Ако искът ми следва да се разглежда в тази държава

Франция

Съдържание, предоставено от
Франция

За кой вид престъпления мога да получа обезщетение?

Ищецът трябва да докаже, че претърпяното увреждане е в резултат от умишлено или непредпазливо действие, което може да представлява престъпление против собствеността или личността. Следователно умишлените действия и непредпазливото или небрежно поведение могат да доведат до право на обезщетение, независимо дали извършителят е известен или не.

В случай на престъпление против собствеността, деянието трябва да бъде класифицирано като кражба, измама, злоупотреба с доверие, изнудване или унищожаване или увреждане на имущество.

Наред с това съществуват специфични схеми за обезщетяване на вреди, причинени в резултат на терористични актове, пътно-транспортни произшествия на територията на Франция, ловни злополуки, излагане на азбест и унищожаване на превозно средство от пожар.

За какъв вид увреждане мога да получа обезщетение?

Ще получите пълно обезщетение за вредите, произтичащи от тежко престъпление против личността, в случай че:

 • сте жертва на престъпление, довело до трайна или пълна неработоспособност, равна на или продължаваща повече от един месец, на изнасилване, сексуално посегателство, сексуално посегателство над непълнолетен, трафик на хора, заробване или принудителен труд;
 • или близък член на семейството е починал в резултат на такова престъпление.

Можете да получите обезщетение, подчинено на определени условия и с определена горна граница, ако сте жертва на по-леко престъпление против личността или на престъпление против собствеността:

 • телесна повреда, която е довела до пълна неработоспособност за по-малко от един месец;
 • или имуществени вреди в резултат на деяния, класифицирани като кражба, измама, злоупотреба с доверие, изнудване или унищожаване или увреждане на имущество.

Мога ли да получа обезщетение, ако съм роднина или лице на издръжка на лице, починало в резултат от престъпление? Кои роднини или лица на издръжка на жертвата могат да получат обезщетение?

Да, можете да получите обезщетение, ако сте близък член на семейството на жертва и в резултат на престъплението сте претърпели лична вреда.

Обезщетение може да бъде присъдено на роднини по възходяща линия (родители, баби и дядовци), на низходящи (деца, внуци), на съпруг/съпруга, както и на роднини по съребрена линия (братя, сестри) или на всяко лице, което може да докаже лична връзка с жертвата.

Мога ли да получа обезщетение, ако съм роднина или лице на издръжка на жертва, преживяла престъпление? Кои роднини или лица на издръжка могат да получат обезщетение в такъв случай?

Да, можете да получите обезщетение, ако сте близък член на семейството на жертва и в резултат на престъплението сте претърпели лична вреда.

Обезщетение може да бъде присъдено на роднини по възходяща линия (родители, баби и дядовци), на низходящи (деца, внуци), на съпруг/съпруга, както и на роднини по съребрена линия (братя, сестри) или на всяко лице, което може да докаже лична връзка с жертвата.

Мога ли да получа обезщетение, ако не съм гражданин на държава от ЕС?

Да, можете да получите обезщетение, ако не сте гражданин на държава от ЕС, при условие че престъплението е извършено на територията на Франция.

Мога ли да искам обезщетение от тази държава, ако живея тук или съм от тук (това е моята държава на пребиваване или гражданство), дори ако престъплението е било извършено в друга държава от ЕС? Мога ли да направя това вместо да предявя иск за обезщетение в държавата, в която е извършено престъплението? Ако мога, при какви условия?

Да, можете да получите обезщетение при обичайните условия, ако сте френски гражданин, но престъплението е извършено в чужбина.

От друга страна, не можете да получите обезщетение от френски орган за обезщетяване, ако сте чужденец и престъплението е извършено в чужбина.

Трябва ли първо да съм съобщил за престъплението в полицията, за да мога да претендирам за обезщетение?

Не, няма изискване първо да сте подали жалба в полицията, за да поискате обезщетение.

Молбата обаче трябва да съдържа информацията, необходима за вземане на решение по нея. Тя трябва да бъде придружена от подкрепящи документи, в които се посочват по-конкретно датата, мястото и обстоятелствата на престъплението (разписка, потвърждаваща, че е подадена жалба, всички документи от наказателното производство и др.)

