Ако искът ми следва да се разглежда в тази държава

Нидерландия

Съдържание, предоставено от
Нидерландия

За кой вид престъпления мога да получа от Фонда за обезщетяване на жертвите на тежки престъпления (Schadefonds Geweldsmisdrijven) обезщетение за нанесените ми вреди?

Всички тежки умишлени престъпления, като физическо насилие, заплаха за насилие и/или заплаха с оръжие, предумишлено убийство, непредумишлено убийство, насилствен грабеж и сексуално насилие (сексуално посегателство и изнасилване). Обезщетение може да се присъди и на преживелите роднини на жертва на непредумишлено убийство.

За кой вид увреждане мога да получа обезщетение от Фонда?

Плащането е обезщетение за вашата болка и страдание (нематериални щети) и за всякакви финансови загуби, понесени като резултат, както и за всякакви медицински разходи, които сте направили за лечение на увреждането, получено по време на престъплението, или за понесени загуби на доходи поради причинена неработоспособност. Целта не е да се покрият всички загуби, а определена, еднократна и недиференцирана сума за покриване на щетите, които сте понесли.

Мога ли да получа обезщетение, ако съм роднина или лице на издръжка на лице, което е починало в резултат от престъпление? Кои роднини или лица на издръжка на жертвата могат да получат обезщетение?

Да, можете да получите обезщетение, ако сте съпруг/съпруга, партньор, регистриран партньор или родител, дете, брат или сестра на починалата жертва. Можете да имате право на обезщетение за причиненото страдание като преживял роднина, за разноските за погребение, които сте направили, както и за загубата на издръжка поради загубата на дохода на починалото лице.

Мога ли да получа обезщетение, ако съм роднина или лице на издръжка на жертва, която е преживяла престъплението? Кои роднини или лица на издръжка на жертвата могат да получат обезщетение?

Да, Фондът може да отпусне обезщетение на роднини на жертви, които са понесли тежки и трайни увреждания в резултат на тежко престъпление. За роднини се считат съпруг/съпруга, (регистриран) партньор, родител, дете, брат или сестра на починалото лице.

Мога ли да получа обезщетение, ако съм свидетел на престъпление?

Да, Фондът може да отпусне обезщетение, ако дадено лице е понесло психическа щета поради факта, че е станало свидетел на тежко умишлено престъпление или се е сблъскало пряко с последиците от тежко умишлено престъпление (това не се отнася за непредумишлено убийство). За да имате право на обезщетение, е необходимо да докажете, че сте понесли тежка психическа щета в резултат на престъплението. Това изисква да бъдете диагностициран/а от квалифициран лекар.

Мога ли да получа обезщетение, ако не съм гражданин на държава от ЕС?

Да, при положение че престъплението, на което сте жертва, е извършено на територията на Нидерландия. Гражданството на жертвата не е от значение.

Мога ли да искам обезщетение от тази държава, ако живея тук или съм оттук (това е моята държава на пребиваване или гражданство), дори ако престъплението е извършено в друга държава от ЕС? Мога ли да направя това, вместо да поискам обезщетение в държавата, в която е извършено престъплението? Ако отговорът е утвърдителен, при какви условия?

Не, Фондът може да присъди обезщетение единствено при тежко престъпление, извършено на територията на Нидерландия.

Трябва ли първо да съм съобщил/а за престъплението в полицията, за да мога да претендирам за обезщетение?

Не, не е необходимо да сте съобщили за престъплението в полицията, за да бъде обработена молбата ви от Фонда. На практика обаче съобщаването за престъплението и последващото криминално разследване имат важна роля за доказване на престъплението. Ако е не е съобщено за престъплението, трябва да е възможно основателността на претенцията да се установи въз основа на други обективни твърдения. В този случай „обективни“ се отнася до информацията, получена от надеждни, безпристрастни източници.

Необходимо ли е да се изчакат резултатите от евентуално полицейско разследване или наказателно производство, преди да мога да подам иска за обезщетение?

Не. В някои случаи обаче Фондът може да прецени, че е наложително да се изчака резултатът от полицейското разследване или наказателно производство, за да се установи обосноваността на вашия иск.

Трябва ли първо да потърся обезщетение от извършителя на престъплението, ако той е бил установен?

Не.

Ако извършителят не е бил установен или осъден, имам ли все пак право да поискам обезщетение? Ако да, какви доказателства трябва да представя в подкрепа на моя иск?

Да. При доказване на основателност исковете подлежат на същите условия, както в случаите с установен извършител.

Има ли срок, в рамките на който трябва да поискам обезщетение?

Да. Трябва да подадете иска си във Фонда в срок до 10 години от датата на извършване на престъплението. Когато се отнася до преживял роднина, този период започва от датата на смъртта на жертвата.

Кои загуби и разходи се обхващат от обезщетението?

Плащането от Фонда не е обвързано с конкретни загуби. То е фиксирана, еднократна и недиференцирана сума за обезщетяване за вашите болка и страдание (нематериални щети) и за всякакви финансови загуби, понесени като резултат, както и за всякакви медицински разходи, които сте направили за лечение на увреждането, получено по време на престъплението, или за понесени загуби на доходи поради причинена неработоспособност.

В случай на преживели роднини плащането има за цел и да компенсира болката и страданието (страданието в резултат от смъртта на роднина), направени медицински разноски, например за лечението на психологически проблеми в резултат от смъртта на роднина и/или за загубата на доходи поради причинена неработоспособност. Може да се направи и отделно плащане като компенсация за разходи за погребение и загуба на издръжка поради загубата на доходите на починалото лице.

Как се изплаща обезщетението — чрез еднократно плащане или на месечни вноски?

Чрез еднократно плащане.

