If my claim is to be considered in this country

Compensation schemes available in EU countries

Article 12 of the Compensation Directive requires that each EU country sets up a national scheme of compensation to all victims of violent intentional crime. According to this law all victims of violent intentional crime have access to a national compensation scheme from the country on whose territory the crime was committed.

Here you find information about the compensation scheme(s) available in the EU countries.

Some of the countries also provide access to compensation to its own nationals if the crime took place abroad. This aspect is not currently covered by the EU rules.

According to the Compensation Directive you can claim compensation from the EU country in which the crime was committed if you live in this State (national case) or if you live in another EU country (cross border case).

Therefore you are advised to look at the information of the country in which the crime was committed.

Please select the relevant country's flag to obtain detailed national information.

Last update: 08/10/2020

This page is maintained by the European Commission. The information on this page does not necessarily reflect the official position of the European Commission. The Commission accepts no responsibility or liability whatsoever with regard to any information or data contained or referred to in this document. Please refer to the legal notice with regard to copyright rules for European pages.

Ако искът ми следва да се разглежда в тази държава - Белгия

За жертви на тероризъм, моля, вж. раздела по-долу на настоящата страница, като натиснете тук.

За кой вид престъпления мога да получа обезщетение?

Комисията за финансова помощ на жертвите на умишлени актове на насилие (Commission pour l’aide financière aux victimes d’actes intentionnels de violence) може да предостави финансова помощ на жертвите (и на близките роднини на жертвите) на умишлен акт на насилие, извършен в Белгия.

За жертви на тероризъм, моля, направете справка в специфичната информация по-долу.

За кой вид увреждане мога да получа обезщетение?

Видовете увреждане, които Комисията взема под внимание, се различават по категория на жертвата:

A. Преки жертви — лица, които са претърпели физическо и/или психическо увреждане като пряк резултат от умишлен акт на насилие в Белгия.

За преките жертви Комисията може да вземе предвид:

 • временни и трайни увреждания;
 • нематериални щети;
 • загуба на доходи;
 • обезобразяване;
 • загуба на учебни години (академичен неуспех);
 • медицински разходи;
 • разходи за съдебни производства (включително компенсация на процесуални разходи) до максимум 6 000 EUR;
 • материални разходи (максимум: 1 250 EUR).

Б. Косвени жертви — наследници до втора степен и роднини по сватовство до втора степен на жертва, която е починала в резултат на умишлен акт на насилие.

За тази категория жертви Комисията може да вземе предвид:

 • нематериални щети;
 • медицински разходи за близки роднини;
 • разходи по погребение (до максимум 6 000 EUR/смъртен случай);
 • разходи за съдебни производства;
 • загуба на издръжка за близки роднини, които са били на издръжка на жертвата преди неговата или нейната смърт;
 • загуба на учебни години.

В. Косвени жертви — наследници до втора степен и роднини по сватовство до втора степен на жертва, която е била тежко увредена в резултат на умишлен акт на насилие.

За тази категория жертви Комисията може да вземе предвид:

 • нематериални щети;
 • медицински разходи за близки роднини;
 • разходи за съдебни производства.

Мога ли да получа обезщетение, ако съм роднина или лице на издръжка на лице, което е починало в резултат от престъпление? Кои роднини или лица на издръжка на жертвата могат да получат обезщетение?

Да, близките роднини (наследници) до втора степен и роднини по сватовство до втора степен на жертва, която е починала като пряк резултат на умишлен акт на насилие, могат да получат финансова помощ.

Мога ли да получа обезщетение, ако съм роднина или лице на издръжка на жертва, която е преживяла престъплението? Кои роднини или лица на издръжка на жертвата могат да получат обезщетение в такъв случай?

Да, близките роднини (наследници) до втора степен и роднини по сватовство до втора степен на жертва, която не е починала, но е била тежко увредена като пряк резултат на умишлен акт на насилие, могат да получат финансова помощ.

Мога ли да получа обезщетение, ако не съм гражданин на държава от ЕС?

Да. Комисията може да предостави финансова помощ независимо от вашата националност или законен/незаконен статут в Белгия.

Мога ли да искам обезщетение от тази държава, ако живея тук или съм от тук (това е моята държава на пребиваване или гражданство), дори ако престъплението е извършено в друга държава от ЕС? Мога ли да направя това, вместо да поискам обезщетение в държавата, в която е извършено престъплението? Ако отговорът е положителен, при какви условия?

Не, Комисията може да отпуска финансова помощ единствено за актове, които са извършени в Белгия.

Има обаче едно изключение: в случай на терористични актове, извършени в чужбина, когато жертвите са белгийски граждани или обичайното им местопребиваване е в Белгия (вж. раздел „жертви на тероризъм“).

Трябва ли първо да съм съобщил за престъплението в полицията, за да мога да претендирам за обезщетение?

Да, за престъплението трябва да е съобщено в полицията. Съгласно закона от 1 август 1985 г., с който се регулира Комисията, е задължително и да сте завели дело за обезщетение в наказателно производство.

Необходимо ли е да се изчакат резултатите от евентуално полицейско разследване или наказателно производство, преди да мога да подам иска за обезщетение?

За основната финансова помощ, отпускана от държавата, може да се подаде иск едва в края на съдебното производство и въз основа на окончателното решение, взето от съдилищата.

При определени обстоятелства обаче, преди края на наказателното производство, може да се отпусне извънредна помощ.

Трябва ли първо да потърся обезщетение от извършителя на престъплението, ако той е бил установен?

Да. Жертвата трябва да заведе дело срещу извършителя за обезщетение в наказателно производство, ако извършителят е бил установен, понеже помощта на Комисията е алтернативна форма на компенсация, която се отпуска само в краен случай.

Ако извършителят не е бил установен или осъден, имам ли все пак право да поискам обезщетение? Ако да, какви доказателства трябва да представя в подкрепа на моя иск?

Ако извършителят не е бил установен до края на съдебното производство или ако случаят бъде приключен без допълнителни действия поради това че не са установени извършителите, жертвата може да поиска финансова помощ от Комисията. В такива случаи жертвата трябва поне официално да е съобщила за престъплението (на полицията или прокуратурата).

Има ли срок, в рамките на който трябва да поискам обезщетение?

Иск за основната финансова помощ трябва да бъде подаден в рамките на три години от постановяване на окончателното съдебно решение по случая или в рамките на три години от решението за приключване на случая поради това, че не са установени извършителите.

Кои загуби и разходи се обхващат от обезщетението?

За преките жертви Комисията може да вземе предвид:

 • временни и трайни увреждания;
 • нематериални щети;
 • загуба на доходи;
 • обезобразяване;
 • загуба на учебни години (академичен неуспех);
 • медицински разходи;
 • разходи за съдебни производства (включително компенсация на процесуални разходи) до максимум 6 000 EUR;
 • материални разходи (максимум: 1 250 EUR).

За косвени жертви — наследници до втора степен и роднини по сватовство до втора степен на жертва, която е починала в резултат на умишлен акт на насилие —

Комисията може да вземе предвид:

 • нематериални щети;
 • медицински разходи за близки роднини;
 • разходи по погребение (до максимум 6 000 EUR/смъртен случай);
 • разходи за съдебни производства;
 • загуба на издръжка за близки роднини, които са били на издръжка на жертвата преди неговата или нейната смърт;
 • загуба на учебни години.

За косвени жертви — наследници до втора степен и роднини по сватовство до втора степен на жертва, която е била тежко увредена в резултат на умишлен акт на насилие —

 • Комисията може да вземе предвид:
 • нематериални щети;
 • медицински разходи за близки роднини;
 • разходи за съдебни производства.

Как се изплаща обезщетението — чрез еднократно плащане или на месечни вноски?

Финансовата помощ на Комисията се изплаща чрез еднократно плащане.

По какъв начин моето собствено поведение във връзка с престъплението, съдебното ми досие или липсата на сътрудничество по време на производството за обезщетение могат да окажат влияние върху шансовете ми да получа обезщетение и/или върху сумата, която бих получил?

Комисията може да вземе предвид поведението на пряката жертва на умишления акт на насилие по време на извършването му, както и факта, че жертвата е допринесла за своето увреждане.

По какъв начин финансовото ми положение би могло да повлияе върху шансовете ми да получа обезщетение и/или върху получената сума?

Финансовото ви положение не се взема под внимание.

Има ли други критерии, които биха могли да повлияят върху шансовете ми да получа обезщетение и/или върху сумата?

Комисията взема под внимание платеното от извършителя обезщетение, както и всякакви мерки, взети от организации за взаимопомощ или от застрахователните дружества (принцип на субсидиарност).

Как ще бъде изчислено обезщетението?

Комисията, която е административен трибунал, отпуска финансовата помощ справедливо.

Съществува ли минимален или максимален размер на обезщетението, което се отпуска?

Минимална сума: 500 EUR

Максимална сума на основната помощ (и пълна помощ): 125 000 EUR

Очаква ли се от мен да посоча сумата на обезщетението в исковия формуляр? Ако е така, ще получа ли никакви указания за това как да я изчисля или относно други аспекти?

Това не е необходимо.

Ако получа обезщетение за нанесените вреди от други източници (като например от работодателя ми или частна застрахователна схема), получената сума приспада ли се от обезщетението, платено от институцията/органа?

Да, помощта на Комисията се основава на принципа на субсидиарност. Следователно се взема предвид плащаното от застрахователните дружества (и от извършителя) обезщетение.

Мога ли да получа аванс от обезщетението? Ако отговорът е положителен, при какви условия?

Може да бъде отпусната извънредна помощ, дори и ако по случая не е взето съдебно решение. Съгласно съдебната практика Комисията може да отпуска извънредна помощ само въз основа на медицински разходи (минимум 500 EUR), платими от жертвата (след като застрахователните дружества са платили или отказали да платят своето обезщетение).

Извънредната помощ е ограничена до 30 000 EUR.

Мога ли да получа допълващо или допълнително обезщетение (напр. след промяна в обстоятелствата или влошаване на здравето и т.н.) след основното решение?

Може да бъде поискана допълнителна (финансова) помощ, ако увреждането се влоши в рамките на 10 години след отпускане на основната помощ, освен когато жертвата вече е получила максималната сума на помощта от белгийската държава (125 000 EUR). Жертвата трябва да докаже (чрез подробни медицински документи), че увреждането ѝ се е влошило.

Какви съпътстващи документи трябва да приложа към иска си?

 • иск от (frWord(39 Kb)fr, nlWord(35 Kb)nl);
 • копие от полицейския доклад + подробно описание на акта;
 • копие от иска за обезщетение в наказателно производство;
 • копие от всички съдебни решения, взети по случая;
 • копие от медицинските доклади, в които се описват физическите и/или умствените последици от акта; копие от доказателството за медицински разходи/материални разходи/разходите за съдебни производства, които не са обхванати от застраховката;
 • доказателство за загубата на доходи;
 • в случай на смърт — копие от смъртния акт;
 • за близките роднини на жертвата — официален сертификат за състава на домакинството, издаден от Службата за гражданско състояние (Etat civil);
 • доказателство за разходите по погребение (в случай на смърт на пряката жертва);
 • доказателство за академичен неуспех;
 • доказателство за обезщетение, платено от извършителя, или за неплатежоспособност на извършителя;
 • доказателство за плащания, извършени от застрахователни дружества.

Има ли административни или други такси, които се заплащат за получаване и обработване на исковата молба?

Не.

Кой орган взема решение по исковете за обезщетение (при национални случаи)?

Комисията за финансова помощ на жертвите на умишлени актове на насилие (COMMISSION POUR L’AIDE FINANCIERE AUX VICTIMES D’ACTES INTENTIONNELS DE VIOLENCE ET AUX SAUVETEURS OCCASIONNELS), която е част от Федералната публична служба за правосъдие (SPF JUSTICE).

Къде мога да изпратя иска (при национални случаи)?

Исковете (състоящи се от искови формуляри и подкрепящи документи) трябва да бъдат изпращани в два екземпляра до (пощенски адрес):

Commission pour l’aide financière aux victimes d’actes intentionnels de violence
SPF Justice
Boulevard de Waterloo 115
1000 BRUXELLES

Необходимо ли е да присъствам по време на процедурата и/или когато се взема решение по иска ми?

Не. Не е необходимо да присъствате по време на заседанията на Комисията, когато се взема решение по иска ви.

Колко време (приблизително) отнема вземането на решение от органа по иск за обезщетение?

Около 18 месеца за основната помощ.

Ако не съм доволен от решението на органа, как мога да го обжалвам?

Решението на Комисията не подлежи на обжалване. Пред Държавния съвет на Белгия (Conseil d’Etat) може да се завежда единствено жалба за отмяна.

Къде мога да получа необходимите формуляри и допълнителна информация относно начина, по който да изготвя иска?

От Връзката отваря нов прозорецуебсайта на Комисията или по телефона.

Има ли специална гореща телефонна линия или уебсайт, които мога да използвам?

Връзката отваря нов прозорецCommission pour l’aide financière aux victimes d’actes intentionnels de violence et aux sauveteurs occasionnels

Тел.: +32 2 542 72 07, +32 2 542 72 08, +32 2 542 72 44

Ел. поща: Връзката отваря нов прозорецcommission.victimes@just.fgov.be

Мога ли да получа правна помощ (помощ от адвокат) при подготвянето на иска?

Не чрез Комисията.

Правна помощ може да бъде поискана (при определени условия) от адвокатската колегия в съдебната област, в която е извършен актът, или в която пребивава жертвата.

Има ли организации за подкрепа на жертвите, които могат да ми помогнат в процеса на искане на обезщетение?

Има служби за подкрепа на жертвите, които могат да помагат на жертвите в подаване на искове за финансова помощ от Комисията.

На жертвите се предоставя подкрепа от общностите и регионите на Белгия.

За повече информация (по-специално относно различните услуги, за които е разрешено да се предоставя подкрепа):

Федерация „Валония—Брюксел“: Връзката отваря нов прозорецhttp://www.victimes.cfwb.be/

Фландрия: Връзката отваря нов прозорецhttps://www.slachtofferzorg.be/

 

-------------------

 

За жертви на тероризъм:

За кой вид престъпления мога да получа обезщетение?

Комисията за финансова помощ на жертвите на умишлени актове на насилие (Commission pour l’aide financière aux victimes d’actes intentionnels de violence) може да предостави финансова помощ на жертвите (и на близките роднини на жертвите) на терористичен акт. Случаите на жертвите на тероризъм се управляват от звеното за тероризъм на Комисията.

За кой вид увреждане мога да получа обезщетение?

Видовете увреждане, които Комисията взема под внимание, се различават по категория на жертвата:

A. Преки жертви — лица, които са претърпели физическо и/или психическо увреждане като пряк резултат от умишлен акт на насилие в Белгия.

За преките жертви Комисията може да вземе предвид:

 • временни и трайни увреждания;
 • нематериални щети;
 • загуба на доходи;
 • обезобразяване;
 • загуба на учебни години (академичен неуспех);
 • медицински разходи;
 • разходи за съдебни производства (включително компенсация на процесуални разходи) до максимум 6 000 EUR;
 • материални разходи (максимум: 1 250 EUR).

Б. Косвени жертви — наследници до втора степен и роднини по сватовство до втора степен на жертва, която е починала в резултат на умишлен акт на насилие.

За тази категория жертви Комисията може да вземе предвид:

 • нематериални щети;
 • медицински разходи за близки роднини;
 • разходи по погребение (до максимум 6 000 EUR/смъртен случай);
 • разходи за съдебни производства;
 • загуба на издръжка за близки роднини, които са били на издръжка на жертвата преди неговата или нейната смърт;
 • загуба на учебни години.

В. Косвени жертви — наследници до втора степен и роднини по сватовство до втора степен на жертва, която е била тежко ранена в резултат на умишлен акт на насилие.

За тази категория жертви Комисията може да вземе предвид:

 • нематериални щети;
 • медицински разходи за близки роднини;
 • разходи за съдебни производства.

Мога ли да получа обезщетение, ако съм роднина или лице на издръжка на лице, което е починало в резултат от престъпление? Кои роднини или лица на издръжка на жертвата могат да получат обезщетение?

Да, близките роднини (наследници) до втора степен и роднини по сватовство до втора степен на жертва, която е починала като пряк резултат на терористичен акт, могат да получат финансова помощ.

Мога ли да получа обезщетение, ако съм роднина или лице на издръжка на жертва, която е преживяла престъплението? Кои роднини или лица на издръжка на жертвата могат да получат обезщетение в такъв случай?

Да, близките роднини (наследници) до втора степен и роднини по сватовство до втора степен на жертва, която не е починала, но е била тежко ранена като пряк резултат на терористичен акт, могат да получат финансова помощ.

Мога ли да получа обезщетение, ако не съм гражданин на държава от ЕС?

Да. Комисията може да предоставя финансова помощ независимо от вашата националност или законен/незаконен статут в Белгия.

Мога ли да искам обезщетение от тази държава, ако живея тук или съм от тук (това е моята държава на пребиваване или гражданство), дори ако престъплението е извършено в друга държава от ЕС? Мога ли да направя това, вместо да поискам обезщетение в държавата, в която е извършено престъплението? Ако отговорът е положителен, при какви условия?

Звеното за тероризъм на Комисията може да отпуска финансова помощ в случай на терористични актове, извършени в чужбина, когато жертвите са белгийски граждани или обичайното им местопребиваване е в Белгия. Такива актове обаче трябва да бъдат признати за терористични актове от Федералното правителство на Белгия с Кралски указ.

Трябва ли първо да съм съобщил за престъплението в полицията, за да мога да претендирам за обезщетение?

Не, но е в интересите на жертвата или нейните близки роднини да се регистрират като жертва (на терористичния акт) в полицията или федералната прокуратура.

Необходимо ли е да се изчакат резултатите от евентуално полицейско разследване или наказателно производство, преди да мога да подам иска за обезщетение?

Не.

Трябва ли първо да потърся обезщетение от извършителя на престъплението, ако той е бил установен?

Не.

Ако извършителят не е бил установен или осъден, имам ли все пак право да поискам обезщетение? Ако да, какви доказателства трябва да представя в подкрепа на моя иск?

Да. Отпуснатата от Комисията финансова помощ за жертвите на актове на тероризъм не зависи от които и да било съдебни производства.

Има ли срок, в рамките на който трябва да поискам обезщетение?

Искането за финансова помощ поради терористични актове трябва да бъде подадено в Комисията в рамките на три години от влизане в сила на Кралския указ, с който тези актове са признати за терористични.

Кои загуби и разходи се обхващат от обезщетението?

За преките жертви Комисията може да вземе предвид:

 • временни и трайни увреждания;
 • нематериални щети;
 • загуба на доходи;
 • обезобразяване;
 • загуба на учебни години (академичен неуспех);
 • медицински разходи;
 • разходи за съдебни производства (включително компенсация на процесуални разходи) до максимум 6 000 EUR;
 • материални разходи (максимум: 1 250 EUR).

За косвени жертви — наследници до втора степен и роднини по сватовство до втора степен на жертва, която е починала в резултат на умишлен акт на насилие —

Комисията може да вземе предвид:

 • нематериални щети;
 • медицински разходи за близки роднини;
 • разходи по погребение (до максимум 6 000 EUR/смъртен случай);
 • разходи за съдебни производства;
 • загуба на издръжка за близки роднини, които са били на издръжка на жертвата преди неговата или нейната смърт;
 • загуба на учебни години.

За косвени жертви — наследници до втора степен и роднини по сватовство до втора степен на жертва, която е била тежко ранена в резултат на умишлен акт на насилие —

Комисията може да вземе предвид:

 • нематериални щети;
 • медицински разходи за близки роднини;
 • разходи за съдебни производства.

Следва да се отбележи, че процедурата за предоставяне на финансова помощ за жертвите на тероризъм ще бъде променена през 2018 г.

Как се изплаща обезщетението — чрез еднократно плащане или на месечни вноски?

Финансовата помощ на Комисията се изплаща чрез еднократно плащане, макар че жертвата може да получи аванс освен основната финансова помощ.

По какъв начин моето собствено поведение във връзка с престъплението, съдебното ми досие или липсата на сътрудничество по време на производството за обезщетение могат да окажат влияние върху шансовете ми да получа обезщетение и/или върху сумата, която бих получил?

Комисията може да вземе предвид поведението на пряката жертва на умишления акт на насилие по време на извършването му, както и факта, че жертвата е допринесла за своето увреждане.

По какъв начин финансовото ми положение би могло да повлияе върху шансовете ми да получа обезщетение и/или върху получената сума?

Финансовото ви положение не се взема под внимание.

Има ли други критерии, които биха могли да повлияят върху шансовете ми да получа обезщетение и/или върху сумата?

Комисията взема под внимание платеното от извършителя обезщетение, както и всякакви мерки, взети от организации за взаимопомощ или от застрахователните дружества (принцип на субсидиарност).

Как ще бъде изчислено обезщетението?

Комисията, която е административен трибунал, отпуска финансовата помощ справедливо.

Съществува ли минимален или максимален размер на обезщетението, което се отпуска?

Минимална сума: 500 EUR
Максимален размер на аванса: 30 000 EUR
Максимална сума на основната помощ (и пълна помощ): 125 000 EUR

Очаква ли се от мен да посоча сумата на обезщетението в исковия формуляр? Ако е така, ще получа ли никакви указания за това как да я изчисля или относно други аспекти?

Това не е необходимо.

Ако получа обезщетение за загубата ми от други източници (като например от работодателя ми или частна застрахователна схема), получената сума приспада ли се от обезщетението, платено от институцията/органа?

Да, помощта на Комисията се основава на принципа на субсидиарност. Следователно се взема предвид платеното от застрахователните дружества (и от извършителя) обезщетение.

Мога ли да получа аванс от обезщетението? Ако отговорът е положителен, при какви условия?

На жертвите на тероризъм може да се изплаща аванс. На жертвите на тероризъм, които са били хоспитализирани, и на близките роднини на жертва, която е починала в резултат на терористичен акт, може да бъде отпускана извънредна помощ.

Извънредната помощ е ограничена до 30 000 EUR.

Мога ли да получа допълващо или допълнително обезщетение (напр. след промяна в обстоятелствата или влошаване на здравето и т.н.) след основното решение?

Може да бъде поискана допълнителна (финансова) помощ, ако увреждането се влоши в рамките на 10 години след отпускане на основната помощ, освен когато жертвата вече е получила максималната сума на помощта от белгийската държава (125 000 EUR). Жертвата трябва да докаже (чрез подробни медицински документи), че увреждането ѝ се е влошило.

Какви съпътстващи документи трябва ли да приложа към иска си?

