В областта на гражданското правосъдие текущите процедури и производства, започнали преди края на преходния период, ще продължат съгласно правото на ЕС. Въз основа на взаимно споразумение с Обединеното кралство порталът e-Justice ще поддържа информацията, свързана с Обединеното кралство, до края на 2022 г.

Ако искът ми следва да се разглежда в тази държава

Шотландия

Съдържание, предоставено от
Шотландия

За кой вид престъпления мога да получа обезщетение?

Можете да подадете искане за обезщетение, ако сте невинна жертва на тежко престъпление или ваш близък е починал в резултат от тежко престъпление. Приложение B (Annex B) към схемата са изброени престъпленията, които се считат за тежки за целите на схемата, и кои не. Съществуват и обезщетения за пострадали лица, които са поели изключителен и оправдан риск с цел предотвратяване или спиране на престъпление, включително задържане на заподозрян извършител на престъпление.

За кой вид увреждане мога да получа обезщетение?

Можете да предявите иск за обезщетение за:

 • психическо или физическо увреждане,
 • сексуално или физическо насилие,
 • обезщетение при смърт.

Не всички предявени искове за обезщетение биват уважавани; трябва да отговаряте на изискванията, посочени в правилата на схемата.

Мога ли да получа обезщетение, ако съм роднина или лице на издръжка на лице, което е починало в резултат от престъпление? Кои роднини или лица на издръжка на жертвата могат да получат обезщетение?

Ако сте близък роднина на лице, починало в резултат на нанесените увреждания, може да имате право да предявите обезщетение. За да имате право да получите такова обезщетение, трябва да отговаряте на изискванията на схемата за т. нар. „роднина, имащ право на обезщетение“ („qualifying relative“).

Роднина, имащ право на обезщетение, е лице, което към момента на смъртта на починалия е било:

 • съпруг/съпруга или регистриран партньор на починалия, който е споделял едно домакинство с него,
 • партньор на починалия (различен от съпруг/съпруга или регистриран партньор), който е споделял едно домакинство с него непосредствено преди смъртта му в продължение на минимум две години,
 • лице, което отговаря на изброените по-горе условия, но не е живяло с починалия заради собствените си здравословни проблеми или физически ограничения или заради тези на партньора му,
 • съпруг/съпруга или регистриран партньор или бивш съпруг/съпруга или регистриран партньор на починалия, който е бил финансово зависим от него,
 • родител на починалия; или
 • дете на починалия.

Мога ли да получа обезщетение, ако съм роднина или лице на издръжка на жертва, която е преживяла престъплението? Кои роднини или лица на издръжка на жертвата могат да получат обезщетение в такъв случай?

Може да отговаряте на условията за предявяване на иск за обезщетение за психическо увреждане, ако сте били свидетел и сте присъствали на инцидент, при който ваш близък е пострадал в резултат на тежко престъпление. Може да отговаряте на условията и ако сте участвали в непосредствените последствия от инцидента, в който ваш близък е получил увреждане.

Ако претендирате за обезщетение, тъй като сте били свидетел или сте участвали в непосредствените последствия след увреждане на ваш близък, би трябвало да сте понесли психически травми. В потвърждение на това ще трябва да представите медицинско свидетелство от психиатър или клиничен психолог.

Роднините, които могат да получат право на такова обезщетение, са изброени по-горе.

Мога ли да получа обезщетение, ако не съм гражданин на държава от ЕС?

Ще отговаряте на условията за получаване на обезщетение по тази схема за обезщетения само ако отговаряте на едно от изброените в параграф 10 условия — за местожителство, гражданство или други. Това означава, че на датата на инцидента обичайното ви местожителство е било в Обединеното кралство или че отговаряте на едно от условията в параграф 11 или 13 от схемата.

Ще имате право да предявите обезщетение и ако сте гражданин на държава — членка на Европейския съюз (ЕС), на Европейското икономическо пространство (ЕИП) или държава — страна по Европейска конвенция относно обезщетението на жертвите на тежки престъпления на Съвета на Европа. За потенциалните жертви на трафик на хора и за лицата, подали молба за убежище, се прилагат специални разпоредби.

Всички критерии са посочени в параграф 10 от схемата.

Мога ли да искам обезщетение от тази държава, ако живея тук или съм от тук (това е моята държава на пребиваване или гражданство), дори ако престъплението е извършено в друга държава от ЕС? Мога ли да направя това, вместо да поискам обезщетение в държавата, в която е извършено престъплението? Ако отговорът е положителен, при какви условия?

Обезщетения по схемата могат да бъдат платени за инциденти, настъпили във Великобритания (Шотландия, Англия и Уелс).

