Моля, имайте предвид, че оригиналната езикова версия на тази страница английски е била наскоро променена. Езиковата версия, която търсите, в момента се подготвя от нашите преводачи.
Swipe to change

Ако искът ми следва да се разглежда в тази държава

Малта

Съдържание, предоставено от
Малта
Не съществува официален превод на езиковата версия, която разглеждате.
Тук ще намерите машинен превод на съдържанието. Моля, имайте предвид, че той се предоставя само с цел осигуряване на контекст. Собственикът на настоящата страница не носи никаква отговорност за качеството на този машинно преведен текст.

За кой вид престъпления мога да получа обезщетение?

Видовете престъпления, за които можете да получите обезщетение, са изнасилване, принуждаване към проституция на непълнолетни деца, умишлено убийство, тежка телесна повреда или животозастрашаващ палеж.

За кой вид увреждане мога да получа обезщетение?

Можете да получите обезщетение за всякакви щети, понесени вследствие на всяко от посочените по-горе тежки умишлени престъпления.

Мога ли да получа обезщетение, ако съм роднина или лице на издръжка на лице, което е починало в резултат от престъпление? Кои роднини или лица на издръжка на жертвата могат да получат обезщетение?

Можете да получите обезщетение, ако сте роднина или лице на издръжка на лице, което е починало в резултат от престъпление. „Лица на издръжка“ са лицата, за които е полагало грижи починалото лице, и лицата, които са имали законно право да получават грижи от починалото лице.

Мога ли да получа обезщетение, ако съм роднина или лице на издръжка на жертва, която е преживяла престъплението? Кои роднини или лица на издръжка на жертвата могат да получат обезщетение в такъв случай?

Не можете да получите обезщетение, ако сте роднина или лице на издръжка на жертва, която е преживяла престъплението.

Мога ли да получа обезщетение, ако не съм гражданин на държава от ЕС?

Не можете да получите обезщетение, ако не сте гражданин на държава от ЕС.

Мога ли да искам обезщетение от тази държава, ако живея тук или съм оттук (това е моята държава на пребиваване или гражданство), дори ако престъплението е извършено в друга държава от ЕС? Мога ли да направя това, вместо да поискам обезщетение в държавата, в която е извършено престъплението? Ако отговорът е положителен, при какви условия?

В този случай можете да получите обезщетение, като предоставите цялото необходимо и разумно съдействие, както и информацията, изисквана за съответните цели.

Трябва ли най-напред да съм съобщил за престъплението в полицията, за да мога да претендирам за обезщетение?

Да, трябва да сте съобщили за престъплението в полицията, за да можете да претендирате за обезщетение.

Необходимо ли е да се изчакат резултатите от евентуално полицейско разследване или наказателно производство, преди да мога да подам иска за обезщетение?

Не е задължително да изчаквате резултата от евентуално полицейско разследване или наказателно производство, преди да можете да подадете иска за обезщетение.

Трябва ли първо да потърся обезщетение от извършителя на престъплението, ако той е бил установен?

Следва първо да потърсите обезщетение от извършителя на престъплението, ако той е бил установен.

Ако извършителят не е бил установен или осъден, имам ли все пак право да поискам обезщетение? Ако да, какви доказателства трябва да представя в подкрепа на моя иск?

Имате право да поискате обезщетение дори ако извършителят не е бил установен или осъден. Доказателството, което трябва да представите, е полицейският доклад.

Има ли срок, в рамките на който трябва да поискам обезщетение?

Разполагате с до една година след извършване на престъплението, за да поискате обезщетение.

Какви загуби и разходи се покриват от обезщетението?

Обезщетението покрива:

а) За жертвата на престъплението:

— Материални (различни от морални) щети:

 • разходи за медицинско обслужване за понесената телесна повреда (медицинско лечение — амбулаторно и болнично лечение, възстановяване)
 • допълнителни нужди или разходи, произтичащи от увреждането (т.е. разходите, свързани с медицински грижи и помощ, временно и постоянно лечение, продължителна физиотерапия, адаптиране на жилището, специални помощни съоръжения и др.)
 • постоянно увреждане (напр. инвалидност и други трайни увреждания)
  • загуба на доходи по време на медицинското лечение и след него (включително пропуснатите доходи и загубата на възможността за заработване на доходи или понижена издръжка и др.)
  • загуба на възможности
  • разходи, произтичащи от правни производства, свързани с инцидента, причинил увреждането (като правни такси, съдебни разноски)
  • обезщетение за откраднати или повредени лични вещи
  • други — изцяло по усмотрение на длъжностното лице по исковете.

— Психически (морални) щети:

 • болката и страданието на жертвата — изцяло по усмотрение на длъжностното лице по исковете.

б) За правоимащи лица или роднини на жертвата:

— Материални (различни от морални) щети:

 • разходи по погребение;
 • медицински разходи (напр. лечение на член от семейството, амбулаторно и болнично лечение, рехабилитация)
 • загуба на издръжка или на възможности

Изцяло по усмотрение на длъжностното лице по исковете.
— Психически щети:

 • болката и страданието на роднини или правоимащи лица/ обезщетение за преживели лица, ако жертвата е починала

Изцяло по усмотрение на длъжностното лице по исковете.

Как се изплаща обезщетението — чрез еднократно плащане или на месечни вноски?

Обезщетението се изплаща с еднократна парична сума, а не под формата на периодична пенсия. Длъжностното лице по исковете обаче може да разпореди междинно плащане, като отложи окончателното плащане при забавяне на окончателната медицинска оценка на увреждането.

По какъв начин моето собствено поведение във връзка с престъплението, съдебното ми досие или липсата на сътрудничество по време на производството за обезщетение могат да окажат влияние върху шансовете ми да получа обезщетение и/или върху сумата, която бих получил?