По какъв начин моето собствено поведение във връзка с престъплението, съдебното ми досие или липсата на сътрудничество по време на процеса на предявяване на иск могат да окажат влияние върху шансовете ми да получа обезщетение и/или върху сумата, която бих получил?

За да имате право на плащане от Фонда, е важно вие самият/ата да не сте осъден/а за престъплението. С други думи, вие не трябва да сте извършителят или съучастник в престъплението. Ако сте участвали в престъплението, Фондът може да отхвърли вашия иск или да намали размера на изплатеното обезщетение.

По какъв начин финансовото ми положение би могло да повлияе върху шансовете ми да получа обезщетение и/или върху получената сума?

Вашето финансово положение по никакъв начин не влияе върху правото ви на обезщетение за щетата, която сте понесли.

Има ли други критерии, които биха могли да повлияят върху шансовете ми да получа обезщетение и/или върху сумата?

  • Трябва да сте понесли значителна щета в резултат на престъплението. За значителна щета се смята физическо увреждане и/или психическа щета с тежки дълготрайни или постоянни медицински последствия.
  • Фондът отпуска обезщетения само ако щетата, която сте понесли, не е била или няма да бъде компенсирана по някакъв друг начин, например от извършителя или от застрахователно дружество. Въпреки това не е задължително, преди да подадете молба към фонда, да се опитате да възстановите вредата от извършителя или застрахователната компания. Възможно е по едно и също време да се извършват различни процедури.
  • Възможно е също така да подадете иск и във връзка с престъпления, извършени преди 1973 г.

Как ще бъде определено обезщетението?

Размерът на плащането е въз основа на тежестта на щетата, която се понесли, или на обстоятелствата на престъплението.

Съществува ли минимален или максимален размер на обезщетението, което се отпуска?

Фондът е определил шест категории с фиксирани суми на обезщетенията Категория 1 дава право на жертвите на изплащането на 1000 EUR, а категория 6 — на изплащането на 35 000 EUR.

Очаква ли се от мен да посоча сумата на обезщетението в исковия формуляр? Ако е така, ще получа ли някакви указания за това как да я изчисля или относно други аспекти?

Не.

Ако получа обезщетение за нанесените вреди от други източници (като например от работодателя ми или частна застрахователна схема), получената сума приспада ли се от обезщетението, платено от институцията/органа?

Да, ако това обезщетение е свързано с нематериални щети, медицински разноски и загуба на доходи.

Мога ли да получа аванс от обезщетението? Ако отговорът е утвърдителен, при какви условия?

Да, Фондът може да ви изплати аванс под формата на предварително плащане. Това става, при условие че искът отговаря на законовите изисквания (т.е. със сигурност е установено, че имате право на плащане) и Фондът не може да вземе окончателно решение в кратък срок. Искането за авансово плащане се обработва единствено ако го направите писмено и обясните защо се налага авансово плащане и защо е неотложно, като например недостиг на средства за лечение на увреждането, което сте получили. Самият факт, че сте във финансово затруднение, не представлява достатъчно основание за отпускане на авансово плащане.

Мога ли да получа допълващо или допълнително обезщетение (например след промяна в обстоятелствата или влошаване на здравето и т.н.) след основното решение?

Можете да подадете допълнителен иск, ако след получаване на решението за отпускане на обезщетение понесената от вас вреда се окаже значително по-сериозна от тази, въз основа на която е решението по първоначалния ви иск. Преживял роднина може да подаде допълнителен иск единствено за погребални разноски и загуба на издръжка.

Какви съпътстващи документи трябва ли да приложа към иска си?

  • Надлежно попълнен формуляр за кандидатстване
  • Копие на документ за самоличност
  • Ако са налични: полицейски доклад, съдебно решение.
  • Всякаква медицинска информация, свързана с увреждането.
  • Ако е приложимо — други документи, поискани във формуляра.

Има ли административни или други такси, които се заплащат за получаване и обработване на исковата молба?

Не.

Кой орган взема решение по исковете за обезщетение (при национални случаи)?

Фондът за обезщетяване на жертвите на тежки престъпления.

Къде мога да изпратя иска (при национални случаи)?

Фондът за обезщетяване на жертвите на тежки престъпления.

Необходимо ли е да присъствам по време на процедурата и/или когато се взема решение по иска ми?

Не.

Колко време (приблизително) отнема вземането на решение от органа по иск за обезщетение?

Не повече от 26 седмици.

Ако не съм доволен от решението на органа, как мога да го обжалвам?

Можете да подадете писмено възражение до Фонда в срок до 6 седмици. Ако не сте съгласен/на с решението по вашето възражение, можете да подадете жалба до административния съд на Нидерландия.

Къде мога да получа необходимите формуляри и допълнителна информация относно начина, по който да изготвя иска?

Всички формуляри и друга информация можете да намерите на уебсайта на Фонда.

Има ли специална гореща телефонна линия или уебсайт, които мога да използвам?

Можете да посетите уебсайта на Фонда за обезщетяване на жертвите на тежки престъпления.

Телефонният номер на Фонда е: 070-4142000

Мога ли да получа правна помощ (помощ от адвокат) при подготвянето на иска?

На жертвите не се предоставя правна помощ за съдействие от адвокат при подаването на молба до Фонда. Нидерландската организация за подкрепа на жертвите обаче може да предоставя безплатно подкрепа (Slachtofferhulp Nederland), в случай че се нуждаете от помощ при подаването на молбата.

Има ли организации за подкрепа на жертвите, които могат да ми помогнат в процеса на искане на обезщетение?

Нидерландската организация за подкрепа на жертвите може да предостави безплатно подкрепа, ако се нуждаете от такава, при подаването на молбата за обезщетение.

Последна актуализация: 26/10/2023

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.