Ако сте жител на Обединеното кралство и сте получили увреждане вследствие на тежко престъпление, случило се в друга държава, която е част от Европейския съюз (ЕС), можем да ви помогнем да предявите обезщетение в тази държава. Моля, свържете се с нашия Екип за помощ по въпроси, свързани с ЕС (EU Assistance Team), като се обадите на 0300 003 3061 или пишете на eucat@cica.gov.uk

Ако сте получили увреждане извън ЕС, може да има възможност да подадете искова молба съгласно подобна схема, съществуваща в съответната държава. Свържете се с Министерството на външните работи и по въпросите на Британската общност (Foreign and Commonwealth Office) Можете да получите повече информация на https://www.gov.uk

Трябва ли първо да съм съобщил за престъплението в полицията, за да мога да претендирам за обезщетение?

Отговорът е „да“. Ако престъплението, за което търсите обезщетение, не е било съобщено в полицията, не можем да ви изплатим обезщетение. Едно от изискванията съгласно схемата е всеки инцидент, за който се предявява иск, да е бил съобщен в полицията.

Необходимо ли е да се изчакат резултатите от евентуално полицейско разследване или наказателно производство, преди да мога да подам иска за обезщетение?

Не е необходимо да чакате резултатите от евентуално полицейско разследване или наказателно производство, за да предявите иск.

Трябва ли първо да потърся обезщетение от извършителя на престъплението, ако той е бил установен?

Схемата е предвидена да се прилага като крайна мярка. Очаква се, че ще предприемете всички разумни стъпки да получите всички социални обезщетения, застрахователни плащания, обезщетения или компенсации, които имате право да предявите за получените увреждания.

Ако извършителят не е бил установен или осъден, имам ли все пак право да поискам обезщетение? Ако да, какви доказателства трябва да представя в подкрепа на моя иск?

Можете да имате право на обезщетение по схемата дори и нападателят ви да е неизвестен или да не е бил осъден. От вас ще се очаква да сте оказали пълно съдействие при полицейското разследване. Решенията по схемата се взимат на принципа на претегляне на вероятностите.

Има ли срок, в рамките на който трябва да поискам обезщетение?

Този срок не следва да надхвърля две години след инцидента, ако по време на инцидента сте били пълнолетен. Можем да удължим този срок единствено в случай, че:

 • не е било възможно да предявите иска си по-рано поради изключителни обстоятелства, както и
 • представените доказателства в полза на иска ви са достатъчни да бъде взето решение без допълнителни задълбочени разследвания от страна на служител по обезщетенията.

Кои загуби и разходи се обхващат от обезщетението?

a) За жертвата на престъплението:

— Материални (непсихически) вреди:

 • Медицински разходи, свързани с увреждането (медицинско лечение — амбулаторно и болнично лечение, рехабилитация) Не, схемата не покрива преки разходи за медицинско обслужване.
 • Допълнителни нужди или разходи, произтичащи от уврежданията (т.е. грижи и помощ, временно и постоянно лечение, продължителна физиотерапия, адаптиране на жилището, специални помощни средства и т. н.) — Тези разходи могат да бъдат заплатени в зависимост от обстоятелствата. Можете да поискате обезщетение за тези специални разходи, ако уврежданията са довели до загуба на работоспособност или до подобна степен на неработоспособност в продължение на повече от 28 седмици.
 • увреждания с трайни последици (напр. инвалидност и други трайни увреждания)
  • пропуснати ползи по време на медицинското лечение и впоследствие (включително пропуснати доходи и загуба на възможности за получаване на доходи или намалена издръжка и т.н.) Само ако увреждането вследствие на престъпление е довело пряко до загубената или ограничена работоспособност за срок от повече от 28 седмици.
  • загуба на възможности — Да, ако условията за право на обезщетение са изпълнени.
  • разходи, произтичащи от правни производства, свързани с инцидента, причинил увреждането, като правни такси, съдебни разноски) —Не.
  • обезщетение за откраднато или увредено лично имущество —Не.
  • други —Вижте условията за право на обезщетение към схемата.

— Психически (морални) вреди:

 • болка и страдание на жертвата — Да, ако условията за право на обезщетение са изпълнени.

б) За правоимащи лица или роднини на жертвата:

— Материални (непсихически) вреди:

 • разходи за погребение — Да.
 • медицински разходи (напр. лечение на членове на семейството, амбулаторно и болнично лечение, рехабилитация)— Не.
 • загуба на издръжка или загуба на възможности — Да, ако жертвата е починала и ако условията за право на обезщетение са изпълнени.

