Ако искът ми следва да се разглежда в тази държава

Румъния

Съдържание, предоставено от
Румъния

За кой вид престъпления мога да получа обезщетение?

Финансово обезщетение се предоставя на жертви, срещу които са извършени следните престъпления: опит за убийство и убийство съгласно членове 188 и 189 от Наказателния кодекс, телесна повреда съгласно член 194 от Наказателния кодекс, умишлено престъпление, довело до телесна повреда на жертвата, изнасилване, полов акт с малолетно или непълнолетно лице или сексуално посегателство съгласно членове 218—220 от Наказателния кодекс, трафик на хора и трафик на малолетни или непълнолетни лица съгласно членове 210 и 211 от Наказателния кодекс, тероризъм, както и всяко друго умишлено престъпление, извършено с насилие.

За кой вид увреждане мога да получа обезщетение?

Финансово обезщетение се предоставя:

 • на жертви: за разходите за хоспитализация и други категории медицински разноски, направени от жертвата; за материални щети, причинени поради разрушаване, повреждане или превръщане на активи на жертвата в неизползваеми, или поради причинени заради извършеното престъплението лишения за жертвата; за печалби, от които жертвата е била лишена в резултат на извършеното престъпление;
 • на съпруга/ата, децата и лицата, които са финансово зависими от починалите лица: разходи за погребение; издръжка, от която жертвата е била лишена в резултат на извършеното престъпление.

Мога ли да получа обезщетение, ако съм роднина или лице на издръжка на лице, което е починало в резултат от престъпление? Кои роднини или лица на издръжка на жертвата могат да получат обезщетение?

Финансово обезщетение съгласно настоящата глава се предоставя при поискване на следните категории жертви:

 1. а. лицата, срещу които са били извършени следните престъпления: опит за убийство и убийство съгласно членове 188 и 189 от Наказателния кодекс, телесна повреда съгласно член 194 от Наказателния кодекс, умишлено престъпление, довело до телесна повреда на жертвата, изнасилване, полов акт с малолетно или непълнолетно лице или сексуално посегателство съгласно членове 218—220 от Наказателния кодекс, трафик на хора и трафик на малолетни или непълнолетни лица съгласно членове 210 и 211 от Наказателния кодекс, тероризъм, както и всяко друго умишлено престъпление, извършено с насилие;
 2. б. съпруга/ата, децата и лицата, които са финансово зависими от починалите в резултат на горепосочените престъпления лица.

Мога ли да получа обезщетение, ако съм роднина или лице на издръжка на жертва, която е преживяла престъплението? Кои роднини или лица на издръжка на жертвата могат да получат обезщетение в такъв случай?

Да, най-близките членове на семейството (наследници) до роднини от втора степен и до роднини от втора степен на съпруга/ата на жертва, която не е починала, но е претърпяла сериозно увреждане като непосредствена последица от умишлено извършен акт на насилие, може да получат финансова подкрепа.

Финансово обезщетение се предоставя при поискване на следните категории жертви:

 1. а. лицата, срещу които са били извършени следните престъпления: опит за убийство и убийство съгласно членове 188 и 189 от Наказателния кодекс, телесна повреда съгласно член 194 от Наказателния кодекс, умишлено престъпление, довело до телесна повреда на жертвата, изнасилване, полов акт с малолетно или непълнолетно лице или сексуално посегателство съгласно членове 218—220 от Наказателния кодекс, трафик на хора и трафик на малолетни или непълнолетни лица съгласно членове 210 и 211 от Наказателния кодекс, тероризъм, както и всяко друго умишлено престъпление, извършено с насилие;
 2. б. съпруга/ата, децата и лицата, които са финансово зависими от починалите в резултат на горепосочените престъпления лица.

