Ако искът ми следва да се разглежда в тази държава

Люксембург

Съдържание, предоставено от
Люксембург

За кой вид престъпления мога да получа обезщетение?

Обезщетение може да бъде получено за всякакъв вид престъпление, причинило физическо увреждане или морална щета в резултат от умишлени деяния, които съставляват actus reus на престъпление или непристойно посегателство или изнасилване по смисъла на членове 372—376 от Наказателния кодекс.

За кой вид увреждане мога да получа обезщетение?

— физическо увреждане/икономически загуби;

— морални щети.

Мога ли да получа обезщетение, ако съм роднина или лице на издръжка на лице, което е починало в резултат от престъпление? Кои роднини или лица на издръжка на жертвата могат да получат обезщетение?

Роднина или лице на издръжка на лице, починало в резултат от умишлени деяния, които представляват престъпление и са причинили физическо увреждане, довело до смъртта на жертвата, чието качество на живот е сериозно засегнато (психическо страдание поради загубата на близък човек), могат да подадат молба за обезщетение до министъра на правосъдието, в случай че не е било получено ефективно и достатъчно обезщетение. Членове на семейството, съпрузи, несключили брак партньори, лица в гражданско партньорство или лица, особено близки на жертвата, могат да получат обезщетение, при условие че са понесли вреда, подлежаща на обезщетение. По принцип степента на родство не е от значение, тъй като се вземат под внимание единствено емоционалният и материалният живот, споделян с пряката жертва. На практика само членовете на семейството, по-специално семейното ядро, са считани за непреки жертви. Семейното ядро е семейство, състоящо се от двама възрастни, независимо дали имат сключен брак или не, със или без деца.

Мога ли да получа обезщетение, ако съм роднина или лице на издръжка на жертва, която е преживяла престъплението? Кои роднини или лица на издръжка на жертвата могат да получат обезщетение в такъв случай?

Роднина или лице на издръжка на жертва, преживяла умишлени деяния, които представляват престъпление и са причинили физическо нараняване, довело до инвалидност или пълна неработоспособност за повече от един месец, качеството на живот на които е сериозно засегнато, могат да подадат молба за обезщетение до министъра на правосъдието, в случай че не е било получено ефективно и достатъчно обезщетение.

Мога ли да получа обезщетение, ако не съм гражданин на държава от ЕС?

Единствено лица, пребиваващи законно в Люксембург, или граждани на държава — членка на Европейския съюз или на Съвета на Европа, които по време на престъплението са се намирали законно на територията на Люксембург, или жертви на трафик на хора могат да претендират за обезщетение. В противен случай не може да бъде предоставено обезщетение.

Мога ли да искам обезщетение от тази държава, ако живея тук или съм оттук (това е моята държава на пребиваване или гражданство), дори ако престъплението и извършено в друга държава от ЕС? Мога ли да направя това, вместо да поискам обезщетение в държавата, в която е извършено престъплението? Ако отговорът е положителен, при какви условия?

Всяко лице, което законно и обичайно пребивава в Люксембург, но е станало жертва на умишлено престъпление, извършено с насилие, в друга държава — членка на Европейския съюз, има право да поиска да му бъде изплатено обезщетение от бюджета на Люксембург, ако няма право да получи обезщетение от другата държава.

Съгласно Закона от 12 март 1984 г. за обезщетяването на някои жертви, претърпели физически увреждания, трябва да отговаряте на следните условия:

 • Жертвата трябва да пребивава законно и обичайно в Люксембург или да бъде гражданин на държава — членка на Европейския съюз или на Съвета на Европа. Освен това по време на извършването на престъплението жертвата трябва да се е намирала законно на територията на Люксембург или да е пострадала от престъпление по член 382‑1 от Наказателния кодекс.
 • Понесеното увреждане трябва да е в резултат от умишлени деяния, съставляващи престъпление.
 • Трябва да е налице физическо увреждане, а не само материална щета (което изключва например обезщетения за обикновена кражба).
 • Увреждането трябва да е засегнало сериозно качеството Ви на живот вследствие от загуба на доход или намален доход, увеличени или извънредни разходи, неработоспособност, пропусната учебна година, физически или психически вреди, морална щета или обезобразяване, физическо или психическо страдание. Ако сте жертва на престъпление по членове 372—376 от Наказателния кодекс, не трябва да доказвате физически или психически вреди, тъй като наличието им се презумира.
 • Обезщетението следва да се изплати от държавата само ако не можете да получите ефективно и достатъчно обезщетение по друг начин.

Трябва ли първо да съм съобщил за престъплението в полицията, за да мога да претендирам за обезщетение?