Трябва ли да изчакам резултата от евентуално полицейско разследване или наказателно производство, преди да мога да предявя иска за обезщетение?

Не, не е необходимо да изчаквате резултата от полицейското разследване или от наказателното производство, за да предявите иска си.

Трябва ли първо да потърся обезщетение от извършителя на престъплението, ако той е бил установен?

Не, в случай на тежко престъпление против личността (вж. 1.2) не се изисква първо да потърсите обезщетение от установения извършител.

В случай на по-леко престъпление против личността или на престъпление против собствеността (вж. 1.2) е необходимо да се докаже, че установеният извършител е неплатежоспособен или не може да компенсира напълно вредите. Ще бъде необходимо да докажете по-изчерпателно, че не сте в състояние да получите ефективна и достатъчна компенсация за увреждането Ви от застрахователна компания или от друг орган, който може да носи отговорност.

Ако извършителят не е бил установен или осъден, имам ли все пак право да поискам обезщетение? Ако да, какви доказателства трябва да представя в подкрепа на своя иск?

Можете да получите обезщетение дори ако извършителят не е бил установен или осъден, стига да е налице престъпление.

Исковата молба обаче трябва да съдържа информацията, необходима за вземането на решение по нея. Тя трябва да бъде придружена от подкрепящи документи, в които се посочват по-конкретно датата, мястото и обстоятелствата на престъплението (разписка, потвърждаваща, че е подадена жалба, всички документи от наказателното производство и др.)

Има ли срок, в рамките на който трябва да поискам обезщетение?

Разполагате със срок от три години от датата на престъплението. Той се удължава с една година, считано от датата на последното наказателно решение.

Ако извършителят бъде осъден да заплати обезщетение, срокът започва да тече, когато жертвата бъде уведомена от наказателния съд. Ако извършителят бъде осъден да заплати обезщетение, срокът започва да тече от уведомяването от съда.

Ако срокът бъде пропуснат, може да се вземе под внимание основателна причина, изтъкната от жертвата или от правоимащите.

Кои загуби и разходи се покриват от обезщетението?

Например обезщетението ще покрие ли:

а) за жертвата на престъплението:

— имуществени (непсихически) вреди:

 • медицински разходи, свързани с увреждането (медицинско лечение — извънболнично и болнично лечение, рехабилитация)
  Пряка жертва на телесна повреда може да бъде обезщетена за всички болнични, медицински, парамедицински и фармацевтични разходи (медицински сестри, физиотерапия, ортопедия, логопедична терапия и др.), тъй като по-голямата част от тези разходи обикновено се поемат от органите за социално подпомагане.
  Могат да се вземат предвид и предвидими бъдещи медицински разходи за здравни грижи, необходими поради медицинското състояние на жертвата, след като се стабилизира.
 • допълнителни нужди или разходи, произтичащи от уврежданията (т.е. грижи и помощ, временно и постоянно лечение, продължителна рехабилитация, адаптиране на жилището, специални помощни средства и т. н.)
  Разноските за приспособяване на жилището и на превозни средства, както и разходите, свързани с постоянна помощ от трето лице, могат да бъдат възстановени.
  Различни разходи, свързани с последиците от физическото увреждане, също могат да бъдат покрити: разходи за грижи за деца, домакинство, транспорт и др.
 • трайно увреждане (напр. инвалидност и други трайни увреждания)
  Трайно функционално увреждане може да бъде обезщетено за последствията от увреждането, които остават след стабилизиране на състоянието: увреждане на физиологичните функции, постоянна болка, загуба на качество на живот, загуба на автономност и др. Когато бъде установено, то може да бъде класифицирано по скала за оценка на функционални увреждания.
  • загуба на доходи по време на медицинското лечение и след него (включително пропуснати доходи и загуба на възможност за заработване на доходи или понижена издръжка и др.)
   Обезщетение може да бъде присъдено за констатирана загуба на трудови доходи, загуба на бъдещи трудови доходи и въздействие върху кариерата на лицето: намалени перспективи за заетост, загуба на професионални възможности, повишаване на трудността за извършване на работата, нужда от смяна на работа и др. Може да се оцени и неблагоприятното въздействие върху училищното или университетското образование или обучение.
  • загуба на професионални възможности,
  • разходи, свързани със съдебни дела във връзка със събитието, довело до вредата, като адвокатски възнаграждения, съдебни разноски и др.,
  • обезщетение за откраднато или увредено лично имущество,
  • други.

