Ако искът ми следва да се разглежда в тази държава

Малта

Съдържание, предоставено от
Малта

За кой вид престъпления мога да получа обезщетение?

Видовете престъпления, за които можете да получите обезщетение, са изнасилване, принуждаване към проституция на непълнолетни деца, умишлено убийство, тежка телесна повреда или животозастрашаващ палеж.

За кой вид увреждане мога да получа обезщетение?

Можете да получите обезщетение за всякакви вреди, претърпени вследствие на всяко от посочените по-горе тежки умишлени престъпления.

Мога ли да получа обезщетение, ако съм роднина или лице на издръжка на лице, което е починало в резултат от престъпление? Кои роднини или лица на издръжка на жертвата могат да получат обезщетение?

Можете да получите обезщетение, ако сте роднина или лице на издръжка на жертва, която е починала в резултат от престъпление.  „Лица на издръжка“ са лицата, за които е полагало грижи починалото лице, и лицата, които са имали законно право да получават грижи от починалото лице.

Мога ли да получа обезщетение, ако съм роднина или лице на издръжка на жертва, която е преживяла престъплението? Кои роднини или лица на издръжка могат да получат обезщетение в такъв случай?

Не можете да получите обезщетение, ако сте роднина или лице на издръжка на жертва, която е преживяла престъплението.

Мога ли да получа обезщетение, ако не съм гражданин на държава от ЕС?

Не можете да искате обезщетение, ако не сте гражданин на държава от ЕС.

Мога ли да искам обезщетение от тази държава, ако живея тук или съм оттук (това е моята държава на пребиваване или гражданство), дори ако престъплението е извършено в друга държава от ЕС? Мога ли да направя това, вместо да поискам обезщетение в държавата, в която е извършено престъплението? Ако отговорът е положителен, при какви условия?

В този случай можете да предявите иск за обезщетение, като предоставите цялото необходимо и разумно съдействие, както и информацията, изисквана за съответните цели.

Трябва ли първо да съм съобщил за престъплението в полицията, за да мога да предявя иск за обезщетение?

Да, трябва да сте съобщили за престъплението в полицията, за да можете да предявите иск за обезщетение.

Необходимо ли е да се изчакат резултатите от евентуално полицейско разследване или наказателно производство, преди да мога да подам иска за обезщетение?

Не е задължително да изчаквате резултата от евентуално полицейско разследване или наказателно производство, преди да можете да подадете иска за обезщетение.

Трябва ли първо да потърся обезщетение от извършителя на престъплението, ако той е бил установен?

Следва първо да потърсите обезщетение от извършителя на престъплението, ако той е бил установен.

Ако извършителят не е бил установен или осъден, имам ли все пак право да поискам обезщетение? Ако да, какви доказателства трябва да представя в подкрепа на моя иск?

Имате право да поискате обезщетение дори ако извършителят не е бил установен или осъден.  Доказателството, което трябва да представите, е полицейският доклад.

Има ли срок, в рамките на който трябва да поискам обезщетение?

Разполагате с до една година след извършване на престъплението, за да поискате обезщетение.

Какви загуби и разходи се покриват от обезщетението?

Обезщетението покрива:

а) За жертвата на престъплението:

— имуществени (различни от морални) вреди:

 • разходи за медицинско обслужване за претърпяната телесна повреда (медицинско лечение — амбулаторно и болнично лечение, възстановяване);
 • допълнителни нужди или разходи, произтичащи от увреждането (т.е. разходите, свързани с медицински грижи и помощ, временно и постоянно лечение, продължителна възстановителна физиотерапия, адаптиране на жилището, специални помощни съоръжения и др.);
 • постоянно увреждане (напр. инвалидност и други трайни увреждания):
  • загуба на доходи по време на медицинското лечение и след него (включително пропуснатите доходи и загубата на възможността за заработване на доходи или понижена издръжка и др.),
  • загуба на възможности,
  • разходи, произтичащи от правни производства, свързани с инцидента, причинил увреждането (като правни такси, съдебни разноски),
  • обезщетение за откраднати или повредени лични вещи,
  • други — изцяло по усмотрение на длъжностното лице по исковете;

— психологически (морални) вреди:

 • болката и страданието на жертвата — изцяло по усмотрение на длъжностното лице по исковете.

б) За правоимащи лица или роднини на жертвата:

— имуществени (различни от морални) вреди:

 • разходи по погребение;
 • медицински разходи (напр. лечение на член от семейството, амбулаторно и болнично лечение, рехабилитация);
 • загуба на издръжка или възможности.

Изцяло по усмотрение на длъжностното лице по исковете.
— Психологически вреди:

 • болката и страданието на роднини или правоимащи лица/ обезщетение за преживели лица, ако жертвата е починала.

Изцяло по усмотрение на длъжностното лице по исковете.

Как се изплаща обезщетението — чрез еднократно плащане или на месечни вноски?

Обезщетението се изплаща с еднократна парична сума, а не под формата на периодична пенсия.  Длъжностното лице по исковете обаче може да разпореди междинно плащане, като отложи окончателното плащане при забавяне на окончателната медицинска оценка на увреждането.

По какъв начин моето собствено поведение във връзка с престъплението, съдебното ми досие или липсата на сътрудничество по време на производството за обезщетение могат да окажат влияние върху шансовете ми да получа обезщетение и/или върху сумата, която бих получил?

