на жертвите на престъпления. Обезщетение или компенсация за вреди не се присъжда ако действието не е наказуемо, например на основание на неизбежна отбрана, крайна необходимост или съгласие.

За кой вид увреждане мога да получа обезщетение?

Основното приложно поле на Закона са телесните повреди, като обезщетението на материалните вреди е само в ограничен обхват. Под телесна повреда се разбира както физически, така и психологически травми.

По принцип обезщетение се плаща само на прекия ищец, засегнат от престъплението. Лицата обаче, намирали се в непосредствена близост до събитието, могат да получат обезщетение и компенсация за вреди по Закона за обезщетение на жертвите, макар и да не се смятат за пряко увредени. Съществува и възможността като роднина да получите обезщетение за разходи за погребение, загуба на основен източник на доходи и др. (вж. по-долу).

В случай на телесна повреда обезщетение и компенсация за вреди може да се присъдят за:

 • медицински разходи,
 • загуба на доходи,
 • морални и телесни вреди,
 • трайно увреждане,
 • загуба на работоспособност,
 • непозволено увреждане,
 • обезщетение за тежко нарушение,
 • други загуби (напр. удължаване на обучението или нужда от специални помощни средства),
 • процесуални разноски.

При смърт на ищеца има възможност за обезщетение за:

 • разходи за погребение,
 • загуба на основен източник на доходи,
 • временно плащане за преживелия съпруг/извънбрачен партньор,
 • надбавка за преживяло лице.

В случай че са настъпили и материални вреди, обезщетение се плаща за дрехите и личните вещи, с които жертвата е била облечена или е носела със себе си, когато е възникнала телесната повреда, както и обезщетение за материалните вреди, причинени от определени задържани лица, като например осъдените лица.

Не се полага обезщетение за парични загуби, например в резултат от измама. Също така обезщетение не се плаща за лишения, оперативни загуби, пропуснати ползи и други подобни.

Мога ли да получа обезщетение, ако съм роднина или лице на издръжка на лице, което е починало в резултат от престъпление? Кои роднини или лица на издръжка на жертвата могат да получат обезщетение?

Да. Както е посочено по-горе, обезщетение и компенсация за вреди могат да се платят в случай на смърт на увреденото лице.

Обезщетение за разходите за погребение е дължимо на лицето, платило за погребението, независимо дали това лице е роднина или не.

Обезщетение за загуба на основен източник на доходи се предоставя на съпруга/извънбрачния партньор и преживелите деца, за които починалият е бил основен източник на доходи.

Ако починалият не е оставил съпруг/извънбрачен партньор, може да бъде отпуснато временно обезщетение за друго преживяло лице, ако е оправдано от специални обстоятелства. Това може да бъде брат или сестра, които в продължение на много години са живели заедно и са имало общо домакинство с починалия.

Освен това обезщетение може да бъде отпуснато на преживели лица, с които починалият е бил особено близък. Като за начало, това обезщетение се дава на съпруга/извънбрачния партньор, малолетните/непълнолетните деца и родителите на починалия.

Мога ли да получа обезщетение, ако съм роднина или лице на издръжка на жертва, която е преживяла престъплението? Кои роднини или лица на издръжка на жертвата могат да получат обезщетение в такъв случай?

Родителите могат да бъдат обезщетени за разходите за посещения на техните увредени деца.

За децата и младежите присъствието на техните майки или бащи в болницата или участието им в рехабилитацията може да е решаващ фактор за подобряване на здравословното им състояние. В такива специални случаи загубата на доходи на майката или бащата може да бъде покрита изцяло или частично.

Мога ли да получа обезщетение, ако не съм гражданин на държава от ЕС?

Да. За получаване на обезщетение Законът за обезщетение на жертвите не предвижда изискване за гражданство или местоживеене, а само че обстоятелствата с наказателноправни последици трябва да са се случили в Дания. Ако условията на Закона са изпълнени, без значение е дали ищецът е чужденец, пребиваващ в Дания, или е само турист, или е пребивавал за кратко на територията на Дания.