Не, жертвата не трябва да е съобщила за престъплението в полицията, за да може да претендира за обезщетение.

Необходимо ли е да се изчакат резултатите от евентуално полицейско разследване или наказателно производство, преди да мога да подам молбата за обезщетение?

Не, решението за предоставяне на обезщетение може да се вземе от министъра на правосъдието преди постановяването на решението по наказателното производство.

Трябва ли първо да потърся обезщетение от извършителя на престъплението, ако той е бил установен?

Ако извършителят е установен и Вие го съдите за вреди като граждански ищец в наказателно производство, трябва да изчакате приключването на делото по този иск. Ако извършителят е в несъстоятелност, можете да подадете молба за обезщетение до министъра на правосъдието.

Министърът на правосъдието може да разпореди пълно или частично връщане на платеното обезщетение или на авансово плащане за полученото от Вас впоследствие ефективно обезщетение за щети от увреждане.

Ако извършителят не е бил установен или осъден, имам ли все пак право да поискам обезщетение? Ако да, какви доказателства трябва да представя в подкрепа на моя иск?

Извършителят не е установен.

Ако извършителят не е бил установен, можете да поискате обезщетение, като изпратите молбата си до Министерството на правосъдието. Молбата трябва да бъде написана на френски, немски или люксембургски език и в нея трябва да бъдат посочени датата, мястото и конкретният характер на деянията, на които сте станали жертва. Съпътстващите документи за понесените от Вас деяния и увреждания трябва да бъдат приложени към писмото в подкрепа на Вашата молба. В допълнение трябва да отговаряте и на условията на член 1 от Закона от 12 март 1984 г. за обезщетяването на някои жертви, претърпели физически увреждания в резултат от престъпление.

Извършителят не е осъден.

За да имате право на обезщетение, извършителят трябва да е признат за виновен с окончателно съдебно решение. Въз основа на становище, издадено от комисията за жертвите (Commission victime), министърът на правосъдието разпорежда пълно или частично връщане на обезщетението или авансовото плащане. Министърът може да вземе такова решение и когато е направено авансово плащане, а впоследствие се окаже, че не се е дължало обезщетение.

Има ли срок, в рамките на който трябва да поискам обезщетение?

Молбата трябва да бъде внесена в срок до две години от датата на извършване на деянията. Ако срещу извършителя е възбудено наказателно преследване, срокът се удължава и изтича две години след окончателното решение на съда, разглеждащ наказателното дело. Ако решението по Вашия граждански иск за обезщетение излезе след окончателното решение по наказателното производство, този срок се удължава и изтича две години след окончателното съдебно решение по Вашия иск. Ако сте непълнолетно лице обаче, давностният срок няма да започне да тече до датата, на която навършвате пълнолетие, в случай че деянията са наказуеми с наказателноправни санкции или са предвидени в членове 372, 373, 375, 382‑1 и 382‑2, 400, 401а, 402, 403 или 405 от Наказателния кодекс и наказуеми по тях.

Кои загуби и разходи се обхващат от обезщетението?

Например обезщетението ще обхваща ли:

а) за жертвата на престъплението:

материални (различни от морални) щети:

 • разходи за медицинско обслужване в резултат на понесената телесна повреда (медицинско лечение — амбулаторно и болнично лечение, възстановяване);
 • допълнителни нужди или разходи, произтичащи от увреждането (т.е. разходите, свързани с медицински грижи и помощ, временно и постоянно лечение, продължителна възстановителна физиотерапия, адаптиране на жилището, специални помощни съоръжения и др.);
 • постоянно увреждане (напр. инвалидност и други трайни увреждания);
 • загуба на доходи по време на медицинското лечение и след него (включително пропуснатите доходи и загубата на възможността за заработване на доходи или понижена издръжка и др.);
 • загуба на професионални възможности;
 • разходи, произтичащи от съдебни производства, свързани с инцидента, причинил увреждането, като съдебни такси и други разноски;
 • обезщетение за откраднати или повредени лични вещи;

психически (морални) щети:

 • болката и страданието на жертвата;

б) за правоимащи лица или роднини на жертвата:

материални (различни от морални) щети:

 • разходи по погребение;
 • медицински разходи (напр. лечение на член от семейството, амбулаторно и болнично лечение, рехабилитация);
 • загуба на издръжка или професионални възможности;

психически щети:

 • болката и страданието на роднини или правоимащи лица/обезщетение за преживели лица, ако жертвата е починала.

Как се изплаща обезщетението — чрез еднократно плащане или на месечни вноски?

