Моля, имайте предвид, че оригиналната езикова версия на тази страница италиански е била наскоро променена. Езиковата версия, която търсите, в момента се подготвя от нашите преводачи.
Swipe to change

Ако искът ми следва да се разглежда в тази държава

Италия

Съдържание, предоставено от
Италия

За кой вид престъпления мога да получа обезщетение?

Обезщетение от държавата може да бъде претендирано за всички умишлени престъпления срещу лицето, извършени с употребата на насилие, и за всеки случай на незаконно посредничество и експлоатация на труда, определени в член 603-а от Наказателния кодекс, но с изключение на нападение (percosse) и телесна повреда (lesioni), посочени в член 581 и член 582 от Кодекса, освен ако не са налице предвидените в член 583 утежняващи обстоятелства (т.е. ако престъпленията водят до много сериозни последици, които са конкретно изброени).

За кой вид увреждане мога да получа обезщетение?

Обезщетение може да бъде претендирано единствено за медицински разходи и разходи за помощ, с изключение на случаи на сексуално посегателство или убийство, при които на жертвите се плаща обезщетение с фиксиран размер, определен с министерски указ, дори и да не са направени медицински разходи и разходи за помощ, които трябва да бъдат платени.

Мога ли да получа обезщетение, ако съм роднина или лице на издръжка на лице, което е починало в резултат от престъпление? Кои роднини или лица на издръжка на жертвата могат да получат обезщетение?

Лицата, които имат право на обезщетение, са жертвите или, ако жертвата е починала, всички деца и съвместно съжителстващ съпруг(съпруга), с когото(която) не са официално разделени, или партньор, с когото не е сключен брак, в дялове, отговарящи на съответните им права на наследяване; или, при липса на такива лица, роднините на жертвата по възходяща линия, при условие че по закон те са зависими от жертвата към момента на извършване на престъплението.

Правото на обезщетение на жертвата е ограничено в определени случаи:

 • когато жертвата (или друго правоимащо лице) е била съучастник, умишлено или по непредпазливост, при извършването на престъплението или на други престъпления, свързани с него, по смисъла на член 12 от Наказателно-процесуалния кодекс;
 • когато жертвата е била осъдена с окончателно решение за някое от престъпленията, посочени в член 407, параграф 2, буква а) от Наказателно-процесуалния кодекс, или за престъпления, извършени в нарушение на законодателството за предотвратяване на измама с подоходен данък и ДДС, или когато към момента на подаване на исковата молба срещу нея е образувано наказателно производство за някое от тези престъпления.

Мога ли да получа обезщетение, ако съм роднина или лице на издръжка на жертва, която е преживяла престъплението? Кои роднини или лица на издръжка на жертвата могат да получат обезщетение в такъв случай?

Ако жертвата преживее престъплението, членовете на семейството на жертвата имат правото да предприемат действия директно срещу извършителя (член 2043 и член 2059 от Гражданския кодекс) за непреки (неимуществени) вреди, които са им били причинени в резултат на увреждането, което е засегнало техния роднина; в този случай обаче приложимото законодателство не предвижда каквото и да е било обезщетение от страна на държавата (Закон №122/2016, изменен със Закон № 167/2017). Законодателството относно жертвите на престъпления, свързани с насилие, предвижда ползи за такива лица само когато те са преживели лица на основната жертва, която е починала.

Мога ли да получа обезщетение, ако не съм гражданин на държава от ЕС?

Обезщетение може да бъде предоставено както на ищци, които пребивават в държава — членка на ЕС, различна от Италия, така и на ищци, които пребивават в Италия.

Мога ли да искам обезщетение от тази държава, ако живея тук или съм от тук (това е моята държава на пребиваване или гражданство), дори ако престъплението е извършено в друга държава от ЕС? Мога ли да направя това, вместо да поискам обезщетение в държавата, в която е извършено престъплението? Ако отговорът е положителен, при какви условия?

Жертвата може да предяви иск за обезщетение в Италия пред италианските органи, вземащи решение, при условие че престъплението е извършено в Италия.

