В областта на гражданското правосъдие текущите процедури и производства, започнали преди края на преходния период, ще продължат съгласно правото на ЕС. Въз основа на взаимно споразумение с Обединеното кралство порталът e-Justice ще поддържа информацията, свързана с Обединеното кралство, до края на 2024 г.

Ако искът ми следва да се разглежда в тази държава

Северна Ирландия

Съдържание, предоставено от
Северна Ирландия

За кой вид престъпления мога да получа обезщетение?

Предназначението на схемата за обезщетяване на вреди, нанесени от престъпления, на Северна Ирландия (Northern Ireland Criminal Injuries Compensation Scheme) е да компенсира невинните жертви на насилствени престъпления в Северна Ирландия. Схемата за вреди, нанесени при престъпления (Criminal Damage Scheme), e предназначена за компенсиране на имуществени вреди.

За кой вид увреждане мога да получа обезщетение?

Можем да присъдим обезщетение за психическо или физическо увреждане вследствие насилствено престъпление, както и за сексуално или физическо насилие.

Мога ли да получа обезщетение, ако съм роднина или лице на издръжка на лице, което е починало в резултат от престъпление? Кои роднини или лица на издръжка на жертвата могат да получат обезщетение?

Да, можем да обезщетим роднина или лице на издръжка на лице, починало в резултат от насилствено престъпление.

Роднините, които имат право на обезщетение, са съпругът/съпругата или регистрираният партньор, родителите и децата на починалия.

Мога ли да получа обезщетение, ако съм роднина или лице на издръжка на жертва, която е преживяла престъплението? Кои роднини или лица на издръжка на жертвата могат да получат обезщетение в такъв случай?

Да, роднините на жертва на престъпление могат да получат обезщетение за психически вреди, ако жертвата е преживяла насилствено престъпление.

Мога ли да получа обезщетение, ако не съм гражданин на държава от ЕС?

Да, обезщетение могат да получат всички лица, независимо от гражданството им.

Мога ли да искам обезщетение от тази държава, ако живея тук или съм от тук (това е моята държава на пребиваване или гражданство), дори ако престъплението е извършено в друга държава от ЕС? Мога ли да направя това, вместо да поискам обезщетение в държавата, в която е извършено престъплението? Ако отговорът е положителен, при какви условия?

Можем да разглеждаме единствено искове за обезщетение за престъпления, извършени на територията на Северна Ирландия.

Трябва ли първо да съм съобщил за престъплението в полицията, за да мога да претендирам за обезщетение?

Съгласно схемата всички ищци трябва незабавно да съобщят за престъплението в полицията в най-краткия възможен срок.

Необходимо ли е да се изчакат резултатите от евентуално полицейско разследване или наказателно производство, преди да мога да подам иска за обезщетение?

Не, но следва да подадете исковата си молба в рамките на 2 години от датата на инцидента.

Трябва ли първо да потърся обезщетение от извършителя на престъплението, ако той е бил установен?

Не.

Ако извършителят не е бил установен или осъден, имам ли все пак право да поискам обезщетение? Ако да, какви доказателства трябва да представя в подкрепа на моя иск?

Да, ако извършителят не е бил установен или осъден, имате право да поискате обезщетение. Ищецът обаче трябва да съобщи на полицията всички обстоятелства, свързани с престъплението, и да съдейства при разследването.

Има ли срок, в рамките на който трябва да поискам обезщетение?

Следва да подадете исковата си молба в рамките на 2 години от датата на инцидента.

Кои загуби и разходи се обхващат от обезщетението?

a) За жертвата на престъплението:

— материални (непсихически) вреди:

 • медицински разходи за понесената телесна повреда (медицинско лечение — амбулаторно и болнично лечение, рехабилитация)
 • допълнителни нужди или разходи, произтичащи от увреждането (т.е. разходите, свързани с медицински грижи и помощ, временно и постоянно лечение, продължителна възстановителна физиотерапия, адаптиране на жилището, специални помощни съоръжения и др.)
 • постоянно увреждане (напр. инвалидност и други трайни увреждания)
 • загуба на доходи по време на медицинското лечение и след него (включително пропуснатите доходи и загубата на възможността за заработване на доходи или понижена издръжка и др.)
 • загуба на възможности
 • разходи, произтичащи от правни производства, свързани с инцидента, причинил увреждането, като правни такси, съдебни разноски)
 • обезщетение за откраднати или повредени лични вещи
 • други

Службите по обезщетенията (Compensation Services) разглеждат въпроса за присъждане на обезщетение за загуба или увреждане на имущество или за разходи за оборудване, свързани с лечението на наранявания, разходи за грижи, специално оборудване, адаптиране на жилището на ищеца, такси, свързани с Опекунския съд (Court of Protection), разходи, свързани с управлението на делата на ищеца поради негова недееспособност. Пропуснати ползи или загуба на способност за получаване на доходи.

— Психически (морални) вреди:

Психическо увреждане.

 • болката и страданието на жертвата

б) За правоимащи лица или роднини на жертвата:

— Материални (непсихически) вреди:

 • разходи за погребение,
 • медицински разходи (напр. лечение на член от семейството, амбулаторно и болнично лечение, рехабилитация)
 • загуба на издръжка или възможности

Службите по обезщетенията заплащат разходи за погребение в разумни размери. Роднините, които имат право на обезщетение, може да отговарят на условията за получаване на обезщетение за смърт.