Длъжностното лице по исковете може да спре или да намали обезщетението, ако счете, че:

 • а. Ищецът не е предприел незабавно всички разумни мерки за информиране на полицията или друг орган или лице, които длъжностното лице по исковете счита за уместно, относно обстоятелствата на престъплението за въпросната цел; или
 • б. ищецът не е сътрудничил на полицията или на друг орган, така че извършителят да бъде изправен пред съда; или
 • в. ищецът не е предоставил цялото необходимо съдействие на служителя по исковете или на всеки друг орган или лице във връзка с исковата молба; или
 • г. поведението на ищеца преди, по време на или след инцидента, за който се иска обезщетение, не дава основание за пълно или каквото и да било обезщетение; или
 • д. действията на ищеца по време на наказателното дело или при предоставянето на доказателства на служителя по исковете, не дават основание за пълно обезщетение или изплащане на друга пълна сума; или
 • е. жертвата носи солидарна или частична отговорност за понесената вреда; или
 • ж. поведението, действията или начинът на живот на жертвата потвърждават това.

Обезщетение по схемата не се изплаща, когато:

 • а. вредата от престъплението е понесена преди 1 януари 2006 г.;
 • б. служителят по исковете счита, че извършителят разполага със средства, или ако се докаже, че правното действие за искане на обезщетение е предприето без изгледи за благоприятен резултат;
 • в. служителят по исковете е на мнение, че ищецът не е предоставил цялото необходимо съдействие и нужната информация за целите на законовите разпоредби;
 • г. ищецът е отговорен за понесената вреда от престъплението поради провокация или друго действие.

По какъв начин финансовото ми положение би могло да повлияе върху шансовете ми да получа обезщетение и/или върху получената сума?

Вашето финансово положение може да повлияе при определеяненто на размера на присъденото обезщетение.

Има ли други критерии, които биха могли да повлияят върху възможността ми да получа обезщетение и/или върху сумата?

Няма други критерии освен посочените по-горе.

Как ще бъде изчислено обезщетението?

Обезщетението ще бъде изчислено с дискреционна оценка.

Съществува ли минимален или максимален размер на обезщетението, което се отпуска?

Плащането на ищец не може да надвишава сумата от двадесет и три хиляди и триста евро (23 300 EUR) и тази сума няма да бъде увеличена в случай на повече от един иск във връзка със същото престъпление.

Очаква ли се от мен да посоча сумата на обезщетението в исковия формуляр? Ако е така, ще получа ли някакви указания за това как да я изчисля или относно други аспекти?

Да, очаква се да посочите сумата във формуляра и можете да получите указания за начина, по който да я изчислите, или относно други аспекти.

Ако получа обезщетение за понесените вреди от други източници (като например от работодателя ми или частна застрахователна схема), получената сума приспада ли се от обезщетението, платено от институцията/органа?

Размерът на обезщетението, получено за понесените от Вас вреди от други източници, може да бъде приспаднат от обезщетението, платено от институцията.

Мога ли да получа аванс от обезщетението? Ако отговорът е положителен, при какви условия?

Служителят по исковете има право да предприеме стъпки, които счита за подходящи, във връзка с администрирането на паричните средства за обезщетение.

Мога ли да получа допълващо или допълнително обезщетение (напр. след промяна в обстоятелствата или влошаване на здравето и т.н.) след основното решение?

Не можете да получите допълващо или допълнително обезщетение след основното решение.

Какви съпътстващи документи трябва да приложа към иска си?

Следните документи:

 • пълномощно/доказателство за право или връзка с жертвата
 • смъртен акт на жертвата;
 • копие от полицейския доклад;
 • копие от присъдата/съдебното решение;
 • медицински протоколи и удостоверения;
 • болнични сметки;
 • сметки, доказващи други разходи (лечение, погребение);
 • доход (заплата, плащания за социално подпомагане/помощи);
 • потвърждение за наличието на помощ (или липсата) от други източници (застраховка от работодател, частна застраховка);
 • свидетелство за съдимост на ищеца;
 • клетвена декларация от ищеца, потвърждаваща, че не е получено обезщетение от друг орган или институция;
 • всякакви други свързани документи според обстоятелствата.

Има ли административни или други такси, които се заплащат за получаване и обработване на исковата молба?

В този случай не се начисляват административни или други плащания.

Кой орган взема решение по исковете за обезщетение (при национални случаи)?

Органът е служителят по исковете в Главната прокуратура.

Къде мога да изпратя иска (при национални случаи)?

Трябва да изпратите своя иск до Министерството на правосъдието във Валета (Department of Justice, Chateau De La Ville, 21, Archbishop Street, Valletta).

Необходимо ли е да присъствам по време на процедурата и/или когато се взема решение по иска ми?

Не е необходимо да присъствате.

Колко време (приблизително) отнема вземането на решение от органа по иск за обезщетение?

Един или два месеца в зависимост от обстоятелствата.

Ако не съм доволен от решението на органа, как мога да го обжалвам?

Не е възможно да се обжалва решението.

Къде мога да получа необходимите формуляри и допълнителна информация относно начина, по който да изготвя иска?

Могат да бъдат получени от Министерството на правосъдието или на уебсайта.

Има ли специална гореща телефонна линия или уебсайт, които мога да използвам?

http://vso.org.mt/

Мога ли да получа правна помощ (помощ от адвокат) при подготвянето на иска?

Да, можете да получите правна помощ.

Има ли организации за подкрепа на жертвите, които могат да ми помогнат в процеса на искане на обезщетение?

http://vso.org.mt/

Последна актуализация: 04/05/2021

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.