Моля, имайте предвид, че оригиналната езикова версия на тази страница унгарски е била наскоро променена. Езиковата версия, която търсите, в момента се подготвя от нашите преводачи.
Swipe to change

Ако искът ми следва да се разглежда в тази държава

Унгария

Съдържание, предоставено от
Унгария
Не съществува официален превод на езиковата версия, която разглеждате.
Тук ще намерите машинен превод на съдържанието. Моля, имайте предвид, че той се предоставя само с цел осигуряване на контекст. Собственикът на настоящата страница не носи никаква отговорност за качеството на този машинно преведен текст.

За кой вид престъпления мога да получа обезщетение?

За тежко умишлено престъпление срещу срещу личността.

За кой вид увреждане мога да получа обезщетение?

За увреждания (физически или психически), чието лечение е отнело повече от осем дни.

Мога ли да получа обезщетение, ако съм роднина или лице на издръжка на лице, което е починало в резултат от престъпление? Кои роднини или лица на издръжка на жертвата могат да получат обезщетение?

Да. Освен жертвата обезщетение могат да получат нейни роднини по възходяща или низходяща линия, осиновители или приемни родители, осиновени деца или деца, настанени в приемни семейства, съпруг/а или партньор, ако са живеели с жертвата в едно и също домакинство по време на извършване на престъплението, или са лица на издръжка на жертвата.

Мога ли да получа обезщетение, ако съм роднина или лице на издръжка на жертва, която е преживяла престъплението? Кои роднини или лица на издръжка на жертвата могат да получат обезщетение в такъв случай?

Да, смъртта на жертвата не е условие за обезщетение на лица на нейна издръжка или на други правоимащи лица.

Мога ли да получа обезщетение, ако не съм гражданин на държава от ЕС?

Да, ако пребивавате законно в ЕС или ако сте жертва на трафик на хора.

Мога ли да искам обезщетение от тази държава, ако живея тук или съм оттук (това е моята държава на пребиваване или гражданство), дори ако престъплението и извършено в друга държава от ЕС? Мога ли да направя това, вместо да поискам обезщетение в държавата, в която е извършено престъплението? Ако отговорът е положителен, при какви условия?

Обезщетение може да се поиска само за престъпления, извършени на територията на Унгария. Ако престъплението е било извършено в друга държава, можете да внесете искането си за обезщетение в Унгария. В този случай унгарските власти ще изпратят искането до държавата членка, в която е било извършено престъплението.

Трябва ли първо да съм съобщил за престъплението в полицията, за да мога да претендирам за обезщетение?

Да, условие за обезщетение е да е образувано наказателно производство във връзка с извършеното деяние.

Необходимо ли е да се изчакат резултатите от евентуално полицейско разследване или наказателно производство, преди да мога да подам иска за обезщетение?

Не, обезщетението може да бъде предявено незабавно след образуване на наказателно производство.

Трябва ли първо да потърся обезщетение от извършителя на престъплението, ако той е бил установен?

Не.

Ако извършителят не е бил установен или осъден, имам ли все пак право да поискам обезщетение? Ако да, какви доказателства трябва да представя в подкрепа на моя иск?

Да, може да бъде внесен иск. В тези случаи степента на щетите, причинно-следствената връзка между щетите и деянието и необходимостта от обезщетение трябва да бъдат подкрепени с доказателства.

Има ли срок, в рамките на който трябва да поискам обезщетение?

Обезщетението трябва да бъде поискано в срок до три месеца след извършеното престъпление. Давностният срок за внасяне на иск е пет години след извършеното престъпление.

Кои загуби и разходи се обхващат от обезщетението?

Например обезщетението ще обхваща ли:

а) за жертвата на престъплението:

 • Материални (различни от морални) щети:
  • разходи за медицинско обслужване на понесената телесна повреда (медицинско лечение — амбулаторно и болнично лечение, възстановяване);
  • допълнителни нужди или разходи, произтичащи от увреждането (т.е. разходите, свързани с медицински грижи и помощ, временно и постоянно лечение, продължителна възстановителна физиотерапия, адаптиране на жилището, специални помощни съоръжения и др.);
  • постоянно увреждане (напр. инвалидност и други трайни увреждания);
  • загуба на доходи по време на медицинското лечение и след него (включително пропуснатите доходи и загубата на възможността за заработване на доходи или понижена издръжка и др.);
  • загуба на възможности;
  • разходи във връзка с правни производства, свързани с инцидента, причинил увреждането, като правни такси и съдебни разноски;
  • обезщетение за откраднати или повредени лични вещи;
  • други.
 • Психически (морални) щети:
  • болката и страданието на жертвата;

б) за правоимащи лица или роднини на жертвата:

 • Материални (различни от морални) щети:
  • разходи по погребение;
  • медицински разходи (напр. лечение на член от семейството, амбулаторно и болнично лечение, рехабилитация);
  • загуба на издръжка или на възможности;
 • Психически щети:
  • болката и страданието на роднини или правоимащи лица/обезщетение за преживели лица, ако жертвата е починала.

Как се изплаща обезщетението — чрез еднократно плащане или на месечни вноски?

Може да се поиска обезщетение чрез еднократно плащане или под формата на месечна сума.

По какъв начин моето собствено поведение във връзка с престъплението, съдебното ми досие или липсата на сътрудничество по време на производството за обезщетение могат да окажат влияние върху шансовете ми да получа обезщетение и/или върху сумата, която бих получил?

Не се дължи обезщетение от държавата, ако в окончателното решение на съда е постановено, че поведението на жертвата е подпомогнало престъплението или е станало причина за него, или че щетите са вследствие на неправомерно поведение. Други основания за изключване са: отказ от даване на свидетелски показания, отказ от задължението за сътрудничество или липса на собствена инициатива.

