Ако искът ми следва да се разглежда в тази държава

Италия

Съдържание, предоставено от
Италия

За кой вид престъпления мога да получа обезщетение?

Обезщетение от държавата може да бъде предявено за всички умишлени престъпления срещу лицето, извършени с употребата на насилие, и за всеки случай на незаконно посредничество и експлоатация на труда, определени в член 603-а от Наказателния кодекс, но с изключение на нападение (percosse) и телесна повреда (lesioni), посочени в член 581 и член 582 от Кодекса, освен ако не са налице предвидените в член 583 утежняващи обстоятелства (т.е. ако престъпленията водят до много сериозни последици, които са конкретно изброени).

За кой вид увреждане мога да получа обезщетение?

Обезщетение може да бъде предявено единствено за медицински разходи и разходи за помощ, с изключение на случаи на сексуално посегателство, убийство, много тежка телесна повреда и обезобразяване, причинени от постоянни увреждания на лицето, при които на жертвите се плаща обезщетение с фиксиран размер, определен с министерски указ, дори и да не са направени медицински разходи и разходи за помощ, които трябва да бъдат платени.

Мога ли да получа обезщетение, ако съм роднина или лице на издръжка на лице, което е починало в резултат от престъпление? Кои роднини или лица на издръжка на жертвата могат да получат обезщетение?

Лицата, които имат право на обезщетение, са увреденото лице (жертвата) или, ако жертвата е починала, нейният преживял съпруг и деца; ако жертвата няма съпруг или деца, обезщетение се плаща на нейните родители, а при отсъствието на родители, на съжителстващи братя и сестри, които са били на издръжка на жертвата, когато е извършено престъплението. Страна в гражданско партньорство между лица от един и същи пол се приема за съпруг/а. Ако жертвата не е имала сключен брак и не е била в гражданско партньорство, несключилият брак партньор, който има деца с жертвата или който е съжителствал с жертвата през трите години, предшестващи извършването на престъплението, се приема за съпруг/а. Ако има повече от един ищец, обезщетението се поделя на дялове, отговарящи на съответните права на наследство.

Правото на обезщетение на жертвата е ограничено в определени случаи:

 • когато жертвата (или друго правоимащо лице) е била съучастник, умишлено или по непредпазливост, при извършването на престъплението или на други престъпления, свързани с него, по смисъла на член 12 от Наказателно-процесуалния кодекс;
 • когато жертвата е била осъдена с окончателно решение за някое от престъпленията, посочени в член 407, параграф 2, буква а) от Наказателно-процесуалния кодекс, или за престъпления, извършени в нарушение на законодателството за предотвратяване на измама с подоходен данък и ДДС, или когато към момента на подаване на исковата молба срещу нея е образувано наказателно производство за някое от тези престъпления.

Мога ли да получа обезщетение, ако съм роднина или лице на издръжка на жертва, която е преживяла престъплението? Кои роднини или лица на издръжка могат да получат обезщетение в такъв случай?

Ако жертвата преживее престъплението, членовете на семейството на жертвата имат правото да предприемат действия директно срещу извършителя (член 2043 и член 2059 от Гражданския кодекс) за непреки (неимуществени) вреди, които са им били причинени в резултат на увреждането, което е засегнало техния родственик; в този случай обаче в приложимото законодателство не се предвижда каквото и да е било обезщетение от страна на държавата (Закон №122/2016, изменен със Закон № 167/2017). ВВВ законодателството относно жертвите на престъпления, свързани с насилие, се предвиждат ползи за такива лица само когато те са преживели лица на основната жертва, която е починала.

Мога ли да получа обезщетение, ако не съм гражданин на държава от ЕС?

Обезщетение може да бъде предоставено както на ищци, които пребивават в държава — членка на ЕС, различна от Италия, така и на ищци, които пребивават в Италия.

Мога ли да искам обезщетение от тази държава, ако живея тук или съм от тук (това е моята държава на пребиваване или гражданство), дори ако престъплението е извършено в друга държава от ЕС? Мога ли да направя това, вместо да поискам обезщетение в държавата, в която е извършено престъплението? Ако отговорът е положителен, при какви условия?

Жертвата може да предяви иск за обезщетение в Италия пред италианските органи, вземащи решение, при условие че престъплението е извършено в Италия.

Трябва ли първо да съм съобщил за престъплението в полицията, за да мога да предявя иск за обезщетение?

Не, но искът трябва да бъде предявен в срок от 60 дни след издаването на заповед, в която се посочва, че престъплението е извършено от неизвестно лице или лица (decisione che ha definito il giudizio per essere ignoto l'autore del reato), или след последната фаза на неуспешно проведено изпълнително производство, или след датата, на която присъдата става окончателна.