Мога ли да искам обезщетение от тази държава, ако живея тук или ако съм от тук (това е моята държава на пребиваване или гражданство), дори ако престъплението е извършено в друга държава от ЕС? Мога ли да направя това, вместо да поискам обезщетение в държавата, в която е извършено престъплението? Ако отговорът е положителен, при какви условия?

По принцип, не. Налице е обаче ограничена възможност за получаване на обезщетение от датската Комисия за обезщетяване на жертвите на престъпления дори ако телесната повреда е настъпила в резултат от престъпление, извършено в чужбина. Обезщетението се предоставя само по съображения за справедливост. Възможността за предоставяне на обезщетение се предполага с тясно приложно поле и се използва само в специални случаи, в които е обоснована от специални обстоятелства.

В специални случаи обезщетение се заплаща за вреди, причинени от действия извън Дания, ако ищецът е с местожителство в Дания, има датско гражданство или към момента на престъплението е бил командирован да представлява Дания в чужбина. Обезщетение и компенсация за вреди се изплащат за вреди, причинени в чужбина от лице с датско гражданство или местожителство на друго лице с датско гражданство или местожителство. Обаче само когато вредата е възникнала в затворена датска среда, като например при училищна екскурзия. Ако обстоятелството, че и жертвата, и извършителят имат връзка с Дания е случайност, не се плаща обезщетение.

Обезщетение може да се даде и когато такива действия са извършени срещу ищец, който живее в Дания и е в чужбина по работа. Тук се включват само краткосрочна професионална дейност в чужбина при обстоятелства, при които не може да се очаква, че ищецът или работодателят са сключили частна застраховка за покриване на вредите. Вредата трябва да е настъпила в рамките на работното време.

Обучение и стаж в чужбина не се смятат за професионална дейност.

Ищец, който е малолетно/непълнолетно лице, живеещо в чужбина поради професионалната дейност на родителите си, може да получи обезщетение и компенсация за вреди. В случая важни са обстоятелствата, свързани с родителите.

Трябва ли първо да съм съобщил за престъплението в полицията, за да мога да претендирам за обезщетение?

Да, принципно условие за получаване на обезщетение от държавата е престъплението да е съобщено на полицията в срок от 72 часа.

Уведомяване означава искане до полицията да разследва случая. При по-тежки случаи рядко е необходимо да се подаде изрично искане за разследване, но при по-леки случаи това принципно е необходимо. Ето защо фактът, че са присъствали полицаи и вероятно са говорили с увредената страна, не винаги е достатъчен, за да се смята, че полицията е уведомена за престъплението.

При някои обстоятелства е възможно да не е необходимо спазването на срока за уведомяване. Например датската Комисия за обезщетяване на жертвите на престъпления почти никога не прилага изискването за уведомяване на полицията в срок от 72 часа ако въпреки закъснялото уведомление нарушителят е успешно арестуван и срещу него е заведено наказателно дело.

Съгласно закона страхът от отмъщение не е валидно основание за въздържане от уведомяване на полицията в срок от 72 часа.

Срокът от 72 часа отпада при случаи на изнасилване, кръвосмешение, сексуални престъпления срещу деца и определени сексуални престъпления срещу лица на възраст под 18 години. Изменението на закона се отнася само за 72-часовия срок, като уведомяването на полицията за престъплението продължава да се смята за задължително условие. Срокът отпадна за вреди вследствие престъпления, извършени след 1 април 2016 г.

Необходимо ли е да се изчакат резултатите от евентуално полицейско разследване или наказателно производство, преди да мога да подам иска за обезщетение?

Административно разглеждане

Молбата за обезщетение трябва да се подаде до полицията в полицейския район, в който е било подадено уведомлението за престъплението. Молбата се препраща от полицията на датската Комисия за обезщетяване на жертвите на престъпления.