 • специфичен исков формуляр за жертви на тероризъм (frWord(73 Kb)fr, nlWord(66 Kb)nl или enWord(67 Kb)en);
 • копие от полицейския доклад + подробно описание на акта;
 • копие от медицинските доклади, в които се описват физическите и/или психическите последици от акта;
 • копие от доказателството за медицинските разходи/материалните разходи/разходите за съдебни производства, които не се покриват от застраховката;
 • доказателство за загубата на доходи;
 • в случай на смърт — копие от смъртния акт;
 • за близките роднини на жертвата — официален сертификат за състава на домакинството, издаден от Службата по гражданско състояние(Etat civil);
 • доказателство за разходите за погребение (в случай на смърт на пряката жертва);
 • доказателство за академичен неуспех;
 • доказателство за плащания, извършени от застрахователни дружества.

Има ли административни или други такси, които се заплащат за получаване и обработване на исковата молба?

Не.

Кой орган взема решение по исковете за обезщетение (при национални случаи)?

Комисията за финансова помощ на жертвите на умишлени актове на насилие — Звено за тероризъм (COMMISSION POUR L’AIDE FINANCIERE AUX VICTIMES D’ACTES INTENTIONNELS DE VIOLENCE ET AUX SAUVETEURS OCCASIONNELS — DIVISION TERRORISME).

Къде мога да изпратя иска (при национални случаи)?

Исковете (състоящи се от искови формуляри и подкрепящи документи) могат да бъдат изпращани по ел. поща или по обикновената поща до:

Пощенски адрес:
Commission pour l’aide financière aux victimes d’actes intentionnels de violence – Division Terrorisme
SPF Justice
Boulevard de Waterloo 115
1000 BRUXELLES
Ел. поща: Връзката отваря нов прозорецterrorvictims@just.fgov.be

Необходимо ли е да присъствам по време на процедурата и/или когато се взема решение по иска ми?

Не. Не е необходимо да присъствате по време на заседанията на Комисията, когато се взема решение по иска ви.

Колко време (приблизително) отнема вземането на решение от органа по иск за обезщетение?

За аванса решението се взема от четири до шест седмици след подаване на иска, ако той е изчерпателен.

За основната помощ Комисията разглежда иска едва след като застрахователните дружества са направили своите плащания въз основа на дългосрочните последици за жертвите.

Ако не съм доволен от решението на органа, как мога да го обжалвам?

Решението на Комисията не подлежи на обжалване. Пред Държавния съвет на Белгия (Conseil d’Etat) може да се завежда единствено жалба за отмяна.

Къде мога да получа необходимите формуляри и допълнителна информация относно начина, по който да изготвя иска?

Връзката отваря нов прозорецCommission pour l’aide financière aux victimes d’actes intentionnels de violence – Division Terrorisme
Ел. поща: Връзката отваря нов прозорецterrorvictims@just.fgov.be

Има ли специална гореща телефонна линия или уебсайт, които мога да използвам?

Връзката отваря нов прозорецCommission pour l'aide financière aux victimes d'actes intentionnels de violence – Division Terrorisme
Ел. поща: Връзката отваря нов прозорецterrorvictims@just.fgov.be
Tel.: +32 471 123 124

Мога ли да получа правна помощ (помощ от адвокат) при подготвянето на иска?

Не.

Има ли организации за подкрепа на жертвите, които могат да ми помогнат в процеса на искане на обезщетение?

Има служби за подкрепа на жертвите, които могат да помагат на жертвите в подаване на искове за финансова помощ от Комисията.

На жертвите се предоставя подкрепа от общностите и регионите на Белгия.

За повече информация (по-специално относно различните услуги, за които е одобрено да се предоставя подкрепа):

Федерация „Валония—Брюксел“: Връзката отваря нов прозорецhttp://www.victimes.cfwb.be/

Фландрия: Връзката отваря нов прозорецhttps://www.slachtofferzorg.be/

Последна актуализация: 14/01/2020

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.

Ако искът ми следва да се разглежда в тази държава - България

За кой вид престъпления мога да получа обезщетение?

В Република България можете да получите финансовaта компенсаця от държавата за претърпени имуществени вреди, пряка последица от следните престъпления:

 • тероризъм; умишлено убийство; опит за убийство; умишлена тежка телесна повреда; блудство; изнасилване; трафик на хора;
 • престъпления, извършени по поръчение или в изпълнение на решение на организирана престъпна група;
 • други тежки умишлени престъпления, от които като съставомерни последици са настъпили смърт или тежка телесна повреда.

За кой вид увреждане мога да получа обезщетение?

Виж първия въпрос!

Мога ли да получа обезщетение, ако съм роднина или лице на издръжка на лице, което е починало в резултат от престъпление? Кои роднини или лица на издръжка на жертвата могат да получат обезщетение?

Когато пострадалият е починал в резултат на престъплението, правото на финансова компенсация преминава върху неговите наследници или лицето, с което се е намирал във фактическо съжителство.

Мога ли да получа обезщетение, ако съм роднина или лице на издръжка на жертва, която е преживяла престъплението? Кои роднини или лица на издръжка на жертвата могат да получат обезщетение в такъв случай?

Не. Наследниците или лицето, с което пострадалият се е намирал във фактическо съжителство могат да получат финансова компенсация само ако пострадалият е починала в резултат на престъплението.

Мога ли да получа обезщетение, ако не съм гражданин на държава от ЕС?

Финансова компенсация могат да получат и чужди граждани в случаите, предвидени в международен договор, по който Република България е страна.

Мога ли да искам обезщетение от тази държава, ако живея тук или съм от тук (това е моята държава на пребиваване или гражданство), дори ако престъплението и извършено в друга държава от ЕС? Мога ли да направя това, вместо да поискам обезщетение в държавата, в която е извършено престъплението? Ако отговорът е положителен, при какви условия?

Не. Компенсацията се изплаща от компетентния орган на държавата-членка, на чиято територия е извършено престъплението.

Трябва ли първо да съм съобщил за престъплението в полицията, за да мога да претендирам за обезщетение?

Да. Финансова компенсация не се предоставя, когато пострадалият не е уведомил компетентните органи за извършване на престъплението, освен ако по уважителни причини не е могъл да направи това.

Необходимо ли е да се изчакат резултатите от евентуално полицейско разследване или наказателно производство, преди да мога да подам иска за обезщетение?

Да. Пострадалите от престъпления получават правото си да потърсят финансова компенсация след приключване на наказателното производство, с влязъл в сила акт на органите на съдебната власт:

 • осъдителната присъда, включително в случаите, когато делото е било разгледано в отсъствие на подсъдимия;
 • споразумението за решаване на делото в досъдебното производство;
 • прокурорския или съдебния акт, с който наказателното производство е било прекратено, с изключение на случаите, когато прекратяването е на основание чл. 24, ал. 1, т. 1, 7, 8а и 9 от Наказателно-процесуалния кодекс;
 • прокурорския или съдебния акт, с който наказателното производство е било спряно поради неразкриване на извършителя на престъплението.

Трябва ли първо да потърся обезщетение от извършителя на престъплението, ако той е бил установен?

Няма такова изискване, но финансова компенсация не се предоставя, когато пострадалият е получил обезщетение по друг начин.

Ако извършителят не е бил установен или осъден, имам ли все пак право да поискам обезщетение? Ако да, какви доказателства трябва да представя в подкрепа на моя иск?

Виж въпрос "Необходимо ли е да се изчакат резултатите от евентуално полицейско разследване или наказателно производство, преди да мога да подам иска за обезщетение?"!

Има ли срок, в рамките на който трябва да поискам обезщетение?

Молбата за финансова компенсация се подава в едногодишен срок от влизането в сила на съответния акт на орган на съдебната власт.

Кои загуби и разходи се обхващат от обезщетението?

Финансовата компенсация обхваща, заедно или поотделно, имуществените вреди, които са пряка последица от престъплението и се изразяват във:

 • разходи за лечение, с изключение на разходите, които се поемат от бюджета на Националната здравноосигурителна каса;
 • пропуснати доходи;
 • разходи по плащане на съдебни и деловодни разноски;
 • пропуснати средства за издръжка;
 • разходи по погребение;
 • други имуществени вреди.

Всички имуществни вреди се доказват от пострадалите със съответните документи, доказващи тези вреди.

Как се изплаща обезщетението — чрез еднократно плащане или на месечни вноски?

Пострадалите от престъпления имат право на еднократна финансова компенсация от държавата.

По какъв начин моето собствено поведение във връзка с престъплението, съдебното ми досие или липсата на сътрудничество по време на производството за обезщетение могат да окажат влияние върху шансовете ми да получа обезщетение и/или върху сумата, която бих получил?

Финансова компенсация не се предоставя, когато:

 • пострадалият е бил осъден за престъпленията, посочени в първия въпрос през последните 5 години преди подаване на молбата за финансова компенсация;
 • деянието е било извършено в състояние на силно раздразнение, което е предизвикано от пострадалия с противозаконно действие, от което са настъпили или е било възможно да настъпят тежки последици за виновния или за негови ближни;
 • деянието е извършено при превишаване пределите на неизбежната отбрана;
 • когато пострадалият е допринесъл за настъпването на престъпния резултат, това води до намаляване на финансовата компенсация, която би получил.

По какъв начин финансовото ми положение би могло да повлияе върху шансовете ми да получа обезщетение и/или върху получената сума?

Всички пострадали от престъпления имат еднакви права. Финансовото състояние на пострадалия е без значение при подаването на молба за финансова компенсация от държавата.

Има ли други критерии, които биха могли да повлияят върху шансовете ми да получа обезщетение и/или върху сумата?

Финансова компенсация от държавата се предоставя за посочените в първия въпрос престъпления, извършени след 30.06.2005 г.

Как ще бъде изчислено обезщетението?

Всички имуществни вреди се доказват от пострадалите със съответните документи, доказващи тези вреди.

Съществува ли минимален или максимален размер на обезщетението, което се отпуска?

Финансовата компенсация от държавата е парична сума, като максималният й размер не може да надвишава 10 000 лв. Когато се предоставя за издръжка на лица, ненавършили 18-годишна възраст, които са наследници на починал в резултат на престъпление, размерът за всяко едно лице е до 10 000 лв.

Очаква ли се от мен да посоча сумата на обезщетението в исковия формуляр? Ако е така, ще получа ли никакви указания за това как да я изчисля или относно други аспекти?

Да. В молбата за финансова компенсация пострадалият посочва размера на компенсацията и имуществените вреди, за които претендира.

Ако получа обезщетение за нанесените вреди от други източници (като например от работодателя ми или частна застрахователна схема), получената сума приспада ли се от обезщетението, платено от институцията/органа?

Да.

Мога ли да получа аванс от обезщетението? Ако отговорът е положителен, при какви условия?

Не.

Мога ли да получа допълващо или допълнително обезщетение (напр. след промяна в обстоятелствата или влошаване на здравето и т.н.) след основното решение?

Не.

Какви съпътстващи документи трябва ли да приложа към иска си?

 • препис на съответния акт на орган на съдебната власт и на мотивите към него, когато има осъдителна присъда;
 • свидетелство за съдимост, ако лицето не е български гражданин;
 • копие от документ за самоличност;
 • удостоверение за настоящото местоживеене на правоимащия в България;
 • документ за законно представителство, настойничество или попечителство;
 • удостоверение за наследници, ако правоимащият е дете, родител, съпруг на пострадалия, който е починал в резултат на престъплението;
 • заверени копия от разходо-оправдателни документи, като например за лечение (не се включват разходи, поети от Националната здравноосигурителна каса); погребение и др.;
 • документ, удостоверяващ получавани от пострадалия доходи по трудови или приравнени правоотношения за период 6 месеца преди датата на извършване на престъплението;
 • съдебно удостоверение за направени във връзка с делото разноски;
 • документи, доказващи други имуществени вреди;
 • декларация, че пострадалия не е получил обезщетение по друг начин, за причинените му имуществени вреди, вследствие на извършеното престъпление.

Има ли административни или други такси, които се заплащат за получаване и обработване на исковата молба?

Не.

Кой орган взема решение по исковете за обезщетение (при национални случаи)?

Национален съвет за подпомагане и компенсация на пострадали от престъпления към Министерство на правосъдието на Република България.

Къде мога да изпратя иска (при национални случаи)?

МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Национален съвет за подпомагане и компенсация на пострадали от престъпления

Адрес: Република България, гр. София 1040, ул. „Славянска“ № 1

Web: Връзката отваря нов прозорецhttp://www.compensation.bg/

Необходимо ли е да присъствам по време на процедурата и/или когато се взема решение по иска ми?

Не.

Колко време (приблизително) отнема вземането на решение от органа по иск за обезщетение?

Молбата за финансова компенсация се разглежда в едномесечен срок от датата на постъпването й. При необходимост този срок може да бъде удължаван до три месеца.

Ако не съм доволен от решението на органа, как мога да го обжалвам?

Решенията на Националния съвет за подпомагане и компенсация на пострадали от престъпления не подлежат на обжалване.

Къде мога да получа необходимите формуляри и допълнителна информация относно начина, по който да изготвя иска?

Образец на молбата за финансова компенсация се предоставя от Националния съвет за подпомагане и компенсация на пострадали от престъпления, областните управители, следователите и организациите за подкрепа на пострадали от престъпления. В елетронен формат образецът на молбата може да бъде намерен на интернет страницата на Националния съвет - www.compensation.bg.

Има ли специална гореща телефонна линия или уебсайт, които мога да използвам?

Интернет страницата на Националния съвет за подпомагане и компенсация на пострадали от престъпления – Връзката отваря нов прозорецhttp://www.compensation.bg/.

Мога ли да получа правна помощ (помощ от адвокат) при подготвянето на иска?

Организациите за подкрепа на пострадали оказват практическа помощ на пострадаите от престъпления, включително помощ при подготовката на молбата за финансова компенсация.

Има ли организации за подкрепа на жертвите, които могат да ми помогнат в процеса на искане на обезщетение?

Българска асоциация на организациите за подкрепа на пострадалите

Тел.: +359 2 981 93 00

Последна актуализация: 10/05/2021

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.

Ако искът ми следва да се разглежда в тази държава - Чешка република

За кой вид престъпления мога да получа обезщетение?

Чешката република ще предостави финансова помощ на жертвите на престъпления, които са претърпели увреждане на здравето, и на преживелите лица на жертвите, които са починали в резултат на престъплението. Освен това лицата, които имат право на финансова помощ, включват жертвите на сексуални престъпления срещу човешкото достойнство и малтретирани деца.

За кой вид увреждане мога да получа обезщетение?

Финансовата помощ служи за преодоляване на влошеното социално положение вследствие на престъплението; тя не замества задължението на извършителя да предостави обезщетение за претърпените от жертвата вреди.

Преживелите лица получават финансовата помощ под формата на еднократна сума; жертвите, които са претърпели увреждане на здравето, също могат да претендират за помощ под формата на еднократна сума (нейният размер зависи от тежестта на последиците) или могат да претендират за възстановяване на разходите за лечение или за обезщетение за загуба на доходи. Жертвите на сексуални престъпления срещу човешкото достойнство или малтретирани деца могат да поискат възстановяване на разходите за терапия за облекчаване на претърпените неимуществени вреди.

Мога ли да получа обезщетение, ако съм роднина или лице на издръжка на лице, което е починало в резултат от престъпление? Кои роднини или лица на издръжка на жертвата могат да получат обезщетение?

Да, преживелите лица на жертви, починали в резултат на престъпление, имат правото на финансова помощ, ако преживелият е родител, съпруг/съпруга, регистриран партньор, дете или брат или сестра на починалия и е живял в общо домакинство с него към момента на смъртта му, или ако преживелият е лице, на което починалият е осигурявал или е бил длъжен да осигурява издръжка.

Мога ли да получа обезщетение, ако съм роднина или лице на издръжка на жертва, която е преживяла престъплението? Кои роднини или лица на издръжка на жертвата могат да получат обезщетение в такъв случай?

В този случай нямате право на финансова помощ.

Мога ли да получа обезщетение, ако не съм гражданин на държава от ЕС?

Можете, ако сте постоянно пребиваващ или законно пребиваващ в друга държава — членка на ЕС, и сте станали жертва на престъпление, извършено в Чешката република, или ако сте законно пребиваващ в Чешката република повече от 90 дни и сте станали жертва на извършено на нейната територия престъпление, ако сте подали молба за международна закрила в Чешката република или ви е било предоставено убежище или субсидиарна закрила, или когато е уместно, съгласно условията, предвидени в международен договор.

Мога ли да искам обезщетение от тази държава, ако живея тук или съм от тук (това е моята държава на пребиваване или гражданство), дори ако престъплението е извършено в друга държава от ЕС? Мога ли да направя това, вместо да поискам обезщетение в държавата, в която е извършено престъплението? Ако отговорът е положителен, при какви условия?

Ако сте гражданин на Чешката република, имате право на финансова помощ от Чешката република, независимо от това в коя държава е извършено престъплението, на което сте жертва.

Трябва ли първо да съм съобщил за престъплението в полицията, за да мога да претендирам за обезщетение?

Да, това е задължително.

Необходимо ли е да се изчакат резултатите от евентуално полицейско разследване или наказателно производство, преди да мога да подам иска за обезщетение?

Не е необходимо да се изчакат резултатите от разследването. Финансова помощ може да бъде предоставена, ако текущото разследване на правоприлагащите органи показва, че няма съмнение, че е извършено престъпление и че са изпълнени законовите условия за възникване на право на финансова помощ.

Трябва ли първо да потърся обезщетение от извършителя на престъплението, ако той е бил установен?

Ако не упражните правото си на обезщетение от извършителя, финансовата помощ може да бъде намалена или дори да не бъде присъдена.

Ако извършителят не е бил установен или осъден, имам ли все пак право да поискам обезщетение? Ако да, какви доказателства трябва да представя в подкрепа на моя иск?

В този случай е необходимо да се прави разграничение между това дали извършителят не е известен, или лицето, спрямо което се води наказателно преследване за престъплението, не е било признато за виновно, въпреки че е очевидно, че е било извършено престъпление (това означава, че е извършено престъпление, но вероятно е извършено от някой друг). В този случай имате право на финансова помощ. Ако извършителят обаче е бил оправдан, защото деянието, за което се е провело наказателно преследване, не представлява престъпление, не разполагате с право на финансова помощ. Искът се оценява главно въз основа на материали, събрани от правоприлагащите органи. Вашата задача е да докажете размера на причиненото увреждане и, ако е приложимо, на всички други вреди, които биха могли да бъдат взети предвид (разходи за лечение и загуба на доходи).

Има ли срок, в рамките на който трябва да поискам обезщетение?

Искът трябва да бъде предявен в срок от две години от момента, в който сте научили за вредите, но не по-късно от 5 години от датата на престъплението. При изтичането на един от тези два срока правото на помощ се погасява.

Кои загуби и разходи се обхващат от обезщетението?

а) За жертвите на престъпление:

— материални (различни от морални) вреди:

 • разходи за здравно обслужване, свързани с уврежданията (медицинско лечение — извънболнично и болнично лечение, възстановяване) — ДА,
 • допълнителни нужди или разходи, произтичащи от уврежданията (т.е. разходите, свързани с грижи и помощ, временна и постоянна грижа, продължителна рехабилитация, адаптиране на жилището, специални помощни средства и др.),
 • в случай на разходи, пряко свързани с подобряването на здравословното състояние, отговорът е положителен (специални помощни средства, медицински грижи или рехабилитация),
 • увреждания с трайни последици (напр. инвалидност и други трайни увреждания),
  • пропуснати ползи по време на медицинските грижи и след тях (вкл. пропуснати ползи и загуба на способността за самоиздръжка или намаляване на средствата за самоиздръжка и др.) — ДА,
  • загуба на възможности — НЕ,
  • разходи, свързани със съдебните производства във връзка с вредоносното събитие, като например хонорари за правни услуги, съдебни такси) — НЕ,
  • обезщетение за открадната или увредена лична собственост — НЕ,
  • други — НЕ,

— психически (морални) щети:

 • болката и страданието на жертвата — НЕ.

б) В случай на правоприемници или роднини на жертвата:

— материални (различни от морални) вреди:

 • разходи за погребение — НЕ,
 • медицински разходи (напр. лечение на членове на семейството, извънболнично и болнично лечение, рехабилитация) — НЕ,
 • загуба на средства за издръжка или загуба на възможности — НЕ,

— морални щети:

 • болката и страданието на роднини или правоприемници/обезщетение за преживели лица, ако жертвата е починала — НЕ.

Как се изплаща обезщетението — чрез еднократно плащане или на месечни вноски?

Финансовата помощ се плаща еднократно.

По какъв начин моето собствено поведение във връзка с престъплението, съдебното ми досие или липсата на сътрудничество по време на производството за обезщетение могат да окажат влияние върху шансовете ми да получа обезщетение и/или върху сумата, която бих получил?

Вашето съдебно минало не е от решаващо значение за правото ви на финансова помощ. Ако обаче не съдействате на правоприлагащите органи за разрешаването на престъплението, няма да ви бъде предоставена финансова помощ. Помощ няма да ви бъде предоставена и ако сте участвали в престъплението като съучастник.

Ако не съдействате в достатъчна степен при процедурата за предоставяне на финансова помощ, тя може да бъде прекратена или молбата ви може да бъде отхвърлена.

По какъв начин финансовото ми положение би могло да повлияе върху шансовете ми да получа обезщетение и/или върху получената сума?

Финансова помощ може да не ви бъде предоставена само когато е очевидно, че социалното ви положение не се е влошило в резултат на престъплението.

Има ли други критерии, които биха могли да повлияят върху шансовете ми да получа обезщетение и/или върху сумата?

Ако сте допринесли по някакъв начин за увреждането, финансовата помощ може да бъде намалена или да не бъде предоставена изобщо.

Как се изчислява обезщетението?

Жертвите, които са претърпели леко увреждане на здравето, могат да претендират за еднократна сума в размер на 10 000 CZK.

Жертвите, които са претърпели тежко увреждане на здравето, могат да претендират за еднократна сума в размер на 50 000 CZK.

Вместо помощ под формата на еднократна сума жертвите, които са претърпели увреждане на здравето, могат да поискат финансова помощ в размер до 200 000 CZK, в зависимост от доказаните разходи за лечение и/или загубата на доходи.

Преживелите лица имат право на финансова помощ, изплатена под формата на еднократна сума в размер на 200 000 CZK, освен братята и сестрите, които имат право на помощ в размер на 175 000 CZK.

Съществува ли минимален или максимален размер на обезщетението, което се отпуска?

Като жертва на престъпление, която е претърпяла увреждане на здравето, или като преживяло лице можете да получите сума до 200 000 CZK; освен това в случай на смърт общата финансова помощ, предоставена на всички преживели лица, не може да надхвърля 600 000 CZK, и ако има повече преживели лица, предоставената помощ се намалява пропорционално, така че да не надвишава максималния размер на финансовата помощ.

Очаква ли се от мен да посоча сумата на обезщетението в исковия формуляр? Ако е така, ще получа ли някакви указания за това как да я изчисля или относно други аспекти?

Да.

Ако получа обезщетение за нанесените вреди от други източници (като например от работодателя ми или частна застрахователна схема), получената сума приспада ли се от обезщетението, платено от институцията/органа?