По какъв начин финансовото ми положение би могло да повлияе върху шансовете ми да получа обезщетение и/или върху получената сума?

Само социално нуждаещи се жертви имат право на обезщетение. Социално нуждаеща се е жертва, чийто месечен нетен доход (доход на едно лице в случай на лица, живеещи в едно домакинство) през 2018 г. не надхвърля 226 328 HUF, или която получава други обезщетения, определени в законодателството. За жертвите на терористични престъпления доходите не се вземат предвид.

Има ли други критерии, които биха могли да повлияят върху шансовете ми да получа обезщетение и/или върху сумата?

Не.

Как ще бъде изчислено обезщетението?

Размерът на обезщетението не може да надхвърля повече от петнадесет пъти основния размер (113 164 HUF), което през 2018 г. възлиза на 1 697 460 HUF. Размерът на еднократното плащане е: 100 % за щета, ненадвишаваща петкратно основния размер, петкратният основен размер плюс 75 % от частта, надвишаваща петкратно основния размер за щета, надвишаваща между пет и десет пъти основния размер, и 8,75 пъти основния размер плюс 50 % от частта, надхвърляща десетократно основния размер за щета, надвишаваща десет пъти основния размер. Размерът на обезщетението под формата на месечна сума е: 75 % от изгубения доход, подкрепено с доказателства, ако жертвата е на възраст под 18 години или зависи от помощта на други лица, и 50 процента от изгубения доход, подкрепено с доказателства, ако жертвата не зависи от помощта на други лица.

Съществува ли минимален или максимален размер на обезщетението, което се отпуска?

Няма минимален размер. Размерът на обезщетението не може да надхвърля повече от петнадесет пъти основния размер (113 164 HUF), което през 2018 г. възлиза на 1 697 460 HUF. Максималният месечен размер на обезщетение, който може да бъде поискан под формата на месечна сума, е основният размер, който през 2018 г. е 113 164 HUF.

Очаква ли се от мен да посоча сумата на обезщетението в исковия формуляр? Ако е така, ще получа ли някакви указания за това как да я изчисля или относно други аспекти?

Ако получа обезщетение за нанесените вреди от други източници (като например от работодателя ми или частна застрахователна схема), получената сума приспада ли се от обезщетението, платено от институцията/органа?

Размерът на щетата трябва да бъде посочен в иска. Всяка сума, изплатена от друг източник, трябва да бъде приспадната от размера на обезщетението.

Мога ли да получа аванс от обезщетението? Ако отговорът е положителен, при какви условия?

Държавата ще възстанови размера на подкрепената с доказателства щета дори ако тя може да бъде покрита от друг източник. Ако по-късно щетата бъде покрита от друг източник, авансът трябва да бъде върнат.

Мога ли да получа допълващо или допълнително обезщетение (напр. след промяна в обстоятелствата или влошаване на здравето и т.н.) след основното решение?

Не. Обезщетението се отсъжда еднократно.

Какви съпътстващи документи трябва да приложа към иска си?

 • Удостоверение за образуване на наказателно производство, ако има такова (от полицията, съда, прокуратурата)
 • Документи, доказващи социална нужда (удостоверения за доход на лицата, живеещи в същото домакинство)
 • Размерът на щетата, понесена в резултат от престъплението.

Има ли административни или други такси, които се заплащат за получаване или обработване на исковата молба?

Не, подаването на исковата молба е безплатно.

Кой орган взема решение по исковете за обезщетение (при национални случаи)?

Службите за помощ на жертвите към правителствените служби на Будапеща (по области).

Къде мога да изпратя иска (при национални случаи)?

Исковата молба може да бъде подадена във всяка районна служба (органи за помощ) или директно до решаващия орган (правителствените служби на Будапеща (или на съответната област).

Необходимо ли е да присъствам по време на процедурата и/или когато се взема решение по иска ми?

Не.

Колко време (приблизително) отнема вземането на решение от органа по иск за обезщетение?

Срокът за обработване на исковете е максимум 60 дни.

Ако не съм доволен от решението на органа, как мога да го обжалвам?

Решение, взето на първа инстанция, подлежи на обжалване и по жалбата се произнася Министерството на правосъдието като орган от втора инстанция. В съдилищата могат да бъдат заведени административни производства срещу решението на Министерството на правосъдието на втора инстанция.

Къде мога да получа необходимите формуляри и допълнителна информация относно начина, по който да изготвя иска?

http://igazsagugyiinformaciok.kormany.hu/aldozatsegito-szolgalat

Има ли специална гореща телефонна линия или уебсайт, които мога да използвам?

24/7 телефонна линия в помощ на жертвите (Áldozatsegítő Vonal): 06-80-225-225 на унгарски и на английски език.

Мога ли да получа правна помощ (помощ от адвокат) при подготвянето на иска?

Да, съгласно Закон LXXX от 2003 г. за правната помощ.

Има ли организации за подкрепа на жертвите, които могат да ми помогнат в процеса на искане на обезщетение?

Услугите в помощ за отстояване на Вашите интереси се предоставят във всеки офис на службата за подкрепа на жертвите, където съветници в областта на подкрепата на жертвите оказват практическо съдействие на заинтересованите страни (напр. при попълването на исковите молби, получаването на информация). Жертвите могат да се обръщат и към организации на гражданското общество (например: „Белият пръстен“ (Fehérgyűrű), „Помощ от унгарската баптистка църква“ (Baptista Szeretetszolgálat) и др.).

Последна актуализация: 11/03/2019

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.