Загубата на професионални възможности може да бъде обезщетена в контекста на кариерното въздействие (вижте предходната точка).

Разходите, направени в производството във връзка с престъплението, не се покриват от самото обезщетение. За хора с ограничени финансови възможности обаче, може да бъде предоставена правна помощ, така че адвокатските възнаграждения и съдебните разноски за процеса да бъдат частично или изцяло заплатени от държавата. За най-тежките престъпления правната помощ се предоставя, без да се извършва проверка на финансовите възможности (вижте списъка в член 9-2 от Закон №° 91-647 от 10 юли 1991 г. относно правната помощ (Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique)).

По принцип при престъпления против личността имуществените вреди не се обезщетяват. В случай на посочените по-горе престъпления (вижте точка 1.2) обезщетението за имуществени вреди е ограничено до 4575 евро (таван, приложим от 16 януари 2018 г.) при определени условия.

— психически (морални) вреди:

 • болка и страдание на жертвата

Преживяното страдание включва всички физически и психически страдания и свързаните с тях проблеми от датата на престъплението до стабилизирането на състоянието. След като състоянието се стабилизира, продължаващото страдание се третира като трайно функционално увреждане за целите на обезщетението.

Загубата на възможности в личен план може да се вземе предвид в контекста на загуба на лични перспективи за живот (perte d’établissement), която се отнася до загубата на надеждата или възможността за реализиране на план за семеен живот.

При обезобразяване се вземат предвид личните последици от промяната на външния вид.

Може да бъде оценена и загубата на удовлетвореност (préjudice d'agrément), предназначена да компенсира неспособността на жертвата да възобнови упражняването на спортни или развлекателни дейности

б) За правоимащи лица или роднини на жертвата:

— имуществени (непсихически) вреди:

 • разходи за погребение

Разходите за погребение се покриват.

 • медицински разходи (напр. лечение за член на семейството, извънболнично и болнично лечение, рехабилитация)

По-голямата част от медицинските разходи, включително за близки членове на семейството, обикновено се поемат от органите за социално подпомагане. В противен случай патологичното въздействие ще бъде разгледано в контекста на емоционални страдания на близки членове на семейството (вижте по-горе).

 • загуба на средства за издръжка или загуба на възможности

Обезщетение може да бъде присъдено за загуба или намаляване на доходите, засягащи близките членове на семейството на жертвата, в резултат на смъртта или увреждането на последната, по-специално когато се налага да бъдат с жертвата през цялото време и да се откажат временно от работата си.

— психически вреди:

 • болка и страдание на роднини или правоимащи лица/компенсация за преживели лица, ако жертвата е починала.

Компенсация за емоционалното страдание (préjudice d’affection) може да бъде присъдена за неимуществените вреди, понесени от близките членове на семейството след смъртта на жертвата или като стават свидетели на болките и страданието на пряка жертва, която е с тежки увреждания.

Как се изплаща обезщетението — като еднократна сума или на месечни вноски?

Сумата може да бъде изплатена на една вноска или под формата на анюитет. Условни плащания могат да се извършват и по време на производството преди окончателното обезщетение.

По какъв начин моето поведение във връзка с престъплението, съдебното ми досие или липсата на съдействие по време на производството за обезщетение могат да окажат влияние върху шансовете ми да получа обезщетение и/или върху самата сума, която бих получил?

Вина от страна на жертвата може да бъде основание за изключване или намаляване на обезщетението, например когато са изречени обиди или има участие в свада или в престъпна дейност. Вината може да бъде противопоставена на правоприемниците на починалата жертва.

Фактът, че жертвата има криминално досие, е без значение.

Вашият иск в производството за обезщетение трябва да съдържа информацията, необходима за вземането на решение по него, и трябва да се предоставя необходимите подкрепящи документи. Впоследствие могат да бъдат поискани допълнителни документи и може да е необходимо да се окаже съдействие при изготвянето на доклади от независими експерти.

