Ако искът ми следва да се разглежда в тази държава

Гърция

Съдържание, предоставено от
Гърция

За кой вид престъпления мога да получа обезщетение?

Гръцкото законодателство относно обезщетяването на жертвите на престъпления против личността включва следните престъпления, извършени на територията на Гърция:

умишлени престъпления против личността и престъпленията, посочени в следните разпоредби на Наказателния кодекс: 323А (трафик на хора):

а) робство или подобни практики на работа,

б) принудително подчиняване,

в) принуждаване на жертвата да работи или проси (трудова експлоатация),

г) принуждаване на жертвата да извършва престъпни деяния,

д) отнемане на клетки, тъкани или органи от жертвата,

е) принуждаване на жертвата да участва в сексуални действия, практики или симулации, или работа или услуги, насочени единствено към предизвикване на сексуална възбуда (сексуална експлоатация) или

ж) принудителен брак; 336, когато жертвата е непълнолетна (престъпления срещу сексуалната свобода или финансова експлоатация на сексуалния живот); 339, параграфи 1 и 3 (сексуални действия с участието на непълнолетни лица или в тяхна вреда); 342, параграф 1 (сексуално насилие над деца); 348а (детска порнография); 348б (скловяване на деца за сексуални цели); 348в (порнографски изображения на малолетни или непълнолетни лица); и 351А (сексуални действия срещу малолетно или непълнолетно лице срещу заплащане).

За кой вид увреждане мога да получа обезщетение?

За всяко умишлено престъпление, при което се използва физическо насилие или заплаха от физическо насилие и което води до смърт или тежко физическо или психическо състояние на жертвата; както и за всяко умишлено престъпление с физическо насилие или заплаха от физическо насилие, наказуемо с лишаване от свобода за по-дълъг срок (kátheirxi).

От 1 януари 2010 г. на служителите в центрове за задържане, станали жертви на умишлено престъпление против личността, което е довело до увреждане или тежка деформация, и което е извършено на територията на Гърция, се предоставя платен отпуск по болест, без прекъсване, до обявяването им от съответната медицинска комисия за годни да работят.

Мога ли да получа обезщетение, ако съм роднина или лице на издръжка на лице, което е починало в резултат от престъпление? Кои роднини или лица на издръжка на жертвата могат да получат обезщетение?

Обезщетение се предоставя на членовете на семейството на жертвата, т.е. на съпруга/съпругата, лицето, живеещо с жертвата в стабилна и продължителна хетеросексуална или хомосексуална връзка, годеника/годеницата, кръвните роднини или роднините по сватовство по права линия, осиновителите и осиновените деца, братята и сестрите, съпрузите/съпругите или годениците на братята и сестрите и лицата на издръжка на жертвата, различни от нейните зависими деца и родители.

Мога ли да получа обезщетение, ако съм роднина или лице на издръжка на жертва, която е преживяла престъплението? Кои роднини или лица на издръжка на жертвата могат да получат обезщетение в такъв случай?

В този случай, право на обезщетение има само пряко увреденото лице, т.е. самата жертва.

Мога ли да получа обезщетение, ако не съм гражданин на държава от ЕС?

Гръцкият орган за обезщетение (Archí Apozimíosis) обезщетява жертвите на умишлени престъпления против личността, ако деянието е извършено в Гърция и местоживеенето (katoikía) или обичайното местопребиваване (siníthi diamoní) на жертвата е в Гърция или на територията на друга държава — членка на ЕС или в трета държава, в случаите предвидени в член 323А от Наказателния кодекс. Не се прави разграничение между граждани на ЕС и граждани на държави извън ЕС.

Мога ли да искам обезщетение от тази държава, ако живея тук или съм от тук (това е моята държава на пребиваване или гражданство), дори ако престъплението е извършено в друга държава от ЕС? Мога ли да направя това, вместо да поискам обезщетение в държавата, в която е извършено престъплението? Ако отговорът е положителен, при какви условия?