Трябва ли първо да съм съобщил за престъплението в полицията, за да мога да претендирам за обезщетение?

Не, но искът трябва да бъде предявен в срок от 60 дни след издаването на заповед, в която се посочва, че престъплението е извършено от неизвестно лице или лица (decisione che ha definito il giudizio per essere ignoto l'autore del reato), или след последната фаза на неуспешно проведено изпълнително производство, или след датата, на която присъдата става окончателна.

Необходимо ли е да се изчакат резултатите от евентуално полицейско разследване или наказателно производство, преди да мога да подам иска за обезщетение?

Моля, вж. по-горе:

Искът трябва да бъде предявен в срок от 60 дни след издаването на заповед, в която се посочва, че престъплението е извършено от неизвестно лице или лица, или след последната фаза на неуспешно проведено изпълнително производство, или след датата, на която присъдата става окончателна.

Трябва ли първо да потърся обезщетение от извършителя на престъплението, ако той е бил установен?

Както е посочено по-горе, искът за обезщетение трябва да бъде придружен от документация, доказваща че производството за получаване на обезпечение за причинени вреди от извършителя е било неуспешно, че последната фаза на изпълнителното производство е била неуспешна или че присъдата е станала окончателна.

Ако извършителят не е бил установен или осъден, имам ли все пак право да поискам обезщетение? Ако да, какви доказателства трябва да представя в подкрепа на моя иск?

Искът за обезщетение трябва да бъде придружен от копие от съдебно решение, с което се постановява присъда за едно от предвидените в закона престъпления, или копие от заповед, с която се определя, че престъплението е извършено от неизвестно лице или лица.

Има ли срок, в рамките на който трябва да поискам обезщетение?

Както е посочено по-горе, искът трябва да бъде предявен в срок от 60 дни след издаването на заповед, в която се посочва, че престъплението е извършено от неизвестно лице или лица, или след последната фаза на неуспешно проведено изпълнително производство, или след датата, на която присъдата става окончателна.

Кои загуби и разходи се обхващат от обезщетението?

Например обезщетението ще обхваща ли:

а) за жертвата на престъплението:

— Материални (различни от морални) щети:

 • разходи за медицинско обслужване на понесената телесна повреда (медицинско лечение — амбулаторно и болнично лечение, възстановяване)
 • допълнителни нужди или разходи, произтичащи от увреждането (т.е. разходите, свързани с медицински грижи и помощ, временно и постоянно лечение, продължителна възстановителна физиотерапия, адаптиране на жилището, специални помощни съоръжения и др.)
 • постоянно увреждане (напр. инвалидност и други трайни увреждания)
  • загуба на доходи по време на медицинското лечение и след него (включително пропуснатите доходи и загубата на възможността за заработване на доходи или понижена издръжка и др.).
  • загуба на възможности
  • разходи, произтичащи от правни производства, свързани с инцидента, причинил увреждането, като правни такси и съдебни разноски
  • обезщетение за откраднати или повредени лични вещи
  • други

— Психически (морални) щети:

 • болката и страданието на жертвата

б) За правоимащи лица или роднини на жертва:

— Материални (различни от морални) щети:

 • разходи по погребение
 • медицински разходи (напр. лечение на член от семейството, амбулаторно и болнично лечение, рехабилитация)
 • загуба на издръжка или възможности

— Психически щети:

 • болката и страданието на роднини или правоимащи лица/обезщетение за преживели лица, ако жертвата е починала

Обезщетение се изплаща (подлежащо на по-благоприятни мерки, които вече са въведени с други правни разпоредби за специфични престъпления) за покриване на медицинските разходи и разходите за помощ, с изключение на случаите на сексуално посегателство или убийство, при които на жертвите се присъжда обезщетение с фиксиран размер дори и без да са направени медицински разходи или разходи за помощ, които трябва да бъдат платени.

Как се изплаща обезщетението — чрез еднократно плащане или на месечни вноски?