Само в случай на застраховка, покриваща задължението на извършителя да предостави обезщетение за причинените вреди, което съгласно чешкото право е практически възможно в случай на пътнотранспортни произшествия и трудови злополуки.

Мога ли да получа аванс от обезщетението? Ако отговорът е положителен, при какви условия?

Не се предоставят авансови плащания за финансова помощ.

Мога ли да получа допълващо или допълнително обезщетение (например след промяна в обстоятелствата или влошаване на здравето и т.н.) след основното решение?

Да, до максимално допустимия размер на финансовата помощ.

Какви съпътстващи документи трябва да приложа към иска си?

 • пълномощно, доказателство за семейна връзка с жертвата,
 • акт за смърт на жертвата,
 • копие от полицейския протокол,
 • копие от съдебното решение,
 • здравна документация,
 • сметки за болнични разходи или сметки за свързани разходи,
 • сметки за разходи за лечение,
 • квитанции.

Има ли административни или други такси, които се заплащат за получаване и обработване на исковата молба?

Не.

Кой орган взема решение по исковете за обезщетение (при национални случаи)?

Министерство на правосъдието.

Къде мога да изпратя иска (при национални случаи)?

Министерство на правосъдието.

Необходимо ли е да присъствам по време на процедурата и/или когато се взема решение по иска ми?

Не.

Колко време (приблизително) отнема вземането на решение от органа по иск за обезщетение?

Решението по иска следва да бъде постановено в срок от 3 месеца.

Ако не съм доволен от решението на органа, как мога да го обжалвам?

Чрез предявяване на иск в съда по административноправен ред.

Къде мога да получа необходимите формуляри и допълнителна информация относно начина, по който да изготвя иска?

На уебсайта на Министерството на правосъдието, от НПО, занимаващи се с оказване на помощ на жертвите на престъпления, и от Службата за пробация и медиация.

Има ли специална гореща телефонна линия или уебсайт, които мога да използвам?

Не.

Мога ли да получа правна помощ (помощ от адвокат) при подготвянето на иска?

Да, но на собствени разноски.

Има ли организации за подкрепа на жертвите, които могат да ми помогнат в процеса на искане на обезщетение?

Най-голямата е Bílý kruh bezpečí („Белият кръг на безопасността“). На жертвите оказва помощ също и Службата за пробация и медиация на Чешката република.

Последна актуализация: 31/03/2021

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.

Ако искът ми следва да се разглежда в тази държава - Дания

За кой вид престъпления мога да получа обезщетение?

Държавата предоставя на ищеца обезщетение и компенсация за вреди в случай на нарушение на датския Наказателен кодекс или Закона за задържане, забрана за пребиваване и експулсиране (lov om tilhold, opholdsforbud og bortvisning), които са довели до телесна повреда или смърт. Това произтича от Закона за обезщетение на жертвите (offererstatningsloven). Нарушенията на специалното законодателство, по-специално на Закона за движението по пътищата, Военния наказателен кодекс и законодателни постановления за опазване на обществения ред (ordensbekendtgørelsen), не представляват основание за присъждане на обезщетение и компенсации за вреди по Закона за обезщетение на жертвите. Датската Комисия за обезщетяване на жертвите на престъпления (Erstatningsnævnet) прави независима оценка дали обстоятелствата попадат в приложното поле на Закона за обезщетение на жертвите. Обикновено оценката на полицията на обстоятелствата обаче дава насоки за оценката на датската Комисия за обезщетяване на жертвите на престъпления. Обезщетение или компенсация за вреди не се присъжда ако действието не е наказуемо, например на основание на неизбежна отбрана, крайна необходимост или съгласие.

За кой вид увреждане мога да получа обезщетение?

Основното приложно поле на Закона са телесните повреди, като обезщетението на материалните вреди е само в ограничен обхват. Под телесна повреда се разбира както физически, така и психологически травми.

По принцип обезщетение се плаща само на прекия ищец, засегнат от престъплението. Лицата обаче, намирали се в непосредствена близост до събитието, могат да получат обезщетение и компенсация за вреди по Закона за обезщетение на жертвите, макар и да не се смятат за пряко увредени. Съществува и възможността като роднина да получите обезщетение за разходи за погребение, загуба на основен източник на доходи и др. (вж. по-долу).

В случай на телесна повреда обезщетение и компенсация за вреди може да се присъдят за:

 • медицински разходи,
 • загуба на доходи,
 • морални и телесни вреди,
 • трайно увреждане,
 • загуба на работоспособност,
 • непозволено увреждане,
 • обезщетение за тежко нарушение,
 • други загуби (напр. удължаване на обучението или нужда от специални помощни средства),
 • процесуални разноски.

При смърт на ищеца има възможност за обезщетение за:

 • разходи за погребение,
 • загуба на основен източник на доходи,
 • временно плащане за преживелия съпруг/извънбрачен партньор,
 • надбавка за преживяло лице.

В случай че са настъпили и материални вреди, обезщетение се плаща за дрехите и личните вещи, с които жертвата е била облечена или е носела със себе си, когато е възникнала телесната повреда, както и обезщетение за материалните вреди, причинени от определени задържани лица, като например осъдените лица.

Не се полага обезщетение за парични загуби, например в резултат от измама. Също така обезщетение не се плаща за лишения, оперативни загуби, пропуснати ползи и други подобни.

Мога ли да получа обезщетение, ако съм роднина или лице на издръжка на лице, което е починало в резултат от престъпление? Кои роднини или лица на издръжка на жертвата могат да получат обезщетение?

Да. Както е посочено по-горе, обезщетение и компенсация за вреди могат да се платят в случай на смърт на увреденото лице.

Обезщетение за разходите за погребение е дължимо на лицето, платило за погребението, независимо дали това лице е роднина или не.

Обезщетение за загуба на основен източник на доходи се предоставя на съпруга/извънбрачния партньор и преживелите деца, за които починалият е бил основен източник на доходи.

Ако починалият не е оставил съпруг/извънбрачен партньор, може да бъде отпуснато временно обезщетение за друго преживяло лице, ако е оправдано от специални обстоятелства. Това може да бъде брат или сестра, които в продължение на много години са живели заедно и са имало общо домакинство с починалия.

Освен това обезщетение може да бъде отпуснато на преживели лица, с които починалият е бил особено близък. Като за начало, това обезщетение се дава на съпруга/извънбрачния партньор, малолетните/непълнолетните деца и родителите на починалия.

Мога ли да получа обезщетение, ако съм роднина или лице на издръжка на жертва, която е преживяла престъплението? Кои роднини или лица на издръжка на жертвата могат да получат обезщетение в такъв случай?

Родителите могат да бъдат обезщетени за разходите за посещения на техните увредени деца.

За децата и младежите присъствието на техните майки или бащи в болницата или участието им в рехабилитацията може да е решаващ фактор за подобряване на здравословното им състояние. В такива специални случаи загубата на доходи на майката или бащата може да бъде покрита изцяло или частично.

Мога ли да получа обезщетение, ако не съм гражданин на държава от ЕС?

Да. За получаване на обезщетение Законът за обезщетение на жертвите не предвижда изискване за гражданство или местоживеене, а само че обстоятелствата с наказателноправни последици трябва да са се случили в Дания. Ако условията на Закона са изпълнени, без значение е дали ищецът е чужденец, пребиваващ в Дания, или е само турист, или е пребивавал за кратко на територията на Дания.

Мога ли да искам обезщетение от тази държава, ако живея тук или ако съм от тук (това е моята държава на пребиваване или гражданство), дори ако престъплението е извършено в друга държава от ЕС? Мога ли да направя това, вместо да поискам обезщетение в държавата, в която е извършено престъплението? Ако отговорът е положителен, при какви условия?

По принцип, не. Налице е обаче ограничена възможност за получаване на обезщетение от датската Комисия за обезщетяване на жертвите на престъпления дори ако телесната повреда е настъпила в резултат от престъпление, извършено в чужбина. Обезщетението се предоставя само по съображения за справедливост. Възможността за предоставяне на обезщетение се предполага с тясно приложно поле и се използва само в специални случаи, в които е обоснована от специални обстоятелства.

В специални случаи обезщетение се заплаща за вреди, причинени от действия извън Дания, ако ищецът е с местожителство в Дания, има датско гражданство или към момента на престъплението е бил командирован да представлява Дания в чужбина. Обезщетение и компенсация за вреди се изплащат за вреди, причинени в чужбина от лице с датско гражданство или местожителство на друго лице с датско гражданство или местожителство. Обаче само когато вредата е възникнала в затворена датска среда, като например при училищна екскурзия. Ако обстоятелството, че и жертвата, и извършителят имат връзка с Дания е случайност, не се плаща обезщетение.

Обезщетение може да се даде и когато такива действия са извършени срещу ищец, който живее в Дания и е в чужбина по работа. Тук се включват само краткосрочна професионална дейност в чужбина при обстоятелства, при които не може да се очаква, че ищецът или работодателят са сключили частна застраховка за покриване на вредите. Вредата трябва да е настъпила в рамките на работното време.

Обучение и стаж в чужбина не се смятат за професионална дейност.

Ищец, който е малолетно/непълнолетно лице, живеещо в чужбина поради професионалната дейност на родителите си, може да получи обезщетение и компенсация за вреди. В случая важни са обстоятелствата, свързани с родителите.

Трябва ли първо да съм съобщил за престъплението в полицията, за да мога да претендирам за обезщетение?

Да, принципно условие за получаване на обезщетение от държавата е престъплението да е съобщено на полицията в срок от 72 часа.

Уведомяване означава искане до полицията да разследва случая. При по-тежки случаи рядко е необходимо да се подаде изрично искане за разследване, но при по-леки случаи това принципно е необходимо. Ето защо фактът, че са присъствали полицаи и вероятно са говорили с увредената страна, не винаги е достатъчен, за да се смята, че полицията е уведомена за престъплението.

При някои обстоятелства е възможно да не е необходимо спазването на срока за уведомяване. Например датската Комисия за обезщетяване на жертвите на престъпления почти никога не прилага изискването за уведомяване на полицията в срок от 72 часа ако въпреки закъснялото уведомление нарушителят е успешно арестуван и срещу него е заведено наказателно дело.

Съгласно закона страхът от отмъщение не е валидно основание за въздържане от уведомяване на полицията в срок от 72 часа.

Срокът от 72 часа отпада при случаи на изнасилване, кръвосмешение, сексуални престъпления срещу деца и определени сексуални престъпления срещу лица на възраст под 18 години. Изменението на закона се отнася само за 72-часовия срок, като уведомяването на полицията за престъплението продължава да се смята за задължително условие. Срокът отпадна за вреди вследствие престъпления, извършени след 1 април 2016 г.

Необходимо ли е да се изчакат резултатите от евентуално полицейско разследване или наказателно производство, преди да мога да подам иска за обезщетение?

Административно разглеждане

Молбата за обезщетение трябва да се подаде до полицията в полицейския район, в който е било подадено уведомлението за престъплението. Молбата се препраща от полицията на датската Комисия за обезщетяване на жертвите на престъпления.

Ако случаят все още се разследва от полицията, прокурора или съда, полицията предава молбата на датската Комисия за обезщетяване на жертвите на престъпления едва след приключването на случая. При определени обстоятелства обаче случаят може да бъде разгледан от датската Комисия за обезщетяване на жертвите на престъпления, преди разглеждането му от полицията, прокуратурата или съда да е приключило.

Това става в много редки случаи и обикновено единствено във връзка с много тежки престъпления, най-вече убийства, когато заради преживелите лица може да има специална необходимост да се вземе решение относно иска за обезщетение или част от него дори ако полицията или съдът все още не са приключили разглеждането на случая.

Независимо колко тежък е случаят, датската Комисия за обезщетяване на жертвите на престъпления не може да го разгледа, преди полицията или съдът да са приключили неговото разглеждане, ако има и най-малкото съмнение дали е извършено престъпление, дали има обективни основания за ненаказуемост или дали може да има основания за намаляване на обезщетението поради вина на ищеца.

Съдебно производство

Искът за обезщетение на ищеца трябва да се подаде в рамките на наказателното производство в съда. В такъв случай съдията може да реши да проучи основанията на иска или да го отложи за разглеждане от датската Комисия за обезщетяване на жертвите на престъпления или в гражданско дело. Това може да зависи от това дали извършителят оспорва иска или не.

Ако искът е разгледан от съдилищата в рамките на наказателното производство, ищецът може да изпрати иска и на датската Комисия за обезщетяване на жертвите на престъпления.

Трябва ли първо да потърся обезщетение от извършителя на престъплението, ако той е бил установен?

Обезщетението не се присъжда от датската Комисия за обезщетяване на жертвите на престъпления, ако вредите, претърпени от ищеца, са възстановени от извършителя или покрити от застрахователна полица или други обезщетения, които по същността си са обезщетения за вреди. Датската Комисия за обезщетяване на жертвите на престъпления не взема решение, докато не бъде установено дали вредите са покрити по друг начин.

Не е задължително условие първо да се направи опит за възстановяване на вредите от извършителя или извършителят да е бил установен.

Ако извършителят не е бил установен или осъден, имам ли все пак право да поискам обезщетение?

Да. Дори ако наказателното дело не може да бъде гледано, защото извършителят не е известен или не може да бъде намерен, обезщетението може да бъде предоставено от държавата. Въпреки това остава условието да са изпълнени другите законови условия.

В тези случаи датската Комисия за обезщетяване на жертвите на престъпления прави независима оценка дали телесната повреда е причинена от престъпление.

Има ли срок, в рамките на който трябва да поискам обезщетение?

Датската Комисия за обезщетяване на жертвите на престъпления не може да разгледа молба, подадена повече от 2 години след извършването на престъплението, освен ако не са налице специални причини за това. Ако има съдебно решение по случая, срокът започва да тече от приключването на наказателната присъда. Ако полицията е разследвала случая и не е заведено наказателно дело, срокът тече от момента на решението на полицията да прекрати разследването.

Датската Комисия за обезщетяване на жертвите на престъпления също може да разгледа молбата, ако същата е гледала преди това исковете за вреди от същия ищец за същото престъпление и новият иск е подаден повече от 2 години след като ищецът е упражнил или би трябвало да е упражнил този иск, освен ако не са налице специални причини за това.

Полицията има задължението да дава насоки на ищеца относно достъпа до обезщетение по Закона за обезщетение на жертвите. Ако полицията не е спазила своето задължение, датската Комисия за обезщетяване на жертвите на престъпления обикновено не взема предвид двугодишния срок.

Ако ищецът е бил малолетен/непълнолетен, когато е извършено престъплението, е по-вероятно датската Комисия за обезщетяване на жертвите на престъпления да се абстрахира от срока.

Кои загуби и разходи се обхващат от обезщетението?

 1. За жертвата на престъплението:
  • материални (различни от морални) вреди:
   • разходи за медицинско обслужване за претърпяната телесна повреда (медицинско лечение — амбулаторно и болнично лечение, възстановяване). ДА
   • допълнителни нужди или разходи, произтичащи от увреждането (т.е. разходите, свързани с медицински грижи и помощ, временно и постоянно лечение, продължително възстановяване, физиотерапия, адаптиране на жилището, специални помощни средства и др.). ДА
   • трайно увреждане (напр. инвалидност и други трайни увреждания) ДА
   • загуба на доходи по време на медицинското лечение и след него (включително загубата на доходи и загубата на работоспособност или понижена издръжка и др.). ДА
   • пропуснати възможности НЕ
   • разходи за съдебни производства, свързани с инцидента, довел до вредата, като разноски за адвокатски хонорари, процесуални разноски. ДА в някои случаи В специални случаи датската Комисия за обезщетяване на жертвите на престъпления може да реши, че ищецът трябва да е платил изцяло или частично разходите, които е направил във връзка с разглеждането на случая от Комисията. Ищецът никога не плаща процесуални разноски във връзка със самото наказателното дело, тъй като то се образува от полицията.
   • обезщетение за откраднато и повредено лично имущество ДА Обезщетение се плаща за облекло и лични вещи, с които ищецът е бил облечен и е носил със себе си когато е нанесена телесната повреда.
  • Психически (морални) вреди:
   • морални и телесни вреди на жертвата ДА Вж. по-горе за други вреди, за които може да се получи обезщетение или компенсация.
 2. За правоимащи лица или роднини на жертвата:
  • материални (различни от морални) вреди:
   • разходи за погребение ДА
   • медицински разходи (напр. лечение за член на семейството, амбулаторно и болнично лечение, рехабилитация) НЕ
   • загуба на издръжка или пропуснати възможности ДА/НЕ Плаща се обезщетение за загуба на основен източник на доходи. Вж. по-горе за по-подробно описание.
  • Психически вреди:
   • морални и телесни вреди на роднини или правоимащи лица/обезщетение за преживели лица, ако жертвата е починала. ДА/НЕ Обезщетение не се плаща, ако се иска за морални и телесни вреди на роднини или други лица. Може обаче да се отпусне временно плащане. Вж. по-горе за по-подробно описание.

Как се изплаща обезщетението — чрез еднократно плащане или на месечни вноски?

Определените от Комисията обезщетение и суми за възстановяване ще бъдат изплатени приблизително 14 дни след решението на Комисията. Изплащането се обработва от полицията в полицейския район, в който е било подадено уведомлението за престъплението.

Плащането се извършва като обща сума по исковете, одобрени с отделното решение.

По какъв начин моето собствено поведение във връзка с престъплението, съдебното ми досие или липсата на сътрудничество по време на производството за обезщетение могат да окажат влияние върху шансовете ми да получа обезщетение и/или върху сумата, която бих получил?

Общите разпоредби за обезщетение по датското право се прилагат съответно спрямо молби за обезщетение и възстановяване на суми на жертви в случай на престъпление, включително разпоредбите относно намаляване и отказ на обезщетението, поради участието на ищеца във вредата или приемането на риска от вреда. Приемането на риска например може да се приложи спрямо вреди, причинени във връзка с конфликти между мотористи/банди.

Ако увредената страна не подпомага в достатъчна степен разследването на случая, правото на обезщетение може да се погаси. Това се отнася например, ако увредената страна отказва да даде обяснение пред полицията и съда.

Обезщетението може да бъде намалено също ако ищецът не изпълнява обичайните задължения за ограничаване на загубата. Това означава, че лицето, което е увредено в резултат от нечие виновно поведение, има задължение да ограничи, доколкото е възможно, своята загуба в резултат от вреда.

При разглеждането на молбата, никога не се поставя ударение върху съдебното досие на ищеца. Датската Комисия за обезщетяване на жертвите на престъпления няма практиката да получава информация от регистрите за съдимост.

Ако ищецът не изпълни искането на датската Комисия за обезщетяване на жертвите на престъпления за представяне на документация по заведения иск, това може да засегне отпуснатото обезщетение. Задължение на ищеца е да документира задоволително своя иск.

По какъв начин финансовото ми положение би могло да повлияе върху шансовете ми да получа обезщетение и/или върху получената сума?

На иска може да бъде дадено предимство, например ако сте призован да се явите по изпълнителни дела, ако има информация за отнемане на имущество или сте получил писма от банката за неизвършени плащания по редовни разходи.

При искове за загуба на доходи на датската Комисия за обезщетяване на жертвите на престъпления е ясно, че доходите на ищеца са намалели, така че на тези случаи се обръща повече внимание.

Освен в горните случаи, на даден иск не се дава предимство само въз основа на финансовото положение на ищеца.

Финансовото състояние на ищеца по никакъв друг начин не оказва влияние върху възможността за получаване на обезщетение или размера на обезщетението.

Има ли други критерии, които биха могли да повлияят върху шансовете ми да получа обезщетение и/или върху размера му?

Обезщетение или компенсация за вреди не се дава, ако вредите на ищеца са покрити от застрахователни обезщетения или други обезщетения, които по същество де факто представляват обезщетение за вреди.

Ищецът трябва да е допринесъл, доколкото е могъл и доколкото е необходимо, за полицейското разследване на случая. Умишленото укриване на информация или сходно нежелание да се подпомогне разследването на случая обикновено води до неотпускане на обезщетение.

Условие за получаване на обезщетение от държавата е също така ищецът да е поискал обезщетение и да изразил позиция в съда в рамките на евентуален съдебен процес срещу извършителя.

Съгласно общите разпоредби на деликтното право трябва да има причинно-следствена връзка между извършеното престъпление и вредата.

Как ще бъде изчислено обезщетението?

Обезщетението се изчислява в съответствие с индивидуалния иск и въз основа на исканата сума. Ако вие, в качеството Ви на ищец, сте документирали достатъчно добре иска си, обезщетението ще бъде изчислено въз основа на претърпяната загуба. Датската Комисия за обезщетяване на жертвите на престъпления изчислява загубата по всеки иск за обезщетение въз основа на приложимите правила (напр. загубата на доходи се изчислява като разликата между очаквания доход и действителния доход за периода, предмет на иска). Ако сте предоставили документация само за част от Вашия иск, обезщетение ще бъде изплатено само за документираната сума. В някои случаи датската Комисия за обезщетяване на жертвите на престъпления изчислява стойността на иска като приблизителна сума. Това се случва когато не сте могли да изчислите сам стойността на Вашия иск.

Обезщетението се изчислява на тарифен принцип. Някои от тези тарифи се променят веднъж годишно на 1 януари. Наред с другото, обезщетението за морални и телесни вреди се изчислявана въз основа на ставка от 200 DKK (2018 г.) на болничен ден. Трайното увреждане се изчислява въз основа на степента на увреждане и обезщетението се изплаща въз основа на степента на увреждане, която е 8 790 DKK (2018 г.) за всяка степен. Обезщетението за непозволено увреждане и тежко нарушение се изчислява въз основа на тежестта и естеството на насилието, на което е била изложена жертвата, включително и на вида престъпление, за което става въпрос.

Съществува ли минимален или максимален размер на обезщетението, което се отпуска?

Няма обща горна граница за сумата, която може да бъде изплатена като обезщетение и компенсация за вреди. Понастоящем в Дания няма определена горна граница за сумата, която може да бъде изплатена като обезщетение и компенсация за вреди. Има обаче максимален размер за някои вреди, за които може да бъде изплатено обезщетение. В тази връзка вж. списъка по-долу:

 • морални и телесни вреди 76 500 DKK (2018 г.),
 • трайно увреждане 879 000 DKK (2018 г.),
 • загуба на работоспособност 9 227 500 DKK (2018 г.),
 • временно плащане 165 500 DKK (2018 г.),
 • материални вреди 132 000 DKK (2018 г.).

В изключителни случаи вредите за трайно увреждане могат да се оценят на 120 %, при което максималната сума възлиза на 1 054 000 DKK (2018 г.).

Очаква ли се от мен да посоча сумата на обезщетението в исковия формуляр? Ако е така, ще получа ли някакви указания за това как да я изчисля или относно други аспекти?

