Ако искът ми следва да се разглежда в тази държава

Германия

Съдържание, предоставено от
Германия

Германско законодателство в областта на обезщетяването на жертвите на престъпления

Закон относно обезщетяването на жертвите на престъпления с насилие

Закон относно обезщетяването на жертвите на престъпления с насилие на английски

За кой вид престъпления мога да получа обезщетение?

По принцип в съответствие с OEG може да получите обезщетение за всяко умишлено незаконно нападение (напр. физическо насилие, сексуално насилие, терористично нападение, убийство). Обезщетението може да бъде платено на жертвите или на преживелите родственици.

За кой вид увреждане мога да получа обезщетение?

Обезщетение се дължи не само за увреждане на здравето, но и за икономическите последици от такова увреждане на здравето. Отрицателните психологически последици също се признават за увреждане на здравето. По своя характер обаче увреждането на здравето трябва да бъде дългосрочно (т.е. трябва да е с продължителност повече от шест месеца). Не се изплаща обезщетение за имуществени и финансови загуби. Не се изплаща обезщетение за болки и страдания съгласно OEG.

Мога ли да получа обезщетение, ако съм роднина или лице на издръжка на лице, което е починало в резултат от престъпление? Кои роднини или лица на издръжка на жертвата могат да получат обезщетение?

Обезщетение се изплаща и на преживелите роднини на жертва. Преживелите роднини са съпругът(ата), регистрираният партньор, децата на жертвата и, в изключителни случаи, нейните/неговите родители. В определението за „деца“ са включени и осиновените, приемните и доведените деца.

Мога ли да получа обезщетение, ако съм роднина или лице на издръжка на жертва, която е преживяла престъплението? Кои роднини или лица на издръжка на жертвата могат да получат обезщетение в такъв случай?

Роднините на жертва, която е преживяла престъплението, могат при определени обстоятелства да получат плащания за медицинско лечение и издръжка.

Мога ли да получа обезщетение, ако не съм гражданин на държава от ЕС?

Всички граждани на държави извън ЕС, станали жертва на тежко престъпление в Германия, получават (със задна дата от 1 юли 2018 г.) същото обезщетение като жертвите, които са германски граждани.

Мога ли да искам обезщетение от тази държава, ако живея тук или съм от тук (това е моята държава на пребиваване или гражданство), дори ако престъплението е извършено в друга държава от ЕС? Мога ли да направя това, вместо да поискам обезщетение в държавата, в която е извършено престъплението? Ако отговорът е положителен, при какви условия?

Съгласно член 3a от OEG жертвите на тежко престъпление, извършено в чужбина, които пребивават в Германия, също могат да получат обезщетение от германската държава. Обезщетението е под формата на еднократно плащане. Всяко обезщетение от държавата, в която е извършено престъплението, се приспада от това обезщетение.

Трябва ли първо да съм съобщил за престъплението в полицията, за да мога да претендирам за обезщетение?

Съгласно OEG жалбоподателите са длъжни да сътрудничат в процедурата за обезщетение. Това означава, че те трябва да предоставят информация за всички обстоятелства, които биха могли да помогнат за изясняване на фактите по делото. Това обикновено означава, че на полицията трябва да бъде съобщено кой е извършителят. В някои случаи изискването за съобщаване за престъпление може да бъде отменено (например когато това не може разумно да се очаква от жертвата).

Необходимо ли е да се изчакат резултатите от евентуално полицейско разследване или наказателно производство, преди да мога да подам иска за обезщетение?

Не, обикновено компетентните органи вземат независимо решение по искове, предявени съгласно OEG. В някои случаи обаче може да е необходимо да се изчакат резултатите от полицейските разследвания или наказателните производства.

Трябва ли първо да потърся обезщетение от извършителя на престъплението, ако той е бил установен?

Не.

Ако извършителят не е бил установен или осъден, имам ли все пак право да поискам обезщетение? Ако да, какви доказателства трябва да представя в подкрепа на моя иск?

Да, обезщетение се изплаща независимо от това дали извършителят е бил установен или осъден. В подкрепа на Вашия иск следва да представите всички документи, които могат да помогнат за изясняване на фактите по делото и за определяне на обхвата на причинените вреди.