По какъв начин финансовото ми положение би могло да повлияе върху шансовете ми да получа обезщетение и/или върху получената сума?

 • Тежки престъпления против личността (вижте 1.2)

Финансовото Ви положение не се взема предвид и може да получите пълно обезщетение за увреждания, произтичащи от престъпления против личността Ви.

Въпреки това помощи, изплащани от органи за социално подпомагане, дружества за взаимно здравно осигуряване и застрахователни компании, ще бъдат взети предвид.

 • По-леки престъпления или престъпления против собствеността (вижте 1.2)

Вашето финансово положение ще се отчита въз основа на три критерия, като Вие трябва:

 • да имате годишен доход под 18 300 евро (размер за 2017 г.), към които се добавят допълнителни суми за лица на издръжка (низходящи, роднини по възходяща линия);
 • да не можете да получите ефективна и достатъчна компенсация за увреждането Ви от застрахователна компания или друг орган, който може да носи отговорност.
 • да докажете, че в резултат на престъплението сте в тежко материално или психическо положение.

Има ли други критерии, които биха могли да повлияят върху шансовете ми да получа обезщетение и/или върху размера на обезщетението?

Не.

Как ще бъде изчислено обезщетението?

При тежки престъпления против личността принципът е, че трябва да има пълно обезщетение. Обезщетението ще бъде изчислено, като се вземе предвид всяко едно от исканията.

Изчисляването се извършва за всеки отделен случай въз основа на личното положение на конкретната жертва и представените подкрепящи документи; за някои искания се използват ориентировъчни скали.

За изчисляването на обезщетение за трайно функционално увреждане може например да се използва ориентировъчна скала според установеното от лекаря увреждане и възрастта на жертвата.

Съществува ли минимален или максимален размер на обезщетението, което се присъжда?

Няма минимален размер.

Няма максимален размер при тежки престъпления против личността (вижте 1.2).

В случай на по-леки престъпления или престъпления против собствеността (вижте 1.2) горната граница на обезщетението е определена на 4575 евро (размер, приложим от 16 януари 2018 г.).

Очаква ли се от мен да посоча сумата на обезщетението във формуляра за иска? Ако е така, ще получа ли някакви указания за това как да я изчисля или относно други аспекти?

Да, исковият формуляр за обезщетение съдържа претендираната сума. Това обаче е общата сума. Адвокат или сдружение за подкрепа на жертвите могат да Ви бъдат от полза при определянето ѝ.

Ако получа обезщетение за нанесените вреди от други източници (например от моя работодател или от частна застрахователна полица), получената сума приспада ли се от обезщетението, платено от институцията/органа?

Помощи, изплащани от органи за социално подпомагане, дружества за взаимно здравно осигуряване, застрахователни компании и др., ще бъдат взети предвид.

Мога ли да получа аванс от обезщетението? Ако мога, при какви условия?

Да, можете да поискате аванс от обезщетението (провизия) по всяко време на производството.

Мога ли да получа допълващо или допълнително обезщетение (напр. при промяна в обстоятелствата или влошаване на здравето и т.н.) след основното решение?

Да, можете да предявите друг иск за обезщетение, ако увреждането Ви се влоши или по друга законна причина, която можете да обосновете.

Какви подкрепящи документи трябва да приложа към иска си?

Исковата молба на ищеца, която трябва да бъде изпратена до регистратурата на Съвета за обезщетение на жертвите на престъпления (Commission d’indemnisation des victimes d’infractions — CIVI) към съответния окръжен съд (tribunal de grande instance), трябва да съдържа информацията, необходима за неговата оценка. Тя трябва да бъде придружена от подкрепящи документи, в които конкретно се посочва:

