Моля, имайте предвид, че оригиналната езикова версия на тази страница нидерландски е била наскоро променена. Езиковата версия, която търсите, в момента се подготвя от нашите преводачи.
Swipe to change

Ако искът ми следва да се разглежда в тази държава

Нидерландия

Съдържание, предоставено от
Нидерландия
Не съществува официален превод на езиковата версия, която разглеждате.
Тук ще намерите машинен превод на съдържанието. Моля, имайте предвид, че той се предоставя само с цел осигуряване на контекст. Собственикът на настоящата страница не носи никаква отговорност за качеството на този машинно преведен текст.

За кой вид престъпления мога да получа обезщетение?

Всички тежки умишлени престъпления, като физическо насилие, заплаха за насилие и/или заплаха с оръжие, предумишлено убийство, непредумишлено убийство, насилствен грабеж и сексуално насилие (сексуално посегателство и изнасилване). Обезщетение може да се присъди и на преживелите роднини на жертва на непредумишлено убийство.

За кой вид увреждане мога да получа обезщетение?

Целта на плащането е да бъдете компенсиран за болката и страданието, както и за всякакви медицински разходи, които сте направили за лечение на увреждането, получено по време на престъплението, или за понесени загуби поради причинена неработоспособност. Целта не е да получите пълно обезщетение, а определена еднократна сума за покриване на щетите, които сте понесли.

Мога ли да получа обезщетение, ако съм роднина или лице на издръжка на лице, което е починало в резултат от престъпление? Кои роднини или лица на издръжката на жертвата могат да получат обезщетение?

Да, можете да получите обезщетение, ако сте съпруг/съпруга или регистриран партньор или родител, дете, брат или сестра на починалата жертва. Можете да имате право на обезщетение за причиненото страдание като преживял роднина, за разноските за погребение, които сте направили, както и за загубата на издръжка поради загубата на дохода на починалото лице.

Мога ли да получа обезщетение, ако съм роднина или лице на издръжка на жертва, която е преживяла престъплението? Кои роднини или лица на издръжка на жертвата могат да получат обезщетение в такъв случай?

Да, Фондът за обезщетяване на жертвите на тежки престъпления (Schadefonds Geweldsmisdrijven) може да отпусне обезщетение, ако дадено лице е понесло психологическа щета, поради факта, че е станало свидетел на тежко престъпление или се е сблъскало пряко с последиците от тежко престъпление срещу роднина.

Мога ли да получа обезщетение, ако не съм гражданин на държава от ЕС?

Да, при положение че престъплението, на което сте жертва, е извършено на територията на Нидерландия.

Мога ли да искам обезщетение от тази държава, ако живея тук или съм оттук (това е моята държава на пребиваване или гражданство), дори ако престъплението е извършено в друга държава от ЕС? Мога ли да направя това, вместо да поискам обезщетение в държавата, в която е извършено престъплението? Ако отговорът е положителен, при какви условия?

Не, Фондът за обезщетяване на жертвите на тежки престъпления може да присъди обезщетение единствено при тежко престъпление, извършено на територията на Нидерландия.

Трябва ли най-напред да съм съобщил за престъплението в полицията, за да мога да претендирам за обезщетение?

Не, не е необходимо да сте съобщили за престъплението в полицията, за да се обработи молбата Ви от Фонда за обезщетения за жертвите на тежки престъпления. На практика обаче съобщаването за престъплението и последващото криминално разследване имат важна роля за доказване на престъплението. Ако е не е съобщено за престъплението, трябва да е възможно основателността на претенцията да се установи въз основа на други обективни твърдения. В този случай „обективни“ се отнася до информацията, получена от надеждни, безпристрастни източници.

Необходимо ли е да се изчакат резултатите от евентуално полицейско разследване или наказателно производство, преди да мога да подам иска за обезщетение?

Не. В някои случаи обаче Фондът за обезщетяване на жертвите на тежки престъпления може да прецени, че е наложително да се изчака резултатът от полицейско разследване или наказателно производство, за да се установи обосноваността на Вашия иск.

Трябва ли първо да потърся обезщетение от извършителя на престъплението, ако той е бил установен?

Не.

Ако извършителят не е бил установен или осъден, имам ли все пак право да поискам обезщетение? Ако да, какви доказателства трябва да представя в подкрепа на моя иск?

Да. При доказване на основателност исковете подлежат на същите условия, както в случаите с установен извършител.