Ако престъплението е извършено в друга държава от ЕС, жертвите, чието местоживеене или обичайно местопребиваване е в Гърция, имат право само да подадат молба до Гръцкия орган за помощ (Archí Syndromís), за да получат приемливо и подходящо обезщетение от органа за обезщетение на съответната държава — членка на ЕС, в съответствие със специфичните условия, предвидени в правото на въпросната държава.

Трябва ли първо да съм съобщил за престъплението в полицията, за да мога да претендирам за обезщетение?

Да, на прокурора или на полицията, в срок от три месеца, защото в противен случай може да не е възможно да бъде открит извършителят. Ако форсмажорни обстоятелства са ви попречили да съобщите за извършено спрямо вас престъпление, тримесечният срок започва да тече след отпадането на тези обстоятелства.

Необходимо ли е да се изчакат резултатите от евентуално полицейско разследване или наказателно производство, преди да мога да подам иска за обезщетение?

Да, защото искът ви за обезщетение може да бъде упражнен

а) ако извършителят не разполага с необходимите средства да ви обезщети, след постановяването на окончателна осъдителна присъда;

б) ако самоличността на извършителя не може да бъде установена, след като преписката по делото бъде архивирана в регистъра на неизвестните извършители;

в) ако извършителят не подлежи на наказателно преследване или наказанието не може да бъде изпълнено, след като преписката по делото бъде архивирана с акт на компетентния прокурор, с определение за прекратяване на наказателното производство, с окончателна оправдателна присъда или с окончателно прекратяване на делото по друг начин.

Трябва ли първо да потърся обезщетение от извършителя на престъплението, ако той е бил установен?

Да, защото в случите, посочени в точки а) и в) по-горе (т.е. когато извършителят не разполага с необходимите средства да ви обезщети или когато извършителя не подлежи на наказателно преследване или наказанието не може да бъде изпълнено), жертвата може да подаде молба за обезщетение само ако не може да удовлетвори по никакъв друг начин иска си за обезщетение срещу извършителя, което е констатирано с окончателно съдебно решение.

Ако извършителят не е бил установен или осъден, имам ли все пак право да поискам обезщетение? Ако да, какви доказателства трябва да представя в подкрепа на моя иск?

Да, ако самоличността на извършителя не може да бъде установена, можете да поискате обезщетение от Гръцкия орган за обезщетение, след като преписката по делото бъде архивирана в регистъра на неизвестните извършители.

Има ли срок, в рамките на който трябва да поискам обезщетение?

Искът за обезщетение трябва да бъде предявен до Гръцкия орган за обезщетение от правоимащото лице или от негов представител в едногодишен преклузивен срок от датата да възникване на вземането.

Кои загуби и разходи се обхващат от обезщетението?

а) за жертвата на престъплението:

Материални (различни от морални) щети:

 • медицински разходи за понесената телесна повреда (медицинско лечение — извънболнично и болнично лечение, рехабилитация),
 • загуба на доходи по време на медицинското лечение и след него (включително пропуснатите доходи и загубата или намаляването на способността за самоиздръжка и др.),
Психически (морални) щети:
 • психическа и психологическа подкрепа,
 • промяна на обстановката и местоживеенето (преместване и закупуване на потребителски стоки от първа необходимост),

б) За правоимащите лица или роднините на жертвата:

Материални (различни от морални) щети:

 • разходи за погребение,
 • медицински разходи (напр. лечение на членове на семейството, извънболнично и болнично лечение, рехабилитация),
 • загуба на издръжка или на професионални перспективи.

Как се изплаща обезщетението — чрез еднократно плащане или на месечни вноски?

Чрез еднократно плащане.

По какъв начин моето собствено поведение във връзка с престъплението, съдебното ми досие или липсата на сътрудничество по време на производството за обезщетение могат да окажат влияние върху шансовете ми да получа обезщетение и/или върху сумата, която бих получил?

При определяне на размера на обезщетението ще бъде взето предвид всяко извършено от вас съпричиняване.

Освен това, ако в хода на наказателното производство не сте сътрудничили на органите, като неоправдано сте отказали да им съдействате, особено ако сте отказали да свидетелствате или сте укрили или поради небрежност не сте представили съществени доказателства, и по този начин сте затруднили установяването на самоличността на извършителя, вие губите правото си на обезщетение.