Ако случаят все още се разследва от полицията, прокурора или съда, полицията предава молбата на датската Комисия за обезщетяване на жертвите на престъпления едва след приключването на случая. При определени обстоятелства обаче случаят може да бъде разгледан от датската Комисия за обезщетяване на жертвите на престъпления, преди разглеждането му от полицията, прокуратурата или съда да е приключило.

Това става в много редки случаи и обикновено единствено във връзка с много тежки престъпления, най-вече убийства, когато заради преживелите лица може да има специална необходимост да се вземе решение относно иска за обезщетение или част от него дори ако полицията или съдът все още не са приключили разглеждането на случая.

Независимо колко тежък е случаят, датската Комисия за обезщетяване на жертвите на престъпления не може да го разгледа, преди полицията или съдът да са приключили неговото разглеждане, ако има и най-малкото съмнение дали е извършено престъпление, дали има обективни основания за ненаказуемост или дали може да има основания за намаляване на обезщетението поради вина на ищеца.

Съдебно производство

Искът за обезщетение на ищеца трябва да се подаде в рамките на наказателното производство в съда. В такъв случай съдията може да реши да проучи основанията на иска или да го отложи за разглеждане от датската Комисия за обезщетяване на жертвите на престъпления или в гражданско дело. Това може да зависи от това дали извършителят оспорва иска или не.

Ако искът е разгледан от съдилищата в рамките на наказателното производство, ищецът може да изпрати иска и на датската Комисия за обезщетяване на жертвите на престъпления.

Трябва ли първо да потърся обезщетение от извършителя на престъплението, ако той е бил установен?

Обезщетението не се присъжда от датската Комисия за обезщетяване на жертвите на престъпления, ако вредите, претърпени от ищеца, са възстановени от извършителя или покрити от застрахователна полица или други обезщетения, които по същността си са обезщетения за вреди. Датската Комисия за обезщетяване на жертвите на престъпления не взема решение, докато не бъде установено дали вредите са покрити по друг начин.

Не е задължително условие първо да се направи опит за възстановяване на вредите от извършителя или извършителят да е бил установен.

Ако извършителят не е бил установен или осъден, имам ли все пак право да поискам обезщетение?

Да. Дори ако наказателното дело не може да бъде гледано, защото извършителят не е известен или не може да бъде намерен, обезщетението може да бъде предоставено от държавата. Въпреки това остава условието да са изпълнени другите законови условия.

В тези случаи датската Комисия за обезщетяване на жертвите на престъпления прави независима оценка дали телесната повреда е причинена от престъпление.

Има ли срок, в рамките на който трябва да поискам обезщетение?

Датската Комисия за обезщетяване на жертвите на престъпления не може да разгледа молба, подадена повече от 2 години след извършването на престъплението, освен ако не са налице специални причини за това. Ако има съдебно решение по случая, срокът започва да тече от приключването на наказателната присъда. Ако полицията е разследвала случая и не е заведено наказателно дело, срокът тече от момента на решението на полицията да прекрати разследването.

Датската Комисия за обезщетяване на жертвите на престъпления също може да разгледа молбата, ако същата е гледала преди това исковете за вреди от същия ищец за същото престъпление и новият иск е подаден повече от 2 години след като ищецът е упражнил или би трябвало да е упражнил този иск, освен ако не са налице специални причини за това.

Полицията има задължението да дава насоки на ищеца относно достъпа до обезщетение по Закона за обезщетение на жертвите. Ако полицията не е спазила своето задължение, датската Комисия за обезщетяване на жертвите на престъпления обикновено не взема предвид двугодишния срок.

Ако ищецът е бил малолетен/непълнолетен, когато е извършено престъплението, е по-вероятно датската Комисия за обезщетяване на жертвите на престъпления да се абстрахира от срока.

Кои загуби и разходи се обхващат от обезщетението?