На горепосочените лица се предоставя финансово обезщетение, ако престъплението е било извършено на територията на Румъния и жертвата е:

 1. а. румънски гражданин;
 2. б. чужденец или лице без гражданство, което пребивава законно в Румъния;
 3. в. гражданин на държава — членка на ЕС, който се намира законно на територията на Румъния на датата на извършване на престъплението; или
 4. г. чужденец или лице без гражданство, което пребивава на територията на държава — членка на ЕС, и което се намира законно на територията на Румъния на датата на извършване на престъплението.

За жертви, които не са включени в горепосочените категории лица, финансово обезщетение се предоставя съгласно международните конвенции, по които Румъния е страна.

Мога ли да получа обезщетение, ако не съм гражданин на държава от ЕС?

Да. Финансово обезщетение се предоставя на жертви, ако престъплението е било извършено на територията на Румъния и жертвата е:

 1. а. румънски гражданин;
 2. б. чужденец или лице без гражданство, което пребивава законно в Румъния;
 3. в. гражданин на държава — членка на ЕС, който се намира законно на територията на Румъния на датата на извършване на престъплението; или
 4. г. чужденец или лице без гражданство, което пребивава на територията на държава — членка на ЕС, и което се намира законно на територията на Румъния на датата на извършване на престъплението.

Мога ли да искам обезщетение от тази държава, ако живея тук или съм от тук (това е моята държава на пребиваване или гражданство), дори ако престъплението е извършено в друга държава от ЕС? Мога ли да направя това, вместо да поискам обезщетение в държавата, в която е извършено престъплението? Ако отговорът е положителен, при какви условия?

Не. Финансово обезщетение се предоставя на жертви, ако престъплението е било извършено на територията на Румъния.

Трябва ли първо да съм съобщил за престъплението в полицията, за да мога да претендирам за обезщетение?

Да. Финансово обезщетение се предоставя на жертвата само ако е съобщила на органите за наказателно преследване или на съда в срок от 60 дни след извършване на престъплението или, когато се отнася за съпруга/та, децата или зависими от починалите лица, в срок от 60 дни от датата, на която жертвата е разбрала за извършеното престъпление.

Ако поради физическото или психическото си състояние жертвата не е могла да съобщи на органите за наказателно преследване, 60-дневният срок се изчислява от датата, на която тази невъзможност е приключила.

Ненавършилите 18 години жертви и тези, които са поставени под запрещение, нямат задължение да съобщават на органите за наказателно преследване във връзка с извършването на престъпление. Законният представител на малолетното или непълнолетното лице или на лицето, което е поставено под запрещение, може да се отнесе до органите за наказателно преследване във връзка с извършването на престъпление.

Необходимо ли е да се изчакат резултатите от евентуално полицейско разследване или наказателно производство, преди да мога да подам иска за обезщетение?

Не. Жертвата може да подаде молба до Комисията за предоставяне на финансово обезщетение на жертвите на престъпления (Comisiei pentru acordarea de compensații financiare victimelor infracțiunilor), за да получи авансово плащане от финансовото обезщетение в рамките на сума, равняваща се на десет минимални брутни основни заплати за страната, както е определено за годината, в която жертвата е поискала авансовото плащане.

Авансовото плащане може да бъде поискано в иска за финансово обезщетение или в отделен иск, който може да се подаде по всяко време след съобщаване на органите за наказателно преследване, но не по-късно от 30 дни от датата на подаване на иска за обезщетение. Ако авансовото плащане се иска в отделен иск, в него се посочва също и на какъв етап е съдебното производство.

Авансовото плащане се предоставя, ако жертвата е в несигурно финансово положение.

Искането на жертвата за получаване на авансово плащане от финансовото обезщетение се разглежда в срок от 30 дни от датата на подаването му, от двама съдии от Комисията за предоставяне на финансово обезщетение на жертвите на престъпления.

Ако искът за финансово обезщетение бъде отхвърлен, жертвата е длъжна да възстанови авансовото плащане, освен ако финансовото обезщетение е отхвърлено изцяло на основанието, че извършителят на престъплението не е неплатежоспособен или не липсва.