Не се очаква да бъде изчислена обща сума за всички подавани искове. Очаква се обаче, до всяка отделна вреда, за която може да бъде изплатено обезщетение, да впишете сумата на исканото от Вас обезщетение. Изчисляването на всички претенции обаче не е условие за получаване на обезщетение.

За начина на изчисление на загубата на доходи, вж. началната страница на исковия формуляр. Като ищец или потенциален ищец Комисията е винаги на Ваше разположение за информация как да изчислите и документирате Вашия иск за обезщетение. Можете също да получите насоки на кои фактори се поставя акцент във връзка с отделните вреди, за които може да се плати обезщетение.

Не се очаква да бъде изчислено обезщетение за психически вреди, тъй като вредите се изчисляват на тарифен принцип въз основа на степента на увреждане.

Ако получа обезщетение за нанесените вреди от други източници (като например от работодателя ми или частна застрахователна схема), получената сума приспада ли се от обезщетението, платено от институцията/органа?

Датската Комисия за обезщетяване на жертвите на престъпления няма да плати обезщетение, ако претърпените от ищеца вреди са възстановени от извършителя или покрити от застрахователна полица или други обезщетения, които по същността си са обезщетения за вреди. Ето защо по принцип въпросът не е дали например застрахователното плащане се удържа, когато датската Комисия за обезщетяване на жертвите на престъпления разглежда иска, а по-скоро кой трябва да изплати обезщетението. Ако бъде установено, че застрахователната компания е отказала да изплати обезщетение, случаят може да се разгледа от датската Комисия за обезщетяване на жертвите на престъпления.

Ако ищецът е сключил частна застраховка срещу злополука и е получил обезщетение за инвалидност или обезщетение за трайно увреждане, това не води до намаление или отказ на обезщетение за трайно увреждане или обезщетение за загуба на работоспособност. Нито пък обезщетението ще бъде намалено, ако ищецът е получил социалноосигурителни обезщетения от държавата във връзка с вредата (като пенсия, добавка към заплатата или други подобни).

Ако ищецът е сключил застраховка със здравноосигурителна компания, разходите за лечение ще бъдат намалени в степента, в която разходите се възстановяват от застрахователната полица. Освен това обезщетение не се отпуска, доколкото лечението може да се предостави безплатно по линия на общественото здравно осигуряване или чрез други обществени услуги.

Във връзка с трудовите злополуки датската Комисия за обезщетяване на жертвите на престъпления може да изплати обезщетение само за морални и телесни вреди (pretium doloris), обезщетение за загуба на доходи и диференциални искове, както и обезщетение за непозволено увреждане и тежко нарушение, тъй като всички други вреди, включително и обезщетението за медицински разходи и т.н., се покриват от сключената от работодателя задължителна застраховка за трудови злополуки.

Мога ли да получа аванс от обезщетението? Ако отговорът е положителен, при какви условия?

Основополагащ принцип е, че обезщетението и компенсациите за вреди не се изплащат авансово, а само след окончателното приключване на исковия процес.

Датската Комисия за обезщетяване на жертвите на престъпления следва политика в някои случаи да изплаща обезщетение за трайно увреждане. Основополагащ принцип е, че датската Комисия за обезщетяване на жертвите на престъпления изчаква Комисията за трудово застраховане (Erhvervssikring), преди да се произнесе относно степента на обезщетение, но ако се приема за вероятно, че ищецът е претърпял значително трайно увреждане единствено в резултат от вредата, датската Комисия за обезщетяване на жертвите на престъпления може да присъди обезщетение на това основание.

Мога ли да получа допълващо или допълнително обезщетение (например след промяна в обстоятелствата или влошаване на здравето и т.н.) след основното решение?

Да. Ако след като датската Комисия за обезщетяване на жертвите на престъпления вече е постановила решение, се установи, че вредата се е влошила и това води до допълнителни загуби, тези загуби могат да се разгледат от датската Комисия за обезщетяване на жертвите на престъпления. В тази връзка трябва да се отбележи, че има срок от 2 години за предявяване на иска пред датската Комисия за обезщетяване на жертвите на престъпления. Този 2-годишен срок започва да тече от момента, в който на ищеца е било или трябва да е било известно, че вредата е причинила допълнителни загуби.

Обезщетението за бъдещите медицински разходи и други бъдещи загуби в резултат от вредата се определя като обща сума. Поради това, ако ищецът вече е получил обезщетение за бъдещи медицински разходи и др., същият няма право на по-късен етап да възобнови процедурата само за да получи допълнително обезщетение за медицински разходи и други загуби.

Какви удостоверителни документи трябва да приложа към иска си?

Няма изисквания ищецът да представи удостоверителни документи заедно с исковата молба. Исковата молба се подава до датската Комисия за обезщетяване на жертвите на престъпления чрез полицията, която изпраща документите от досиетата по наказателните дела.

Ако датската Комисия за обезщетяване на жертвите на престъпления установи, че исковата молба е в обхвата на Закона за обезщетение на жертвите, Комисията ще предприеме действия за разглеждане на подадените искове. При разглеждането им Комисията често има нужда от различна документация в зависимост от исковете, с които ищецът иска обезщетение. Тя може да ускори разглеждането на случая, ако ищецът представи заедно с исковия формуляр и документация за подадените искове. Би било от полза за ищеца да представи заедно с исковата молба отказа на неговата застрахователна компания да изплати обезщетение за вредите.

Например документацията може да включва разписки за разходи, направени във връзка с нарушението на датския Наказателен кодекс. Освен това във връзка с определянето на степента на увреждане често се използват медицински досиета и медицински свидетелства. По отношение на загубата на доходи и загубата на работоспособност ищецът трябва да представи документация относно доходите си както преди, така и след увреждането, под формата на фишове за заплата, годишни отчети и, където е приложимо, декларация за заплатата от работодателя си. В някои случаи се използват и общински досиета.

Когато датската Комисия за обезщетяване на жертвите на престъпления сметне, че за разглеждането на случая е необходима допълнителна документация, Комисията привлича вниманието на ищеца към това и иска представянето на такава.

Има ли административни или други такси, които се заплащат за получаване и разглеждане на молбата?

Не. Разглеждането на случая от датската Комисия за обезщетяване на жертвите на престъпления е безплатно за ищеца.

Кой орган взема решение по исковете за обезщетение (по дела на национално равнище)?

В Дания решения за обезщетение и компенсация за вреди на жертви на престъпления се взема от комисия, създадена от министъра на правосъдието. Този орган се нарича Комисия за обезщетяване на жертвите на престъпления.

Решение може да се вземе и от датския съд или в рамките на наказателното дело, или по-късно в гражданското дело, например ако решението на датската Комисия за обезщетяване на жертвите на престъпления бъде отнесено до съда.

Къде мога да изпратя иска (по дела на национално равнище)?

Исковата молба трябва да се изпрати на полицията по място на съобщаване на престъплението. Тогава полицията изпраща случая на датската Комисия за обезщетяване на жертвите на престъпления заедно с досиетата по наказателните дела.

Ако вече имате случай, който се гледа от Комисията, трябва да подадете исковата молба на хартиен носител до датската Комисия за обезщетяване на жертвите на престъпления на следния адрес: Toldboden 2, 2. sal, DK-8800 Viborg или по електронен път на Връзката отваря нов прозорецerstatningsnaevnet@erstatningsnaevnet.dk.

Необходимо ли е да присъствам по време на процедурата и/или когато се взема решение по иска ми?

Административно разглеждане

Датската Комисия за обезщетяване на жертвите на престъпления разглежда молбите писмено. Решението се взема писмено и на ищеца се изпраща екземпляр на хартиен или електронен носител. Поради това присъствието на ищеца по време на производството не е необходимо.

Съдебно производство

Ако искът се разглежда в рамките на наказателното производство или по-късно като иск срещу датската Комисия за обезщетяване на жертвите на престъпления, ищецът има възможност да присъства на основното заседание. Няма изискване ищецът да присъства, ако ищецът е представляван от адвокат и не е призован да свидетелства пред съда.

Колко време отнема (приблизително) вземането на решение от органа по иск за обезщетение?

Времето за разглеждане може да варира значително в зависимост от случая. Това, наред с другото, се дължи — в зависимост от конкретните обстоятелства на случая — на възможната необходимост да се получи допълнителна информация от органи, като полицията, лекари или други органи; също така в случаи, свързани с трайно увреждане или загуба на работоспособност, може да е необходимо случаят да бъде представен пред Комисията за трудово застраховане — стъпка, която може да удължи времето за разглеждане.

Повече от 50 % от новите случаи, получени от датската Комисия за обезщетяване на жертвите на престъпления, се разглеждат в рамките на 50 дни в съответствие с особено ускорена процедура, прилагана при прости случаи. Те включват случаи, при които окончателното решение е взето, вземайки предвид както вината, така и размера на обезщетението.

Ако случаят не може да бъде уреден по тази особено ускорена процедура, обичайният срок за разглеждане от датската Комисия за обезщетяване на жертвите на престъпления понастоящем е до 18 месеца от получаването от Комисията на новата искова молба за обезщетение.

Можете да ускорите разглеждането на Вашето дело, като представите на Комисията доказателства по Вашия иск. Документацията може да включва например касови бележки за покупка на медикаменти, медицински удостоверения за периода на заболяването или декларация от Вашия работодател за загуба на доходи в резултат от увреждането.

Ако не съм доволен от решението на органа, как мога да го обжалвам?

Решението на датската Комисия за обезщетяване на жертвите на престъпления не подлежи на обжалване пред други административни органи. Ако желаете да промените решението, трябва първо да се свържете с датската Комисия за обезщетяване на жертвите на престъпления и да обясните защо не сте съгласни с решението. Тогава Комисията ще прецени дали има основание да възобнови разглеждането на случая. Обикновено критерият е, че ищецът е представил нова имаща отношение информация, която е важна за изхода по случая.

Ако датската Комисия за обезщетяване на жертвите на престъпления потвърди решението си, можете да обжалвате решението на Комисията пред съда.

Има и възможност за обжалване пред парламентарния омбудсман.

Къде мога да получа необходимите формуляри и допълнителна информация относно начина, по който да изготвя иска?

Формуляри и информация как да поискате обезщетение и компенсация за вреди може да намерите на Връзката отваря нов прозорецуебсайта на датската Комисия за обезщетяване на жертвите на престъпления.

Има ли специална гореща телефонна линия или уебсайт, които мога да използвам?

Ищци, които имат въпроси относно обезщетението на жертвите на престъпления, могат да се свържат с датската Комисия за обезщетяване на жертвите на престъпления на телефонен номер: + 45 33 92 33 34 в работното време от 10:00 ч. до 15:00 ч. от понеделник до четвъртък и от 10:00 ч. до 14:00 ч. в петък.

Мога ли да получа правна помощ (помощ от адвокат) при подготвянето на иска?

Да. В качеството си на увредена страна по наказателно дело при определени условия имате право да Ви бъде определен процесуален представител. Процесуалният представител има задачата да ви помогне с изготвянето на иска за обезщетение както в наказателното дело, така и пред датската Комисия за обезщетяване на жертвите на престъпления.

Датската Комисия за обезщетяване на жертвите на престъпления не може да назначи адвокат на ищеца. Той се назначава от съда, в чийто съдебен район е било извършено престъплението.

Освен това в Дания има различни организации за правна помощ.

Има ли организации за подкрепа на жертвите на престъпление, които могат да ми помогнат в процеса на искане на обезщетение?

Последна актуализация: 04/05/2022

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.

Ако искът ми следва да се разглежда в тази държава - Германия

Германско законодателство в областта на обезщетяването на жертвите на престъпления

Връзката отваря нов прозорецЗакон относно обезщетяването на жертвите на престъпления с насилие

Връзката отваря нов прозорецЗакон относно обезщетяването на жертвите на престъпления с насилие на английски

За кой вид престъпления мога да получа обезщетение?

По принцип в съответствие с OEG може да получите обезщетение за всяко умишлено незаконно нападение (напр. физическо насилие, сексуално насилие, терористично нападение, убийство). Обезщетението може да бъде платено на жертвите или на преживелите родственици.

За кой вид увреждане мога да получа обезщетение?

Обезщетение се дължи не само за увреждане на здравето, но и за икономическите последици от такова увреждане на здравето. Отрицателните психологически последици също се признават за увреждане на здравето. По своя характер обаче увреждането на здравето трябва да бъде дългосрочно (т.е. трябва да е с продължителност повече от шест месеца). Не се изплаща обезщетение за имуществени и финансови загуби. Не се изплаща обезщетение за болки и страдания съгласно OEG.

Мога ли да получа обезщетение, ако съм роднина или лице на издръжка на лице, което е починало в резултат от престъпление? Кои роднини или лица на издръжка на жертвата могат да получат обезщетение?

Обезщетение се изплаща и на преживелите роднини на жертва. Преживелите роднини са съпругът(ата), регистрираният партньор, децата на жертвата и, в изключителни случаи, нейните/неговите родители. В определението за „деца“ са включени и осиновените, приемните и доведените деца.

Мога ли да получа обезщетение, ако съм роднина или лице на издръжка на жертва, която е преживяла престъплението? Кои роднини или лица на издръжка на жертвата могат да получат обезщетение в такъв случай?

Роднините на жертва, която е преживяла престъплението, могат при определени обстоятелства да получат плащания за медицинско лечение и издръжка.

Мога ли да получа обезщетение, ако не съм гражданин на държава от ЕС?

Всички граждани на държави извън ЕС, станали жертва на тежко престъпление в Германия, получават (със задна дата от 1 юли 2018 г.) същото обезщетение като жертвите, които са германски граждани.

Мога ли да искам обезщетение от тази държава, ако живея тук или съм от тук (това е моята държава на пребиваване или гражданство), дори ако престъплението е извършено в друга държава от ЕС? Мога ли да направя това, вместо да поискам обезщетение в държавата, в която е извършено престъплението? Ако отговорът е положителен, при какви условия?

Съгласно член 3a от OEG жертвите на тежко престъпление, извършено в чужбина, които пребивават в Германия, също могат да получат обезщетение от германската държава. Обезщетението е под формата на еднократно плащане. Всяко обезщетение от държавата, в която е извършено престъплението, се приспада от това обезщетение.

Трябва ли първо да съм съобщил за престъплението в полицията, за да мога да претендирам за обезщетение?

Съгласно OEG жалбоподателите са длъжни да сътрудничат в процедурата за обезщетение. Това означава, че те трябва да предоставят информация за всички обстоятелства, които биха могли да помогнат за изясняване на фактите по делото. Това обикновено означава, че на полицията трябва да бъде съобщено кой е извършителят. В някои случаи изискването за съобщаване за престъпление може да бъде отменено (например когато това не може разумно да се очаква от жертвата).

Необходимо ли е да се изчакат резултатите от евентуално полицейско разследване или наказателно производство, преди да мога да подам иска за обезщетение?

Не, обикновено компетентните органи вземат независимо решение по искове, предявени съгласно OEG. В някои случаи обаче може да е необходимо да се изчакат резултатите от полицейските разследвания или наказателните производства.

Трябва ли първо да потърся обезщетение от извършителя на престъплението, ако той е бил установен?

Не.

Ако извършителят не е бил установен или осъден, имам ли все пак право да поискам обезщетение? Ако да, какви доказателства трябва да представя в подкрепа на моя иск?

Да, обезщетение се изплаща независимо от това дали извършителят е бил установен или осъден. В подкрепа на Вашия иск следва да представите всички документи, които могат да помогнат за изясняване на фактите по делото и за определяне на обхвата на причинените вреди.

Има ли срок, в рамките на който трябва да поискам обезщетение?

Не, съгласно OEG няма определен срок. Плащания на обезщетения обаче могат да бъдат извършени с обратно действие само за период от една година преди предявяването на иска.

Кои загуби и разходи се обхващат от обезщетението?

Материалните и психологическите вреди за здравето, причинени от тежко престъпление, са обхванати от обезщетението. Обезщетението на пострадалото лице включва месечни пенсионни обезщетения. Предвидени са и обезщетения за компенсиране на икономическите последици.

Размерът и продължителността на обезщетенията се уреждат от федералния Закон за подпомагането (Bundesversorgungsgesetz).

Обезщетенията обхващат по-специално:

 • Медицински разходи, услуги, свързани с полагане на грижи
 • Медицински изделия (например протези, зъбни протези, инвалидна количка)
 • Месечни пенсионни обезщетения, които може да бъдат свързани с доходите или не, за увредените лица и преживелите роднини.
 • Разходи за погребение
 • Допълнителни социални помощи за икономически нуждаещи се лица (напр. помощ за полагане на грижи, допълнителна помощ за издръжка).

Обезщетение за болки и страдания (Schmerzensgeld) не се изплаща. По принцип не се изплаща обезщетение за имуществени и финансови загуби. Изключения се правят за помощни средства, които се носят, като очила, контактни лещи и зъбни протези.

Как се изплаща обезщетението — чрез еднократно плащане или на месечни вноски?

Пенсионните плащания за жертви и преживели роднини за обезщетяване на икономическите и свързаните със здравето последици от увреждането на здравето се изплащат ежемесечно, стига да са изпълнени всички необходими условия. Останалите обезщетения се плащат, ако и когато е налице такава необходимост (например разходи за погребение, протези).

По какъв начин моето собствено поведение във връзка с престъплението, съдебното ми досие или липсата на сътрудничество по време на производството за обезщетение могат да окажат влияние върху шансовете ми да получа обезщетение и/или върху сумата, която бих получил?

Ако увреденото лице е причинило само увреждането или ако изплащането на обезщетение би било несправедливо по други причини, особено поради поведението на самата жертва, тогава обезщетение ще бъде отказано. Самото наличие на съдебно досие обаче не е достатъчно, за да се обоснове такова решение. Ищците са задължени да съдействат във възможно най-голяма степен за изясняване на фактите по делото. Ако те не изпълняват това си задължение, обезщетението може да бъде отказано изцяло или частично.

По какъв начин финансовото ми положение би могло да повлияе върху шансовете ми да получа обезщетение и/или върху получената сума?

Съгласно OEG обезщетение се изплаща независимо от дохода или имуществото на увреденото лице. Финансовото положение на увреденото лице може да окаже въздействие единствено върху размера на обезщетението, предоставено за обезщетяване на икономическа вреда, или в случай на обезщетения за полагане на грижа.

Има ли други критерии, които биха могли да повлияят върху шансовете ми да получа обезщетение и/или върху сумата?

Не.

Как ще бъде изчислено обезщетението?

Размерът на пенсионните плащания за обезщетяване на последиците от свързани със здравето вреди се изчислява според обхвата на тези последици.

Размерът на пенсионните плащания за обезщетяване на последиците от икономически вреди се основава на причинените икономически затруднения.

Съществува ли минимален или максимален размер на обезщетението, което се отпуска?

Не.

Очаква ли се от мен да посоча сумата на обезщетението в исковия формуляр? Ако е така, ще получа ли някакви указания за това как да я изчисля или относно други аспекти?

Не, от Вас не се изисква лично да посочите сумата във формуляра. Сумата се основава на понесените свързани със здравето и икономически вреди и се определя от решаващия орган.

Ако получа обезщетение за нанесените вреди от други източници (като например от работодателя ми или частна застрахователна схема), получената сума приспада ли се от обезщетението, платено от институцията/органа?

Пенсионните плащания за обезщетяване на последиците от свързана със здравето вреда се извършват независимо от това дали получавате плащания от други частни или държавни органи. Тези плащания обаче могат да бъдат взети предвид при изчисляването на плащанията за обезщетяване на последиците от икономическата вреда.

Мога ли да получа аванс от обезщетението? Ако отговорът е положителен, при какви условия?

Съгласно OEG не са възможни авансови плащания. Плащания за покриване на медицинско лечение обаче могат да бъдат извършени преди да бъде взето решение по иска за обезщетение.

Мога ли да получа допълващо или допълнително обезщетение (например след промяна в обстоятелствата или влошаване на здравето и т.н.) след основното решение?

В случай на влошаване на здравето винаги може да бъде предявен „иск за усложняване на обстоятелствата“ (Verschlimmerungsantrag) с цел да бъде поискано преизчисляване на размера на обезщетението. При изчисляването на обезщетението за последиците от икономическата вреда винаги могат да бъдат взети предвид промените в доходите.

Какви съпътстващи документи трябва ли да приложа към иска си?

Следва да представите всички документи, които могат да помогнат за изясняване на фактите по делото и за определяне на причинените вреди.

Има ли административни или други такси, които се заплащат за получаване и обработване на исковата молба?

Не.

Кой орган взема решение по исковете за обезщетение (при национални случаи)?

Органите, вземащи решенията, са социалните органи във всяка федерална провинция. Компетентна е на федералната провинция, в която пребивава жертвата.

Ако жертвата на тежко престъпление в Германия не пребивава в Германия, той/тя може да предяви иск пред органа за социално подпомагане във федералната провинция, в която е извършено престъплението.

За да не се налага чуждестранните ищци да търсят отговорния орган, те могат да се свържат с централното звено за контакт към Федералното министерство на труда и социалните въпроси (Zentrale Kontaktstelle, Bundesministerium für Arbeit und Soziales), което ще препрати иска за обезщетение на правилния орган.

Къде мога да изпратя иска (при национални случаи)?

Искът следва да бъде изпратен на компетентния орган за социално подпомагане.

За да не се налага чуждестранните ищци да търсят отговорния орган, те могат да се свържат с централното звено за контакт към Федералното министерство на труда и социалните въпроси (Zentrale Kontaktstelle, Bundesministerium für Arbeit und Soziales).

Необходимо ли е да присъствам по време на процедурата и/или когато се взема решение по иска ми?

Не.

Колко време (приблизително) отнема вземането на решение от органа по иск за обезщетение?

Няма категоричен отговор на този въпрос. Продължителността на процедурата зависи по-специално от това колко е лесно или трудно да се изяснят фактите по делото и дали е необходимо да се получат медицински доклади.

Ако не съм доволен от решението на органа, как мога да го обжалвам?

Решението може да бъде обжалвано. Ако компетентният орган не се произнесе с друго решение в резултат на процедурата по обжалване, жалба може да бъде внесена в съда по социалноосигурителни спорове (Sozialgericht).

Къде мога да получа необходимите формуляри и допълнителна информация относно начина, по който да изготвя иска?

Формулярите за заявленията и друга информация може да бъдат намерени на адрес:

Връзката отваря нов прозорецhttp://www.bmas.de/opferentschaedigung

Връзката отваря нов прозорецhttp://www.bmas.de/victimscompensation

Има ли специална гореща телефонна линия или уебсайт, които мога да използвам?

Информация по този въпрос може да бъде намерена на:

Връзката отваря нов прозорецhttp://www.bmas.de/opferentschaedigung

Връзката отваря нов прозорецhttp://www.bmas.de/victimscompensation

Информация за организациите за подкрепа на жертвите в Германия може да намерите на адрес: Връзката отваря нов прозорецhttps://www.odabs.org/

Мога ли да получа правна помощ (помощ от адвокат) при подготвянето на иска?