Има ли срок, в рамките на който трябва да поискам обезщетение?

Да. Трябва да подадете иска си във Фонда за обезщетения на жертви на тежки престъпления в срок до 10 години от датата на извършване на престъплението. Когато се отнася до преживял роднина, този период започва от датата на смъртта на жертвата.

Какви загуби и разходи се покриват от обезщетението?

Например обезщетението ще покрива ли:

а) За жертвата на престъплението:

— Материални (различни от морални) щети:

 • разходи за медицинско обслужване на понесената телесна повреда (медицинско лечение — амбулаторно и болнично лечение, възстановяване);
 • допълнителни нужди или разходи, произтичащи от увреждането (т.е. разходите, свързани с медицински грижи и помощ, временно и постоянно лечение, продължителна физиотерапия, адаптиране на жилището, специални помощни съоръжения и др.)
 • постоянно увреждане (напр. инвалидност и други трайни увреждания)
  • загуба на доходи по време на медицинското лечение и след него (включително пропуснатите доходи и загубата на възможността за заработване на доходи или понижена издръжка и др.)
  • загуба на възможности
  • разходи, произтичащи от правни производства, свързани с инцидента, причинил увреждането, като правни такси, съдебни разноски
  • обезщетение за откраднати или повредени лични вещи
  • други

Плащането от Фонда за обезщетения за жертви на тежки престъпления не е обвързано с конкретни загуби. То е фиксирана еднократна сума за обезщетяване за болката и страданието, както и за всякакви медицински разходи, които сте направили за лечение на увреждането, получено по време на престъплението, или за загуба на доходи поради причинена неработоспособност.

— Психически (морални) щети:

 • болката и страданието на жертвата

Да.

б) За правоимащи лица или роднини на жертвата:

— Материални (различни от морални) щети:

 • разходи по погребение
 • медицински разходи (напр. лечение на член от семейството, амбулаторно и болнично лечение, рехабилитация)
 • загуба на издръжка или възможности

В случай на преживели роднини плащането има за цел и да компенсира болката и страданието (страданието в резултат от смъртта на роднина), направени медицински разноски, напр. за лечението на психологически проблеми в резултат от смъртта на роднина и/или за загуба на доходи поради причинена неработоспособност. Може да се направи и отделно плащане като компенсация за разходи за погребение и загуба на издръжка поради загубата на доходите на починалото лице.

— Психически щети:

 • болката и страданието на роднини или правоимащи лица/обезщетение за преживели лица, ако жертвата е починала.

Да.

Как се изплаща обезщетението — чрез еднократно плащане или на месечни вноски?

Чрез еднократно плащане.

По какъв начин моето собствено поведение във връзка с престъплението, съдебното ми досие или липсата на сътрудничество по време на производството за обезщетение могат да окажат влияние върху шансовете ми да получа обезщетение и/или върху сумата, която бих получил?

За да имате право на плащане от Фонда за обезщетяване на жертвите на тежки престъпления, е важно Вие самиият да не сте осъден за престъплението. С други думи, Вие не трябва да сте извършителят или съучастник в престъплението. Ако сте участвали в престъплението, Фондът за обезщетяване на жертвите на тежки престъпления може да отхвърли Вашия иск или да намали размера на изплатеното обезщетение.

По какъв начин финансовото ми положение би могло да повлияе върху шансовете ми да получа обезщетение и/или върху получената сума?

Вашето финансово положение по никакъв начин не влияе върху правото Ви на обезщетение за щетата, която се понесли.

Има ли други критерии, които биха могли да повлияят върху шансовете ми да получа обезщетение и/или върху сумата?

 • Трябва да сте понесли значителна щета в резултат на престъплението. За значителна щета се смята физическо увреждане и/или психическа щета с тежки дълготрайни или постоянни медицински последствия.
 • Фондът за обезщетяване на жертвите на тежки престъпления отпуска обезщетения само ако щетата, която сте понесли, не е била или няма да бъде компенсирана по някакъв друг начин, например от извършителя или от застрахователна фирма.
 • Възможно е също така да подадете иск и във връзка с престъпления, извършени преди 1973 г.

Как ще бъде изчислено обезщетението?

Размерът на плащането обикновено е въз основа на тежестта на щетата, която се понесли, или на обстоятелствата на престъплението.