Лицето, което е получило авансово плащане от финансовото обезщетение, е длъжно да го възстанови, ако не е подало иска за финансово обезщетение в предвидения срок.

Трябва ли първо да потърся обезщетение от извършителя на престъплението, ако той е бил установен?

Да. Когато извършителят е известен, на жертвата може да се предостави финансово обезщетение, ако е представила иск; жертвата е присъединила граждански иск по наказателното производство; извършителят е неплатежоспособен или липсва; жертвата не е получила от застрахователно дружество пълно обезщетение за претърпените вреди.

Ако извършителят не е бил установен или осъден, имам ли все пак право да поискам обезщетение? Ако да, какви доказателства трябва да представя в подкрепа на моя иск?

Да. Когато извършителят е неизвестен, жертвата може да подаде иск за финансово обезщетение, ако не е получила от застрахователно дружество пълно обезщетение за претърпените вреди.

Има ли срок, в рамките на който трябва да поискам обезщетение?

Когато извършителят е известен, на жертвата може да се предостави финансово обезщетение, ако са изпълнени следните изисквания:

 • жертвата е представила иска за финансово обезщетение в срок от една година, според случая:
  1. от датата на окончателното решение на наказателния съд, който е произнесъл осъдителна или оправдателна присъда и е предоставил обезщетение по граждански иск или който е взел решение за оправдаване или за прекратяване на наказателното производство;
  2. от датата, на която прокурорът е наредил прекратяване на наказателното преследване по отношение на определени лица или приключване на наказателното преследване;
  3. от датата, на която е взето решение да не се започва наказателно преследване;
 • жертвата е присъединила граждански иск по наказателното производство;
 • извършителят е неплатежоспособен или липсва;
 • жертвата не е получила от застрахователно дружество пълно обезщетение за претърпените вреди.

Когато извършителят е неизвестен, жертвата може да подаде иска си за финансово обезщетение в срок от три години от момента на извършване на престъплението.

Кои загуби и разходи се обхващат от обезщетението?

Финансово обезщетение се предоставя:

 • на жертви: за разходите за хоспитализация и други категории медицински разноски, направени от жертвата; за материални щети, причинени поради разрушаване, повреждане или превръщане на активи на жертвата в неизползваеми, или поради причинени заради извършеното престъплението лишения за жертвата; за печалби, от които жертвата е била лишена в резултат на извършеното престъпление;
 • на съпруга/ата, децата и лицата, които са финансово зависими от починалите лица: разходи за погребение; издръжка, от която жертвата е била лишена в резултат на извършеното престъпление.

Как се изплаща обезщетението — чрез еднократно плащане или на месечни вноски?

Помощта се предоставя с еднократно плащане.

По какъв начин моето собствено поведение във връзка с престъплението, съдебното ми досие или липсата на сътрудничество по време на производството за обезщетение могат да окажат влияние върху шансовете ми да получа обезщетение и/или върху сумата, която бих получил?

Финансово обезщетение не се предоставя, ако:

 • се установи, че деянието липсва или не е предвидено в наказателното право, или ако е извършено при законна защита срещу нападението върху жертвата;
 • жертвата е осъдена с окончателно съдебно решение за участие в организирана престъпна група;
 • жертвата е била осъдена с окончателно съдебно решение за престъпление, свързано с убийство, умишлено убийство, убийство от първа степен, тежка телесна повреда, умишлено престъпление, довело до тежка телесна повреда на жертвата, изнасилване, полов акт с малолетно или непълнолетно лице или сексуално извращение;
 • съдът приеме за извършителя смекчаващото обстоятелство, че границите на законна защита срещу нападението върху жертвата са превишавали или смекчавали обстоятелството на провокация.

По какъв начин финансовото ми положение би могло да повлияе върху шансовете ми да получа обезщетение и/или върху получената сума?

Финансовото положение не се взема под внимание.