Не. Правните разноски не се считат за обезщетение и следователно не могат да бъдат възстановени съгласно OEG.

Има ли организации за подкрепа на жертвите, които могат да ми помогнат в процеса на искане на обезщетение?

Да, има редица регионални и национални организации за подкрепа жертвите. Най-голямата национална организация се нарича „der WEISSE RING“.

Последна актуализация: 23/12/2020

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.

Ако искът ми следва да се разглежда в тази държава - Естония

За кой вид престъпления мога да получа обезщетение?

Обезщетение може да бъде изплатено на жертви на тежки престъпления и на лица на издръжка на такива жертви. Тежко престъпление е деяние, наказуемо по наказателнопроцесуален ред, засягащо пряко живота или здравето на дадено лице и което води до смъртта на увреденото лице, до причиняването на сериозно увреждане на здравето или до здравословен проблем с продължителност най-малко четири месеца.

За кой вид увреждане мога да получа обезщетение?

Имате право на обезщетение, ако тежко престъпление е довело до сериозно увреждане на Вашето здраве или до здравословен проблем с продължителност най-малко четири месеца.

Мога ли да получа обезщетение, ако съм роднина или лице на издръжка на лице, което е починало в резултат от престъпление? Кои роднини или лица на издръжка на жертвата могат да получат обезщетение?

Обезщетение от 448 EUR се изплаща на лицето, поемащо разноските по погребението на жертва на тежко престъпление. Следва да се отбележи, че лицето, поемащо разноските по погребението, не трябва да бъде роднина или лице на издръжка на жертвата.

Лицата на издръжка на жертва, която е починала в резултат на тежко престъпление, имат право на обезщетение от държавата, което се изплаща на жертви на престъпления.

Лицата на издръжка включват следните лица:

 • деца на жертвата на възраст под 18 години;
 • деца на жертвата на възраст 18—24 години, записани за редовно обучение;
 • вдовица или вдовец на жертвата с намалена работоспособност;
 • вдовица или вдовец на жертвата в пенсионна възраст;
 • родител на жертвата в пенсионна възраст;
 • родител на жертвата с намалена работоспособност;
 • вдовицата на жертвата, която е бременна и безработна;
 • родител или настойник на дете на жертвата под тригодишна възраст, който е безработен.

Мога ли да получа обезщетение, ако съм роднина или лице на издръжка на жертва, която е преживяла престъплението? Кои роднини или лица на издръжка на жертвата могат да получат обезщетение в такъв случай?

Имате право на обезщетение, ако в резултат на тежко престъпление жертвата е претърпяла сериозно увреждане на здравето си или е настъпил здравословен проблем с продължителност най-малко четири месеца.

Право на обезщетение имат следните лица:

 • деца на жертвата на възраст под 18 години;
 • деца на жертвата на възраст 18—24 години, записани за редовно обучение;
 • вдовица или вдовец на жертвата с намалена работоспособност;
 • вдовица или вдовец на жертвата в пенсионна възраст;
 • родител на жертвата в пенсионна възраст;
 • родител на жертвата с намалена работоспособност;
 • вдовицата на жертвата, която е бременна и безработна;
 • родител или настойник на дете на жертвата под тригодишна възраст, който е безработен.

Мога ли да получа обезщетение, ако не съм гражданин на държава от ЕС?

В Естония правото на обезщетение не е обвързано с гражданство.

Мога ли да искам обезщетение от тази държава, ако живея тук или съм от тук (това е моята държава на пребиваване или гражданство), дори ако престъплението е извършено в друга държава от ЕС? Мога ли да направя това, вместо да поискам обезщетение в държавата, в която е извършено престъплението? Ако отговорът е положителен, при какви условия?

Обезщетение се изплаща от компетентния орган на държавата, в която е извършено престъплението. Обезщетението се изплаща в съответствие със законодателството на съответната държава.

За да претендирате за обезщетение, можете да се обърнете към:

 • компетентния орган на съответната държава или компетентния орган на държавата, в която пребивавате;
 • В Естония компетентният орган е Съветът за социално осигуряване, който ще предаде молбата Ви, заедно със съпътстващите документи, на компетентния орган на другата държава.

Трябва ли първо да съм съобщил за престъплението в полицията, за да мога да претендирам за обезщетение?

Тежко престъпление трябва да бъде съобщено на полицията в срок от 15 календарни дни от датата на извършване на престъплението.

Необходимо ли е да се изчакат резултатите от евентуално полицейско разследване или наказателно производство, преди да мога да подам иска за обезщетение?

Не е необходимо да се изчакат резултатите от производството, за да претендирате за обезщетение; достатъчно е да сте съобщили за престъплението на полицията и да е образувано наказателно производство. Обезщетение може да бъде претендирано в срок от три години от извършването на престъплението.

Трябва ли първо да потърся обезщетение от извършителя на престъплението, ако той е бил установен?

Няма изискване, съгласно което първо трябва да потърсите обезщетение от извършителя. Когато се предоставя обезщетение, правото да се претендира за него се прехвърля на Съвета за социално осигуряване, който предявява срещу лицето, причинило вредата (извършителя на престъплението), регресен иск.

Ако извършителят не е бил установен или осъден, имам ли все пак право да поискам обезщетение? Ако да, какви доказателства трябва да представя в подкрепа на моя иск?

Имате право на обезщетение дори и ако лицето, което е причинило вредата, не е било установено или съдебното производство все още не е приключило.

За да получите обезщетение от държавата, което се изплаща на жертви на престъпления, е необходимо да представите удостоверение за образуване на наказателно производство, издадено от разследващия орган.

Ако подавате молба за възстановяване на разноски за медицинско лечение или за смърт, трябва да представите квитанции за разходите.

Има ли срок, в рамките на който трябва да поискам обезщетение?

Молби за обезщетение могат да бъдат подавани в срок от три години от датата на извършване на престъплението или от получаването на информация за извършването на престъплението.

Кои загуби и разходи се обхващат от обезщетението?

Обезщетението обхваща:

- Материални (различни от морални) вреди:

 • медицински разходи за претърпяната телесна повреда (медицинско лечение — амбулаторно и болнично лечение, възстановяване)
 • допълнителни нужди или разходи, произтичащи от телесната повреда (напр. разходи, свързани с медицински грижи и помощ, временно и постоянно лечение, продължителна възстановителна физиотерапия, адаптиране на жилището, специални помощни съоръжения и др.)
 • постоянно увреждане (напр. инвалидност и други трайни увреждания)
  • загуба на доходи по време на медицинското лечение и след него (включително пропуснатите доходи и загубата на възможността за заработване на доходи или понижена издръжка и др.)
  • обезщетение за повредени дрехи и помощни средства (например обезщетение за очила, възстановяване на разходите за нови дрехи)

- Материални (различни от морални) вреди:

 1. разходи по погребение
 2. загуба на издръжка или възможности

- Неимуществени (морални) вреди:

 • болката и страданието на роднините или правоимащите лица/обезщетение за преживелите лица, ако жертвата е починала

Членовете на семейството на жертва могат да получат психологически консултации. За да получите обезщетение за психологическа помощ, е необходимо да се свържете с доставчик на услуги за подкрепа на жертвите, който след това ще изготви молбата, която трябва да бъде подписана. Изисква се полицейско удостоверение, с което се потвърждава, че производството е образувано и че сте жертва или сте законния представител на жертвата. Доставчикът на услуги за подкрепа на жертвите ще Ви помогне да получите полицейско удостоверение.

Ще получите информация за предоставянето на обезщетение за психологическа помощ в срок от 10 работни дни. След това е възможно да се обърнете към психолог. Размерът на обезщетението на човек се равнява на минималното месечно възнаграждение (584 EUR през 2020 г.).

Как се изплаща обезщетението — чрез еднократно плащане или на месечни вноски?

Лицата на издръжка получават обезщетение, което се изплаща на месечни вноски. Медицинските разноски и разноските по погребението на жертвите се възстановяват като еднократна сума въз основа на квитанции за разноските.

По какъв начин моето собствено поведение във връзка с престъплението, съдебното ми досие или липсата на сътрудничество по време на производството за обезщетение могат да окажат влияние върху шансовете ми да получа обезщетение и/или върху сумата, която бих получил?

Обезщетение не се изплаща, ако:

 1. жертвата е причинила или е улеснила извършването на престъплението или причиняването на вредата чрез своето умишлено или безразсъдно поведение;
 2. жертвата не подава сигнал за престъплението в срок от 15 дни, макар че е в състояние да го направи, и полицията не е била уведомена за престъплението по някакъв друг начин;
 3. жертвата е била осъдена за извършване на тежко престъпление или на основание член 255, параграф 1 или член 256, параграф 1 от Наказателния кодекс, и досието ѝ не е било заличено от информационна система за съдимост в съответствие със Закона за информационната система за съдимост;
 4. плащането на обезщетение би било неправомерно или неоснователно по други причини.

Освен това обезщетение може да бъде отказано, ако ищецът е отказал да съдейства на правоприлагащите органи при установяването на свързаните с престъплението факти, при установяването или задържането на извършителя или при доказването на вредата.

По какъв начин финансовото ми положение би могло да повлияе върху шансовете ми да получа обезщетение и/или върху получената сума?

Финансовото Ви положение не засяга предоставянето или плащането на обезщетение.

Има ли други критерии, които биха могли да повлияят върху шансовете ми да получа обезщетение и/или върху сумата?

Всички суми, които увреденото лице получава или има право да получи въз основа на произтичащи вследствие на тежко престъпление вреди, от източник, различен от лицето, отговорно за причинените в резултат на престъплението вреди, се приспадат от обезщетението за претърпени вреди, служещо като основа за определяне на размера на обезщетението, включително обезщетението за неработоспособност, изплатено на жертвата. При определянето на размера на обезщетението се вземат предвид всички суми, изплатени на ищеца преди предоставянето на обезщетението от лицето, отговорно за причинените в резултат на престъплението вреди.

Как ще бъде изчислено обезщетението?

Изчисляване на обезщетение за частична или пълна неработоспособност

Размерът на обезщетението се изчислява въз основа на средния доход за календарен ден. Под внимание се взема и доходът, обложен със социален данък и получен през шестмесечния период преди извършването на престъплението.

Изчисляване на обезщетението за вреди, произтичащи от частична или пълна неработоспособност

Средният доход за календарен ден се умножава по тридесет, а пенсията за неработоспособност или обезщетението за неработоспособност, предоставена на лицето, се приспада от получения при умножението резултат. Обезщетението покрива 80 % от пропуснатия доход. Данни за средния доход се получават от Данъчния и митническия съвет.

Изчисляване на обезщетението за смърт на лицето, осигуряващо доходите

1. Средният доход на жертвата за календарен ден се умножава по тридесет и предоставената пенсия на преживялото лице се приспада от получения при умножението резултат.

2. Процент от сумата, получена при изчисляването в съответствие с броя на лицата на издръжка:

 • 75 % в случай на едно лице на издръжка
 • 85 % в случай на две лица на издръжка
 • 100 % в случай на три или повече лица на издръжка

Обезщетява се 80 % от изчисления размер.

Съществува ли минимален или максимален размер на обезщетението, което се отпуска?

Няма минимален размер; обезщетението се изплаща, докато правоимащото лице отговаря на условията за обезщетение или до тавана от 9 590 EUR.

Очаква ли се от мен да посоча сумата на обезщетението в исковия формуляр? Ако е така, ще получа ли някакви указания за това как да я изчисля или относно други аспекти?

В исковият формуляр не трябва да се посочват суми.

Ако получа обезщетение за нанесените вреди от други източници (като например от работодателя ми или частна застрахователна схема), получената сума приспада ли се от обезщетението, платено от институцията/органа?

Да

Мога ли да получа аванс от обезщетението? Ако отговорът е положителен, при какви условия?

Авансово обезщетение може да бъде претендирано от лица, намиращи се в затруднено икономическо положение, ако те имат право на обезщетение, но неговото предоставяне е отложено.

Авансово плащане в размер до 640 EUR се предоставя въз основа на съответната молба.

Ако авансовото плащане надвишава размера на предоставеното впоследствие обезщетение, надплатената сума ще бъде възстановена.

Мога ли да получа допълващо или допълнително обезщетение (напр. след промяна в обстоятелствата или влошаване на здравето и т.н.) след основното решение?

Имате правото да предоставите допълнителни фактури за разноски за медицинско лечение.

Какви съпътстващи документи трябва да приложа към иска си?

Удостоверение от разследващия орган

Фактури за разноски по погребение

Фактури за разноски за медицинско лечение, квитанции за медицински продукти и други

Удостоверение за смъртта на жертвата

Има ли административни или други такси, които се заплащат за получаване и обработване на исковата молба?

Не

Кой орган взема решение по исковете за обезщетение (при национални случаи)?

Естонски национален съвет за социално осигуряване

Къде мога да изпратя иска (при национални случаи)?

Възможности за подаване на искови молби:

 • Исковата молба, подписана с електронен подпис, и сканираните съпътстващи документи могат да бъдат изпратени по електронна поща. Формулярът на исковата молба може да бъде намерен на уебсайта на Връзката отваря нов прозорецСъвета за социално осигуряване.
  Исковата молба, подписана с електронен подпис, следва да бъде изпратена на адрес: Връзката отваря нов прозорецinfo@sotsiaalkindlustusamet.ee
 • Исковите молби могат да бъдат изпратени и по пощата на адрес Põllu 1A, 50303, Tartu.
 • Исковите молби могат да бъдат подадени и чрез доставчик на услуги за подкрепа на жертвите. Координатите за връзка на доставчиците на услуги за подкрепа на жертвите могат да бъдат намерени на уебсайта на Връзката отваря нов прозорецСъвета за социално осигуряване.
 • Исковите молби могат да се подават и в отдела за обслужване на клиенти на Съвета за социално осигуряване.

Необходимо ли е да присъствам по време на процедурата и/или когато се взема решение по иска ми?

Не е необходимо да присъствате.

Колко време (приблизително) отнема вземането на решение от органа по иск за обезщетение?

Решение ще бъде постановено в срок от 30 дни от получаването на последния документ.

Ако не съм доволен от решението на органа, как мога да го обжалвам?

Решението може да бъде обжалвано в срок от 30 дни от получаването му. Друг начин е да бъде подадена жалба пред административен съд съгласно процедурата, предвидена в Административнопроцесуалния кодекс.

Къде мога да получа необходимите формуляри и допълнителна информация относно начина, по който да изготвя иска?

Формулярите на молба и информация за иска за обезщетение могат да бъдат намерени на уебсайта на Връзката отваря нов прозорецСъвета за социално осигуряване.

Има ли специална гореща телефонна линия или уебсайт, които мога да използвам?

Можете да се свържете и по телефона с доставчиците на услуги за подкрепа на жертвите. Координатите за връзка с тях могат да бъдат намерени на уебсайта на Връзката отваря нов прозорецСъвета за социално осигуряване.

Мога ли да получа правна помощ (помощ от адвокат) при подготвянето на иска?

Да

Има ли организации за подкрепа на жертвите, които могат да ми помогнат в процеса на иск за обезщетение?

Доставчиците на услуги за подкрепа на жертвите могат да помогнат и при претендирането на обезщетение.

Последна актуализация: 31/12/2020

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.

Ако искът ми следва да се разглежда в тази държава - Гърция

За кой вид престъпления мога да получа обезщетение?

Гръцкото законодателство относно обезщетяването на жертвите на престъпления против личността включва следните престъпления, извършени на територията на Гърция:

умишлени престъпления против личността и престъпленията, посочени в следните разпоредби на Наказателния кодекс: 323А (трафик на хора):

а) робство или подобни практики на работа,

б) принудително подчиняване,

в) принуждаване на жертвата да работи или проси (трудова експлоатация),

г) принуждаване на жертвата да извършва престъпни деяния,

д) отнемане на клетки, тъкани или органи от жертвата,

е) принуждаване на жертвата да участва в сексуални действия, практики или симулации, или работа или услуги, насочени единствено към предизвикване на сексуална възбуда (сексуална експлоатация) или

ж) принудителен брак; 336, когато жертвата е непълнолетна (престъпления срещу сексуалната свобода или финансова експлоатация на сексуалния живот); 339, параграфи 1 и 3 (сексуални действия с участието на непълнолетни лица или в тяхна вреда); 342, параграф 1 (сексуално насилие над деца); 348а (детска порнография); 348б (скловяване на деца за сексуални цели); 348в (порнографски изображения на малолетни или непълнолетни лица); и 351А (сексуални действия срещу малолетно или непълнолетно лице срещу заплащане).

За кой вид увреждане мога да получа обезщетение?

За всяко умишлено престъпление, при което се използва физическо насилие или заплаха от физическо насилие и което води до смърт или тежко физическо или психическо състояние на жертвата; както и за всяко умишлено престъпление с физическо насилие или заплаха от физическо насилие, наказуемо с лишаване от свобода за по-дълъг срок (kátheirxi).

От 1 януари 2010 г. на служителите в центрове за задържане, станали жертви на умишлено престъпление против личността, което е довело до увреждане или тежка деформация, и което е извършено на територията на Гърция, се предоставя платен отпуск по болест, без прекъсване, до обявяването им от съответната медицинска комисия за годни да работят.

Мога ли да получа обезщетение, ако съм роднина или лице на издръжка на лице, което е починало в резултат от престъпление? Кои роднини или лица на издръжка на жертвата могат да получат обезщетение?

Обезщетение се предоставя на членовете на семейството на жертвата, т.е. на съпруга/съпругата, лицето, живеещо с жертвата в стабилна и продължителна хетеросексуална или хомосексуална връзка, годеника/годеницата, кръвните роднини или роднините по сватовство по права линия, осиновителите и осиновените деца, братята и сестрите, съпрузите/съпругите или годениците на братята и сестрите и лицата на издръжка на жертвата, различни от нейните зависими деца и родители.

Мога ли да получа обезщетение, ако съм роднина или лице на издръжка на жертва, която е преживяла престъплението? Кои роднини или лица на издръжка на жертвата могат да получат обезщетение в такъв случай?

В този случай, право на обезщетение има само пряко увреденото лице, т.е. самата жертва.

Мога ли да получа обезщетение, ако не съм гражданин на държава от ЕС?

Гръцкият орган за обезщетение (Archí Apozimíosis) обезщетява жертвите на умишлени престъпления против личността, ако деянието е извършено в Гърция и местоживеенето (katoikía) или обичайното местопребиваване (siníthi diamoní) на жертвата е в Гърция или на територията на друга държава — членка на ЕС или в трета държава, в случаите предвидени в член 323А от Наказателния кодекс. Не се прави разграничение между граждани на ЕС и граждани на държави извън ЕС.

Мога ли да искам обезщетение от тази държава, ако живея тук или съм от тук (това е моята държава на пребиваване или гражданство), дори ако престъплението е извършено в друга държава от ЕС? Мога ли да направя това, вместо да поискам обезщетение в държавата, в която е извършено престъплението? Ако отговорът е положителен, при какви условия?

Ако престъплението е извършено в друга държава от ЕС, жертвите, чието местоживеене или обичайно местопребиваване е в Гърция, имат право само да подадат молба до Гръцкия орган за помощ (Archí Syndromís), за да получат приемливо и подходящо обезщетение от органа за обезщетение на съответната държава — членка на ЕС, в съответствие със специфичните условия, предвидени в правото на въпросната държава.

Трябва ли първо да съм съобщил за престъплението в полицията, за да мога да претендирам за обезщетение?

Да, на прокурора или на полицията, в срок от три месеца, защото в противен случай може да не е възможно да бъде открит извършителят. Ако форсмажорни обстоятелства са ви попречили да съобщите за извършено спрямо вас престъпление, тримесечният срок започва да тече след отпадането на тези обстоятелства.

Необходимо ли е да се изчакат резултатите от евентуално полицейско разследване или наказателно производство, преди да мога да подам иска за обезщетение?

Да, защото искът ви за обезщетение може да бъде упражнен

а) ако извършителят не разполага с необходимите средства да ви обезщети, след постановяването на окончателна осъдителна присъда;

б) ако самоличността на извършителя не може да бъде установена, след като преписката по делото бъде архивирана в регистъра на неизвестните извършители;

в) ако извършителят не подлежи на наказателно преследване или наказанието не може да бъде изпълнено, след като преписката по делото бъде архивирана с акт на компетентния прокурор, с определение за прекратяване на наказателното производство, с окончателна оправдателна присъда или с окончателно прекратяване на делото по друг начин.

Трябва ли първо да потърся обезщетение от извършителя на престъплението, ако той е бил установен?

Да, защото в случите, посочени в точки а) и в) по-горе (т.е. когато извършителят не разполага с необходимите средства да ви обезщети или когато извършителя не подлежи на наказателно преследване или наказанието не може да бъде изпълнено), жертвата може да подаде молба за обезщетение само ако не може да удовлетвори по никакъв друг начин иска си за обезщетение срещу извършителя, което е констатирано с окончателно съдебно решение.

Ако извършителят не е бил установен или осъден, имам ли все пак право да поискам обезщетение? Ако да, какви доказателства трябва да представя в подкрепа на моя иск?

Да, ако самоличността на извършителя не може да бъде установена, можете да поискате обезщетение от Гръцкия орган за обезщетение, след като преписката по делото бъде архивирана в регистъра на неизвестните извършители.

Има ли срок, в рамките на който трябва да поискам обезщетение?

Искът за обезщетение трябва да бъде предявен до Гръцкия орган за обезщетение от правоимащото лице или от негов представител в едногодишен преклузивен срок от датата да възникване на вземането.

Кои загуби и разходи се обхващат от обезщетението?

а) за жертвата на престъплението:

Материални (различни от морални) щети:

 • медицински разходи за понесената телесна повреда (медицинско лечение — извънболнично и болнично лечение, рехабилитация),
 • загуба на доходи по време на медицинското лечение и след него (включително пропуснатите доходи и загубата или намаляването на способността за самоиздръжка и др.),
Психически (морални) щети:
 • психическа и психологическа подкрепа,
 • промяна на обстановката и местоживеенето (преместване и закупуване на потребителски стоки от първа необходимост),

б) За правоимащите лица или роднините на жертвата:

Материални (различни от морални) щети:

 • разходи за погребение,
 • медицински разходи (напр. лечение на членове на семейството, извънболнично и болнично лечение, рехабилитация),
 • загуба на издръжка или на професионални перспективи.

Как се изплаща обезщетението — чрез еднократно плащане или на месечни вноски?

Чрез еднократно плащане.

По какъв начин моето собствено поведение във връзка с престъплението, съдебното ми досие или липсата на сътрудничество по време на производството за обезщетение могат да окажат влияние върху шансовете ми да получа обезщетение и/или върху сумата, която бих получил?

При определяне на размера на обезщетението ще бъде взето предвид всяко извършено от вас съпричиняване.

Освен това, ако в хода на наказателното производство не сте сътрудничили на органите, като неоправдано сте отказали да им съдействате, особено ако сте отказали да свидетелствате или сте укрили или поради небрежност не сте представили съществени доказателства, и по този начин сте затруднили установяването на самоличността на извършителя, вие губите правото си на обезщетение.