Необходимо ли е да се изчакат резултатите от евентуално полицейско разследване или наказателно производство, преди да мога да подам иска за обезщетение?

Моля, вж. по-горе:

искът трябва да бъде предявен в рамките на 60 дни след издаването на заповед, в която се посочва, че престъплението е извършено от неизвестно лице или лица, или след последната фаза на неуспешно проведено изпълнително производство, или след датата, на която присъдата става окончателна.

Трябва ли първо да потърся обезщетение от извършителя на престъплението, ако той е бил установен?

Както е посочено по-горе, искът за обезщетение трябва да бъде придружен от документация, доказваща, че производството за получаване на обезщетение от извършителя за причинени вреди е било неуспешно, че последната фаза на изпълнителното производство е била неуспешна или че присъдата е станала окончателна.

Условието не се прилага, когато извършителят продължава да бъде неустановен или когато извършителят е подал молба за правна помощ и такава му е била предоставена за сметка на държавата в рамките на наказателно или гражданско производство, по което е бил подведен под отговорност, или когато извършителят е извършил убийство на своя/своята съпруг/съпруга, дори ако те са били законно разделени или разведени, на другата страна в гражданско партньорство, дори ако то е било прекратено, или на лице, с което се е намирал в лични отношения, включващи дългосрочно съжителство.

Ако извършителят не е бил установен или осъден, имам ли все пак право да поискам обезщетение? Ако да, какви доказателства трябва да представя в подкрепа на своя иск?

Искът за обезщетение трябва да бъде придружен от препис от съдебно решение, с което се постановява осъдителна присъда за едно от предвидените в закона престъпления, или препис от определение, с което се определя, че престъплението е извършено от неизвестно лице или лица.

Има ли срок, в рамките на който трябва да поискам обезщетение?

Както е посочено по-горе, искът трябва да бъде предявен в рамките на 60 дни след издаването на заповед, в която се посочва, че престъплението е извършено от неизвестно лице или лица, или след последната фаза на неуспешно проведено изпълнително производство, или след датата, на която присъдата става окончателна.

Кои загуби и разходи се обхващат от обезщетението?

Например обезщетението ще обхваща ли:

а) за жертвата на престъплението:

— имуществени (различни от морални) вреди:

 • разходи за медицинско обслужване за претърпяната телесна повреда (медицинско лечение — амбулаторно и болнично лечение, възстановяване);
 • допълнителни нужди или разходи, произтичащи от увреждането (т.е. разходите, свързани с медицински грижи и помощ, временно и постоянно лечение, продължителна възстановителна физиотерапия, адаптиране на жилището, специални помощни съоръжения и др.);
 • постоянно увреждане (напр. инвалидност и други трайни увреждания);
  • загуба на доходи по време на медицинското лечение и след него (включително пропуснатите доходи и загубата или ограничаването на възможността за заработване на доходи или издръжка и др.);
  • загуба на възможности;
  • разходи, произтичащи от правни производства, свързани с инцидента, причинил увреждането, като правни такси и съдебни разноски;
  • обезщетение за откраднати или повредени лични вещи;
  • други;

— психологически (морални) вреди:

 • болката и страданието на жертвата.

б) За правоимащи лица или роднини на жертва:

— имуществени (различни от морални) вреди:

 • разходи по погребение;
 • медицински разходи (напр. лечение на член от семейството, амбулаторно и болнично лечение, рехабилитация);
 • загуба на издръжка или на възможности;

— морални вреди:

 • болката и страданието на роднини или правоимащи лица/обезщетение за преживели лица, ако жертвата е починала.

Обезщетение се изплаща (подлежащо на по-благоприятни мерки, които вече са въведени с други правни разпоредби за специфични престъпления) за покриване на медицинските разходи и разходите за помощ, с изключение на случаите на сексуално посегателство, убийство, много тежка телесна повреда и обезобразяване, причинени от постоянни увреждания на лицето, при които на жертвите се присъжда обезщетение с фиксиран размер дори и да не са направени медицински разходи или разходи за помощ, които трябва да бъдат платени.

Как се изплаща обезщетението — чрез еднократно плащане или на месечни вноски?

По принцип обезщетение се плаща като еднократно плащане, което се финансира от Оборотния фонд за солидарност с жертвите на престъпления, извършени от мафията, изнудване, лихварство и умишлени престъпления, свързани с насилие (Fondo di rotazione per la solidarieta' alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive, dell'usura e dei reati intenzionali violenti), който се управлява от Министерството на вътрешните работи, но изплатената сума трябва да бъде в границите на финансовите средства, налични през текущата година.