— Психически вреди:

 • болката и страданието на роднини или правоимащи лица/обезщетение за преживели лица, ако жертвата е починала

Роднините, които имат право на обезщетение, може да отговарят на условията за получаване на обезщетение за психично заболяване.

Как се изплаща обезщетението — чрез еднократно плащане или на месечни вноски?

Обезщетението обичайно се изплаща като еднократна сума.

По какъв начин моето собствено поведение във връзка с престъплението, съдебното ми досие или липсата на сътрудничество по време на производството за обезщетение могат да окажат влияние върху шансовете ми да получа обезщетение и/или върху сумата, която бих получил?

Възможно е размерът на претендираното обезщетение да бъде намален или обезщетение изобщо да не бъде присъдено, ако действията на ищеца са допринесли за възникването на инцидента, ако ищецът има досие с незаличена присъда (unspent conviction) и ако не сътрудничи на полицията или на Службите по обезщетенията.

По какъв начин финансовото ми положение би могло да повлияе върху шансовете ми да получа обезщетение и/или върху получената сума?

Това не би се отразило на шансовете ви.

Има ли други критерии, които биха могли да повлияят върху шансовете ми да получа обезщетение и/или върху сумата?

Обезщетението може да бъде повлияно в случай, че нападателят може да бъде облагодетелстван от присъждането на такова.

Как ще бъде изчислено обезщетението?

Обезщетението се изчислява според тарифата за уврежданията (tariff of injuries), която е част от схемата.

Съществува ли минимален или максимален размер на обезщетението, което се отпуска?

Минималният размер на обезщетението е 1000 GBP, а максималният — 250 000 GBP. Няма ограничение върху общия размер на присъдените обезщетения.

Очаква ли се от мен да посоча сумата на обезщетението в исковия формуляр? Ако е така, ще получа ли някакви указания за това как да я изчисля или относно други аспекти?

Не, от ищеца не се очаква да посочи сумата на обезщетението, а да каже какви увреждания са му били причинени.

Ако получа обезщетение за нанесените вреди от други източници (като например от работодателя ми или частна застрахователна схема), получената сума приспада ли се от обезщетението, платено от институцията/органа?

Частните застраховки не оказват влияние върху сумата на обезщетението. Съдебните и гражданските обезщетения обаче се приспадат от всяко обезщетение.

Мога ли да получа аванс от обезщетението? Ако отговорът е утвърдителен, при какви условия?

Може да се изплати междинно обезщетение, стига да не съществуват никакви проблеми, свързани с отговорността.

Мога ли да получа допълващо или допълнително обезщетение (например след промяна в обстоятелствата или влошаване на здравето и т.н.) след основното решение?

Да, случаят може се възобнови, ако е налице такава съществена промяна в здравословното състояние на жертвата, при която първоначалната оценка би се оказала несправедлива.

Какви съпътстващи документи трябва ли да приложа към иска си?

Попълнен исков формуляр. Службите по обезщетенията ще поискат допълнителна информация от ищеца, ако е нужно, например информация за трудовата му заетост и доходите му.

Има ли административни или други такси, които се заплащат за получаване и обработване на исковата молба?

Няма други такси.

Кой орган взема решение по исковете за обезщетение (при национални случаи)?

Схемата за обезщетяване на вреди, нанесени от престъпления, на Северна Ирландия (The Northern Ireland Criminal Injuries Compensation Scheme).

Къде мога да изпратя иска (при национални случаи)?

Compensation Services, 6th Floor, Millennium House, 25 Great Victoria Street, Belfast, BT2 7AQ.

Необходимо ли е да присъствам по време на процедурата и/или когато се взема решение по иска ми?

Не.

Колко време (приблизително) отнема вземането на решение от органа по иск за обезщетение?

Първоначалното решение се взима средно в срок от 11 месеца, а решение при преразглеждане — в срок от 6 месеца.

Ако не съм доволен от решението на органа, как мога да го обжалвам?

Ищецът има право на преразглеждане и обжалване.

Къде мога да получа необходимите формуляри и допълнителна информация относно начина, по който да изготвя иска?

На нашия уебсайт http://www.nidirect.gov.uk/index/do-it-online/crime-justice-and-the-law-online/make-a-claim-in-cases-of-criminal-damage.htm

Има ли специална гореща телефонна линия или уебсайт, които мога да използвам?

Адресът на уебсайта ни е http://www.nidirect.gov.uk/index/do-it-online/crime-justice-and-the-law-online/make-a-claim-in-cases-of-criminal-damage.htm

Мога ли да получа правна помощ (помощ от адвокат) при подготвянето на иска?

По Схемата за обезщетяване на вреди, нанесени от престъпления, не се предоставя правна помощ. Можете да назначите адвокат (solicitor), който да ви помогне при подаването на иск по Схемата за щети, нанесени при престъпления.

Има ли организации за подкрепа на жертви, които могат да ми помогнат в процеса на искане на обезщетение?

Организацията за подпомагане на жертвите на престъпления в Северна Ирландия (Victim Support NI).

Последна актуализация: 15/10/2019

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.