— Психически вреди:

 • болка и страдание на роднини или правоимащи лица/обезщетение за преживели лица, ако жертвата е починалаМоже да отговаряте на условията за предявяване на обезщетение за психически вреди, ако сте били свидетел на инцидент, в който Ваш близък е получил увреждане вследствие на тежко престъпление и ако сте присъствали на инцидента. Може да имате право на иск и ако сте били въвлечен в непосредствените последствия от инцидент, в който ваш близък е бил наранен. Ако претендирате за обезщетение, тъй като сте били свидетел или сте били въвлечени в непосредствените последствия при нараняване на Ваш близък, би трябвало да сте понесли психически травми. В потвърждение на това ще трябва да представите медицинско свидетелство от психиатър или клиничен психолог.

Как се изплаща обезщетението — чрез еднократно плащане или на месечни вноски?

Когато е възможно, уреждаме обезщетенията чрез еднократно плащане.

По какъв начин моето собствено поведение във връзка с престъплението, съдебното ми досие или липсата на сътрудничество по време на производството за обезщетение могат да окажат влияние върху шансовете ми да получа обезщетение и/или върху сумата, която бих получил?

Искът Ви може да бъде повлиян, ако:

 • не окажете пълно съдействие на полицията и на системата за наказателно правосъдие,
 • имате незаличена присъда (unspent conviction), свързана с лишаване от свобода или безвъзмезден труд в полза на обществото,
 • действията Ви са допринесли за възникването на инцидента,
 • профилът Ви, за който свидетелстват осъдителните Ви присъди и други доказателства, прави присъждането на обезщетение неподходящо или или
 • не оказвате пълно съдействие на CICA.

По какъв начин финансовото ми положение би могло да повлияе върху шансовете ми да получа обезщетение и/или върху получената сума?

Прилагането на схемата не зависи от средствата, с които разполагате.

Има ли други критерии, които биха могли да повлияят върху шансовете ми да получа обезщетение и/или върху сумата?

Не можем да платим обезщетение при наличието на някое от следните обстоятелства:

 • получили сте увреждане преди 1 август 1964 г.,
 • увреждането не е било получено на територията на Великобритания,
 • вече сте подали искова молба към CICA за обезщетение за същото увреждане вследствие на същия инцидент.
 • нападателят може да бъде облагодетелстван от присъждането на обезщетение,
 • получили сте увреждането преди 1 октомври 1979 г. и по това време с нападателя сте живеели заедно като членове на едно и също семейство.

Обезщетението Ви може да бъде удържано или намалено, ако сте получили обезщетение за същото увреждане от определени различни източници, като в това число влизат обезщетенията от граждански съдилища.

Как ще бъде изчислено обезщетението?

Правилата на схемата и размерът на присъжданите обезщетения се определят от парламента и се изчисляват съгласно тарифа за увреждания (tariff of injuries). Размерът на обезщетението зависи от тежестта на увреждането.

Съществува ли минимален или максимален размер на обезщетението, което се отпуска?

Минималният размер на обезщетението е 1000 GBP, а максималният — 500 000 GBP.

Очаква ли се от мен да посоча сумата на обезщетението в исковия формуляр? Ако е така, ще получа ли някакви указания за това как да я изчисля или относно други аспекти?

Ние изчисляваме всички дължими обезщетения.

Ако получа обезщетение за нанесените вреди от други източници (като например от работодателя ми или частна застрахователна схема), получената сума приспада ли се от обезщетението, платено от институцията/органа?

Ще намалим обезщетението Ви, ако сте получили или имате право да получите обезщетение за същото увреждане в резултат на:

 • какъвто и да е друг механизъм за обезщетение на пострадали от престъпление или друго обезщетение от подобно естество,
 • разпореждане за обезщетение от граждански съд,
 • постигане на споразумение по иск за обезщетение за щети или или
 • каквото и да е разпореждане за обезщетение или отправено предложение за обезщетение в хода на наказателно производство.

Ако присъдим обезщетение за специални разходи и в иска си сте предявили обезщетение за адаптиране на жилището Ви или за лични грижи, ще намалим обезщетението с размера на социалните обезщетения, които сте получили за същото увреждане, както и с размера на изплатените застрахователни суми, независимо кой е изплатил премията.

Мога ли да получа аванс от обезщетението? Ако отговорът е утвърдителен, при какви условия?

Ако сме преценили, че отговаряте на условията за получаване на обезщетение, но не можем да вземем окончателно решение, може да ви изплатим междинно обезщетение. Ако не можем да вземем окончателно решение, причината за това най-вероятно е, че изчакваме да бъде определено до какви последствия ще доведе увреждането ви в дългосрочен план.

Мога ли да получа допълващо или допълнително обезщетение (например след промяна в обстоятелствата или влошаване на здравето и т.н.) след основното решение?

След като окончателното плащане е извършено, има възможност да разгледаме повторно даден иск, ако:

 • лицето, което е получило обезщетение, впоследствие почине в резултат на увреждането от престъплението, на чието основание е било присъдено обезщетението, или или
 • е настъпила толкова съществена промяна в здравословното състояние на ищеца, че запазване на първоначално приетото решение би било несправедливо.