 • фамилията, първите имена, дата и място на раждане, професия, гражданство и адрес на ищеца (приложете копие от национална лична карта, разрешение за пребиваване, паспорт и др.);
 • родствените връзки с жертвата (приложете препис от семейния регистър (livret de famille), нотариално заверен документ и др.);
 • датата, мястото и обстоятелствата на престъплението (приложете разписка, потвърждаваща, че е подадена жалба, всички документи от наказателното производство и др.);
 • съдът, който е съдил извършителя, ако има такъв (приложете препис от съдебното решение);
 • естеството на уврежданията, продължителността на евентуално отсъствие от работа и всички последствия (приложете медицински свидетелства, отсъствия от работа, медицински изследвания);
 • публичните или частните органи за социално подпомагане, с които е свързан ищецът и които има вероятност да участват (приложете копие на картата за социално осигуряване);
 • внесени извънсъдебни искания и предприети правни действия, както и вече изплатени суми на ищеца (приложете подкрепящи документи, свързани с покрити дневни разходи, пенсии, анюитети и плащания от страна на извършителя на престъплението, застрахователя и др.);
 • размерът на обезщетението, което се търси от Съвета за обезщетение на жертвите на престъпления;
 • документ с данни за банковата сметка на ищеца;
 • други подкрепящи документи, свързани с конкретния вид иск.

Ако искът е за обезщетение за по-леки престъпления против личността или за имуществени вреди в резултат на кражба, измама, злоупотреба с доверие или унищожаване или увреждане на имущество, исковата молба трябва също така да съдържа:

 • декларация за доходите на ищеца (приложете акт за установяване на данъчно задължение) (avis d’imposition) за годината, предхождаща престъплението, и за годината, предхождаща подаването на исковата молба);
 • доказателства, че ищецът не е в състояние да получи ефективно и достатъчно обезщетение по друг начин;
 • описание на тежкото материално или психическо състояние, произтичащо от престъплението.

Има ли административни или други такси, които се заплащат за получаване и обработване на исковата молба?

Няма разходи. Помощ или представителство от адвокат не са задължителни. Адвокатските възнаграждения са за Ваша сметка, освен ако не получавате правна помощ автоматично или при определени условия. Разходите, направени в хода на производството пред Съвета за обезщетение на жертвите на престъпления, се считат за съдебни разноски и се поемат от държавата.

Кой орган се произнася с решение по исковете за обезщетение (при национални случаи)?

Съветите за обезщетение на жертвите на престъпления са отговорни за вземането на решения за обезщетение на жертвите. Обезщетението, определено от Съвета за обезщетение на жертвите на престъпления, реално се изплаща от Гаранционния фонд за жертвите на тероризъм и други престъпления (Fonds de garantie des actes de terrorisme et d’autres infractions — FGTI).

В случай на тероризъм Гаранционният фонд за жертвите на тероризъм и други престъпления обезщетява директно жертвите, подали молба, под надзора на окръжния съд, към който могат да бъдат отнесени всички спорове.

Къде мога да изпратя иска (при национални случаи)?

Към всеки окръжен съд има Съвет за обезщетение на жертвите на престъпления, който взема решения по исковете за обезщетение, предявени от жертвите на престъпления или от техните семейства.

Компетентен е Съветът за обезщетение на жертвите на престъпления по Вашето местожителство или по местоположението на наказателния съд, който разглежда делото, ако има такова (Списък). Ако сте френски гражданин, пребиваващ в чужбина, и престъплението е извършено в чужбина, компетентен е Съветът за обезщетение на жертвите на престъпления към Парижкия окръжен съд:

Tribunal de Grande Instance de Paris
4 Boulevard du Palais
75055 PARIS CEDEX 01 — Франция

В случай на тероризъм исковите молби се изпращат директно на Гаранционния фонд за жертвите на тероризъм и други престъпления:

64, Rue Defrance
94682 Vincennes Cedex — Франция

Необходимо ли е да присъствам по време на процедурата и/или когато се взема решение по иска ми?

Не се изисква да присъствате по време на производството или на съдебното заседание.

Колко време (приблизително) отнема, за да се получи решение по иск за обезщетение от органа?

Исковата молба се препраща незабавно на Гаранционния фонд за жертвите на тероризъм и други престъпления от регистратурата на Съвета за обезщетение на жертвите на престъпления.

Гаранционният фонд за жертвите на тероризъм трябва да представи предложение на жертвата в срок от два месеца от получаване на пълното досие, препратено от регистратурата на Съвета за обезщетение на жертвите на престъпления.