Длъжностното лице по исковете може да спре или да намали обезщетението, ако счете, че:

 1. а. Ищецът не е предприел незабавно всички разумни мерки за информиране на полицията или друг орган или лице, които длъжностното лице по исковете счита за уместно, относно обстоятелствата на престъплението за въпросната цел; или
 2. б. ищецът не е сътрудничил на полицията или на друг орган, така че извършителят да бъде изправен пред съда; или
 3. в. ищецът не е предоставил цялото необходимо съдействие на длъжностното лице по исковете или на всеки друг орган или лице във връзка с исковата молба; или
 4. г. поведението на ищеца преди, по време на или след инцидента, за който се иска обезщетение, не дава основание за пълно или каквото и да било обезщетение, или
 5. д. личността на ищеца, видно от осъдителните му присъди или доказателствата, с които разполага длъжностното лице по исковете, не дава основание за пълно обезщетение или присъждане на друга пълна сума; или
 6. е. жертвата носи солидарна или частична отговорност за претърпяната вреда; или
 7. ж. поведението, личността или начинът на живот на жертвата потвърждават това.

Обезщетение по схемата не се изплаща, когато:

 1. а. вредата от престъплението е претърпяна преди 1 януари 2006 г.;
 2. б. длъжностното лице по исковете счита, че извършителят разполага със средства, или ако се докаже, че правното действие за искане на обезщетение е предприето без изгледи за благоприятен резултат;
 3. в. длъжностното лице по исковете е на мнение, че ищецът не е предоставил цялото необходимо съдействие и нужната информация за целите на законовите разпоредби;
 4. г. ищецът е отговорен за претърпяната вреда от престъплението поради провокация или друго действие.

По какъв начин финансовото ми положение би могло да повлияе върху шансовете ми да получа обезщетение и/или върху получената сума?

Вашето финансово положение може да повлияе при определянето на размера на присъденото обезщетение.

Има ли други критерии, които биха могли да повлияят върху шансовете ми да получа обезщетение и/или върху сумата?

Няма други критерии освен посочените по-горе.

Как ще бъде изчислено обезщетението?

Обезщетението ще бъде изчислено с дискреционна оценка.

Съществува ли минимален или максимален размер на обезщетението, което се отпуска?

Плащането на ищец не може да надвишава сумата от двадесет и три хиляди и триста евро (23 300 EUR) и тази сума няма да бъде увеличена в случай на повече от един иск във връзка със същото престъпление.

Очаква ли се от мен да посоча сумата на обезщетението в исковия формуляр? Ако е така, ще получа ли някакви указания за това как да я изчисля или относно други аспекти?

Да, очаква се да посочите сумата във формуляра и можете да получите указания за начина, по който да я изчислите, или относно други аспекти.

Ако получа обезщетение за нанесените вреди от други източници (като например от работодателя ми или частна застрахователна схема), получената сума приспада ли се от обезщетението, платено от институцията/органа?

Размерът на обезщетението, получено за претърпените от Вас вреди от други източници, може да бъде приспаднат от обезщетението, платено от институцията.

Мога ли да получа аванс от обезщетението? Ако отговорът е положителен, при какви условия?

Длъжностното лице по исковете има право да предприеме стъпки, които счита за подходящи, във връзка с администрирането на паричните средства за обезщетение.

Мога ли да получа допълващо или допълнително обезщетение (напр. след промяна в обстоятелствата или влошаване на здравето и т.н.) след основното решение?

Не можете да получите допълващо или допълнително обезщетение след основното решение.

Какви съпътстващи документи трябва да приложа към иска си?

Следните документи:

 • пълномощно/доказателство за право или връзка с жертвата;
 • смъртен акт на жертвата;
 • копие от полицейския доклад;
 • препис от присъдата/съдебното решение;
 • медицински протоколи и удостоверения;
 • болнични сметки;
 • сметки, доказващи други разходи (лечение, погребение);
 • доход (заплата, плащания за социално подпомагане/помощи);
 • потвърждение за наличието (или липсата) на помощ от други източници (застраховка от работодател, частна застраховка);
 • свидетелство за съдимост на ищеца;
 • клетвена декларация от ищеца, потвърждаваща, че не е получено обезщетение от друг орган или институция; всякакви други свързани документи според обстоятелствата.

Има ли административни или други такси, които се заплащат за получаване и обработване на исковата молба?

В този случай не се начисляват административни или други плащания.

Кой орган взема решение по исковете за обезщетение (при национални случаи)?

Органът е длъжностното лице по исковете в Главната прокуратура.

Къде мога да изпратя иска (при национални случаи)?

Трябва да изпратите своя иск до помощния служител към Министерството на правосъдието, 14-16-18 Triq is-Suq, Floriana.

Необходимо ли е да присъствам по време на процедурата и/или когато се взема решение по иска ми?

Не е необходимо да присъствате.

Колко време (приблизително) отнема вземането на решение от органа по иск за обезщетение?

Един или два месеца в зависимост от обстоятелствата.

Ако не съм доволен от решението на органа, как мога да го обжалвам?

Не е възможно да се обжалва решението.

Къде мога да получа необходимите формуляри и допълнителна информация относно начина, по който да изготвя иска?

Могат да бъдат получени от Министерството на правосъдието или на уебсайта: https://eforms.gov.mt/pdfforms.aspx?fid=pjd010e

Има ли специална гореща телефонна линия или уебсайт, които мога да използвам?

http://vso.org.mt/

Мога ли да получа правна помощ (помощ от адвокат) при подготвянето на иска?

Да, можете да получите правна помощ.

Има ли организации за подкрепа на жертвите, които могат да ми помогнат в процеса на искане на обезщетение?

http://vso.org.mt/

Последна актуализация: 03/05/2023

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.