 1. За жертвата на престъплението:
  • материални (различни от морални) вреди:
   • разходи за медицинско обслужване за претърпяната телесна повреда (медицинско лечение — амбулаторно и болнично лечение, възстановяване). ДА
   • допълнителни нужди или разходи, произтичащи от увреждането (т.е. разходите, свързани с медицински грижи и помощ, временно и постоянно лечение, продължително възстановяване, физиотерапия, адаптиране на жилището, специални помощни средства и др.). ДА
   • трайно увреждане (напр. инвалидност и други трайни увреждания) ДА
   • загуба на доходи по време на медицинското лечение и след него (включително загубата на доходи и загубата на работоспособност или понижена издръжка и др.). ДА
   • пропуснати възможности НЕ
   • разходи за съдебни производства, свързани с инцидента, довел до вредата, като разноски за адвокатски хонорари, процесуални разноски. ДА в някои случаи В специални случаи датската Комисия за обезщетяване на жертвите на престъпления може да реши, че ищецът трябва да е платил изцяло или частично разходите, които е направил във връзка с разглеждането на случая от Комисията. Ищецът никога не плаща процесуални разноски във връзка със самото наказателното дело, тъй като то се образува от полицията.
   • обезщетение за откраднато и повредено лично имущество ДА Обезщетение се плаща за облекло и лични вещи, с които ищецът е бил облечен и е носил със себе си когато е нанесена телесната повреда.
  • Психически (морални) вреди:
   • морални и телесни вреди на жертвата ДА Вж. по-горе за други вреди, за които може да се получи обезщетение или компенсация.
 2. За правоимащи лица или роднини на жертвата:
  • материални (различни от морални) вреди:
   • разходи за погребение ДА
   • медицински разходи (напр. лечение за член на семейството, амбулаторно и болнично лечение, рехабилитация) НЕ
   • загуба на издръжка или пропуснати възможности ДА/НЕ Плаща се обезщетение за загуба на основен източник на доходи. Вж. по-горе за по-подробно описание.
  • Психически вреди:
   • морални и телесни вреди на роднини или правоимащи лица/обезщетение за преживели лица, ако жертвата е починала. ДА/НЕ Обезщетение не се плаща, ако се иска за морални и телесни вреди на роднини или други лица. Може обаче да се отпусне временно плащане. Вж. по-горе за по-подробно описание.

Как се изплаща обезщетението — чрез еднократно плащане или на месечни вноски?

Определените от Комисията обезщетение и суми за възстановяване ще бъдат изплатени приблизително 14 дни след решението на Комисията. Изплащането се обработва от полицията в полицейския район, в който е било подадено уведомлението за престъплението.

Плащането се извършва като обща сума по исковете, одобрени с отделното решение.

По какъв начин моето собствено поведение във връзка с престъплението, съдебното ми досие или липсата на сътрудничество по време на производството за обезщетение могат да окажат влияние върху шансовете ми да получа обезщетение и/или върху сумата, която бих получил?

Общите разпоредби за обезщетение по датското право се прилагат съответно спрямо молби за обезщетение и възстановяване на суми на жертви в случай на престъпление, включително разпоредбите относно намаляване и отказ на обезщетението, поради участието на ищеца във вредата или приемането на риска от вреда. Приемането на риска например може да се приложи спрямо вреди, причинени във връзка с конфликти между мотористи/банди.

Ако увредената страна не подпомага в достатъчна степен разследването на случая, правото на обезщетение може да се погаси. Това се отнася например, ако увредената страна отказва да даде обяснение пред полицията и съда.

Обезщетението може да бъде намалено също ако ищецът не изпълнява обичайните задължения за ограничаване на загубата. Това означава, че лицето, което е увредено в резултат от нечие виновно поведение, има задължение да ограничи, доколкото е възможно, своята загуба в резултат от вреда.

При разглеждането на молбата, никога не се поставя ударение върху съдебното досие на ищеца. Датската Комисия за обезщетяване на жертвите на престъпления няма практиката да получава информация от регистрите за съдимост.

Ако ищецът не изпълни искането на датската Комисия за обезщетяване на жертвите на престъпления за представяне на документация по заведения иск, това може да засегне отпуснатото обезщетение. Задължение на ищеца е да документира задоволително своя иск.

