Ако искът ми следва да се разглежда в тази държава

Словакия

Съдържание, предоставено от
Словакия

За кой вид престъпления мога да получа обезщетение?

В законодателството е предвидено еднократно финансово обезщетение за лица, които са претърпели телесна повреда в резултат на умишлени тежки престъпления; за други престъпления не се предоставя обезщетение. Обезщетението за телесна повреда се отнася по-специално за убийства и нанасяне на телесна повреда. Престъпленията трафик на хора, изнасилване, сексуално малтретиране, сексуално насилие, домашно насилие и принудително изчезване се класифицират в законодателството като отделна категория престъпления, за които се предвижда и обезщетение за неимуществени вреди.

За кой вид увреждане мога да получа обезщетение?

Жертвите на тежки престъпления се обезщетяват само до степента на нанесеното увреждане (обезщетение за болка и страдание и за намалена социална функция). За престъпленията трафик на хора, изнасилване, сексуално малтретиране, сексуално насилие, домашно насилие и принудително изчезване в законодателството е предвидено обезщетение за неимуществени вреди.

Мога ли да получа обезщетение, ако съм роднина или лице на издръжка на лице, което е починало в резултат на престъпление? Кои роднини или лица на издръжка на жертвата могат да получат обезщетение?

Ако дадено лице е починало в резултат на тежко престъпление, съгласно законодателството роднините на това лице също имат възможност да претендират за обезщетение, т.е. преживял съпруг(съпруга) и преживелите деца на починалия; в случай че няма деца, преживелите родители на починалия; всяко лице, което е живяло с починалия в едно домакинство в продължение на най-малко една година преди смъртта му и което е поддържало домакинството заедно с починалия, и всяко лице, което е било зависимо от издръжката на починалото лице.

Мога ли да получа обезщетение, ако съм роднина или лице на издръжка на жертва, която е преживяла престъплението? Кои роднини или лица на издръжка могат да получат обезщетение в такъв случай?

Не, в тези случаи законодателството не предвижда предоставянето на обезщетение на роднините на жертвата на престъпление.

Мога ли да получа обезщетение, ако не съм гражданин на държава от ЕС?

За обезщетение може да претендира жертва на тежко престъпление, която е гражданин на Словашката република, гражданин на друга държава членка, лице без гражданство, което е с постоянно местожителство на територията на Словашката република или на територията на друга държава членка, или чужд гражданин, съгласно условията и в степента, определена от международен договор, който е ратифициран и обнародван по предвидения в законодателството начин, ако увреждането е настъпило на територията на Словашката република. За обезщетението може да претендира жертва на тежко престъпление, на която е предоставено убежище, субсидиарна закрила, временно убежище, разрешение да остане или извънредно разрешение за оставане в Словашката република, ако нараняването е настъпило в Словашката република.

Мога ли да искам обезщетение от тази държава, ако живея тук или съм от тук (това е моята държава на пребиваване или гражданство), дори ако престъплението е извършено в друга държава от ЕС? Мога ли да направя това, вместо да претендирам за обезщетение в държавата, в която е извършено престъплението? Ако отговорът е положителен, при какви условия?

Не, законодателството на Словакия не предвижда такава процедура. Обезщетение може да бъде претендирано само ако телесната повреда е причинена на територията на Словашката република.

Трябва ли първо да съм съобщил за престъплението в полицията, за да мога да претендирам за обезщетение?

За обезщетение може да се претендира, ако вече е започнало наказателно преследване и резултатите от разследването или съкратеното разследване, проведено от правоприлагащите органи до момента, не пораждат основателни съмнения дали жертвата на тежко престъпление е претърпяла телесна повреда в резултат на деяние, представляващо престъпление. Това означава, че обезщетение може да бъде предоставено, ако първо се е провело наказателно преследване, но независимо от това дали наказателното преследване е било предизвикано от наказателна жалба от жертвата, или по други причини.

Необходимо ли е да се изчакат резултатите от евентуално полицейско разследване или наказателно производство, преди да мога да подам иска за обезщетение?

Не, искът може да бъде подаден до министерството веднага след започване на наказателното преследване, при условие че резултатите от разследването или съкратеното разследване, проведено от правоприлагащите органи до момента, не пораждат основателни съмнения дали жертвата на тежко престъпление е претърпяла телесна повреда в резултат на деяние, представляващо престъпление.