Ако жертвата приеме предложението, постигнатото споразумение се препраща на председателя на Съвета за обезщетение на жертвите на престъпления за одобрение. След одобрението му споразумението може да бъде изпълнено. Решението се съобщава на жертвата и на Гаранционния фонд за жертвите на тероризъм и други престъпления, който ще извърши плащането.

Ако Гаранционният фонд за жертвите на тероризъм и други престъпления предостави мотивиран отказ или жертвата откаже предложението, или ако жертвата не отговори на предложението на Гаранционния фонд за жертвите на тероризъм и други престъпления в срок от два месеца, Съветът за обезщетение на жертвите на престъпления разглежда делото по съдебен ред: в този случай съдия разглежда в съдебно заседание исковата молба и проверява предоставените изявления и документи.

Прокурорът и Гаранционният фонд за жертвите на тероризъм и други престъпления представят своите наблюдения не по-късно от 15 дни преди съдебното заседание. Ищецът и Гаранционният фонд за жертвите на тероризъм и други престъпления трябва да бъдат призовани най-малко два месеца предварително.

След разглеждане в закрито заседание, решението на Съвета за обезщетение на жертвите на престъпления да присъди или откаже обезщетение се съобщава на ищеца и на Гаранционния фонд за жертвите на тероризъм и други престъпления, който изплаща всяко присъдено обезщетение в рамките на месеца, следващ това уведомление.

В случай на тероризъм Гаранционният фонд за жертвите на тероризъм и други престъпления изплаща аванс в рамките на месеца след получаване на пълното досие, ако са изпълнени условията. Гаранционният фонд за жертвите на тероризъм и други престъпления представя предложение за обезщетение на жертвата (когато вече е в стабилизирано състояние) или на близките членове на семейството на починали жертви в срок от три месеца.

Ако не съм доволен от решението на органа, как мога да го обжалвам?

Ако не сте удовлетворени от решението на Съвета за обезщетение на жертвите на престъпления, можете да поискате преразглеждане от апелативния съд (Cour d’appel), под чиято юрисдикция попада Съветът за обезщетение на жертвите на престъпления.

Къде мога да получа необходимите формуляри и допълнителна информация за това как да предявя иск?

Информацията и формулярите са достъпни на следните уебсайтове:

Сдруженията за подкрепа на жертвите могат да Ви помогнат по време на процеса и да предоставят необходимата информация.

Има ли специална гореща телефонна линия или уебсайт, които мога да ползвам?

Телефонната услуга 116006 предлага безплатна психологическа подкрепа, информация за Вашите права и обща подкрепа през процеса, седем дни в седмицата от 09:00 до 21:00 часа на цената на национален разговор, на:

01 41 83 42 08

от Франция или

+33 1 41 83 42 08 от чужбина

Електронна поща: 08victimes@france-victimes.fr

На разположение са следните уебсайтове:

Мога ли да получа правна помощ (помощ от адвокат) при подготвянето на иска?

За хора с ограничени финансови възможности може да бъде предоставена правна помощ, така че адвокатските възнаграждения и съдебните разноски, направени по време на процеса, да бъдат частично или изцяло заплатени от държавата. За най-тежките престъпления правната помощ се предоставя, без да се извършва проверка на финансовите възможности (вижте списъка в член 9-2 от Закон № 91-647 от 10 юли 1991 г. относно правната помощ (loi no 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique)).

Някои органи за достъп до правни услуги, като правни центрове (maisons de la justice et du droit) или бюра за правна информация (point d'accès au droit), предоставят безплатни консултации по правни въпроси и могат да Ви помогнат, независимо от Вашето гражданство, при извършване на всякакви формалности с цел упражняването на Вашите права и да Ви съдействат при извънсъдебни процедури.

Същото се отнася за сдруженията за подкрепа на жертвите, които наред с други неща предоставят безплатна правна помощ.

Има ли организации за подкрепа на жертвите, които могат да ми помогнат в процеса на искане на обезщетение?

Сдруженията за подкрепа на жертвите, с които можете да се свържете в бюрата за подкрепа на жертвите към съдилищата или в собствените им помещения, могат да Ви предоставят безплатно съдействие при изготвянето на Вашия иск за обезщетение.

Последна актуализация: 05/11/2019

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.