По какъв начин финансовото ми положение би могло да повлияе върху шансовете ми да получа обезщетение и/или върху получената сума?

На иска може да бъде дадено предимство, например ако сте призован да се явите по изпълнителни дела, ако има информация за отнемане на имущество или сте получил писма от банката за неизвършени плащания по редовни разходи.

При искове за загуба на доходи на датската Комисия за обезщетяване на жертвите на престъпления е ясно, че доходите на ищеца са намалели, така че на тези случаи се обръща повече внимание.

Освен в горните случаи, на даден иск не се дава предимство само въз основа на финансовото положение на ищеца.

Финансовото състояние на ищеца по никакъв друг начин не оказва влияние върху възможността за получаване на обезщетение или размера на обезщетението.

Има ли други критерии, които биха могли да повлияят върху шансовете ми да получа обезщетение и/или върху размера му?

Обезщетение или компенсация за вреди не се дава, ако вредите на ищеца са покрити от застрахователни обезщетения или други обезщетения, които по същество де факто представляват обезщетение за вреди.

Ищецът трябва да е допринесъл, доколкото е могъл и доколкото е необходимо, за полицейското разследване на случая. Умишленото укриване на информация или сходно нежелание да се подпомогне разследването на случая обикновено води до неотпускане на обезщетение.

Условие за получаване на обезщетение от държавата е също така ищецът да е поискал обезщетение и да изразил позиция в съда в рамките на евентуален съдебен процес срещу извършителя.

Съгласно общите разпоредби на деликтното право трябва да има причинно-следствена връзка между извършеното престъпление и вредата.

Как ще бъде изчислено обезщетението?

Обезщетението се изчислява в съответствие с индивидуалния иск и въз основа на исканата сума. Ако вие, в качеството Ви на ищец, сте документирали достатъчно добре иска си, обезщетението ще бъде изчислено въз основа на претърпяната загуба. Датската Комисия за обезщетяване на жертвите на престъпления изчислява загубата по всеки иск за обезщетение въз основа на приложимите правила (напр. загубата на доходи се изчислява като разликата между очаквания доход и действителния доход за периода, предмет на иска). Ако сте предоставили документация само за част от Вашия иск, обезщетение ще бъде изплатено само за документираната сума. В някои случаи датската Комисия за обезщетяване на жертвите на престъпления изчислява стойността на иска като приблизителна сума. Това се случва когато не сте могли да изчислите сам стойността на Вашия иск.

Обезщетението се изчислява на тарифен принцип. Някои от тези тарифи се променят веднъж годишно на 1 януари. Наред с другото, обезщетението за морални и телесни вреди се изчислявана въз основа на ставка от 200 DKK (2018 г.) на болничен ден. Трайното увреждане се изчислява въз основа на степента на увреждане и обезщетението се изплаща въз основа на степента на увреждане, която е 8 790 DKK (2018 г.) за всяка степен. Обезщетението за непозволено увреждане и тежко нарушение се изчислява въз основа на тежестта и естеството на насилието, на което е била изложена жертвата, включително и на вида престъпление, за което става въпрос.

Съществува ли минимален или максимален размер на обезщетението, което се отпуска?

Няма обща горна граница за сумата, която може да бъде изплатена като обезщетение и компенсация за вреди. Понастоящем в Дания няма определена горна граница за сумата, която може да бъде изплатена като обезщетение и компенсация за вреди. Има обаче максимален размер за някои вреди, за които може да бъде изплатено обезщетение. В тази връзка вж. списъка по-долу:

 • морални и телесни вреди 76 500 DKK (2018 г.),
 • трайно увреждане 879 000 DKK (2018 г.),
 • загуба на работоспособност 9 227 500 DKK (2018 г.),
 • временно плащане 165 500 DKK (2018 г.),
 • материални вреди 132 000 DKK (2018 г.).

В изключителни случаи вредите за трайно увреждане могат да се оценят на 120 %, при което максималната сума възлиза на 1 054 000 DKK (2018 г.).