По какъв начин финансовото ми положение би могло да повлияе върху шансовете ми да получа обезщетение и/или върху получената сума?

Финансовото ви положение не влияе върху правото ви на обезщетение, нито върху неговия размер.

Има ли други критерии, които биха могли да повлияят върху шансовете ми да получа обезщетение и/или върху сумата?

Нямате право на обезщетение в следните случаи:

а) ако деянието е извършено между членове на престъпна организация, банда или терористична група;

б) ако умишлено не сте съобщили в срок от три месеца за извършено срещу вас престъпление, с което сте затруднили установяването на самоличността на извършителя (ако обаче форсмажорни обстоятелства са ви попречили да съобщите за извършено срещу вас престъпление, тримесечният срок започва да тече след отпадането на тези обстоятелства);

в) ако в хода на наказателното производство неоправдано сте отказали да съдействате на органите, особено ако сте отказали да свидетелствате или сте укрили или поради небрежност не сте представили съществени доказателства, и по този начин сте затруднили установяването на извършителя; и

г) във всеки друг случай, в който с оглед на обстоятелствата по делото вашият иск за обезщетение представлява злоупотреба с права.

При определянето на размера на обезщетението ще бъде взето предвид всяко извършено от вас съпричиняване, всички разходи, направени от гръцката държава във връзка с вашето лечение, и всякакви други суми, които сте получили от извършителя, от социалната сигурност или от всеки друг източник.

Как ще бъде изчислено обезщетението?

Размерът на обезщетението ще бъде определен в съответствие с гръцкото право, при спазване на всички специални разпоредби.

Съществува ли минимален или максимален размер на обезщетението, което се отпуска?

Няма.

Очаква ли се от мен да посоча сумата на обезщетението в исковия формуляр? Ако е така, ще получа ли някакви указания за това как да я изчисля или относно други аспекти?

Да, формулярът на молбата съдържа специално поле, което трябва да се попълни.

Ако получа обезщетение за нанесените вреди от други източници (като например от работодателя ми или частна застрахователна схема), получената сума приспада ли се от обезщетението, платено от институцията/органа?

Да, във формуляра на молбата трябва да посочите размера на обезщетението, което претендирате, и всяко друго обезщетение, което сте получили, за да бъдат взети предвид всички разходи, направени от гръцката държава във връзка с вашето лечение и всякакви други суми, които сте получили от извършителя, от социалната сигурност или от всеки друг източник.

От вас ще бъде поискано да разясните положението, произтичащо от претърпяната вреда. Това означава, че от вас ще бъде поискано да обявите и да представите всички доказателства за медицински разходи, болнични разходи или разходи за погребение, както и всяка загуба или намаляване на доходите ви, всяко увеличение на разходите ви или всяка настъпила невъзможност за упражняване на професионална дейност вследствие на вредите, причинени от престъплението против личността.

Мога ли да получа аванс от обезщетението? Ако отговорът е положителен, при какви условия?

Няма.

Мога ли да получа допълващо или допълнително обезщетение (например след промяна в обстоятелствата или влошаване на здравето и т.н.) след основното решение?

Гръцкият орган за обезщетение не предвижда изрично допълващо или допълнително обезщетение. Въпреки това, в гръцкото право се предвижда такава възможност в случай на промяна в обстоятелствата или влошаване на здравословното състояние на жертвата.

Какви съпътстващи документи трябва да приложа към иска си?

В зависимост от случая са необходими следните съпътстващи документи:

 • лична карта, паспорт или удостоверение за семейно положение,
 • разрешение за пребиваване или потвърждение за получаването на молба за подновяване на разрешението за пребиваване,
 • подходящо доказателство за плащането на разходи за погребение и медицински разходи,
 • акт за смърт на жертвата или медицински свидетелства, удостоверяващи вида на вредата, продължителността на неработоспособността, характера на всички последици за здравословното състояние и трайната инвалидност, както и нейната степен,
 • доходите през годината преди подаването на молбата и през годината преди вредоносното събитие (данъчна оценка от компетентния данъчен орган или декларация за доходите, подадена от вас или вашия партньор на семейни начала, регистриран партньор или всяко друго лице, което живее постоянно с вас),
 • удостоверение за подаване на жалба — протокол за съответните констатации,
 • копие от съответните неотменими или окончателни съдебни решения или определения или удостоверения, че делото е приключено,
 • удостоверение за получаване (или не) на свързани суми от други източници (осигурителна институция на работодателя, частно застрахователно дружество),
 • всеки друг документ, който е от значение или представлява доказателство за загуба или намаляване на доходите ви, увеличаване на разходите ви или настъпила невъзможност за упражняване на професионална дейност.