По принцип обезщетение се плаща като еднократно плащане, което се финансира от Оборотния фонд за солидарност с жертвите на престъпления, извършени от мафията, изнудване, лихварство и умишлени престъпления, свързани с насилие (Fondo di rotazione per la solidarieta' alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive, dell'usura e dei reati intenzionali violenti), който се управлява от Министерството на вътрешните работи, но изплатената сума трябва да бъде в границите на финансовите средства, налични през текущата година.

В случай че финансовите средства, налични през съответната година, не са достатъчни, лицата, имащи право на обезщетение, могат да получат достъп до Фонда за определен дял през въпросната година, а през следващите години — за остатъка, който се разпределя без каквито и да е допълнителни такси, лихви или преоценки.

По какъв начин моето собствено поведение във връзка с престъплението, съдебното ми досие или липсата на сътрудничество по време на производството за обезщетение могат да окажат влияние върху шансовете ми да получа обезщетение и/или върху сумата, която бих получил?

Обезщетение се изплаща, при условие че жертвата не е била съучастник, умишлено или по непредпазливост, в извършването на престъплението или други свързани престъпления; че жертвата никога не е била осъждана с окончателно съдебно решение за някое от престъпленията, посочени в член 407, параграф 2, буква а) от Наказателно-процесуалния кодекс (злонамерено разрушение, грабежи и масово убийство, участие в гражданска война, организиран от мафията заговор, застрашаване на обществената безопасност, убийство, грабеж, изнудване, отвличане, тероризъм, подривна конспирация, въоръжен заговор, притежание на взривни вещества, рекет, наркотици, поробване, детска проституция и порнография, трафик на хора, робство, сексуално посегателство, сексуални действия с малолетни или непълнолетни лица, групово сексуално посегателство), или на престъпления, извършени в нарушение на законодателството за предотвратяване на измами с подоходен данък и ДДС; и че към момента на предявяване на иска срещу жертвата не е образувано наказателно производство за някое от тези престъпления.

По какъв начин финансовото ми положение би могло да повлияе върху шансовете ми да получа обезщетение и/или върху получената сума?

Доходът на жертвата не оказва влияние върху правото ѝ на обезщетение.

Има ли други критерии, които биха могли да повлияят върху шансовете ми да получа обезщетение и/или върху сумата?

Обезщетение се изплаща, при условие че по отношение на същото престъпление жертвата не е получила каквито и да е плащания с общ размер над 5000 EUR, от който и да било публичен или частен източник.

Как ще бъде изчислено обезщетението?

Обезщетението ще съответства на направените разходи в рамките на границите, определени от съответното законодателство, и сумите, определени с Министерския указ за прилагане на въпросното законодателство.

Съществува ли минимален или максимален размер на обезщетението, което се отпуска?

В Указа от 31 август 2017 г., издаден от Министерството на вътрешните работи (както е посочено в член 11, параграф 3 от Закон № 122 от 7 юли 2016 г.) се предвижда следното:


„1. Размерът на обезщетението, което трябва да бъде платено съгласно член 11 от Закон № 122 от 7 юли 2016 г., се определя както следва:

„а) за убийство се определя сума от 7200 EUR или, в случай че убийството е извършено от съпруг (съпругата) на жертвата, дори и те да са разделени или разведени, или от лице, което е или е било в лични отношения с жертвата, сума от 8200 EUR, като в този случай сумата се изплаща само на децата на жертвата;
б) за сексуално посегателство, посочено в член 609- а от Наказателния кодекс и ако няма смекчаващи вината обстоятелства, така че престъплението да е с по-малка тежест, се определя сума от 4800 EUR;
в) за престъпления, различни от посочените в точки а) и б), се изплаща сума за медицински разходи и разходи за помощ, която не надвишава 3000 EUR.“

Очаква ли се от мен да посоча сумата на обезщетението в исковия формуляр? Ако е така, ще получа ли никакви указания за това как да я изчисля или относно други аспекти?

Общата сума на направените медицински разходи и разходи за помощ трябва да бъде посочена и документирана.