Има ли други критерии, които биха могли да повлияят върху шансовете ми да получа обезщетение и/или върху сумата?

Платената от извършителя сума като обезщетение по граждански иск и полученото от жертвата обезщетение от застрахователно дружество за причинените от извършеното престъпление щети се приспадат от сумата на финансовото обезщетение, предоставена на жертвата от държавата.

Как ще бъде изчислено обезщетението?

На жертвите се предоставя финансово обезщетение за следните категории вреди, претърпени от тях в резултат на извършеното престъпление:

 1. а. за лицата, срещу които са били извършени следните престъпления: опит за убийство и убийство, телесна повреда, умишлено престъпление, довело до телесна повреда на жертвата, изнасилване, полов акт с малолетно или непълнолетно лице или сексуално посегателство, трафик на хора и трафик на малолетни или непълнолетни лица, тероризъм, както и всяко друго умишлено престъпление, извършено с насилие;
  1. за разходите за хоспитализация и други категории медицински разноски, направени от жертвата;
  2. за материални щети, причинени поради разрушаване, повреждане или превръщане на активи на жертвата в неизползваеми, или поради причинени заради извършеното престъплението лишения за жертвата;
  3. за печалби, от които жертвата е била лишена в резултат на извършеното престъпление;
 2. б. за жертви, които са съпруг/а, децата и лица, които са финансово зависими от починалите в резултат на горепосочените престъпления лица:
  1. разходи за погребение;
  2. издръжка, от която жертвата е била лишена в резултат на извършеното престъпление.

Финансово обезщетение за материалните вреди, посочени в точка 2, буква а), се предоставя в рамките на сума, равняваща се на десет минимални брутни основни заплати за страната, както е определено за годината, в която жертвата е подала иска за финансово обезщетение.

Платената от извършителя сума като обезщетение по граждански иск и полученото от жертвата обезщетение от застрахователно дружество за причинените от извършеното престъпление щети се приспадат от сумата на финансовото обезщетение, предоставена на жертвата от държавата.

Съществува ли минимален или максимален размер на обезщетението, което се отпуска?

Финансово обезщетение за материални вреди се предоставя в рамките на сума, равняваща се на десет минимални брутни основни заплати за страната, както е определено за годината, в която жертвата е подала иска за финансово обезщетение.

Очаква ли се от мен да посоча сумата на обезщетението в исковия формуляр? Ако е така, ще получа ли някакви указания за това как да я изчисля или относно други аспекти?

Да. В иска за финансово обезщетение трябва да се съдържа следната информация:

 1. а. фамилия, име, националност, дата и място на раждане, постоянен адрес или адрес на пребиваване на жертвата;
 2. б. дата, място и обстоятелства на извършване на престъплението, причинило вредите;
 3. в. категориите на претърпените вреди в резултат на извършеното престъпление, които попадат в обхвата на член 27, параграф 1;
 4. г. когато е приложимо, органът за наказателно преследване или съдът и датата, на която са сезирани;
 5. д. когато е приложимо, номерът и датата на съдебното решение или на акта на органа за наказателно преследване, както се предвижда в член 24, параграф 1, буква а);
 6. е. за посочените в член 21, параграф 1, буква б) жертви — в какво качество се явява съпругът/ата, детето или зависимото от починалия лице;
 7. ж. съдебното досие;
 8. з. сумите, платени като обезщетение от извършителя, или полученото от жертвата обезщетение от застрахователно дружество за причинените от извършеното престъпление вреди;
 9. и. размерът на исканото финансово обезщетение.

Трябва да бъдат приложени копия на удостоверителните документи за посочените в иска за финансово обезщетение данни, както и всички други притежавани от жертвата документи, които биха помогнали за решаване на иска.