В случай че финансовите средства, налични през съответната година, не са достатъчни, лицата, имащи право на обезщетение, могат да получат достъп до Фонда за определен дял през въпросната година, а през следващите години — за остатъка, който се разпределя без каквито и да е допълнителни такси, лихви или преоценки.

По какъв начин моето собствено поведение във връзка с престъплението, съдебното ми досие или липсата на сътрудничество по време на производството за обезщетение могат да окажат влияние върху шансовете ми да получа обезщетение и/или върху сумата, която бих получил?

Обезщетение се изплаща, при условие че жертвата не е била съучастник, умишлено или по непредпазливост, в извършването на престъплението или други свързани престъпления; че жертвата никога не е била осъждана с окончателно съдебно решение за някое от престъпленията, посочени в член 407, параграф 2, буква а) от Наказателно-процесуалния кодекс (злонамерено унищожаване, грабежи и масово убийство, участие в гражданска война, организиран от мафията заговор, застрашаване на обществената безопасност, убийство, грабеж, изнудване, отвличане, тероризъм, подривна конспирация, въоръжен заговор, притежание на взривни вещества, рекет, наркотици, поробване, детска проституция и порнография, трафик на хора, робство, сексуално посегателство, сексуални действия с малолетни или непълнолетни лица, групово сексуално посегателство), или за престъпления, извършени в нарушение на законодателството за предотвратяване на измами с подоходен данък и ДДС; и че към момента на предявяване на иска срещу жертвата не е образувано наказателно производство за някое от тези престъпления.

По какъв начин финансовото ми положение би могло да повлияе върху шансовете ми да получа обезщетение и/или върху получената сума?

Доходът на жертвата не оказва влияние върху правото ѝ на обезщетение.

Има ли други критерии, които биха могли да повлияят върху шансовете ми да получа обезщетение и/или върху сумата?

Обезщетение се изплаща, при условие че по отношение на същото престъпление жертвата не е получила каквито и да е плащания с общ размер, равен на или надхвърлящ дължимия съгласно член 11 от Закон 122 от 2016 г., от който и да било публичен или частен източник. Ако в това си качество и като пряка и непосредствена последица от престъплението жертвата вече е получила суми, по-малки от сумата, дължима съгласно член 11 от Закон 122 от 2016 г., от който и да било публичен или частен източник, обезщетение се плаща единствено за разликата.

Как ще бъде изчислено обезщетението?

Обезщетението ще съответства на направените разходи в рамките на границите, определени от съответното законодателство, и сумите, определени с Министерския указ за прилагане на въпросното законодателство.

Съществува ли минимален или максимален размер на обезщетението, което се отпуска?

В Указа от 22 ноември 2019 г., издаден от Министерството на вътрешните работи и Министерството на правосъдието, действащи съвместно с Министерството на икономиката и финансите (както е предвидено в член 11, параграф 3 от Закон № 122 от 7 юли 2016 г.), се предвижда следното:

1. Размерът на обезщетението, което трябва да бъде платено съгласно член 11 от Закон № 122 от 7 юли 2016 г., се определя, както следва:

а) за убийство се определя сума от 50 000 EUR;

б) за убийство, извършено от съпруга (съпругата) на жертвата, дори и те да са разделени или разведени, или от лице, което е или е било в лични отношения с жертвата, се определя сума от 60 000 EUR и тя се изплаща единствено на децата на жертвата;

в) за сексуално посегателство и ако няма смекчаващи вината обстоятелства, така че престъплението да е с по-малка тежест, както е предвидено в член 609-а, параграф 3 от Наказателния кодекс, се определя сума от 25 000 EUR;

г) за много тежка телесна повреда, посочена в член 583, параграф 2 от Наказателния кодекс и за обезобразяване, причинено от постоянни увреждания на лицето, посочени в член 583‑д от Наказателния кодекс, се определя сума от 25 000 EUR;

2. За посочените в точка 1 престъпления, определената сума за обезщетение се увеличава със сумата, равна на документираните медицински разходи и разходи за полагане на грижи, като максималното увеличение е в размер до 10 000 EUR;

3. За престъпления, различни от тези, посочени в точка 1, обезщетение се плаща само за възстановяване на документираните медицински разходи и разходи за полагане на грижи, като максималният размер е до 15 000 EUR.

Очаква ли се от мен да посоча сумата на обезщетението в исковия формуляр? Ако е така, ще получа ли някакви указания за това как да я изчисля или относно други аспекти?

Общата сума на направените медицински разходи и разходи за помощ трябва да бъде посочена и документирана.

Ако получа обезщетение за нанесените вреди от други източници (като например от работодателя ми или частна застрахователна схема), получената сума приспада ли се от обезщетението, платено от институцията/органа?