Ако получа обезщетение за нанесените вреди от други източници (като например от работодателя ми или частна застрахователна схема), получената сума приспада ли се от обезщетението, платено от институцията/органа?

Обезщетение се изплаща, при условие че по отношение на същото престъпление жертвата не е получила каквито и да е плащания с общ размер над 5000 EUR, от който и да било публичен или частен източник.

Мога ли да получа аванс от обезщетението? Ако отговорът е положителен, при какви условия?

Не

Мога ли да получа допълващо или допълнително обезщетение (напр. след промяна в обстоятелствата или влошаване на здравето и т.н.) след основното решение?

Не, макар че е възможно да предявите последващи искове, в случай че са направени допълнителни медицински разходи; това ще трябва да се прецени от органа, вземащ решение.

Какви съпътстващи документи трябва ли да приложа към иска си?

Искът за обезщетение трябва да бъде предявен от заинтересованата страна или от всяко друго правоимащо лице, в случай че жертвата на престъплението е починала, и трябва да бъде подаден лично или чрез специално пълномощно (a mezzo di procuratore speciale); за да бъде допустим, той трябва да бъде придружен от следните документи:

а) копие от съдебно решение, с което се постановява присъда за поне едно от посочените в член 11 престъпления, или копие от заповед, с която се определя, че престъплението е извършено от неизвестно лице или лица;

б) документация, доказваща, че срещу извършителя е образувано неуспешно проведено изпълнително производство за причинени вреди; това не е необходимо, когато самоличността на извършителя продължава да бъде неустановена или ако извършителят е кандидатствал за и му е била предоставена правна помощ, платена от държавата в рамките на наказателно или гражданско производство, в което извършителят е бил подведен под отговорност;

в) декларация, вместо клетвена декларация (dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà) относно липсата на каквито и да е пречки;

г) медицинско свидетелство, доказващо разходите, направени за свързани със здравето услуги, или акт за смъртта на жертвата на престъплението.

Има ли административни или други такси, които се заплащат за получаване и обработване на исковата молба?

Не

Кой орган взема решение по исковете за обезщетение (при национални случаи)?

Министерството на вътрешните работи.

Къде мога да изпратя иска (при национални случаи)?

Ministero dell’Interno
Ufficio del Commissario di solidarietà per le vittime dei reati di tipo mafioso
Via Cavour 6,
Roma

Необходимо ли е да присъствам по време на процедурата и/или когато се взема решение по иска ми?

Не

Колко време (приблизително) отнема вземането на решение от органа по иск за обезщетение?

След получаването на иска органът, вземащ решение в Италия, трябва да издаде решение „без забавяне“.

Ако не съм доволен от решението на органа, как мога да го обжалвам?

Няма въведени специфични механизми; тъй като решението е административно, то може да бъде обжалвано в съответствие със стандартните правила за прилагане на национални административни мерки, взети от същия орган.

Къде мога да получа необходимите формуляри и допълнителна информация относно начина, по който да изготвя иска?

Органът за помощ предоставя цялата необходима информация; този орган в Италия е прокуратурата (procura generale) към апелативния съд (corte d’appello) с компетентност по местопребиваването на ищеца. Формулярите са приложени към Министерски указ № 222 от 23 декември 2008 г. за определяне на правилата в съответствие с член 7 от Законодателен указ № 204 от 9 ноември 2007 г. за прилагане на Директива 2004/80/ЕО относно обезщетението на жертвите на престъпления (Decreto 23 dicembre 2008, n. 222 „Regolamento ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 204, recante attuazione della direttiva 2004/80/CE relativa all'indennizzo delle vittime di reato“).

Има ли специална гореща телефонна линия или уебсайт, които мога да използвам?

Не

Мога ли да получа правна помощ (помощ от адвокат) при подготвянето на иска?

Не, тази роля се изпълнява от органа за помощ.

Има ли организации за подкрепа на жертвите, които могат да ми помогнат в процеса на искане на обезщетение?

Не, доколкото е известно на службата, предоставяща настоящата информация.

Последна актуализация: 13/10/2020

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.