Има ли срок, в рамките на който трябва да поискам обезщетение?

Не, съгласно OEG няма определен срок. Плащания на обезщетения обаче могат да бъдат извършени с обратно действие само за период от една година преди предявяването на иска.

Кои загуби и разходи се обхващат от обезщетението?

Материалните и психологическите вреди за здравето, причинени от тежко престъпление, са обхванати от обезщетението. Обезщетението на пострадалото лице включва месечни пенсионни обезщетения. Предвидени са и обезщетения за компенсиране на икономическите последици.

Размерът и продължителността на обезщетенията се уреждат от федералния Закон за подпомагането (Bundesversorgungsgesetz).

Обезщетенията обхващат по-специално:

  • Медицински разходи, услуги, свързани с полагане на грижи
  • Медицински изделия (например протези, зъбни протези, инвалидна количка)
  • Месечни пенсионни обезщетения, които може да бъдат свързани с доходите или не, за увредените лица и преживелите роднини.
  • Разходи за погребение
  • Допълнителни социални помощи за икономически нуждаещи се лица (напр. помощ за полагане на грижи, допълнителна помощ за издръжка).

Обезщетение за болки и страдания (Schmerzensgeld) не се изплаща. По принцип не се изплаща обезщетение за имуществени и финансови загуби. Изключения се правят за помощни средства, които се носят, като очила, контактни лещи и зъбни протези.

Как се изплаща обезщетението — чрез еднократно плащане или на месечни вноски?

Пенсионните плащания за жертви и преживели роднини за обезщетяване на икономическите и свързаните със здравето последици от увреждането на здравето се изплащат ежемесечно, стига да са изпълнени всички необходими условия. Останалите обезщетения се плащат, ако и когато е налице такава необходимост (например разходи за погребение, протези).

По какъв начин моето собствено поведение във връзка с престъплението, съдебното ми досие или липсата на сътрудничество по време на производството за обезщетение могат да окажат влияние върху шансовете ми да получа обезщетение и/или върху сумата, която бих получил?

Ако увреденото лице е причинило само увреждането или ако изплащането на обезщетение би било несправедливо по други причини, особено поради поведението на самата жертва, тогава обезщетение ще бъде отказано. Самото наличие на съдебно досие обаче не е достатъчно, за да се обоснове такова решение. Ищците са задължени да съдействат във възможно най-голяма степен за изясняване на фактите по делото. Ако те не изпълняват това си задължение, обезщетението може да бъде отказано изцяло или частично.

По какъв начин финансовото ми положение би могло да повлияе върху шансовете ми да получа обезщетение и/или върху получената сума?

Съгласно OEG обезщетение се изплаща независимо от дохода или имуществото на увреденото лице. Финансовото положение на увреденото лице може да окаже въздействие единствено върху размера на обезщетението, предоставено за обезщетяване на икономическа вреда, или в случай на обезщетения за полагане на грижа.

Има ли други критерии, които биха могли да повлияят върху шансовете ми да получа обезщетение и/или върху сумата?

Не.

Как ще бъде изчислено обезщетението?

Размерът на пенсионните плащания за обезщетяване на последиците от свързани със здравето вреди се изчислява според обхвата на тези последици.

Размерът на пенсионните плащания за обезщетяване на последиците от икономически вреди се основава на причинените икономически затруднения.

Съществува ли минимален или максимален размер на обезщетението, което се отпуска?

Не.

Очаква ли се от мен да посоча сумата на обезщетението в исковия формуляр? Ако е така, ще получа ли някакви указания за това как да я изчисля или относно други аспекти?

Не, от Вас не се изисква лично да посочите сумата във формуляра. Сумата се основава на понесените свързани със здравето и икономически вреди и се определя от решаващия орган.

Ако получа обезщетение за нанесените вреди от други източници (като например от работодателя ми или частна застрахователна схема), получената сума приспада ли се от обезщетението, платено от институцията/органа?

Пенсионните плащания за обезщетяване на последиците от свързана със здравето вреда се извършват независимо от това дали получавате плащания от други частни или държавни органи. Тези плащания обаче могат да бъдат взети предвид при изчисляването на плащанията за обезщетяване на последиците от икономическата вреда.