Искът за обезщетение обаче трябва да бъде подаден в министерството не по-късно от една година от датата на окончателното съдебно решение или наказателното постановление, с което извършителят е признат за виновен в извършването на престъпление, което е причинило телесна повреда на жертвата, или от съдебното решение, с което обвиняемият е оправдан, тъй като не носи наказателна отговорност поради невменяемост или поради това че е непълнолетно лице, а жертвата не трябва да е получила друго обезщетение за телесната повреда. Ако наказателното производство е спряно или прекратено (или отложено) съгласно съответните разпоредби от Закон № 301/2005 (Наказателния кодекс), жертвата може да потърси обезщетение въз основа на решение на компетентния орган, който е изложил горепосочените факти. В този случай обаче резултатът от разследването или съкратеното разследване от правоприлагащите органи не трябва да поражда основателни съмнения дали престъплението, довело до телесната повреда на жертвата, действително е било извършено.

Трябва ли първо да потърся обезщетение от извършителя на престъплението, ако той е бил установен?

Ако жертвата на тежко престъпление, предяви иск за обезщетение едва след приключването на наказателното производство, правото на обезщетение е обвързано с предявяването на иск за обезщетение от извършителя на престъплението в наказателното производство преди приключването на разследването или съкратеното разследване. Това не важи, ако престъпното деяние е довело до смърт или в случай на телесна повреда, причинена в резултат на престъпленията трафик на хора, изнасилване, сексуално насилие, сексуално малтретиране, малтретиране на близък човек или човек, за когото се полагат грижи, или принудително изчезване.

Ако извършителят не е бил установен или осъден, имам ли все пак право да поискам обезщетение? Ако да, какви доказателства трябва да представя в подкрепа на моя иск?

Ако извършителят на престъплението, довело до увреждането на жертвата, е неизвестен, местонахождението му е неизвестно или възбуденото спрямо него наказателно преследване е възпрепятствано от законова пречка и увреждането на жертвата не е било обезщетено изцяло по друг начин, жертвата може да претендира за обезщетение само ако резултатът от разследването или съкратеното разследване от правоприлагащите органи не поражда основателни съмнения за това дали престъплението, в резултат на което на жертвата е причинена телесна повреда, е действително извършено. Искът трябва да бъде подкрепен от окончателното решение на правоприлагащите органи или съда, който последно е разгледал въпроса, за да се докажат горепосочените факти.

Има ли срок, в рамките на който трябва да поискам обезщетение?

Искът може да бъде подаден до министерството веднага след започването на наказателното преследване. Искът трябва да бъде подаден не по-късно от една година от датата, на която влиза в сила решението на съда, с което извършителят е признат за виновен. Ако самоличността на извършителя е неизвестна или ако провежданото спрямо него наказателно преследване е възпрепятствано от законова пречка, искът трябва да бъде предявен в срок от една година от влизането в сила на решението на правоприлагащия орган, който последно е разглеждал въпроса. След изтичането този срок правото на обезщетение по този закон се погасява.

Когато съдът в наказателно производство е препратил жертва на тежко престъпление и нейният иск за обезщетение за вреди, произтичащи от телесна повреда, за граждански производства или за производства пред друг орган, трябва да бъде подадена молба в срок от една година от датата, на която влиза в сила решението, касаещо правото на жертвата на гражданско производство или друго производство. След изтичането този срок правото на обезщетение по този закон се погасява.

Кои загуби и разходи се покриват от обезщетението?

Например обезщетението покрива следното:

Обезщетението се изплаща единствено във връзка с причинена телесна повреда (обезщетение за болка и намалена социална функция) и в случаите, определени в законодателството, във връзка с морални вреди. Обезщетението не покрива други загуби или разходи.

а) за жертвата на престъплението:

— имуществени (различни от морални) вреди:

 • разходи за медицинско обслужване (медицинско лечение: амбулаторно и болнично лечение, възстановяване);
 • допълнителни нужди или разходи, произтичащи от увреждането (т.е. разходите, свързани с медицински грижи и помощ, временно и постоянно лечение, удължен учебен период, физиотерапия, адаптиране на жилището, специални помощни съоръжения и др.);
 • постоянни последствия от увреждането (напр. инвалидност или друг постоянен недъг);
  • загуба на доходи по време на медицинското лечение и след него (включително пропуснатите доходи и загубата на способността за генериране на собствени приходи или намалена способност за собствена издръжка и др.);
  • загуба на възможности;
  • разходи, произтичащи от правни производства, свързани с инцидента, причинил вредата, като правни такси, съдебни разноски;
  • обезщетение за откраднати или повредени лични вещи;
  • други.

— не се прилага

— Морални (неимуществени) вреди:

 • болката и страданието на жертвата — обезщетение за неимуществени вреди, причинени в резултат на престъпленията трафик на хора, изнасилване, сексуално малтретиране, сексуално насилие, домашно насилие и принудително изчезване.