Съществува ли минимален или максимален размер на обезщетението, което се отпуска?

Фондът за обезщетяване на жертвите на тежки престъпления е определил шест категории с фиксирани суми на обезщетенията. Категория 1 дава право на изплащането на

1000 EUR, а категория 6 — на изплащането на 35 000 EUR.

Очаква ли се от мен да посоча сумата на обезщетението в исковия формуляр? Ако е така, ще получа ли никакви указания за това как да я изчисля или относно други аспекти?

Не.

Ако получа обезщетение за нанесените вреди от други източници (като например от работодателя ми или частна застрахователна схема), получената сума приспада ли се от обезщетението, платено от институцията/органа?

Да, ако това обезщетение е свързано с болка или страдание, медицински разноски и загуба на доходи.

Мога ли да получа аванс от обезщетението? Ако отговорът е положителен, при какви условия?

Да, Фондът за обезщетяване на жертвите на тежки престъпления може да Ви изплати аванс под формата на предварително плащане. Това е при условие че искът отговаря на законовите изисквания (т.е. със сигурност е установено, че имате право на плащане) и Фондът не може да вземе окончателно решение в кратък срок. Искането за авансово плащане се обработва единствено ако го направите писмено и обясните защо се налага авансово плащане и защо е неотложно, като например недостиг на средства за лечение на увреждането, което сте получили. Самият факт, че сте във финансово затруднение, не представлява достатъчно основание за отпускане на авансово плащане.

Мога ли да получа допълващо или допълнително обезщетение (напр. след промяна в обстоятелствата или влошаване на здравето и т.н.) след основното решение?

Можете да подадете допълнителен иск, ако след получаване на решението за отпускане на обезщетение понесената от Вас вреда се окаже значително по-сериозна от тази, въз основа на която е решението по първоначалния Ви иск. Преживял роднина може да подаде допълнителен иск единствено за погребални разноски и загуба на издръжка.

Какви съпътстващи документи трябва да приложа към иска си?

 • Попълнена искова молба
 • Копие на личния документ
 • Полицейски доклад, съдебно решение — ако има такива.
 • Всякаква медицинска информация, свързана с нараняването.
 • Ако е приложимо — други документи, поискани във формуляра.

Има ли административни или други такси, които се заплащат за получаване и обработване на исковата молба?

Не.

Кой орган взема решение по исковете за обезщетение (при национални случаи)?

Фондът за обезщетяване на жертвите на престъпления с насилие (Schadefonds Geweldsmisdrijven)
Postbus 71
NL-2501 CB Хага

Къде мога да изпратя иска (при национални случаи)?

Фондът за обезщетяване на жертвите на тежки престъпления (Schadefonds Geweldsmisdrijven)
Postbus 71
NL-2501 CB Хага

Необходимо ли е да присъствам по време на процедурата и/или когато се взема решение по иска ми?

Не.

Колко време (приблизително) отнема вземането на решение от органа по иск за обезщетение?

Не повече от 26 седмици.

Ако не съм доволен от решението на органа, как мога да го обжалвам?

Може да подадете писмено възражение в комисията към Фонда за обезщетяване на жертвите на тежки престъпления (Commissie Schadefonds Geweldsmisdrijven) в срок до 6 седмици. Във възражението си трябва да посочите с кои точки на решението не сте съгласни и защо. Можете да изпратите възражението до:

Schadefonds Geweldsmisdrijven
Afdeling Bezwaar

Postbus 71
NL-2501 CB Хага

Къде мога да получа необходимите формуляри и допълнителна информация относно начина, по който да изготвя иска?

https://www.schadefonds.nl/english-information/

Има ли специална гореща телефонна линия или уебсайт, които мога да използвам?

https://www.schadefonds.nl/english-information/

Телефон: 070-4142000

Мога ли да получа правна помощ (помощ от адвокат) при подготвянето на иска?

Няма субсидирана правна помощ. Можете обаче да получите съвет и помощ от нидерландската организация за подкрепа на жертвите (Slachtofferhulp Nederland), като посетите https://www.slachtofferhulp.nl/english/. Телефон: 0900-0101

Има ли организации за подкрепа на жертвите, които могат да ми помогнат в процеса на искане на обезщетение?

Нидерландската организация за подкрепа на жертвите: https://www.slachtofferhulp.nl/english/. Телефон: 0900-0101

Последна актуализация: 18/03/2019

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.