Обезщетението се изплаща наведнъж, а не под формата на анюитет. И все пак, ако възникне необходимост в надлежно обосновани случаи, в хода на разглеждането на молбата министърът на правосъдието може да постанови авансово плащане за лицето, отправило молбата. В допълнение, ако обезщетението е изплатено на жертвата и впоследствие настъпи значително влошаване на нейното състояние, тя може да поиска допълнително обезщетение в рамките на пет години от изплащането на основното обезщетение.

По какъв начин моето собствено поведение във връзка с престъплението, съдебното ми досие или липсата на сътрудничество по време на производството за обезщетение могат да окажат влияние върху шансовете ми да получа обезщетение и/или върху сумата, която бих получил?

Обезщетението може да бъде отказано или намалено, след като се вземе под внимание поведението на жертвата по време на извършването на деянието.

По какъв начин финансовото ми положение би могло да повлияе върху шансовете ми да получа обезщетение и/или върху получената сума?

Всяка жертва, понесла вреда и отговаряща на условията на член 1 от Закона от 12 март 1984 г. за обезщетяването на някои жертви, понесли физически увреждания, може да претендира за обезщетение от държавата, независимо от финансовото си положение, при условие че не е получила ефективно и достатъчно обезщетение за понесените вреди.

Има ли други критерии, които биха могли да повлияят върху шансовете ми да получа обезщетение и/или върху сумата?

Обезщетението може да бъде отказано или намалено с оглед на Вашите отношения с извършителя.

Как ще бъде изчислено обезщетението?

Комисията за жертвите посочва в становището си дали молбата е основателна и в какъв размер следва да бъде предоставено обезщетение, по-специално въз основа на това колко сериозно е засегнато качеството на живот на лицето, отправило молбата. Министърът на правосъдието решава дали да се прдостави обезщетение и определя неговия размер.

Съществува ли минимален или максимален размер на обезщетението, което се отпуска?

Максималният размер на обезщетението, което може да бъде ппредоставено от министъра на правосъдието, не може да надвишава тавана, определян всяка година с наредба на Великия Херцог. Таванът за 2017 г. беше определен на 63 000 EUR.

Очаква ли се от мен да посоча сумата на обезщетението в формуляра за молбата? Ако е така, ще получа ли някакви указания за това как да я изчисля или относно други аспекти?

Лицата, подаващи молби за обезщетение в Люксембург, не трябва да попълват специален формуляр. Трябва само да напишете писмо, в което да посочите датата, мястото и конкретния характер на деянията, и да приложите съпътстващите документи към молбата.

Ако получа обезщетение за нанесените вреди от други източници (като например от работодателя ми или частна застрахователна схема), получената сума приспада ли се от обезщетението, платено от институцията/органа?

Обезщетение се дължи от държавата само ако жертвата не може да получи ефективно и достатъчно обезщетение по друг начин, напр. от извършителя, чрез социална осигуровка или лична застраховка. Комисията за жертвите може да вземе под внимание обезщетенията, получени от други източници за понесените от Вас вреди.

Мога ли да получа аванс от обезщетението? Ако отговорът е положителен, при какви условия?

Ако в надлежно обосновани случаи се окаже необходимо, в хода на разглеждането на иска министърът на правосъдието може да постанови авансово плащане.

Мога ли да получа допълващо или допълнително обезщетение (напр. след промяна в обстоятелствата или влошаване на здравето и т.н.) след основното решение?

Ако е било присъдено обезщетение и впоследствие настъпи значително влошаване на състоянието, може да бъде поискано допълнително обезщетение. Тази молба трябва да бъде внесена до пет години от датата, на която е изплатено основното обезщетение.

Допълнителното обезщетение не може да надвишава 63 000 EUR след приспадане на размера на предоставеното по-рано обезщетение.

Какви съпътстващи документи трябва да приложа към молбата си?

Всички съпътстващи документи за понесените от Вас деяния и увреждания, трябва да бъдат приложени към писмото в подкрепа на Вашата молба.

Неизчерпателен списък:

 • копие от подадената жалба (полицейски доклад) или доказателство за иска за щети в качеството на граждански ищец по наказателно производство;
 • копие от решението по наказателното производство;
 • решение по гражданския иск за щети;
 • доказателство за понесеното увреждане: медицински свидетелства, посочващи характера на претърпените увреждания, периода на продължителност на неработоспособността, а когато е приложимо — естеството на последиците и инвалидността;
 • Доказателства за разходи за медицинско обслужване в резултат на понесената телесна повреда (медицинско лечение, амбулаторно и болнично лечение и др.);
 • доказателство за членство в социално-осигурителна организация;
 • доказателство за размера на всяко обезщетение, получено по линия на социалното осигуряване;
 • копие от застрахователната полица;
 • доказателство за размера на всяко обезщетение, получено от застрахователната компания;
 • доказателство за загуба на доходи по време на медицинското лечение и след него.