Обезщетение се изплаща, при условие че по отношение на същото престъпление жертвата не е получила, на каквото и да е основание, суми, надвишаващи дължимата сума съгласно разпоредбите на член 11 от Закон 122 от 2016 г., от публичен или частен източник. Ако в това си качество и като пряка и непосредствена последица от престъплението жертвата вече е получила суми, по-малки от сумата, дължима съгласно член 11 от Закон 122 от 2016 г., от който и да било публичен или частен източник, обезщетение се плаща единствено за разликата.

Мога ли да получа аванс от обезщетението? Ако отговорът е положителен, при какви условия?

Не

Мога ли да получа допълващо или допълнително обезщетение (напр. след промяна в обстоятелствата или влошаване на здравето и т.н.) след основното решение?

Не, макар че може да е възможно да предявите последващи искове, в случай че са направени допълнителни медицински разходи; това ще трябва да се прецени от органа, вземащ решение.

Какви съпътстващи документи трябва да приложа към иска си?

Искът за обезщетение трябва да бъде предявен от заинтересованата страна или от всяко друго правоимащо лице, в случай че жертвата на престъплението е починала, и трябва да бъде подаден лично или чрез специално пълномощно (a mezzo di procuratore speciale); за да бъде допустим, той трябва да бъде придружен от следните документи:

а) препис от съдебно решение, с което се постановява осъдителна присъда за едно от посочените в член 11 престъпления, или препис от определение, с което се определя, че престъплението е извършено от неизвестно лице или лица;

б) документация, доказваща, че срещу извършителя е образувано неуспешно проведено изпълнително производство за причинени вреди; това не е необходимо, когато самоличността на извършителя продължава да бъде неустановена или ако извършителят е подал молба за правна помощ и такава му е била предоставена за сметка на държавата в рамките на наказателно или гражданско производство, в което извършителят е бил подведен под отговорност;

в) декларация вместо клетвена декларация (dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà) относно липсата на каквито и да е пречки и относно статута на бенефициера;

г) медицинско свидетелство, доказващо разходите, направени за свързани със здравето услуги, или акт за смъртта на жертвата на престъплението.

Има ли административни или други такси, които се заплащат за получаване и обработване на исковата молба?

Не

Кой орган взема решение по исковете за обезщетение (при национални случаи)?

Министерството на вътрешните работи

Къде мога да изпратя иска (при национални случаи)?

На префектурата — службата на местните органи, която е компетентна на мястото, където се намира съдебният орган, постановил присъдата за едно от посочените в член 11 от Закон 122 от 2016 г. престъпления, или по местопребиваване на заинтересованата страна или други правоимащи лица, в случай че жертвата на престъплението е починала, или по местопребиваването на законен представител със специални правомощия, когато жертвата или други правоимащи лица са италиански граждани или граждани на ЕС, които не живеят в Италия.

Списъкът на съответните префектури е достъпен на адрес:

http://www.prefettura.it/portale/multidip/index.htm

Необходимо ли е да присъствам по време на процедурата и/или когато се взема решение по иска ми?

Не

Колко време (приблизително) отнема вземането на решение от органа по иск за обезщетение?

След получаването на иска органът, вземащ решение в Италия, трябва да издаде решение „без забавяне“.

Ако не съм доволен от решението на органа, как мога да го обжалвам?

Няма въведени специфични механизми; тъй като решението е административно, то може да бъде обжалвано в съответствие със стандартните правила за прилагане на национални административни мерки, взети от същия орган.

Къде мога да получа необходимите формуляри и допълнителна информация относно начина, по който да изготвя иска?

Органът за помощ предоставя цялата необходима информация; този орган в Италия е прокуратурата (Procura della Repubblica) към съда с компетентност по местопребиваването на ищеца. Формулярите са приложени към Министерски указ № 222 от 23 декември 2008 г. за определяне на правилата в съответствие с член 7 от Законодателен указ № 204 от 9 ноември 2007 г. за прилагане на Директива 2004/80/ЕО относно обезщетението на жертвите на престъпления (Decreto 23 dicembre 2008, n. 222 „Regolamento ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 204, recante attuazione della direttiva 2004/80/CE relativa all'indennizzo delle vittime di reato“).

Има ли специална гореща телефонна линия или уебсайт, които мога да използвам?

Не

Мога ли да получа правна помощ (помощ от адвокат) при подготвянето на иска?

Не, тази роля се изпълнява от органа за помощ.

Има ли организации за подкрепа на жертвите, които могат да ми помогнат в процеса на искане на обезщетение?

Не, доколкото е известно на службата, предоставяща настоящата информация.

Последна актуализация: 03/05/2023

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.