По какъв начин финансовото ми положение би могло да повлияе върху шансовете ми да получа обезщетение и/или върху получената сума?

Финансовото ви положение не влияе върху правото ви на обезщетение, нито върху неговия размер.

Има ли други критерии, които биха могли да повлияят върху шансовете ми да получа обезщетение и/или върху сумата?

Нямате право на обезщетение в следните случаи:

а) ако деянието е извършено между членове на престъпна организация, банда или терористична група;

б) ако умишлено не сте съобщили в срок от три месеца за извършено срещу вас престъпление, с което сте затруднили установяването на самоличността на извършителя (ако обаче форсмажорни обстоятелства са ви попречили да съобщите за извършено срещу вас престъпление, тримесечният срок започва да тече след отпадането на тези обстоятелства);

в) ако в хода на наказателното производство неоправдано сте отказали да съдействате на органите, особено ако сте отказали да свидетелствате или сте укрили или поради небрежност не сте представили съществени доказателства, и по този начин сте затруднили установяването на извършителя; и

г) във всеки друг случай, в който с оглед на обстоятелствата по делото вашият иск за обезщетение представлява злоупотреба с права.

При определянето на размера на обезщетението ще бъде взето предвид всяко извършено от вас съпричиняване, всички разходи, направени от гръцката държава във връзка с вашето лечение, и всякакви други суми, които сте получили от извършителя, от социалната сигурност или от всеки друг източник.

Как ще бъде изчислено обезщетението?

Размерът на обезщетението ще бъде определен в съответствие с гръцкото право, при спазване на всички специални разпоредби.

Съществува ли минимален или максимален размер на обезщетението, което се отпуска?

Няма.

Очаква ли се от мен да посоча сумата на обезщетението в исковия формуляр? Ако е така, ще получа ли някакви указания за това как да я изчисля или относно други аспекти?

Да, формулярът на молбата съдържа специално поле, което трябва да се попълни.

Ако получа обезщетение за нанесените вреди от други източници (като например от работодателя ми или частна застрахователна схема), получената сума приспада ли се от обезщетението, платено от институцията/органа?

Да, във формуляра на молбата трябва да посочите размера на обезщетението, което претендирате, и всяко друго обезщетение, което сте получили, за да бъдат взети предвид всички разходи, направени от гръцката държава във връзка с вашето лечение и всякакви други суми, които сте получили от извършителя, от социалната сигурност или от всеки друг източник.

От вас ще бъде поискано да разясните положението, произтичащо от претърпяната вреда. Това означава, че от вас ще бъде поискано да обявите и да представите всички доказателства за медицински разходи, болнични разходи или разходи за погребение, както и всяка загуба или намаляване на доходите ви, всяко увеличение на разходите ви или всяка настъпила невъзможност за упражняване на професионална дейност вследствие на вредите, причинени от престъплението против личността.

Мога ли да получа аванс от обезщетението? Ако отговорът е положителен, при какви условия?

Няма.

Мога ли да получа допълващо или допълнително обезщетение (например след промяна в обстоятелствата или влошаване на здравето и т.н.) след основното решение?

Гръцкият орган за обезщетение не предвижда изрично допълващо или допълнително обезщетение. Въпреки това, в гръцкото право се предвижда такава възможност в случай на промяна в обстоятелствата или влошаване на здравословното състояние на жертвата.

Какви съпътстващи документи трябва да приложа към иска си?

В зависимост от случая са необходими следните съпътстващи документи:

 • лична карта, паспорт или удостоверение за семейно положение,
 • разрешение за пребиваване или потвърждение за получаването на молба за подновяване на разрешението за пребиваване,
 • подходящо доказателство за плащането на разходи за погребение и медицински разходи,
 • акт за смърт на жертвата или медицински свидетелства, удостоверяващи вида на вредата, продължителността на неработоспособността, характера на всички последици за здравословното състояние и трайната инвалидност, както и нейната степен,
 • доходите през годината преди подаването на молбата и през годината преди вредоносното събитие (данъчна оценка от компетентния данъчен орган или декларация за доходите, подадена от вас или вашия партньор на семейни начала, регистриран партньор или всяко друго лице, което живее постоянно с вас),
 • удостоверение за подаване на жалба — протокол за съответните констатации,
 • копие от съответните неотменими или окончателни съдебни решения или определения или удостоверения, че делото е приключено,
 • удостоверение за получаване (или не) на свързани суми от други източници (осигурителна институция на работодателя, частно застрахователно дружество),
 • всеки друг документ, който е от значение или представлява доказателство за загуба или намаляване на доходите ви, увеличаване на разходите ви или настъпила невъзможност за упражняване на професионална дейност.

Има ли административни или други такси, които се заплащат за получаване и обработване на исковата молба?

Да, 50 EUR, преди случаят да бъде разгледан от Органа за обезщетение. В противен случай молбата ще бъде отхвърлена.

Кой орган взема решение по исковете за обезщетение (при национални случаи)?

Гръцкият орган за обезщетение.

Къде мога да изпратя иска (при национални случаи)?

На Гръцкия орган за помощ или директно до секретариата на Гръцкия орган за обезщетение.

Необходимо ли е да присъствам по време на процедурата и/или когато се взема решение по иска ми?

Не е задължително. Ако бъде сметнато за необходимо, ще бъдете призован.

Ако вашето местоживеене или обичайно местопребиваване е на територията на друга държава членка, Гръцкият орган за обезщетение ще поиска от съответния орган за помощ да ви разпита в съответствие с правото на тази държава и да изпрати протокол. Той може също така, в сътрудничество със съответния орган за помощ, сам да проведе изслушването, в съответствие с гръцкото право, по телефона или чрез видеоконферентна връзка. В този случай Гръцкият орган за обезщетение не може да задължи молителя да се яви пред него.

Колко време (приблизително) отнема вземането на решение от органа по иск за обезщетение?

Гръцкият орган за обезщетение трябва да определи дата за разглеждане на случая в срок от три месеца от датата на постъпване на молбата и трябва да вземе окончателно решение в срок от три месеца от датата на разглеждане на молбата.

Ако не съм доволен от решението на органа, как мога да го обжалвам?

Молителят и гръцката държава могат да подадат жалба срещу решението на Гръцкия орган за обезщетение пред Първоинстанционния административен съд (Dioikitikó Protodikeío). Срокът за това е четири месеца.

Къде мога да получа необходимите формуляри и допълнителна информация относно начина, по който да изготвя иска?

Връзката отваря нов прозорецhttps://www.ministryofjustice.gr/wp-content/uploads/2019/08/%CE%A0%CE%91%CE%A1%CE%91%CE%A1%CE%A4%CE%97%CE%9C%CE%91.pdf

Има ли специална гореща телефонна линия или уебсайт, които мога да използвам?

Няма специална гореща телефонна линия за лица, претендиращи за обезщетение Връзката отваря нов прозорецhttp://www.ministryofjustice.gr/

Мога ли да получа правна помощ (помощ от адвокат) при подготвянето на иска?

При трансгранични спорове, правна помощ се предоставя по граждански (или търговски) дела, ако живеете или имате обичайно местопребиваване в друга държава — членка на ЕС. Правната помощ може да бъде и под формата на назначаване на адвокат, който да ви предостави правни съвети с оглед на уреждането на спора, преди той да бъде отнесен до съда. Лица, които пребивават или имат обичайно местопребиваване в Гърция, но търсят правна помощ във връзка със съдебен процес или процесуални действия в друга държава — членка на ЕС, също имат право да ползват услугите на адвокат, до получаването на молбата за предоставяне на правна помощ от компетентния орган на чуждата държава членка.

Има ли организации за подкрепа на жертвите, които могат да ми помогнат в процеса на искане на обезщетение?

Връзката отваря нов прозорецИзследователски център за равенство между половете (KEThI)

Връзката отваря нов прозорецНационален център за социална солидарност (EKKA)

Генерален секретариат за равенство между половете (Genikí Grammateía Isótitas ton Fýlon):

Връзката отваря нов прозорецГръцки съвет за бежанците (Ellinikó Symvoúlio gia tous Prósfyges)

Връзката отваря нов прозорецАмнести интернешънъл — Гръцка секция

Връзката отваря нов прозорецГръцка полиция — Киберпрестъпления

Последна актуализация: 23/12/2020

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.

Ако искът ми следва да се разглежда в тази държава - Испания

За кой вид престъпления мога да получа обезщетение?

В испанското право производството, при което обичайно може да се претендира за обезщетение за претърпени вреди, е наказателното производство, в рамките на което гражданската отговорност се анализира заедно с наказателната отговорност. Поради тази причина следственият съд (Juzgado de Instrucción) предлага на пострадалото лице да предяви граждански иск, като то може да посочи дали желае да предяви иск по време на наказателното производство или да запази своето право да претендира за обезщетение за претърпените вреди в рамките на гражданско производство.

Ако увреденото лицето заяви, че предпочита да направи това в рамките на наказателното производство, прокурорът може да предяви граждански иск от името на пострадалата страна (това се прави и ако не бъде посочено предпочитание) или пострадалият може да се яви лично (чрез адвокат и чрез прокурора).

Ако увреденото лице предпочете да предяви иск за обезщетение извън рамките на наказателното производство, той трябва да започне гражданско производство съгласно правилата за този вид производства.

В трансгранични ситуации, например ако жертвата живее в една държава членка, а престъплението е извършено в друга, пред гледащия делото наказателен съд може да се предяви иск за обезщетение срещу извършителя съгласно националното право.

В испанското право са определени специални схеми за обезщетение за престъпления, свързани с насилие, сексуални престъпления и терористични престъпления.

За кой вид увреждане мога да получа обезщетение?

Що се отнася до извършени в Испания и довели до смърт, тежки телесни повреди или увреждане на физическото или психическото здраве престъпления, свързани с насилие, и сексуални престъпления, Испания е въвела система за предоставяне на помощ на жертвите на този вид преднамерени (умишлени) и свързани с насилие престъпления. На жертвите на сексуални престъпления също се предоставя помощ дори когато тези престъпления не са извършени насилствено.

Като цяло предвидената в законодателството финансова помощ може да бъде предоставена, ако към момента на извършването на престъплението:

 • жертвата е гражданин на Испания или на друга държава — членка на ЕС;
 • обичайното местопребиваване на жертвата е в Испания, въпреки че тя не е гражданин на Испания или на друга държава — членка на ЕС;
 • жертвата е гражданин на друга държава, която предоставя подобна помощ на испански граждани на своята територия.

В случай на смърт горепосочените изисквания за гражданство или местопребиваване се прилагат към бенефициерите, а не към починалото лице.

В случай на тежки телесни повреди или увреждане на физическото или психическото здраве бенефициери са преките жертви, т.е. които са претърпели вредите или уврежданията.

Право на финансова помощ пораждат увреждания, които засягат физическата неприкосновеност или физическото или психическото здраве и които водят до временна неработоспособност на жертвата за повече от шест месеца или до поне 33 % трайна инвалидност.

Съществуват няколко вида помощ от държавата в случай на терористични престъпления, която е предназначена да обезщети жертвите на тероризъм за вредите, претърпени вследствие на тези видове престъпления. Трябва да е налице пряка връзка между терористичния акт и претърпените вреди.

Допуска се обезщетяване на следните вреди и увреждания:

 • Телесни повреди, както физически, така и психически, както и разходи за медицинско лечение, протези и хирургически интервенции.
 • Тези разходи ще бъдат възстановени на засегнатото лице само ако разходите не са покрити изцяло или отчасти от публичната или частната социална система, в която е включено лицето.
 • Материални щети, причинени на жилищата на физически лица или на търговски и промишлени обекти, седалища на политически партии, синдикални организации и социални организации.
 • Разходите за временно настаняване, докато се извършват ремонтните дейности на жилищата, в които обичайно пребивават физическите лица.
 • Вреди по частни превозни средства, както и по превозни средства, използвани за сухопътен превоз на хора или стоки, с изключение на обществени превозни средства.

С изключение на телесните повреди, обезщетението за горепосочените вреди е вторично спрямо обезщетението, установено за същите обстоятелства от друг публичен орган или произтичащо от застрахователни договори. В тези случаи обезщетението представлява разликата между сумата, изплатена от горепосочените публични администрации или застрахователни агенции, и официалната оценка.

Размерът на обезщетението се определя в зависимост от претърпените вреди (колко тежки са телесните повреди, до какъв вид инвалидност водят, дали са причинили смърт и др.).

Други видове помощ:

 • за обучение: когато в резултат на терористичен акт бъдат нанесени особено тежки телесни повреди на учащ, на неговите родители или настойници, или когато тези увреждания не позволяват на лицето да упражнява своята професия;
 • незабавна психологическа и психо-педагогическа подкрепа както за жертвите, така и за техните роднини;
 • извънредна и изключителна помощ за облекчаване на ситуации на лични или семейни нужди на жертви, които не са обхванати от обичайната помощ или са обхванати по крайно недостатъчен начин от нея.

Мога ли да получа обезщетение, ако съм роднина или лице на издръжка на лице, което е починало в резултат от престъпление? Кои роднини или лица на издръжка на жертвата могат да получат обезщетение?

В случай на престъпления, свързани с насилие и сексуални престъпления, довели пряко до смъртта на жертвата, непреките жертви могат да бъдат бенефициери, ако към момента на извършването на престъплението жертвата е гражданин на Испания или на друга държава — членка на ЕС, или ако това не е така — ако жертвата е пребивавала в Испания или е гражданин на друга държава, която предоставя подобна помощ на испански граждани на своята територия.

Бенефициери в качеството си на непреки жертви са следните:

 • Съпругът/ата на починалия, ако не са били законно разделени, или лицето, което е живеело постоянно с починалия във връзка, подобна на брак, в продължение на поне две години преди смъртта, освен ако двамата са имали деца, като в този случай е достатъчно да е налице просто съжителство.
 • Не може да бъде бенефициер лице, осъдено за умишлено убийство от която и да е категория, ако починалото лице е било негов/а съпруг/а или лице, с което първото лице е живеело в подобна стабилна връзка.
 • Детето на починало лице, което е живеело с него и е било на негова издръжка, при условие че децата, които не са навършили пълнолетие, или възрастните с увреждания са финансово зависими.
 • Родителят на починало лице, който е зависел финансово от него, при условие че няма друго лице в изброените по-горе ситуации.
 • Родителите на лица, ненавършили пълнолетие, чиято смърт е пряко следствие от престъпление, също се считат за непреки жертви за целите на финансовата помощ, предвидена съгласно испанското право.

В случай на смърт на лице, ненавършило пълнолетие, или на лице с увреждания, която е настъпила като пряко следствие от престъпление, родителите или настойниците/попечителите на ненавършилото пълнолетие лице или на лицето с увреждания ще имат право само на помощ, представляваща обезщетение за действително платените от тях разходи по погребение, до установения в закона максимален размер.

В случай на сексуални престъпления, които причиняват увреждане на психическото здраве на жертвата, размерът на помощта покрива разходите за свободно избраното от жертвата терапевтично лечение, като максималната сума се определя в закона.

В случай че терористични престъпления са довели до смъртта на пряката жертва, бенефициери на помощта могат да бъдат следните лица:

 • съпругът/ата на починалото лице;
 • партньор без сключен брак, с когото починалото лице е живяло в продължение на поне две години;
 • партньор без сключен брак, с когото починалото лице е имало деца;
 • родителите на починалото лице, ако зависят финансово от него; ако няма родители, редът е следният: внуци, братя и сестри и баби и дядовци на починалото лице, които зависят финансово от него;
 • ако няма нито едно от горепосочените лица — деца, а ако няма такива — родители, които не зависят финансово от починалото лице.

Мога ли да получа обезщетение, ако съм роднина или лице на издръжка на жертва, която е преживяла престъплението? Кои роднини или лица на издръжка на жертвата могат да получат обезщетение в такъв случай?

В случай на престъпления, свързани с насилие, или сексуални престъпления, които причиняват тежки телесни повреди или сериозно увреждане на физическото или психическото здраве на жертвата, на обезщетение имат право само преките жертви, т.е. претърпелите вредите или уврежданията. Непреки жертви могат да получат помощ само в случай на смърт на пряка жертва, в определените в закона случаи и при условие че са изпълнение определените в закона изисквания.

В случай на терористични престъпления се считат, че следните лица имат право на регламентираните в закона права и престации:

 • починалото лице или лицата, претърпели физическо и/или психическо увреждане в резултат на терористичния акт;
 • лицата, претърпели материални щети, ако не се считат за жертви на терористичен акт или ако се счита, че имат право на помощ, престации или обезщетение поради друга причина;
 • лицата, на които в случай на смърт на жертвата и при определените в закона условия и ред на предпочитание може да се полага помощ или които могат да имат права поради родство (членове на семейството), съжителство или отношение на зависимост с починалото лице ;
 • лицата, които докажат, че са били обект на преки и нееднократни заплахи или принуда от терористична организация;
 • ранените лица, които са получили увреждания, водещи до инвалидност от различна степен, до втора степен на кръвно родство;
 • лицата, които са били обект на терористични атаки, но са останали невредими, имат право на медали и почести, но не и на финансово обезщетение.

Мога ли да получа обезщетение, ако не съм гражданин на държава от ЕС?

В случай на престъпления, свързани с насилие, или сексуални престъпления:

Да, ако държавата, на която е гражданин жертвата, предоставя подобна помощ на испански граждани на своята територия. Тази практика на взаимно признаване, при която се прави позоваване на приложимото законодателство в държавата, на която е гражданин жертвата, трябва да бъде посочена и подкрепена с доказателства в един от документите, които трябва да придружават например молбата за окончателна помощ за временна неработоспособност или за увреждания, които водят до инвалидност. Испанската администрация ще провери съдържанието и валидността на посоченото чуждестранно законодателство и ще прецени дали то може да бъде приложено в конкретния случай.

В случай на терористични престъпления, за да бъдат приложими схемата за помощ, престациите и обезщетението, предвидени в испанското законодателство, терористичните актове трябва да са извършени на испанска територия или на място под испанска юрисдикция след 1 януари 1960 г.

Жертви на терористичен акт, извършен на испанска територия или на място под испанска юрисдикция след 1 януари 1960 г., имат право на достъп до предвидената в закона помощ независимо от гражданството им.

Схемата за помощ, предвидена в испанското законодателство, се прилага и в следните случаи:

Испански граждани, които в чужбина стават жертва на групи, които обичайно действат в Испания, или на терористични актове срещу испанската държава или испанските интереси;

Испански граждани, които са жертви на терористични актове, извършени извън националната територия, които не са включени в горния параграф;

Участници в операции за мир и сигурност, представляващи част от испански контингенти в чужбина, които са обект на терористична атака.

Мога ли да искам обезщетение от тази държава, ако живея тук или съм от тук (това е моята държава на пребиваване или гражданство) дори ако престъплението е извършено в друга държава от ЕС? Мога ли да направя това, вместо да поискам обезщетение в държавата, в която е извършено престъплението? Ако отговорът е положителен, при какви условия?

В случай на престъпления, свързани с насилие, и сексуални престъпления разпоредбите на испанското законодателство се прилагат към временните и окончателните процедури за обработка и предоставяне на предвидената в закона помощ на преки и непреки жертви на престъпления, ако престъплението е извършено в Испания и заявителят на помощта обичайно пребивава в друга държава — членка на ЕС.

В такъв случай, ако молбата за предвидената в испанското законодателство помощ от държавата се подава чрез органите за помощ в държавата, в която обичайно пребивава заявителят, вземащият решението орган в Испания (т.е. Главна дирекция „Разходи за персонала и държавни пенсии“ (Dirección General de Costes de Personal y Pensiones Publicas) към Министерство на финансите и публичната администрация (Ministerio de Hacienda y Función Pública) трябва да уведоми заявителя и органа за помощ относно:

 • получаването на искането за помощ от държавата, разследващия случая орган, крайния срок за постановяване на решение по случая и по възможност очакваната дата, на която ще бъде взето решението;
 • решението за приключване на случая.

В допълнение към това, в качеството си на вземащия решенията орган, Главна дирекция „Разходи за персонала и държавни пенсии“ може да си сътрудничи с органа за помощ на държавата, в която обичайно пребивава заявителят, за да проведе изслушване на заявителя или на друго лице, ако счита това за необходимо.

За тази цел тя може да поиска от органа за помощ да предостави всичко необходимо на разследващия орган, за да проведе директно изслушването на подлежащото на изслушване лице, ако то се съгласи, по-специално чрез телефонна или видеоконферентна връзка.

Трябва ли първо да съм съобщил за престъплението в полицията, за да мога да претендирам за обезщетение?

Да, в случай на престъпления, свързани с насилие, и сексуални престъпления, макар че има вероятност наказателното производство да бъде образувано от компетентния орган по собствена инициатива, без да е необходимо да се сигнализира на полицията.

Като общо правило предоставянето на помощта е обвързано с постановяването на решение, с което се приключва наказателното производство и срещу което не съществуват други средства за правна защита. Докато се провежда наказателното производство, в законодателството се предвижда предоставянето на временна помощ за преодоляване на затрудненото финансово положение на жертвите на престъпление или зависещите от тях лица. Може да се кандидатства за временна помощ, след като жертвата съобщи за случилото се на компетентните органи или при образуването на наказателно производство от компетентните органи, без да е необходимо сигнализиране.

Необходимо ли е да се изчакат резултатите от евентуално полицейско разследване или наказателно производство, преди да мога да подам иска за обезщетение?

За предявяването на иск за финансова помощ в случай на тежки и сексуални престъпления трябва да приложите към иска копие от решението, с което се приключва наказателното производство и срещу което не съществуват други средства за правна защита, било то съдебно решение, задочно съдебно решение, решение за приключване на делото поради смъртта на обвиняемия или решение делото да не се разглежда.

В случай на терористични престъпления предоставянето на помощта и престациите, предвидени в испанското законодателство, е обвързано с изискването жертвата да е получила право на обезщетение на основание гражданска отговорност за действията и техните последици, които могат да бъдат обезщетени по силата на съдебно решение, срещу което не съществуват други средства за правна защита, или — ако не е постановено такова решение — да е проведено съответното съдебно разследване или да е образувано наказателно производство във връзка с престъпленията.

Трябва ли първо да потърся обезщетение от извършителя на престъплението, ако той е бил установен?

За предявяването на иск за финансова помощ в случай на тежки и сексуални престъпления трябва да приложите към иска копие от решението, с което се приключва наказателното производство и срещу което не съществуват други средства за правна защита, било то съдебно решение, задочно съдебно решение, решение за приключване на делото поради смъртта на извършителя или решение делото да не се разглежда.

Това изискване означава, че ако възнамерявате да поискате финансова помощ, трябва да започнете съдебно производство срещу лицето, за което се предполага, че е отговорно за престъплението.