Съществува възможност за получаване на насоки не от съда, а от службите за подкрепа на жертвите на престъпления (създадени към главните дирекции за социално подпомагане и грижи за детето по Закон № 211/2004 относно някои мерки за предоставяне на информация, подкрепа и защита на жертвите на престъпления), съгласно закона и след оценка за определяне на нуждите на жертвата от съдействие.

Отдел за подкрепа на жертвите на престъпления се създава за предоставяне на услуги за подкрепа и защита на жертвите на престъпления в рамките на организационната структура на всяка главна дирекция, като в него работят поне трима специалисти, а именно: социален работник, психолог и правен съветник.

Процесът на предоставяне на информация, подкрепа и защита на жертвите на престъпления включва следните етапи:

 1. а. идентифициране: установяване на лицето в качеството на жертва на престъпление за целите на този закон;
 2. б. насочване — насочване на жертвата към Службата за подпомагане на жертвите на престъпления и към отделите и доставчиците на услуги в социалните служби, посочени в член 3, параграф 1;
 3. в. начална информация — предоставяне на жертвата на обща информация относно правата ѝ и услугите, които може да ползва;
 4. г. оценка на положението на жертвата от Службата за подпомагане на жертвите на престъпления и отделите и доставчиците на услуги в социалните служби съгласно член 3, параграф 1, за да се определят мерките за подкрепа и защита, които жертвата може да използва;
 5. д. предоставяне на услуги за подкрепа и защита;
 6. е. наблюдение и оценка на услугите за подкрепа и защита.

Услугите за подкрепа и защита се предоставят на жертвата на престъпление или на членовете на семейството ѝ безплатно от главните дирекции по искане на жертвата или на членовете на нейното семейство, като може да се предоставят също и от публичните служби за социално подпомагане към населените места, общините и областите, както и от частни доставчици на социални услуги.

Молба за получаване на услуги за подпомагане и защита се подава до главната дирекция, но може да се подаде и до частен или обществен доставчик на социални услуги, като в този случай доставчикът трябва да информира писмено за това главната дирекция, в чийто район се намира постоянният адрес или адресът на пребиваване на получателя на съответната услуга.

В зависимост от установените нужди, жертвите може да бъдат насочени също така и към социални, образователни, здравни или други услуги от общ интерес в близост, предоставяни съгласно закона.

Услугите за подкрепа и защита, предоставени на жертвите на престъпления и на членовете на техните семейства, може да бъдат следните:

 1. а. информация за правата на жертвата;
 2. б. психологическа консултация, консултация относно рисковете от вторична или многократна виктимизация или от сплашване и отмъщение;
 3. в. консултация по финансови и практически проблеми вследствие на престъплението;
 4. г. услуги за социална интеграция/реинтеграция;
 5. д. емоционална и социална подкрепа с цел социална реинтеграция;
 6. е. информация и консултация относно ролята на жертвата в наказателното производство, включително подготовка за участие в производството. В тези услуги за предоставяне на информация и консултация не се включва безплатна правна помощ за жертвите на определени престъпления по членове 14—20 от Закон № 211/2004 относно някои мерки за предоставяне на информация, подкрепа и защита на жертвите на престъпления или правна помощ за пострадали лица съгласно Закон № 135/2010 относно Наказателно-процесуалния кодекс, с последващите изменения и допълнения;
 7. ж. насочване на жертвите към други специализирани услуги, когато е приложимо: социални услуги, здравни услуги, услуги за заетост, образователни или други услуги от общ интерес, предоставяни по закон.

Ако получа обезщетение за нанесените вреди от други източници (като например от работодателя ми или частна застрахователна схема), получената сума приспада ли се от обезщетението, платено от институцията/органа?

Да. Платената от извършителя сума като обезщетение по граждански иск и полученото от жертвата обезщетение от застрахователно дружество за причинените от извършеното престъпление щети се приспадат от сумата на финансовото обезщетение, предоставена на жертвата от държавата.

Мога ли да получа аванс от обезщетението? Ако отговорът е положителен, при какви условия?