Има ли административни или други такси, които се заплащат за получаване и обработване на исковата молба?

Да, 50 EUR, преди случаят да бъде разгледан от Органа за обезщетение. В противен случай молбата ще бъде отхвърлена.

Кой орган взема решение по исковете за обезщетение (при национални случаи)?

Гръцкият орган за обезщетение.

Къде мога да изпратя иска (при национални случаи)?

На Гръцкия орган за помощ или директно до секретариата на Гръцкия орган за обезщетение.

Необходимо ли е да присъствам по време на процедурата и/или когато се взема решение по иска ми?

Не е задължително. Ако бъде сметнато за необходимо, ще бъдете призован.

Ако вашето местоживеене или обичайно местопребиваване е на територията на друга държава членка, Гръцкият орган за обезщетение ще поиска от съответния орган за помощ да ви разпита в съответствие с правото на тази държава и да изпрати протокол. Той може също така, в сътрудничество със съответния орган за помощ, сам да проведе изслушването, в съответствие с гръцкото право, по телефона или чрез видеоконферентна връзка. В този случай Гръцкият орган за обезщетение не може да задължи молителя да се яви пред него.

Колко време (приблизително) отнема вземането на решение от органа по иск за обезщетение?

Гръцкият орган за обезщетение трябва да определи дата за разглеждане на случая в срок от три месеца от датата на постъпване на молбата и трябва да вземе окончателно решение в срок от три месеца от датата на разглеждане на молбата.

Ако не съм доволен от решението на органа, как мога да го обжалвам?

Молителят и гръцката държава могат да подадат жалба срещу решението на Гръцкия орган за обезщетение пред Първоинстанционния административен съд (Dioikitikó Protodikeío). Срокът за това е четири месеца.

Къде мога да получа необходимите формуляри и допълнителна информация относно начина, по който да изготвя иска?

https://www.ministryofjustice.gr/wp-content/uploads/2019/08/%CE%A0%CE%91%CE%A1%CE%91%CE%A1%CE%A4%CE%97%CE%9C%CE%91.pdf

Има ли специална гореща телефонна линия или уебсайт, които мога да използвам?

Няма специална гореща телефонна линия за лица, претендиращи за обезщетение https://ministryofjustice.gr/

Мога ли да получа правна помощ (помощ от адвокат) при подготвянето на иска?

При трансгранични спорове, правна помощ се предоставя по граждански (или търговски) дела, ако живеете или имате обичайно местопребиваване в друга държава — членка на ЕС. Правната помощ може да бъде и под формата на назначаване на адвокат, който да ви предостави правни съвети с оглед на уреждането на спора, преди той да бъде отнесен до съда. Лица, които пребивават или имат обичайно местопребиваване в Гърция, но търсят правна помощ във връзка със съдебен процес или процесуални действия в друга държава — членка на ЕС, също имат право да ползват услугите на адвокат, до получаването на молбата за предоставяне на правна помощ от компетентния орган на чуждата държава членка.

Има ли организации за подкрепа на жертвите, които могат да ми помогнат в процеса на искане на обезщетение?

Изследователски център за равенство между половете (KEThI)

Национален център за социална солидарност (EKKA)

Генерален секретариат за равенство между половете (Genikí Grammateía Isótitas ton Fýlon):

Гръцки съвет за бежанците (Ellinikó Symvoúlio gia tous Prósfyges)

Амнести интернешънъл — Гръцка секция

Гръцка полиция — Киберпрестъпления

Последна актуализация: 12/03/2024

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.