В случай на терористични престъпления предоставянето на помощта и престациите, предвидени в испанското законодателство, е обвързано с изискването жертвата да е получила право на обезщетение на основание гражданска отговорност за събитията и техните последици, които могат да бъдат обезщетени по силата на съдебно решение, срещу което не съществуват други средства за правна защита, или — ако не е постановено такова решение — да е проведено съответното съдебно разследване или да е образувано наказателно производство във връзка с престъпленията.

В съответствие с това е необходимо да е образувано наказателно производство или поне да е проведено съответното съдебно разследване, за да може да се кандидатства за помощта и престациите, предвидени в закона.

Ако извършителят не е бил установен или осъден, имам ли все пак право да поискам обезщетение? Ако да, какви доказателства трябва да представя в подкрепа на моя иск?

Ако в случай на тежки и сексуални престъпления не е установена самоличността на извършителя, не може да се кандидатства за обезщетение, тъй като едно от изискванията е да се представи копие от решението срещу предполагаемия извършител, с което се приключва наказателното производство и срещу което не съществуват други средства за правна защита. Ако наказателното производство все още не е приключило, т.е. все още не е постановено решение, с което се приключва наказателното производство и срещу което не съществуват други средства за правна защита, може да се кандидатства за временна помощ, при условие че бъдат представени доказателства за затруднено финансово положение на жертвата или на зависещите от нея лица.

Ако предполагаемият извършител не се яви в съда, в молбата за помощ трябва да бъде включено съответното задочно съдебно решение.

Един от документите, които трябва да бъдат подадени заедно със молбите за временна помощ, е доклад от прокуратурата, в който се посочва, че съществуват prima facie доказателства да се смята, че смъртта, вредите или уврежданията са причинени от насилствено и преднамерено (умишлено) действие.

В случай на терористични престъпления може да се кандидатства за помощта и престациите, предвидени в испанското законодателство, ако са проведени съответните съдебни разследвания или ако е образувано наказателното производство във връзка с престъпленията.

Има ли срок, в рамките на който трябва да поискам обезщетение?

В случай на тежки и сексуални престъпления крайният срок за кандидатстване за помощ обикновено е една година от извършването на престъплението.

В случай на терористични престъпления крайният срок за подаване на молби за обезщетение за телесни повреди или материални щети обикновено е една година от настъпването на вредите.

Кои загуби и разходи се обхващат от обезщетението?

а) за жертвата на престъплението:

— Материални щети:

В случай на тежки и сексуални престъпления се предоставя помощ при смърт, тежки телесни повреди или сериозно увреждане на физическото или психическото здраве.

За сериозни увреждания се считат увреждания, които засягат физическата неприкосновеност или физическото или психическото здраве и които водят до временна или трайна неработоспособност на пострадалото лице.

Телесните повреди или увреждането на физическото или психическото здраве трябва да бъдат достатъчно сериозни, за да бъде обявена трайна неработоспособност или временна неработоспособност за повече от шест месеца в съответствие с испанското социалноосигурително законодателство. Трайната неработоспособност трябва да бъде поне 33 %.

В случай на терористични престъпления обикновената помощ обхваща следните случаи:

 • Смърт: разходите по транспортирането, погребението и/или кремацията на лица, убити в резултат на терористична атака, които не са покрити от застрахователна полица, се изплащат от държавата на бенефициерите до определения в закона максимален размер.

Освен това в приложимите случаи бенефициерите имат право на:

 • извънредно плащане на сума, посочена в съдебно решение, срещу което не съществуват други средства за правна защита, на основание гражданска отговорност за физически или психически увреждания в резултат на случилото се;
 • плащане за материални щети;
 • помощ за медицинско лечение и допълнителни здравни и психо-социални грижи;
 • образователна помощ;
 • помощ във връзка с настаняване;
 • извънредна помощ за ситуации на нужда;
 • ордени, връчени от Кралския орден за гражданско признание на жертвите на тероризъм (Real Orden de Reconocimiento Civil a las Víctimas del Terrorismo).
 • Телесни повреди:

Лица, които са претърпели телесни повреди, имат право на обезщетение за разходите за медицинско лечение, протези и хирургически интервенции в резултат на терористичния акт, ако бъде доказано, че са необходими, и ако не са покрити от публична или частна социална система, по която са осигурени тези лица.

Прави се разграничение между следните ситуации:

 • тежки увреждания;
 • трайна неработоспособност за упражняване на каквато и да е професия;
 • трайна неработоспособност за упражняване на обичайната професия;
 • частична трайна неработоспособност: за тези ситуации е определено фиксирано финансово обезщетение.

Освен това в приложимите случаи бенефициерите имат право на:

 • извънредно плащане на сума, посочена в съдебно решение, срещу което не съществуват други средства за правна защита, на основание гражданска отговорност за физически или психически увреждания в резултат на случилото се;
 • плащане за материални щети;
 • помощ за медицинско лечение и допълнителни здравни и психо-социални грижи; образователна помощ;
 • помощ във връзка с настаняване;
 • извънредна помощ за ситуации на нужда;
 • ордени, връчени от Кралския орден за гражданско признание на жертвите на тероризъм (Real Orden de Reconocimiento Civil a las Víctimas del Terrorismo).
 • Трайни увреждания, които не водят до инвалидност: в този случай покритието е различно в зависимост от оценката на вредите, извършена в съответствие с установената система за жертви на пътно-транспортни произшествия, при която се използва скалата, произтичаща от прилагането на социалноосигурителното законодателство по отношение на размера на обезщетението за трайни увреждания, осакатяване и деформация и увреждания, които не водят до инвалидност, причинени от трудова злополука или професионално заболяване.

Що се отнася до оценката на обезщетението за усложнения, включително увреждане на физическите и интелектуалните способности, на сетивата и органите и козметични проблеми, които възникват в резултат на увреждане и се запазват след приключване на лечението, установената система за жертвите на пътно-транспортни произшествия включва разходи за бъдещи здравни грижи, протези, рехабилитация у дома и в клиники, както и понесени разходи поради загубата, наред с другото, на лична независимост.

Системата включва и временна неработоспособност, докато жертвата получава здравни грижи и не е в състояние да изпълнява професионалните или обичайните си дейности.

По подобен начин жертвите на тероризъм, засегнати от трайни увреждания, които не водят до инвалидност, по целесъобразност имат право на:

 • извънредно плащане на сума, посочена в съдебно решение, срещу което не съществуват други средства за правна защита, на основание гражданска отговорност за физически или психически увреждания в резултат на случилото се;
 • плащане за материални щети;
 • помощ за медицинско лечение и допълнителни здравни и психо-социални грижи;
 • освобождаване от академични такси;
 • помощ във връзка с настаняване;
 • извънредна помощ за ситуации на нужда;
 • ордени, връчени от Кралския орден за гражданско признание на жертвите на тероризъм (Real Orden de Reconocimiento Civil a las Víctimas del Terrorismo).
 • Временна неработоспособност: за целите на тези случаи под жертва се разбира лице, което е временно нетрудоспособно, докато получава здравни грижи и не е в състояние да изпълнява професионалните или обичайните си дейности.

Освен това в приложимите случаи жертвите също така имат право на допълнителна помощ, която се предоставя на лицата, засегнати от трайна инвалидност или трайни увреждания, които не водят до инвалидност, с изключение на образователна помощ.

 • Отвличане: обезщетението в този случай включва фиксирано финансово обезщетение и обезщетение за телесните повреди в резултат на отвличането.

По подобен начин бенефициерите могат да бъдат обезщетени за телесни повреди в резултат на отвличането, заедно с други видове помощ, например:

 • извънредно плащане на сума, посочена в съдебно решение, срещу което не съществуват други средства за правна защита, на основание гражданска отговорност за физически или психически увреждания в резултат на случилото се;
 • плащане за материални щети;
 • помощ за медицинско лечение и допълнителни здравни и психо-социални грижи;
 • помощ във връзка с настаняване;
 • извънредна помощ за ситуации на нужда;
 • ордени, връчени от Кралския орден за гражданско признание на жертвите на тероризъм (Real Orden de Reconocimiento Civil a las Víctimas del Terrorismo).
 • Материални щети: тази помощ е второстепенна спрямо други помощи, предоставени от публичните органи или произтичащи от застрахователни договори, и се намалява с размера на получените от тези източници суми.

Не могат да се изплащат обезщетения за вреди, причинени на обществени активи.

Бенефициерите имат право на:

Обезщетение за вреди по жилища:

 • Що се отнася до обичайното местопребиваване на физически лица, като под обичайно местопребиваване принципно се разбира сградата, в която пребивава лице или домакинство в продължение на поне шест месеца годишно, може да се изплати обезщетение за вреди по постройката, оборудването и мебелите, което е необходимо за възстановяване на предишните условия на обитаемост, с изключение на определени елементи.
 • Що се отнася до местопребиваване, различно от обичайното, обезщетението покрива 50 % от вредите до максималния размер за жилищно настаняване, посочен в приложимото законодателство.

Временно настаняване:

 • Ако поради терористична атака, в резултат на която трябва да се извърши ремонт, засегнатите лица трябва временно да напуснат своите домове, Министерството на вътрешните работи може да допринесе за покриването на разходите за временно настаняване.

Обезщетение за вреди по търговски или промишлени обекти:

 • Обезщетението включва стойността на необходимия ремонт за възобновяване на дейността в тези обекти, включително повредени мебели и оборудване, до максималния размер на обезщетението, определен в приложимото законодателство.

Обезщетение за вреди по превозни средства:

 • Могат да бъдат изплатени обезщетения за вреди по частни превозни средства, както и по превозни средства, използвани за сухопътен превоз на хора или стоки.
 • От основно значение е при настъпването на инцидента да е валидна задължителната застрахователна полица за превозното средство, ако се изисква такава полица по силата на специфично законодателство.
 • Обезщетението ще включва необходимите разходи за ремонт и освен това може да се предостави помощ, ако превозното средство бъде унищожено.
 • Образователна помощ: помощ за обучение се предоставя, ако в резултат на терористичен акт бъдат нанесени вреди на учащия, на съпруга/та, който/която остава вдовец/вдовица, на несемейния партньор или на родителите, братята и сестрите или настойниците на починалото лице, в резултат на което те не могат да упражняват своята професия, като изискванията са определени в приложимото законодателство.

Отговорността за обезщетяването на жертвите на терористични атаки се поема от държавата, която в извънредни случаи ще изплати съответното обезщетение на основание гражданска отговорност за смърт или за физическо или психическо увреждане, като се обхващат следните случаи: смърт, тежки увреждания, трайна неработоспособност за упражняване на каквато и да е професия, трайна неработоспособност за упражняване на обичайната професия, частична трайна неработоспособност, трайни увреждания, които не водят до инвалидност, и отвличане.

— Психически щети

В случай на тежки и сексуални престъпления, ако престъплението е причинило увреждане на психическото здраве на жертвата (психическо увреждане), размерът на помощта ще покрие разходите за свободно избраното от жертвата терапевтично лечение, до максималния размер, определен в испанското законодателство.

Що се отнася до психическо увреждане в случай на терористични престъпления, жертвите на терористични атаки незабавно ще получат необходимата безплатна психологическа и психиатрична помощ, от която се нуждаят, при условие че е преценено от специалист, че това е необходимо за възможно най-бързото им и ефективно възстановяване.

Помощта обхваща преки жертви, както и застрашени лица и техните семейства или хората, с които съжителстват.

б) Права на лица или роднини на жертви

— Материални щети:

В случай на тежки и сексуални престъпления родителите на малолетно лице, което умира в резултат на престъпление, се считат за бенефициери в качеството си на непреки жертви.

В тези случаи помощта е ограничена до обезщетение за разходите по погребение, които родителите или настойниците на починалото дете действително са платили, в рамките на определения в испанското законодателство максимален размер.

Счита се, че разходите по поклонението, транспортирането, погребението или кремацията представляват допустими за обезщетение разходи по погребение.

В случай на терористични престъпления държавата ще поеме разходите по транспортирането, погребението и/или кремацията на лица, които са убити в резултат на терористична атака и които не са покрити от застрахователна полица, до определения в приложимото законодателство максимален размер.

— Психически щети:

 • болката и страданието на роднини или правоимащи лица/обезщетение за преживели лица, ако жертвата е починала

В случай на терористични престъпления предвидената помощ за осигуряване на психологическа и психиатрична подкрепа за преките жертви на терористични актове също така обхваща членовете на техните семейства и лицата, с които съжителстват, които могат да страдат от проявяващи се впоследствие психологически последици в резултат на терористичните актове: те имат право на финансиране на разходите за психологически грижи по предписание на медицински специалист до определения за индивидуалното лечение максимален размер.

Как се изплаща обезщетението — чрез еднократно плащане или на месечни вноски?

В случай на тежки и сексуални престъпления като цяло размерът на помощта никога не може да надхвърли обезщетението, посочено в съдебното решение.

Размерът на помощта се определя, като се прилага набор от правила, при условие че не се надхвърля посочената в съдебното решение сума:

 • в случай на временна неработоспособност, след изтичането на първите шест месеца ще се изплаща сума, отговаряща на двойния дневен размер на настоящия публичен индекс на доходите с многостранно действие (Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM), докато засегнатото лице продължава да бъде нетрудоспособно, като през този период се извършват съответните месечни плащания.

IPREM е индекс, чиято стойност се установява ежегодно и който се използва за определяне на размера на определени престации или прага за допустимост за определени помощи, права или публични услуги.

 • В случай на увреждания, които водят до инвалидност, максималната сума за получаване е обвързана с месечния размер на IPREM в сила към датата, на която вредите или уврежданията са засегнали здравето на лицето, и ще зависи от степента на увреждане:
  • При частична трайна неработоспособност: 40 месечни вноски.
  • При трайна неработоспособност за упражняване на обичайната професия: 60 месечни вноски.
  • При трайна неработоспособност за упражняване на каквато и да е професия: 90 месечни вноски.
  • При тежко увреждане: 130 месечни вноски.
 • В случай на смърт максималната помощ, която ще бъде получена, е 120 месечни вноски на размера на IPREM, който е бил в сила към датата на смъртта.

Размерът на помощта за разходи по погребение, която се предоставя на родителите или настойниците на малолетно дете или на пълнолетно лице с увреждания, чиято смърт е причинена пряко от престъпление, ще покрие действително направените разходи, като максималната сума отговаря на пет месечни вноски на размера на IPREM, който е бил в сила към датата на смъртта.

Изплащането на помощта, предоставена за разходи за терапевтично лечение поради сексуални престъпления, които са увредили психическото здраве на жертвите, ще бъде извършено в съответствие със следните критерии:

 • Ако молбата за помощ е подадена преди започване на лечението, може да се договори изплащането на сума под формата на месечни вноски, отговарящи на размера на IPREM. Ако тази сума не е достатъчна за покриване на разходите за лечението, по искане на засегнатото лице допълнителните разходи могат да бъдат покрити от еднократно плащане или от последователни плащания до приключване на лечението или до достигане на максималната определена сума, ако е приложимо.
 • Ако молбата за помощ е подадена след започване на лечението, понесените от засегнатото лице разходи ще бъдат възстановени заедно с бъдещите разходи за тази цел до приключване на лечението или до достигане на максималната определена сума, ако е приложимо.
 • Ако към момента на подаване на молбата бъде демонстрирано, че лечението е приключило, помощта ще бъде изплатена като еднократно плащане, чийто размер отговаря на понесените разходи, до максималната позволена сума. Ако бъде демонстрирано, че лечението трябва да се възобнови и все още не е достигната максималната сума, ще може да се извърши плащане за произтичащите от това нови разходи.

Освен това може да бъде предоставена временна помощ преди постановяването на решението, с което се приключва наказателното производство и срещу което не съществуват други средства за правна защита, при условие че бъде демонстрирано затрудненото финансово положение, в което се намирате Вие като жертва или зависещите от Вас лица. Тази помощ може да бъде предоставена като еднократно плащане или като редовни плащания.

В случай на терористични престъпления:

 • В случай на смърт помощта ще бъде предоставена като еднократно плащане в съответствие с установените в закона суми.

За разходите по транспортирането, погребението и/или кремацията на лица, убити в резултат на терористична атака, които не са покрити от застрахователна полица, се извършва еднократно плащане до определения в закона максимален размер.

 • В случай на телесни повреди: при тежки увреждания, трайна неработоспособност за упражняване на каквато и да е професия, трайна неработоспособност за упражняване на обичайната професия и частична трайна неработоспособност помощта се предоставя като еднократно плащане в съответствие с установената в закона сума.

Що се отнася до обезщетението при трайни увреждания, които не водят до инвалидност, то представлява еднократно плащане или месечни вноски в зависимост от определената скала.

 • За случаи на временна неработоспособност е определена граница за обезщетението от 18 месечни вноски.
 • Що се отнася до отвличането, в допълнение към еднократното плащане като обезщетение за телесните повреди, причинени на жертвата в резултат на отвличането, ще бъде изплатена помощ въз основа на броя на дните, в които лицето е било отвлечено, до максималния размер за частична трайна неработоспособност.
 • В случай на материални щети: тази помощ е второстепенна спрямо други помощи, предоставени от публичните органи или произтичащи от застрахователни договори, и се намалява с размера на получените от тези източници суми.

Не могат да се изплащат обезщетения за вреди, причинени на обществени активи.

Като цяло се извършва еднократно изплащане на сумите, посочени в приложимото законодателство, с изключение на помощта за временно настаняване: тя се предоставя под формата на месечни плащания, като помощта се изчислява на дневна основа, ако настаняването е в хотел, и на месечна основа, ако се наема жилище.

Бенефициерите имат право на:

Обезщетение за вреди по жилища:

 • Що се отнася до обичайното местопребиваване на физически лица, като под обичайно местопребиваване принципно се разбира сградата, в която пребивава лице или домакинство в продължение на поне шест месеца годишно, може да се изплати обезщетение за вреди по постройката, оборудването и мебелите, което е необходимо за възстановяване на предишните условия на обитаемост, с изключение на определени елементи.
 • Що се отнася до местопребиваване, различно от обичайното, обезщетението покрива 50 % от вредите до максималния размер за жилищно настаняване, посочен в приложимото законодателство.

Временно настаняване:

 • Ако поради терористична атака, в резултат на която трябва да се извърши ремонт, засегнатите лица трябва временно да напуснат своите домове, Министерството на вътрешните работи може да допринесе за покриването на разходите за временно настаняване.

Обезщетение за вреди по търговски или промишлени обекти:

 • Обезщетението включва стойността на необходимия ремонт за възобновяване на дейността в тези обекти, включително повредени мебели и оборудване, до максималния размер на обезщетението, определен в приложимото законодателство.

Обезщетение за вреди по превозни средства:

 • Могат да бъдат изплатени обезщетения за вреди по частни превозни средства, както и по превозни средства, използвани за сухопътен превоз на хора или стоки.
 • От основно значение е при настъпването на инцидента да е валидна задължителната застрахователна полица за превозното средство, ако се изисква такава полица по силата на специфично законодателство.
 • Обезщетението ще включва необходимите разходи за ремонт и освен това може да се предостави помощ, ако превозното средство бъде унищожено.
 • Образователна помощ: помощ за обучение се предоставя, ако в резултат на терористичен акт бъдат нанесени вреди на учащия, на съпруга/та, който/която остава вдовец/вдовица, на несемейния партньор или на родителите, братята и сестрите или настойниците на починалото лице, в резултат на което те не могат да упражняват своята професия, като изискванията са определени в приложимото законодателство.

Системата за плащания под формата на вноски се прилага в случай на временна неработоспособност и увреждания, които водят до инвалидност, причинени от терористични атаки, попадащи в обхвата, определен в испанското законодателство.

В случаите, в които поради претърпяното сериозно увреждане е разумно да се приеме, че впоследствие ще бъдат обявени трайна пълна неработоспособност за упражняване на обичайната професия, трайна неработоспособност за упражняване на каквато и да е професия или тежки увреждания на жертвата, плащанията могат да се извършват под формата на вноски до определения в закона максимален размер.

В извънредни случаи държавата ще поеме отговорност за изплащането на съответното обезщетение на основание гражданска отговорност за смърт или за физическо или психическо увреждане, като се обхващат следните случаи: смърт, тежки увреждания, трайна неработоспособност за упражняване на каквато и да е професия, трайна неработоспособност за упражняване на обичайната професия, частична трайна неработоспособност, трайни увреждания, които не водят до инвалидност, и отвличане. Тази извънредна помощ обичайно се предоставя като еднократно плащане, освен в случай на трайни увреждания, които не водят до инвалидност, и отвличане.

По какъв начин моето собствено поведение във връзка с престъплението, съдебното ми досие или липсата на сътрудничество по време на производството за обезщетение могат да окажат влияние върху шансовете ми да получа обезщетение и/или върху сумата, която бих получил?

В случай на тежки и сексуални престъпления може да бъде отказана помощ от държавата или размерът ѝ може да бъде намален, ако предоставянето ѝ в пълен или частичен размер би било несправедливо или в противоречие с обществения ред при следните обстоятелства, посочени в съдебното решение:

 • ако поведението на бенефициера е допринесло пряко или косвено за извършването на престъплението или за влошаване на претърпените увреждания;
 • ако бенефициерът има връзки с извършителя или е член на организация, която се занимава с извършването на престъпления, свързани с насилие.

Ако по отношение на лице, което е починало в резултат на престъплението, важи една от горепосочените причини за отказ на помощ или за нейното ограничаване, бенефициерите могат да получат помощ на основание, че са непреки жертви, ако са в затруднено финансово положение.

По какъв начин финансовото ми положение би могло да повлияе върху шансовете ми да получа обезщетение и/или върху получената сума?

В случай на тежки и сексуални престъпления Вашето финансово положение се взема предвид при определянето на размера на помощта, която ще бъде предоставена, като се прилагат следните тегловни коефициенти:

 • доходи от какъвто и да е вид, получавани на годишна основа от бенефициера или съвместно от всички бенефициери (в случай на помощ след смърт), в съответствие с приложимата скала;
 • доходи от какъвто и да е вид, получавани на годишна основа от жертвата към датата, на която вредите или уврежданията са засегнали здравето му (помощ за увреждания, които водят до инвалидност), в съответствие с приложимата скала.

Вашето финансово положение също така се взема предвид, за да се определи дали в качеството си на жертва се намирате в ситуация на финансова зависимост, при която може да бъде предоставена съответната помощ. Ако сте в затруднено финансово положение, в съответствие с приложимото законодателство може да бъде предоставена временна помощ преди да бъде постановено решение, с което се приключва наказателното производство и срещу което не съществуват други средства за правна защита.

В случай на терористични престъпления, за да се определи дали е налице право за обезщетение при смърт, се взема предвид финансовата зависимост на бенефициера от починалия към момента на смъртта, причинена от терористичния акт, като се използват получаваните от него годишни доходи от какъвто и да е вид.

Има ли други критерии, които биха могли да повлияят върху шансовете ми да получа обезщетение и/или върху сумата?

Не.

Как ще бъде изчислено обезщетението?