Жертвата може да подаде молба до Комисията за предоставяне на финансово обезщетение на жертвите на престъпления (Comisiei pentru acordarea de compensații financiare victimelor infracțiunilor), за да получи авансово плащане от финансовото обезщетение в рамките на сума, равняваща се на десет минимални брутни основни заплати за страната, както е определено за годината, в която жертвата е поискала авансовото плащане.

Авансовото плащане може да бъде поискано в иска за финансово обезщетение или в отделен иск, който може да се подаде по всяко време след съобщаване на органите за наказателно преследване, но не по-късно от 30 дни от датата на подаване на иска за обезщетение.

Авансовото плащане се предоставя, ако жертвата е в несигурно финансово положение.

Ако искът за финансово обезщетение бъде отхвърлен, жертвата е длъжна да възстанови авансовото плащане, освен ако финансовото обезщетение е отхвърлено изцяло на основанието, че извършителят на престъплението не е неплатежоспособен или не липсва.

Лицето, което е получило авансово плащане от финансовото обезщетение, е длъжно да го възстанови, ако не е подало иска за финансово обезщетение в предвидения срок.

Мога ли да получа допълващо или допълнително обезщетение (напр. след промяна в обстоятелствата или влошаване на здравето и т.н.) след основното решение?

В Закон № 211/2004 относно някои мерки за предоставяне на информация, подкрепа и защита на жертвите на престъпления не се налага друго ограничение, освен това по член 27, параграф 2, а именно десет минимални брутни основни заплати за страната, както е определено за годината, в която жертвата е подала иска за финансово обезщетение.

Ако стойността на вредата се е увеличила, може да се подаде нов иск за финансово обезщетение.

Какви удостоверителни документи трябва да приложа към иска си?

Прилагат се копия на удостоверителни документи за посочените в иска за финансово обезщетение данни, както и всички други притежавани от жертвата документи, които биха помогнали за решаване на иска (напр. съдебни решения, всяка разписка, фактура или документ, които може да служи като доказателство за направено плащане, медицински документи, експертни становища и др.).

В иска за финансово обезщетение трябва да се съдържа следната информация или, когато е приложимо, да бъде придружен от удостоверителни документи, показващи следната информация:

 1. а. фамилия, име, националност, дата и място на раждане, постоянен адрес или адрес на пребиваване на жертвата;
 2. б. дата, място и обстоятелства на извършване на престъплението, причинило вредите;
 3. в. категориите вреди, претърпени от извършването на следните престъпления: опит за убийство и предумишлено убийство, телесна повреда, умишлено престъпление, довело до телесна повреда на жертвата, изнасилване, полов акт с малолетно или непълнолетно лице или сексуално посегателство, трафик на хора и трафик на малолетни или непълнолетни лица, тероризъм, както и всяко друго умишлено престъпление, извършено с насилие;
 4. г. когато е приложимо, органът за наказателно преследване или съдът и датата, на която са сезирани;
 5. д. когато е приложимо, номерът и датата на съдебното решение или документа на органа за наказателно преследване, когато извършителят е известен, жертвата е представила иска за финансово обезщетение в срок от една година от датата на окончателното решение на наказателния съд, който е издал осъдителна или оправдателна присъда и е предоставил обезщетение по граждански иск, или който е издал решение за прекратяване на наказателното производство, или от датата, на която прокурорът е наредил приключване на делото;
 6. е. в какво качество се явява съпругът/ата, детето или зависимото от починалия лице — за жертвите, които са съпруг/а, дете и лица, зависими от починалия в резултат на извършване на някое от следните престъпления: опит за убийство и убийство, телесна повреда, умишлено престъпление, довело до телесна повреда на жертвата, изнасилване, полов акт с малолетно или непълнолетно лице или сексуално посегателство, трафик на хора и трафик на малолетни или непълнолетни лица, тероризъм, както и всяко друго умишлено престъпление, извършено с насилие;
 7. ж. съдебното досие;
 8. з. сумите, платени като обезщетение от извършителя, или полученото от жертвата обезщетение от застрахователно дружество за причинените от извършеното престъпление вреди.