Очаква ли се от мен да посоча сумата на обезщетението в исковия формуляр? Ако е така, ще получа ли някакви указания за това как да я изчисля или относно други аспекти?

Не се очаква да бъде изчислена обща сума за всички подавани искове. Очаква се обаче, до всяка отделна вреда, за която може да бъде изплатено обезщетение, да впишете сумата на исканото от Вас обезщетение. Изчисляването на всички претенции обаче не е условие за получаване на обезщетение.

За начина на изчисление на загубата на доходи, вж. началната страница на исковия формуляр. Като ищец или потенциален ищец Комисията е винаги на Ваше разположение за информация как да изчислите и документирате Вашия иск за обезщетение. Можете също да получите насоки на кои фактори се поставя акцент във връзка с отделните вреди, за които може да се плати обезщетение.

Не се очаква да бъде изчислено обезщетение за психически вреди, тъй като вредите се изчисляват на тарифен принцип въз основа на степента на увреждане.

Ако получа обезщетение за нанесените вреди от други източници (като например от работодателя ми или частна застрахователна схема), получената сума приспада ли се от обезщетението, платено от институцията/органа?

Датската Комисия за обезщетяване на жертвите на престъпления няма да плати обезщетение, ако претърпените от ищеца вреди са възстановени от извършителя или покрити от застрахователна полица или други обезщетения, които по същността си са обезщетения за вреди. Ето защо по принцип въпросът не е дали например застрахователното плащане се удържа, когато датската Комисия за обезщетяване на жертвите на престъпления разглежда иска, а по-скоро кой трябва да изплати обезщетението. Ако бъде установено, че застрахователната компания е отказала да изплати обезщетение, случаят може да се разгледа от датската Комисия за обезщетяване на жертвите на престъпления.

Ако ищецът е сключил частна застраховка срещу злополука и е получил обезщетение за инвалидност или обезщетение за трайно увреждане, това не води до намаление или отказ на обезщетение за трайно увреждане или обезщетение за загуба на работоспособност. Нито пък обезщетението ще бъде намалено, ако ищецът е получил социалноосигурителни обезщетения от държавата във връзка с вредата (като пенсия, добавка към заплатата или други подобни).

Ако ищецът е сключил застраховка със здравноосигурителна компания, разходите за лечение ще бъдат намалени в степента, в която разходите се възстановяват от застрахователната полица. Освен това обезщетение не се отпуска, доколкото лечението може да се предостави безплатно по линия на общественото здравно осигуряване или чрез други обществени услуги.

Във връзка с трудовите злополуки датската Комисия за обезщетяване на жертвите на престъпления може да изплати обезщетение само за морални и телесни вреди (pretium doloris), обезщетение за загуба на доходи и диференциални искове, както и обезщетение за непозволено увреждане и тежко нарушение, тъй като всички други вреди, включително и обезщетението за медицински разходи и т.н., се покриват от сключената от работодателя задължителна застраховка за трудови злополуки.

Мога ли да получа аванс от обезщетението? Ако отговорът е положителен, при какви условия?

Основополагащ принцип е, че обезщетението и компенсациите за вреди не се изплащат авансово, а само след окончателното приключване на исковия процес.

Датската Комисия за обезщетяване на жертвите на престъпления следва политика в някои случаи да изплаща обезщетение за трайно увреждане. Основополагащ принцип е, че датската Комисия за обезщетяване на жертвите на престъпления изчаква Комисията за трудово застраховане (Erhvervssikring), преди да се произнесе относно степента на обезщетение, но ако се приема за вероятно, че ищецът е претърпял значително трайно увреждане единствено в резултат от вредата, датската Комисия за обезщетяване на жертвите на престъпления може да присъди обезщетение на това основание.

Мога ли да получа допълващо или допълнително обезщетение (например след промяна в обстоятелствата или влошаване на здравето и т.н.) след основното решение?