Има ли административни или други такси, които се заплащат за получаване и обработване на молбата?

Не.

Кой орган взема решение помолбите за обезщетение (при национални случаи)?

Министерство на правосъдието на Люксембург
13, rue Erasme
L-2934 Люксембург

телефон: (+352) 247 84527 / (+352) 247 84517
факс: (+352) 26 68 48 61 / (+352) 22 52 96

Адрес на електронна поща: info@mj.public.lu
уебсайт: http://www.mj.public.lu/

Къде мога да изпратя молбата (при национални случаи)?

Министерство на правосъдието на Люксембург
13, rue Erasme
L-2934 Люксембург

телефон: (+352) 247 84527 / (+352) 247 84517
факс: (+352) 26 68 48 61 / (+352) 22 52 96

Адрес на електронна поща: info@mj.public.lu
уебсайт: http://www.mj.public.lu/

Необходимо ли е да присъствам по време на процедурата и/или когато се взема решение по молбата ми?

Комисията за жертвите трябва да покани жертвата да се яви на нейното заседание . Ако жертвата се яви, комисията ще я изслуша във връзка с понесените деяния и увреждания. Това заседание не е публично и можете да получите съдействие от адвокат.

Колко време (приблизително) отнема вземането на решение от органа по молба за обезщетение?

Министърът на правосъдието ще вземе решение в срок до шест месеца по внесената от Вас молба за обезщетение.

Ако не съм доволен от решението на органа, как мога да го обжалвам?

Ако жертвата не е удовлетворена от решението на министъра на правосъдието по същество или във връзка с предоставената сума, тя може да заведе дело срещу държавата, представлявана от министъра на правосъдието. Това дело трябва да бъде заведено пред районния съд (tribunal d’arrondissement) на Люксембург или Дикирх, по избор на ищеца.

Къде мога да получа необходимите формуляри и допълнителна информация относно начина, по който да изготвя молбата?

Информация относно процедурата за подаване на молба може да бъде получена от:

Министерството на правосъдието
13, rue Erasme
L-2934 Люксембург

телефон: (+352) 247 84527 / (+352) 247 84517
факс: (+352) 26 68 48 61 / (+352) 22 52 96

Адрес на електронна поща: info@mj.public.lu
уебсайт: http://www.mj.public.lu/

Освен това Службата за правна информация (Service d’Accueil et d’Information juridique) и Службата за подкрепа на жертвите (Service d’aide aux victimes) към Централната служба за социална помощ (Service central d’assistance sociale) предлагат помощ и съвети във връзка с подаването на молби.

Има ли специална гореща телефонна линия или уебсайт, които мога да използвам?

Уебсайт:

http://www.mj.public.lu/services_citoyens/indemnisation/index.html

https://justice.public.lu/fr/aides-informations/assistance-sociale/scas-service-aide-victimes.html

Мога ли да получа правна помощ (помощ от адвокат) при подготвянето на молбата?

Всеки, който може да докаже, че не разполага с достатъчно доходи, може да получи безплатна правна помощ при условията, посочени от закона. Може да бъде назначен адвокат, който да ви предостави правен съвет или да Ви представлява в съда, като разходите се покриват от държавата. Всеки може да се консултира с органите, предоставящи правна информация и съвети, или медиация. Можете да се обърнете към Службата за приемане и информация по правни въпроси, за да получите безплатно всякаква правна информация.

Има ли организации за подкрепа на жертвите, които могат да ми помогнат в процеса на искане на обезщетение?

— Service d’aide aux victimes (Служба за подкрепа на жертвите), Service central d’assistance sociale (Централна служба за социална помощ)
Bâtiment Plaza Liberty, Entrée A
12-18, rue Joseph Junck
L-1839 Люксембург

телефон: (+352) 47 58 21-627 / 628
мобилен телефон: (+352) 621 32 65 95

Адрес на електронна поща: scas-sav@justice.etat.lu

— Service d’Accueil et d’Information juridique (Служба за правна информация):

в Люксембург,
Cité judiciaire – Bâtiment BC,
L-2080 Luxembourg

телефон: (+352) 22 18 46

в Дикирх,
Justice de Paix,
L-9211 Diekirch

телефон: (+352) 80 23 15

в Еш-сюр-Алзет,
Justice de Paix,
L-4239 Esch-sur-Alzette

телефон: (+352) 54 15 52

Последна актуализация: 18/03/2019

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.