Има ли административни или други такси, които се заплащат за получаване и обработване на исковата молба?

Не. Искът за финансово обезщетение и молбата за авансово плащане от финансовото обезщетение са освободени от държавни такси.

Кой орган взема решение по исковете за обезщетение (при национални случаи)?

При национални случаи искът за финансово обезщетение се подава пред съда, в чийто съдебен район се намира адресът на жертвата, и се разглежда от двама съдии от Комисията за предоставяне на финансово обезщетение на жертвите на престъпления, каквато е създадена във всеки трибунал.

При трансгранични случаи определеният съгласно член 3, параграф 2 румънски орган за вземане на решение е Трибуналът на Букурещ — Комисия за предоставяне на финансово обезщетение на жертвите на престъпления:

Bulevardul UNIRII, nr. 37, Sector 3, Букурещ, код 030823
Тел. +40 214083600, +40 214083700
Факс +40 213187731
Електронна поща:  tribunalul.bucuresti@just.ro

Къде мога да изпратя иска (при национални случаи)?

При национални случаи искът за финансово обезщетение се подава пред съда, в чийто съдебен район се намира адресът на жертвата, и се разглежда от двама съдии от Комисията за предоставяне на финансово обезщетение на жертвите на престъпления, каквато е създадена във всеки трибунал.

При трансгранични случаи, ако престъплението е извършено на територията на Румъния и жертвата е гражданин на държава — членка на ЕС, който се намира законно на територията на Румъния на датата на извършване на престъплението, или е чужденец или лице без гражданство, което пребивава на територията на държава — членка на ЕС, което се намира законно на територията на Румъния на датата на извършване на престъплението, определеният съгласно член 3, параграф 2 румънски орган за вземане на решение е Трибуналът на Букурещ — Комисия за предоставяне на финансово обезщетение на жертвите на престъпления:

Bulevardul UNIRII, nr. 37, Sector 3, Букурещ, код 030823
Тел. +40 214083600, +40 214083700
Факс +40 213187731
Електронна поща:  tribunalul.bucuresti@just.ro

Необходимо ли е да присъствам по време на процедурата и/или когато се взема решение по иска ми?

Не. Искът за финансово обезщетение и искът за авансово плащане от финансовото обезщетение се решават на заседания, на които жертвата се призовава да се яви. Участието на прокурора е задължително.

Комисията за предоставяне на финансово обезщетение на жертвите на престъпления, която е в състав от двама съдии, може да изслушва хора, да изисква документи и да приема всяко друго доказателство, което счита за полезно за решаване на иска.

Колко време (приблизително) отнема вземането на решение от органа по иск за обезщетение?

Една до две години.

Ако не съм доволен от решението на органа, как мога да го обжалвам?

В решението си комисията може да посочи един от следните варианти:

 1. а. да допусне иска, като определи стойността на финансовото обезщетение или, ако е приложимо, на авансовото плащане от нея;
 2. б. да отхвърли иска, ако не са били изпълнени изискванията по закона за предоставяне на финансово обезщетение или, ако е приложимо, за авансово плащане от него.

Решението по иска за финансово обезщетение или по иска за авансово плащане от него се връчва на жертвата. Решението може да се обжалва пред апелативния съд в срок от 15 дни от уведомяването.

Къде мога да получа необходимите формуляри и допълнителна информация относно начина, по който да изготвя иска?

Образецът на иск за финансово обезщетение при трансгранични случаи е приложен  Word (15 Kb) ro към Постановление № 1319/C/13.05.2008 на министъра на правосъдието.

Има ли специална гореща телефонна линия или уебсайт, които мога да използвам?

Очаква се потвърждение

Мога ли да получа правна помощ (помощ от адвокат) при подготвянето на иска?