Да. Ако след като датската Комисия за обезщетяване на жертвите на престъпления вече е постановила решение, се установи, че вредата се е влошила и това води до допълнителни загуби, тези загуби могат да се разгледат от датската Комисия за обезщетяване на жертвите на престъпления. В тази връзка трябва да се отбележи, че има срок от 2 години за предявяване на иска пред датската Комисия за обезщетяване на жертвите на престъпления. Този 2-годишен срок започва да тече от момента, в който на ищеца е било или трябва да е било известно, че вредата е причинила допълнителни загуби.

Обезщетението за бъдещите медицински разходи и други бъдещи загуби в резултат от вредата се определя като обща сума. Поради това, ако ищецът вече е получил обезщетение за бъдещи медицински разходи и др., същият няма право на по-късен етап да възобнови процедурата само за да получи допълнително обезщетение за медицински разходи и други загуби.

Какви удостоверителни документи трябва да приложа към иска си?

Няма изисквания ищецът да представи удостоверителни документи заедно с исковата молба. Исковата молба се подава до датската Комисия за обезщетяване на жертвите на престъпления чрез полицията, която изпраща документите от досиетата по наказателните дела.

Ако датската Комисия за обезщетяване на жертвите на престъпления установи, че исковата молба е в обхвата на Закона за обезщетение на жертвите, Комисията ще предприеме действия за разглеждане на подадените искове. При разглеждането им Комисията често има нужда от различна документация в зависимост от исковете, с които ищецът иска обезщетение. Тя може да ускори разглеждането на случая, ако ищецът представи заедно с исковия формуляр и документация за подадените искове. Би било от полза за ищеца да представи заедно с исковата молба отказа на неговата застрахователна компания да изплати обезщетение за вредите.

Например документацията може да включва разписки за разходи, направени във връзка с нарушението на датския Наказателен кодекс. Освен това във връзка с определянето на степента на увреждане често се използват медицински досиета и медицински свидетелства. По отношение на загубата на доходи и загубата на работоспособност ищецът трябва да представи документация относно доходите си както преди, така и след увреждането, под формата на фишове за заплата, годишни отчети и, където е приложимо, декларация за заплатата от работодателя си. В някои случаи се използват и общински досиета.

Когато датската Комисия за обезщетяване на жертвите на престъпления сметне, че за разглеждането на случая е необходима допълнителна документация, Комисията привлича вниманието на ищеца към това и иска представянето на такава.

Има ли административни или други такси, които се заплащат за получаване и разглеждане на молбата?

Не. Разглеждането на случая от датската Комисия за обезщетяване на жертвите на престъпления е безплатно за ищеца.

Кой орган взема решение по исковете за обезщетение (по дела на национално равнище)?

В Дания решения за обезщетение и компенсация за вреди на жертви на престъпления се взема от комисия, създадена от министъра на правосъдието. Този орган се нарича Комисия за обезщетяване на жертвите на престъпления.

Решение може да се вземе и от датския съд или в рамките на наказателното дело, или по-късно в гражданското дело, например ако решението на датската Комисия за обезщетяване на жертвите на престъпления бъде отнесено до съда.

Къде мога да изпратя иска (по дела на национално равнище)?

Исковата молба трябва да се изпрати на полицията по място на съобщаване на престъплението. Тогава полицията изпраща случая на датската Комисия за обезщетяване на жертвите на престъпления заедно с досиетата по наказателните дела.

Ако вече имате случай, който се гледа от Комисията, трябва да подадете исковата молба на хартиен носител до датската Комисия за обезщетяване на жертвите на престъпления на следния адрес: Toldboden 2, 2. sal, DK-8800 Viborg или по електронен път на erstatningsnaevnet@erstatningsnaevnet.dk.

Необходимо ли е да присъствам по време на процедурата и/или когато се взема решение по иска ми?

Административно разглеждане

Датската Комисия за обезщетяване на жертвите на престъпления разглежда молбите писмено. Решението се взема писмено и на ищеца се изпраща екземпляр на хартиен или електронен носител. Поради това присъствието на ищеца по време на производството не е необходимо.