Мога ли да получа аванс от обезщетението? Ако отговорът е положителен, при какви условия?

Съгласно OEG не са възможни авансови плащания. Плащания за покриване на медицинско лечение обаче могат да бъдат извършени преди да бъде взето решение по иска за обезщетение.

Мога ли да получа допълващо или допълнително обезщетение (например след промяна в обстоятелствата или влошаване на здравето и т.н.) след основното решение?

В случай на влошаване на здравето винаги може да бъде предявен „иск за усложняване на обстоятелствата“ (Verschlimmerungsantrag) с цел да бъде поискано преизчисляване на размера на обезщетението. При изчисляването на обезщетението за последиците от икономическата вреда винаги могат да бъдат взети предвид промените в доходите.

Какви съпътстващи документи трябва ли да приложа към иска си?

Следва да представите всички документи, които могат да помогнат за изясняване на фактите по делото и за определяне на причинените вреди.

Има ли административни или други такси, които се заплащат за получаване и обработване на исковата молба?

Не.

Кой орган взема решение по исковете за обезщетение (при национални случаи)?

Органите, вземащи решенията, са социалните органи във всяка федерална провинция. Компетентна е на федералната провинция, в която пребивава жертвата.

Ако жертвата на тежко престъпление в Германия не пребивава в Германия, той/тя може да предяви иск пред органа за социално подпомагане във федералната провинция, в която е извършено престъплението.

За да не се налага чуждестранните ищци да търсят отговорния орган, те могат да се свържат с централното звено за контакт към Федералното министерство на труда и социалните въпроси (Zentrale Kontaktstelle, Bundesministerium für Arbeit und Soziales), което ще препрати иска за обезщетение на правилния орган.

Къде мога да изпратя иска (при национални случаи)?

Искът следва да бъде изпратен на компетентния орган за социално подпомагане.

За да не се налага чуждестранните ищци да търсят отговорния орган, те могат да се свържат с централното звено за контакт към Федералното министерство на труда и социалните въпроси (Zentrale Kontaktstelle, Bundesministerium für Arbeit und Soziales).

Необходимо ли е да присъствам по време на процедурата и/или когато се взема решение по иска ми?

Не.

Колко време (приблизително) отнема вземането на решение от органа по иск за обезщетение?

Няма категоричен отговор на този въпрос. Продължителността на процедурата зависи по-специално от това колко е лесно или трудно да се изяснят фактите по делото и дали е необходимо да се получат медицински доклади.

Ако не съм доволен от решението на органа, как мога да го обжалвам?

Решението може да бъде обжалвано. Ако компетентният орган не се произнесе с друго решение в резултат на процедурата по обжалване, жалба може да бъде внесена в съда по социалноосигурителни спорове (Sozialgericht).

Къде мога да получа необходимите формуляри и допълнителна информация относно начина, по който да изготвя иска?

Формулярите за заявленията и друга информация може да бъдат намерени на адрес:

http://www.bmas.de/opferentschaedigung

https://www.bmas.de/SharedDocs/Downloads/DE/Rundschreiben-SE/application-for-crime-victims-compensation-2024.pdf?_blob=publicationFile&v=2

Има ли специална гореща телефонна линия или уебсайт, които мога да използвам?

Информация по този въпрос може да бъде намерена на:

https://www.bmas.de/DE/Soziales/Soziale-Entschaedigung/Soziale-Entschaedigung/soziale-entschaedigung.html

http://www.bmas.de/victimscompensation

Информация за организациите за подкрепа на жертвите в Германия може да намерите на адрес: https://www.odabs.org/

Мога ли да получа правна помощ (помощ от адвокат) при подготвянето на иска?

Не. Правните разноски не се считат за обезщетение и следователно не могат да бъдат възстановени съгласно OEG.

Има ли организации за подкрепа на жертвите, които могат да ми помогнат в процеса на искане на обезщетение?

Да, има редица регионални и национални организации за подкрепа жертвите. Най-голямата национална организация се нарича „der WEISSE RING“.

Последна актуализация: 16/04/2024

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.