б) за правоимащите лица или роднините на жертва:

— имуществени (различни от морални) вреди:

 • разходи за погребение;
 • разходи за медицинско обслужване (напр. лечение на член от семейството, амбулаторно и болнично лечение, рехабилитация);
 • загуба на способност или възможност за изкарване на прехраната.

— не се прилага

— Морални (неимуществени) вреди:

 • болката и страданието на роднините или правоимащите лица/обезщетение за преживелите лица, ако жертвата е починала — на преживелите близки на жертва на тежко престъпление, която е починала, се изплаща обезщетение в рамките на законоустановения максимум от 25 пъти минималната работна заплата към момента на извършване на престъплението. Ако престъплението е довело до смърт и има само една преживяла жертва на тежко престъпление, която е била зависима от издръжката на починалото лице, жертвата има право на обезщетение в размер на 50 пъти месечната минимална работна заплата, приложима през календарната година, в която е извършено престъплението. Как се изплаща обезщетението — чрез еднократно плащане или на месечни вноски?

Обезщетението се изплаща като еднократно плащане.

По какъв начин моето собствено поведение във връзка с престъплението, съдебното ми досие или липсата на сътрудничество по време на производството за обезщетение могат да окажат влияние върху шансовете ми да получа обезщетение и/или върху сумата, която бих получил?

Съдебните досиета не оказват влияние върху получаването на обезщетение от Словашката република. Органът, вземащ решение, може да намали обезщетението или да реши да не го предоставя, ако жертвата е съвместно виновна за телесната повреда или не е упражнила правото си да получи обезщетение директно от извършителя на престъплението, вследствие на което е причинена телесната повреда.

По какъв начин финансовото ми положение би могло да повлияе върху шансовете ми да получа обезщетение и/или върху получената сума?

Финансовото положение на жертвата не оказва влияние върху решението относно обезщетението.

Има ли други критерии, които биха могли да повлияят върху шансовете ми да получа обезщетение и/или върху сумата?

Размерът на обезщетението може да се повлияе от степента на вината на жертвата за телесната повреда или от факта, че жертвата не е упражнила право си да получи обезщетение директно от извършителя на престъплението.

Как ще бъде изчислено обезщетението?

Ако телесната повреда е призната със съдебно решение, обезщетението се основава на посочената в решението степен на телесна повреда; в други случаи на телесна повреда се прилага специалното законодателство, уреждащо предоставянето на обезщетение за болка и за намалена социална функция mutatis mutandis. Обезщетението за неимуществени вреди в случай на престъпленията трафик на хора, изнасилване, сексуално малтретиране, сексуално насилие, домашно насилие или принудително изчезване е в размер на десет пъти минималната работна заплата (към момента на настъпване на вредата), а обезщетението за неимуществени вреди за преживелите лица, ако престъплението е причинило смъртта на жертвата, е в размер на 25 пъти минималната работна заплата (към момента на настъпване на вредата).

Съществува ли минимален или максимален размер на обезщетението, което се отпуска?

В закона не се посочва минимален размер на обезщетението. Максималният размер на обезщетението се определя на 50 пъти минималната работна заплата към момента на извършване на престъплението (забележка: понастоящем 31 150 EUR).

Очаква ли се от мен да посоча сумата на обезщетението в исковия формуляр? Ако е така, ще получа ли никакви указания за това как да я изчисля или относно други аспекти?

Ако телесната повреда е призната като част от окончателното решение или наказание, определянето на размера на обезщетението в случай на увреждане се изчислява и се присъжда въз основа на степента на увреждането, упомената в това съдебно решение или присъдата, постановена в наказателно производство. Ако жертвата и искът, подаден в наказателното производство, се насочат към гражданско производство, изчисляването и присъждането на обезщетението в случай на телесна повреда се основават на степента на увреждането, както е посочено в решението на гражданския съд. . В противен случай за изчисляване на размера на обезщетението е необходимо да се представи експертно или медицинско становище, съдържащо всички необходими данни за определяне на конкретния размер на обезщетението. Правилата за определяне на размера на обезщетение са посочени в законодателството, уреждащо правилата за изчисляване на телесната повреда като цяло, не само за целите на обезщетяването на жертвите на тежки престъпления.

Ако получа обезщетение за нанесените вреди от други източници (като например от работодателя ми или частна застрахователна схема), получената сума приспада ли се от обезщетението, платено от институцията/органа?

Да, обезщетение се предоставя само при условие че причиненото увреждане не е било обезщетено по друг начин (напр. от частна застрахователна схема или директно от извършителя на тежкото престъпление).

Мога ли да получа аванс от обезщетението? Ако отговорът е положителен, при какви условия?