Обикновено не пристъпваме към повторно разглеждане на случая, ако са минали повече от две години от окончателното решение. Ако поискате да пристъпим към повторно разглеждане на случая, след като са минали повече от две години от окончателното ни решение, има възможност да разгледаме молбата ви само ако можете да представите такива доказателства, които биха били достатъчни да вземем решение, без да е необходимо допълнително задълбочено разследване.

Какви съпътстващи документи трябва ли да приложа към иска си?

Информацията, която ще ни е необходима, зависи от вида на иска ви. Информацията, която се изисква от вас на всеки етап, ще бъде упомената в процедурата по предявяване на иска. Ще ви пишем и когато имаме нужда от каквато и да е допълнителна информация.

Има ли административни или други такси, които се заплащат за получаване и обработване на молбата?

Подаването на искова молба за обезщетение не се заплаща. Където е приложимо, ще поискаме от вас да представите медицински свидетелства. Ако получаването на такива свидетелства изисква заплащане на някакви такси, може да се наложи да ги заплатите. Разходите за получаване на медицински доказателства са различни, но като цяло не би следвало да платите повече от 50 GBP.

Кой орган взема решение по исковете за обезщетение (при национални случаи)?

Службата за обезщетяване на пострадали от престъпление (Criminal Injuries Compensation Authority).

Къде мога да изпратя иска (при национални случаи)?

Criminal Injuries Compensation Authority (CICA)
Alexander Bain House
Atlantic Quay
15 York Street
Glasgow
G2 8JQ

Телефон: (за Обединеното кралство) +44 (0)300 003 3601;
(за обаждания извън Обединеното кралство): +44(0)203 684 2517

Уебсайт: https://www.gov.uk

Необходимо ли е да присъствам по време на процедурата и/или когато се взема решение по молбата ми?

Не, ние ще се свържем с вас.

Колко време (приблизително) отнема вземането на решение от органа по иск за обезщетение?

Времето, необходимо за оценка на иска ви, зависи от неговата сложност. Исковете, свързани с пропуснати ползи, например отнемат повече време от исковете, които засягат само обезщетение, посочено в тарифата за увреждания (tariff of injuries). CICA няма да финализира иска ви, докато не потвърдите, че сте се възстановили от увреждането, доколкото това е възможно. Стараем се да решаваме стандартните случаи в рамките на 12 месеца от получаването на молбата.

Ако не съм доволен от решението на органа, как мога да го обжалвам?

Ако не сте съгласни с първоначалното решение и искате да го преразгледаме, трябва да ни изпратите писмена молба за преразглеждане в срок от 56 дни от датата на първоначалното решение. Към молбата си следва да приложите всички допълнителни доказателства в подкрепа на вашия иск, които искате да вземем предвид.

Щом получим молбата ви за преразглеждане заедно с предоставената от вас подкрепяща информация, тя ще бъде разгледана от второ длъжностно лице, различно от лицето, взело първоначалното решение. Решението за преразглеждане може да бъде по-благоприятно или по-неблагоприятно от първоначалното решение или първоначалното решение може да не бъде променено.

Ако не сте съгласни с решението от преразглеждането, можете да го обжалвате пред Трибунала от първа инстанция (First-tier Tribunal) — Отделение за обезщетяване на пострадали от престъпление (Criminal Injuries Compensation) съгласно процедурните правила на трибунала (Tribunal Procedure Rules). Ще намерите правилата на уебсайта на Трибунала от първа инстанция.

Къде мога да получа необходимите формуляри и допълнителна информация относно начина, по който да изготвя иска?

Можете да предявите обезщетение чрез нашия уебсайт, който съдържа и полезна информация за схемата.

Има ли специална гореща телефонна линия или уебсайт, които мога да използвам?

По-горе има връзка към уебсайта, а може да потърсите помощ и от консултантите на Центъра за обслужване на клиенти на тел. +44(0)300 003 3601. Моля, имайте предвид, че консултантите провеждат разговори само на английски език.

Мога ли да получа правна помощ (помощ от адвокат) при подготвянето на иска?

Не е необходимо да наемате представител срещу заплащане, адвокат или компания за управление на искове, за да подадете молба за обезщетение. Ако решите да използвате представител, чиито услуги се заплащат, ще трябва сами да заплатите съответните разходи, тъй като ние не можем да ги покрием.

Има ли организации за подкрепа на жертвите, които могат да ми помогнат в процеса на искане на обезщетение?

Можете да се свържете с Информационната служба за жертви и свидетели (Victims and Witness Information Service) и да потърсите помощ за подаването на молбата си.

Последна актуализация: 15/10/2019

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.