Съдебно производство

Ако искът се разглежда в рамките на наказателното производство или по-късно като иск срещу датската Комисия за обезщетяване на жертвите на престъпления, ищецът има възможност да присъства на основното заседание. Няма изискване ищецът да присъства, ако ищецът е представляван от адвокат и не е призован да свидетелства пред съда.

Колко време отнема (приблизително) вземането на решение от органа по иск за обезщетение?

Времето за разглеждане може да варира значително в зависимост от случая. Това, наред с другото, се дължи — в зависимост от конкретните обстоятелства на случая — на възможната необходимост да се получи допълнителна информация от органи, като полицията, лекари или други органи; също така в случаи, свързани с трайно увреждане или загуба на работоспособност, може да е необходимо случаят да бъде представен пред Комисията за трудово застраховане — стъпка, която може да удължи времето за разглеждане.

Повече от 50 % от новите случаи, получени от датската Комисия за обезщетяване на жертвите на престъпления, се разглеждат в рамките на 50 дни в съответствие с особено ускорена процедура, прилагана при прости случаи. Те включват случаи, при които окончателното решение е взето, вземайки предвид както вината, така и размера на обезщетението.

Ако случаят не може да бъде уреден по тази особено ускорена процедура, обичайният срок за разглеждане от датската Комисия за обезщетяване на жертвите на престъпления понастоящем е до 18 месеца от получаването от Комисията на новата искова молба за обезщетение.

Можете да ускорите разглеждането на Вашето дело, като представите на Комисията доказателства по Вашия иск. Документацията може да включва например касови бележки за покупка на медикаменти, медицински удостоверения за периода на заболяването или декларация от Вашия работодател за загуба на доходи в резултат от увреждането.

Ако не съм доволен от решението на органа, как мога да го обжалвам?

Решението на датската Комисия за обезщетяване на жертвите на престъпления не подлежи на обжалване пред други административни органи. Ако желаете да промените решението, трябва първо да се свържете с датската Комисия за обезщетяване на жертвите на престъпления и да обясните защо не сте съгласни с решението. Тогава Комисията ще прецени дали има основание да възобнови разглеждането на случая. Обикновено критерият е, че ищецът е представил нова имаща отношение информация, която е важна за изхода по случая.

Ако датската Комисия за обезщетяване на жертвите на престъпления потвърди решението си, можете да обжалвате решението на Комисията пред съда.

Има и възможност за обжалване пред парламентарния омбудсман.

Къде мога да получа необходимите формуляри и допълнителна информация относно начина, по който да изготвя иска?

Формуляри и информация как да поискате обезщетение и компенсация за вреди може да намерите на уебсайта на датската Комисия за обезщетяване на жертвите на престъпления.

Има ли специална гореща телефонна линия или уебсайт, които мога да използвам?

Ищци, които имат въпроси относно обезщетението на жертвите на престъпления, могат да се свържат с датската Комисия за обезщетяване на жертвите на престъпления на телефонен номер: + 45 33 92 33 34 в работното време от 10:00 ч. до 15:00 ч. от понеделник до четвъртък и от 10:00 ч. до 14:00 ч. в петък.

Мога ли да получа правна помощ (помощ от адвокат) при подготвянето на иска?

Да. В качеството си на увредена страна по наказателно дело при определени условия имате право да Ви бъде определен процесуален представител. Процесуалният представител има задачата да ви помогне с изготвянето на иска за обезщетение както в наказателното дело, така и пред датската Комисия за обезщетяване на жертвите на престъпления.

Датската Комисия за обезщетяване на жертвите на престъпления не може да назначи адвокат на ищеца. Той се назначава от съда, в чийто съдебен район е било извършено престъплението.

Освен това в Дания има различни организации за правна помощ.

Има ли организации за подкрепа на жертвите на престъпление, които могат да ми помогнат в процеса на искане на обезщетение?

Последна актуализация: 04/05/2022

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.