При поискване жертвата може да получи безплатна правна помощ.

Молбата за безплатна правна помощ се подава пред съда, в чийто съдебен район се намира адресът на жертвата, и се решава от двама съдии от Комисията за предоставяне на финансово обезщетение на жертвите на престъпления със заключение, изготвено в срок от 15 дни от датата на подаване.

Към молбата за безплатна правна помощ се прилагат копия на удостоверителни документи за посочените в нея данни, както и всички други притежавани от жертвата документи, които биха помогнали за решаване на молбата.

Решаването на молбата за безплатна правна помощ става със заключение от заседания, на които жертвата се призовава да се яви.

Когато жертвата не е избрала защитник, в заключението за допускане на молбата за безплатна правна помощ трябва да е включено също и назначаването на служебен защитник съгласно Закон № 51/1995 за организацията и упражняването на адвокатската професия, публикуван наново, с последващите изменения и допълнения, както и съгласно нормативната уредба относно адвокатската професия.

Заключението относно молбата за безплатна правна помощ се връчва на жертвата.

Заключението, с което молбата за безплатна правна помощ се отхвърля, се представя по искане на жертвата за преразглеждане от съда, към който е създадена Комисията за предоставяне на финансово обезщетение на жертвите на престъпления, в срок от 15 дни от уведомяването. Преразглеждането се прави от състав, който включва двама съдии.

Безплатна правна помощ се предоставя на всяка жертва по време на съдебното производство до размер, равняващ се на две минимални брутни основни заплати за страната, както е определено за годината, в която жертвата е подала молбата за безплатна правна помощ. Необходимите за предоставяне на безплатна правна помощ средства се осигуряват от държавния бюджет чрез бюджета на Министерството на правосъдието.

Горепосочените разпоредби се прилагат съответно и за предоставянето на необходимите суми за прилагане на решението за предоставяне на жертвата на престъпление на обезщетение по граждански иск.

Освен това Министерството на правосъдието, което е румънският орган за помощ, определен в съответствие с член 3, параграф 1 от Директива 2004/80/ЕО на Съвета, предоставя на заявителя необходимата информация относно възможностите за търсене на финансово обезщетение от държавата, на чиято територия е било извършено престъплението, изискваните формуляри на искането и информация и указания за попълване на формуляра, както и какви удостоверителни документи са нужни.

Вж. Постановление № 1319/C/13.05.2008 на министъра на правосъдието. В съответствие с член 2 от това постановление Министерството на правосъдието изпълнява задълженията си като орган за помощ чрез дирекция „Международно право и договори“, която може да си сътрудничи с други структури на Министерството на правосъдието със съответни задачи. Задачите на Министерството на правосъдието в качеството му на органа за помощ, когато заявителят подаде иск за финансово обезщетение в друга държава членка, се състоят основно в следното: приемане и потвърждаване на получаването на иска на заявителя; преразглеждане на иска и информиране на заявителя, ако е приложимо, за причините поради които искът е отхвърлен; когато се установи, че изискванията са изпълнени, изпращане на заявителя на формуляра за иск и указване как да бъде попълнен; търсене от заявителя да предостави необходимата информация и/или документи за попълване на иска; съдействие за превод от упълномощен преводач на решението, издадено от вземащия решение орган в държавата, от която се иска финансово обезщетение, и изпращането му възможно най-скоро на заявителя и др.

Има ли организации за подкрепа на жертвите, които могат да ми помогнат в процеса на искане на обезщетение?

Молбата за безплатна правна помощ и искът за сумата, която се изисква за прилагане на решението, с което на жертвата на престъпление се предоставя обезщетение по граждански иск, могат да се подадат също и от неправителствени организации, чиято дейност включва защита на жертвите, ако са подписани от жертвата, съдържат предвидените от закона данни и са придружени от необходимите удостоверителни документи.

Последна актуализация: 15/10/2020

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.