Не е възможно предоставянето на аванс от обезщетението.

Мога ли да получа допълващо или допълнително обезщетение (напр. след промяна в обстоятелствата или влошаване на здравето и т.н.) след основното решение?

Такава процедура е възможна; жертвата може да поиска отново обезщетение (напр. в случай на промяна в ситуацията или влошаване на здравословното състояние), но молбата трябва да бъде подадена в рамките на основния срок (т.е. не по-късно от една година от влизането в сила на наказателната присъда, с която извършителят се признава за виновен, а ако извършителят не е известен или провежданото спрямо него наказателно преследване е възпрепятствано от правна пречка, в рамките на една година от влизането в сила на решението на органа за наказателно преследване, който последен е разглеждал въпроса). Общият размер на обезщетението в този случай обаче не може да надвишава 50 пъти минималната работна заплата.

Какви съпътстващи документи трябва да приложа към иска си?

 • окончателното съдебно решение или решението на правоприлагащия орган, който последен е разгледал въпроса; ако жертвата не е в състояние да приложи такова решение, е необходимо да се посочи правоприлагащият орган или съдът, който последен е разгледал престъплението;
 • доказателство за телесната повреда, причинена на жертвата от тежкото престъпление; ако такъв документ е част от следствено или съдебно дело, вместо да представя самия документ, жертвата на тежко престъпление може просто да посочи документа и делото, в което се намира; информация относно мерките, които жертвата е предприела, за да получи обезщетение от извършителя на престъплението, довело до телесна повреда, или от извършителя на престъплението трафик на хора, изнасилване, сексуално насилие или сексуално малтретиране);
 • документ, доказващ, че искът е подаден от лице, което е жертва на тежко престъпление, и което е живяло с починалия в едно домакинство по време на неговата смърт, ако престъплението е довело до смърт.

Има ли административни или други такси, които се заплащат за получаване и обработване на исковата молба?

За производствата за обезщетение не се дължат такси.

Кой орган взема решение по исковете за обезщетение (при национални случаи)?

Решенията във връзка с исковете за предоставяне на обезщетение се вземат от Министерство на правосъдието на Словашката република.

Къде мога да изпратя иска (при национални случаи)?

Искането трябва да бъде изпратено на следния адрес: Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky [Министерство на правосъдието на Словашката република], Račianska ul. 71, 813 11 Братислава

Необходимо ли е да присъствам по време на процедурата и/или когато се взема решение по иска ми?

Жертвата не е задължена да присъства.

Колко време (приблизително) отнема вземането на решение от органа по иск за обезщетение?

Министерството на правосъдието на Словашката република трябва да се произнесе по иска за обезщетение в срок от 4 месеца. Този срок се удължава с времето, необходимо на компетентните правоприлагащи органи, съдилища, други държавни органи, висши териториални единици, общини или други лица да окажат съдействие или да предоставят поисканите от тях документи, които са необходими за решението.

Ако не съм доволен от решението на органа, как мога да го обжалвам?

Ако Министерството на правосъдието на Словашката република не приеме иска или го приеме само частично, жертвата на престъпление, свързано с насилие, има правото да иска да защити правата си чрез административно оплакване съгласно съответните разпоредби от Закон № 162/2015 (Съдебен административно-процесуален кодекс).

Къде мога да получа необходимите формуляри и допълнителна информация относно начина, по който да изготвя иска?

На уебсайта на Министерството на правосъдието на Словашката република. В хода на наказателното производство разследващите органи информират жертвите относно възможностите и условията за получаване на обезщетение от Словашката република.

Има ли специална гореща телефонна линия или уебсайт, които мога да използвам?

Информация относно обезщетение за жертвите на престъпления се публикува на уебсайта на Министерството на правосъдието. Освен това, когато дадена жертва се изслушва в рамките на наказателно производство, тя получава информация за организациите, предоставящи помощ и подкрепа на жертвите на престъпление (заедно с данните за контакт).

Мога ли да получа правна помощ (помощ от адвокат) при подготвянето на иска?

Няма правна помощ, която се предоставя специално за целите на претендиране на обезщетение. Възможно е да използвате общата правна помощ, предоставяна от държавата посредством Центъра за правна помощ. Освен това министерството на правосъдието предоставя основни насоки във връзка с претендирането на обезщетение.

Има ли организации за подкрепа на жертвите на престъпления, които могат да ми помогнат в процеса на искане на обезщетение?

Да, съществуват организации, които предоставя помощ и подкрепа за жертвите на престъпления, свързани с насилие, но към момента те извършват дейност, която е независима от държавата.

Последна актуализация: 03/05/2023

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.