В случай на тежки и сексуални престъпления размерът не помощта при никакви положения не може да надхвърли обезщетението, посочено в съдебното решение. Точната сума се определя чрез прилагане на поредица от правила:

 • В случай на временна неработоспособност, след изтичането на първите шест месеца ще се изплаща сума, отговаряща на двойния дневен размер на настоящия публичен индекс на доходите с многостранно действие (Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM), докато засегнатото лице продължава да бъде нетрудоспособно, като през този период се извършват съответните месечни плащания.
 • В случай на увреждания, които водят до инвалидност, максималната сума за получаване е обвързана с месечния размер на IPREM в сила към датата, на която вредите или уврежданията са засегнали здравето на лицето, и ще зависи от степента на увреждане:
  • При частична трайна неработоспособност: 40 месечни вноски.
  • При трайна неработоспособност за упражняване на обичайната професия: 60 месечни вноски.
  • При трайна неработоспособност за упражняване на каквато и да е професия: 90 месечни вноски.
  • При тежко увреждане: 130 месечни вноски.

За да се определи размерът на помощта, която ще бъде получена в тези случаи, към максималния размер на всяка съответна помощ последователно се прилагат следните корекционни коефициенти:

 • доходи от какъвто и да е вид, получавани на годишна основа от жертвата към датата, на която вредите или уврежданията са засегнали здравето му, в съответствие с приложимата скала:
  • доходи под IPREM в сила към тази дата: корекционен коефициент = 1;
  • между 101 % и 200 % от посочения IPREM: корекционен коефициент = 0,90;
  • между 201 % и 350 % от посочения IPREM: корекционен коефициент = 0,80;
  • над 350 % от посочения IPREM: корекционен коефициент = 0,70.
 • броят на лицата, които зависят финансово от жертвата към датата на настъпване на увреждането, в съответствие с критериите, определени в приложимото законодателство, ако живеят с жертвата и за негова сметка и при условие че не получават доходи от какъвто и да е вид в размер, който на годишна база надхвърля 150 % от годишния размер на IPREM в сила към датата на настъпване на увреждането, в съответствие със следната скала:
  • за 4 или повече лица на издръжка се прилага корекционен коефициент от 1;
  • за 3 лица на издръжка се прилага корекционен коефициент от 0,95;
  • за 2 лица на издръжка се прилага корекционен коефициент от 0,90;
  • за 1 лице на издръжка се прилага корекционен коефициент от 0,85;
  • ако няма лица на издръжка, се прилага корекционен коефициент от 0,80.
  • В случай на смърт максималната помощ, която ще бъде получена, е 120 месечни вноски на IPREM, който е бил в сила към датата на настъпване на смъртта.

За да се определи размерът на помощта, която ще бъде получена в този случай, към максималния размер на всяка съответна помощ последователно се прилагат следните корекционни коефициенти:

 • годишни доходи от какъвто и да е вид, които към датата на смъртта на жертвата се получават от бенефициера или съвместно от всички бенефициери (ако има повече от един), в съответствие със следната скала:
  • доходи под IPREM в сила към тази дата: корекционен коефициент = 1;
  • между 101 % и 200 % от посочения IPREM: корекционен коефициент = 0,90;
  • между 201 % и 350 % от посочения IPREM: корекционен коефициент = 0,80;
  • над 350 % от посочения IPREM: корекционен коефициент = 0,70.
 • броят на лицата, които към момента на смъртта на жертвата са зависели финансово от него или от някой от бенефициерите. Посочените в приложимото законодателство лица ще се считат за бенефициери, при условие че всяко от тях отговаря на следните условия:
  • към момента на смъртта на жертвата те са живеели с него или с някой от бенефициерите за сметка на жертвата или на бенефициерите; както и
  • не са получавали доходи от какъвто и да е вид, чийто годишен размер надхвърля 150 % от годишния размер на IPREM в сила към датата на смъртта на жертвата, в съответствие със следната скала:
   • за 4 или повече лица на издръжка се прилага корекционен коефициент от 1;
   • за 3 лица на издръжка се прилага корекционен коефициент от 0,95;
   • за 2 лица на издръжка се прилага корекционен коефициент от 0,90;
   • за 1 лице на издръжка се прилага корекционен коефициент от 0,85;

Размерът на помощта за разходи по погребение, която се предоставя на родителите или настойниците на малолетно дете или на пълнолетно лице с увреждания, чиято смърт представлява пряко последствие от престъпление, ще покрие действително направените разходи, като максималната сума отговаря на пет месечни вноски на IPREM, който е бил в сила към датата на смъртта.

В случай на сексуални престъпления, които увреждат психическото здраве на жертвата, размерът на помощта ще покрие разходите за терапевтичното лечение, свободно избрано от жертвата, в размер до пет месечни вноски на IPREM в сила към датата на издаване на съдебномедицинската експертиза, с която се удостоверява причиненото увреждане на психическото здраве на жертвата, което може да се повлияе от терапевтично лечение.

Може да бъде предоставена временна помощ преди постановяването на решението, с което се приключва наказателното производство и срещу което не съществуват други средства за правна защита, при условие че бъде демонстрирано затрудненото финансово положение, в което се намирате Вие като жертва или зависещите от Вас лица.

В случай на терористични престъпления:

 • В случай на смърт помощта ще бъде предоставена като еднократно плащане в съответствие с установените в закона суми.

Бенефициерите на това обезщетение ще имат право на увеличение на помощта с фиксирана сума в размер на двадесет месечни плащания на IPREM в сила към датата на терористичния акт за всяко от обхванатите деца или малолетни лица, които са зависели финансово от жертвата към момента на смъртта.

Счита се, че дадено лице зависи финансово от починалия, ако към момента на смъртта е живеело изцяло или отчасти за сметка на починалия и не е получавало доходи от какъвто и да е вид на годишна база в размер, който надхвърля 150 % от годишния размер на IPREM в сила към онзи момент.

Освен това се предоставя помощ до определения в закона размер за разходи по транспортиране, погребението и/или кремацията на лица, починали в резултат на терористична атака, които не са покрити от застрахователна полица. Разходите ще бъдат възстановени след представянето на съответните фактури. Фактурите трябва да бъдат придружени от застрахователната полица, която покрива тези разходи, или от удостоверение, че не е сключена застраховка.

 • В случай на телесни повреди: при тежки увреждания, трайна неработоспособност за упражняване на каквато и да е професия, трайна неработоспособност за упражняване на обичайната професия и частична трайна неработоспособност помощта се предоставя като еднократно плащане в съответствие с установената в закона сума.

Що се отнася до обезщетението при трайни увреждания, които не водят до инвалидност, то представлява еднократно плащане или месечни вноски в зависимост от определената скала.

Бенефициерите ще имат право на предоставената помощ и на увеличение на помощта с фиксирана сума в размер на 20 месечни плащания на приложимия размер на IPREM за всяко от обхванатите деца или малолетни лица, които са зависели финансово от жертвата към момента на терористичния акт, причинил увреждането.

 • В случай на временна неработоспособност ще бъде изплатено обезщетение, което отговаря на двойния размер на приложимия IPREM за периода на временната неработоспособност, до максимум от 18 месечни вноски.
 • В случай на отвличане жертвите ще бъдат обезщетени с установената в закона сума за случаи на отвличане. В допълнение към това като обезщетение за евентуалните телесни повреди, причинени на жертвата в резултат на отвличането, ще бъде изплатена помощ, съответстваща на тройния дневен размер на IPREM за всеки ден, в който лицето е било отвлечено, до определения максимален размер за обезщетение за частична трайна неработоспособност.
 • Материални щети: тази помощ е второстепенна спрямо други помощи, предоставени от публичните органи или произтичащи от застрахователни договори, и се намалява с размера на получените от тези източници суми.

Заедно обезщетенията при никакви положения не могат да надхвърлят размера на причинената вреда.

Не могат да се изплащат обезщетения за вреди, причинени на обществени активи.

Бенефициерите имат право на:

Обезщетение за вреди по жилища:

 • Що се отнася до обичайното местопребиваване на физически лица, може да се изплати обезщетение за вреди по постройката, оборудването и мебелите, което е необходимо за възстановяване на предишните условия на обитаемост, с изключение на определени луксозни елементи.
 • Що се отнася до местопребиваване, различно от обичайното, обезщетението покрива 50 % от вредите до максималния размер за жилищно настаняване, посочен в приложимото законодателство.

Временно настаняване:

 • Ако засегнатите лица трябва временно да напуснат своите домове, докато се извършва ремонт поради вреди, причинени от терористична атака, Министерството на вътрешните работи може да допринесе за покриването на разходите за временно настаняване, като изплати помощ, която се изчислява на дневна основа, ако настаняването е в хотел, и на месечна основа, ако се наема жилище.

Обезщетение за вреди по търговски или промишлени обекти:

 • Обезщетението включва стойността на необходимия ремонт за възобновяване на дейността в тези обекти, включително повредени мебели и оборудване, до максималния размер на обезщетението, определен в приложимото законодателство.

Обезщетение за вреди по превозни средства:

 • Могат да бъдат изплатени обезщетения за вреди по частни превозни средства, както и по превозни средства, използвани за сухопътен превоз на хора или стоки.
 • От основно значение е при настъпването на инцидента да е валидна задължителната застрахователна полица за превозното средство, ако се изисква такава полица по силата на специфично законодателство.
 • Обезщетението ще включва необходимите суми или разходи за ремонт.
 • Образователна помощ: Помощ за обучение се предоставя, ако терористичен акт доведе до телесни повреди за учащия, за съпруга/та, който/която остава вдовец/вдовица, за несемейния партньор или за родителите, братята и сестрите или настойниците на починалия, в резултат на което те не могат да упражняват своята професия, като изискванията са определени в приложимото законодателство.

За да се възползвате от помощта, не може вече да сте получили или да отговаряте на законовите изисквания за получаване на квалификация за същата или по-висока степен в сравнение с обучението, за което се отправя искане за помощ.

За чуждоезиково обучение и бакалавърска степен или за еквивалентно или водещо до по-висока степен обучение се прилагат академичните изисквания за прием и обхванато учебно съдържание, определени в испанското законодателство относно стипендиите и помощта за обучение.

При все това за изчисляването на минималните академичните постижения, които се изискват от бенефициерите на помощ за обучение, Министерството на вътрешните работи ще приложи корекционен коефициент от 0,60 към учащи със специални образователни потребности, които се нуждаят от адаптиране на учебния план или от допълнително време за завършване на обучението поради физически или умствени увреждания.

В извънредни случаи държавата ще поеме отговорност за изплащането на съответното обезщетение на основание гражданска отговорност за смърт или за физическо или психическо увреждане, като се обхващат следните случаи: смърт, тежки увреждания, трайна неработоспособност за упражняване на каквато и да е професия, трайна неработоспособност за упражняване на обичайната професия, частична трайна неработоспособност, трайни увреждания, които не водят до инвалидност, и отвличане.

Размерът на обезщетението се определя по следния начин:

 • Ако е постановено съдебно решение, срещу което не съществуват други средства за правна защита и с което се предоставя обезщетение на основание гражданска отговорност за смърт или за физически или психически вреди, довели до някой от горепосочените случаи, се извършва еднократно изплащане на помощ в определения в закона размер.
 • Ако със съдебното решение, срещу което не съществуват други средства за правна защита, не се предоставя или не се позволява предоставянето на суми на основание гражданска отговорност за физическо или психическо увреждане, се извършва еднократно изплащане на помощ за всички случаи, с изключение на следните:
  • Трайни увреждания, които не водят до инвалидност: в този случай покритието е различно в зависимост от оценката на вредите, извършена в съответствие с установената система за жертви на пътно-транспортни произшествия, при която се използва скалата, произтичаща от прилагането на социалноосигурителното законодателство по отношение на размера на обезщетението за трайни увреждания, осакатяване и деформация и увреждания, които не водят до инвалидност, причинени от трудова злополука или професионално заболяване.
  • Отвличане: ще бъде изплатена помощ, съответстваща на тройния дневен размер на IPREM за всеки ден, в който лицето е било отвлечено, до определения максимален размер за обезщетение за частична трайна неработоспособност.

Съществува ли минимален или максимален размер на обезщетението, което се отпуска?

В случай на тежки и сексуални престъпления размерът на помощта принципно при никакви положения не може да надхвърли обезщетението, посочено в съдебното решение.

Размерът на помощта се определя, като се прилага набор от правила, при условие че не се надхвърля посочената в съдебното решение сума:

 • В случай на временна неработоспособност, след изтичането на първите шест месеца ще се изплаща сума, отговаряща на двойния дневен размер на настоящия IPREM, докато засегнатото лице продължава да бъде нетрудоспособно, като през този период се извършват съответните месечни плащания.
 • В случай на увреждания, които водят до инвалидност, максималната сума за получаване е обвързана с месечния размер на IPREM в сила към датата, на която вредите или уврежданията са засегнали здравето на лицето, и ще зависи от степента на увреждане:
  • При частична трайна неработоспособност: 40 месечни вноски.
  • При трайна неработоспособност за упражняване на обичайната професия: 60 месечни вноски.
  • При трайна неработоспособност за упражняване на каквато и да е професия: 90 месечни вноски.
  • При тежко увреждане: 130 месечни вноски.
 • В случай на смърт максималната помощ, която ще бъде получена, е 120 месечни вноски на IPREM, който е бил в сила към датата на настъпване на смъртта.

Размерът на помощта за разходи по погребение, която се предоставя на родителите или настойниците на малолетно дете или на пълнолетно лице с увреждания, чиято смърт представлява пряко последствие от престъпление, ще покрие действително направените разходи, като максималната сума отговаря на пет месечни вноски на IPREM, който е бил в сила към датата на смъртта.

Изплащането на помощта, предоставена за разходи за терапевтично лечение поради сексуални престъпления, които са увредили психическото здраве на жертвите, ще бъде извършено в съответствие със следните критерии:

 • Ако молбата за помощ е подадена преди започване на лечението, може да се договори изплащането на сума под формата на месечни вноски, отговарящи на размера на IPREM. Ако тази сума не е достатъчна за покриване на разходите за лечението, по искане на засегнатото лице допълнителните разходи могат да бъдат покрити от еднократно плащане или от последователни плащания до приключване на лечението или до достигане на максималната определена сума, ако е приложимо.
 • Ако молбата за помощ е подадена след започване на лечението, понесените от засегнатото лице разходи ще бъдат възстановени заедно с бъдещите разходи за тази цел до приключване на лечението или до достигане на максималната определена сума, ако е приложимо.
 • Ако към момента на подаване на молбата бъде демонстрирано, че лечението е приключило, помощта ще бъде изплатена като еднократно плащане, чийто размер отговаря на понесените разходи, до максималната позволена сума. Ако лечението трябва да се възобнови и все още не е достигната максималната сума, ще може да се извърши плащане за произтичащите нови разходи.

Освен това може да бъде предоставена временна помощ преди постановяването на решението, с което се приключва наказателното производство и срещу което не съществуват други средства за правна защита, при условие че бъде демонстрирано затрудненото финансово положение, в което се намирате Вие като жертва или зависещите от Вас лица. Тази помощ може да бъде предоставена като еднократно плащане или като плащания на определени интервали.

В случай на терористични престъпления:

 • В случай на смърт размерът на обезщетението е 250 000 EUR, като към тях се добавя фиксирана сума в размер на 20 месечни плащания на IPREM в сила към датата на терористичния акт за всяко от обхванатите деца или малолетни лица, които са зависели финансово от жертвата към момента на смъртта.

За разходите по транспортирането, погребението и/или кремацията на лица, които са починали в резултат на терористична атака и които не са покрити от застрахователна полица, се извършва еднократно плащане до 6000 EUR.

 • В случай на телесни повреди: при тежки увреждания, трайна неработоспособност за упражняване на каквато и да е професия, трайна неработоспособност за упражняване на обичайната професия и частична трайна неработоспособност помощта се предоставя като еднократно плащане в съответствие с установената в закона сума.
  • Тежко увреждане: 500 000 EUR.
  • Трайна неработоспособност за упражняване на каквато и да е професия: 180 000 EUR.
  • Трайна неработоспособност за упражняване на обичайната професия: 100 000 EUR.
  • Частична трайна неработоспособност: 75 000 EUR.
 • Що се отнася до обезщетението при трайни увреждания, които не водят до инвалидност, то представлява еднократно плащане или месечни вноски в зависимост от определената скала, като се прилага същият максимален размер като за частична трайна неработоспособност (75 000 EUR).
 • В случай на временна неработоспособност се изплаща обезщетение, което отговаря на двойния размер на приложимия IPREM за периода на временната неработоспособност на жертвата, до максимум 18 месечни вноски.
 • В случай на отвличане се извършва еднократно плащане в размер на 12 000 EUR за отвличането плюс тройния дневен размер на IPREM за всеки ден, в който лицето е било отвлечено, до максималния размер за частична трайна неработоспособност (75 000 EUR).
 • В случай на материални щети: тази помощ е второстепенна спрямо други помощи, предоставени от публичните органи или произтичащи от застрахователни договори, и се намалява с размера на получените от тези източници суми.

Не могат да се изплащат обезщетения за вреди, причинени на обществени активи.

Като цяло се извършва еднократно изплащане на сумите, посочени в приложимото законодателство, с изключение на помощта за временно настаняване: тя се предоставя под формата на месечни плащания, като помощта се изчислява на дневна основа, ако настаняването е в хотел, и на месечна основа, ако се наема жилище.

Бенефициерите имат право на:

Обезщетение за вреди по жилища:

 • Що се отнася до обичайното местопребиваване на физически лица, като под обичайно местопребиваване принципно се разбира сградата, в която пребивава лице или домакинство в продължение на поне шест месеца годишно, може да се изплати обезщетение за вреди по постройката, оборудването и мебелите, което е необходимо за възстановяване на предишните условия на обитаемост, с изключение на определени елементи.
 • Що се отнася до местопребиваване, различно от обичайното, обезщетението покрива 50 % от вредите до максималния размер за жилищно настаняване, посочен в приложимото законодателство.

Временно настаняване:

 • Ако поради терористична атака, в резултат на която трябва да се извърши ремонт, засегнатите лица трябва временно да напуснат своите домове, Министерството на вътрешните работи може да допринесе за покриването на разходите за временно настаняване.

Обезщетение за вреди по търговски или промишлени обекти:

 • Обезщетението включва стойността на необходимия ремонт за възобновяване на дейността в тези обекти, включително повредени мебели и оборудване, до максималния размер на обезщетението, определен в приложимото законодателство.

Обезщетение за вреди по превозни средства:

 • Могат да бъдат изплатени обезщетения за вреди по частни превозни средства, както и по превозни средства, използвани за сухопътен превоз на хора или стоки.
 • От основно значение е при настъпването на инцидента да е валидна задължителната застрахователна полица за превозното средство, ако се изисква такава полица по силата на специфично законодателство.
 • Обезщетението ще включва необходимите разходи за ремонт и освен това може да се предостави помощ, ако превозното средство бъде унищожено.
 • Образователна помощ: Помощ за обучение се предоставя, ако терористичен акт доведе до телесни повреди за учащия, за съпруга/та, който/която остава вдовец/вдовица, за несемейния партньор или за родителите, братята и сестрите или настойниците на починалия, в резултат на което те не могат да упражняват своята професия, като изискванията са определени в приложимото законодателство.

Системата за плащания под формата на вноски се прилага в случай на временна неработоспособност и увреждания, които водят до инвалидност, причинени от терористични атаки, попадащи в обхвата, определен в испанското законодателство.

В случаите, в които поради претърпените сериозни увреждания е разумно да се приеме, че впоследствие ще бъдат обявени трайна загуба на работоспособност за упражняване на обичайната професия, трайна загуба на работоспособност за упражняване на каквато и да е професия или тежки увреждания на жертвата, могат да бъдат извършени плащания под формата на вноски в размер до 18 030,36 EUR.

В извънредни случаи държавата ще поеме отговорност за изплащането на съответното обезщетение на основание гражданска отговорност за смърт или за физическо или психическо увреждане, като се обхващат следните случаи: смърт, тежки увреждания, трайна неработоспособност за упражняване на каквато и да е професия, трайна неработоспособност за упражняване на обичайната професия, частична трайна неработоспособност, трайни увреждания, които не водят до инвалидност, и отвличане.

Размерът на обезщетението се определя по следния начин:

 • Ако е постановено съдебно решение, срещу което не съществуват други средства за правна защита и с което се предоставя обезщетение на основание гражданска отговорност за смърт или за физическо или психическо увреждане, довело до някой от горепосочените случаи, определената в решението сума се изплаща до следните максимални размери:
  • Смърт: 500 000 EUR.
  • Тежко увреждане: 750 000 EUR.
  • Трайна неработоспособност за упражняване на каквато и да е професия: 300 000 EUR.
  • Трайна неработоспособност за упражняване на обичайната професия: 200 000 EUR.
  • Частична трайна неработоспособност: 125 000 EUR.
  • Трайни увреждания, които не водят до инвалидност: 100 000 EUR.
  • Отвличане: 125 000 EUR.
 • Ако със съдебното решение, срещу което не съществуват други средства за правна защита, не се предоставя или не се позволява предоставянето на суми на основание гражданска отговорност за физическо или психическо увреждане, се изплащат следните суми:
  • Смърт: 250 000 EUR.
  • Тежко увреждане: 500 000 EUR.
  • Трайна неработоспособност за упражняване на каквато и да е професия: 180 000 EUR.
  • Трайна неработоспособност за упражняване на обичайната професия: 100 000 EUR.
  • Частична трайна неработоспособност: 75 000 EUR.
 • Трайни увреждания, които не водят до инвалидност: в този случай покритието е различно в зависимост от оценката на вредите, извършена в съответствие с установената система за жертви на пътно-транспортни произшествия, при която се използва скалата, произтичаща от прилагането на социалноосигурителното законодателство по отношение на размера на обезщетението за трайни увреждания, осакатяване и деформация и увреждания, които не водят до инвалидност, причинени от трудова злополука или професионално заболяване.
 • Отвличане: ще бъде изплатена помощ, съответстваща на тройния дневен размер на IPREM за всеки ден, в който лицето е било отвлечено, до определения максимален размер за обезщетение за частична трайна неработоспособност.

Очаква ли се от мен да посоча сумата на обезщетението в исковия формуляр? Ако е така, ще получа ли някакви указания за това как да я изчисля или относно други аспекти?

Не.

Ако получа обезщетение за нанесените вреди от други източници (като например от работодателя ми или частна застрахователна схема), получената сума приспада ли се от обезщетението, платено от институцията/органа?

В случай на тежки и сексуални престъпления по принцип получаването на регламентирана в закона помощ не е съвместимо с получаването на постановено в съдебно решение обезщетение за вреди и увреждания в резултат на престъплението.

При все това е възможно да бъде изплатена регламентираната в закона помощ в пълен или частичен размер, ако извършителят е обявен за частично неплатежоспособен; получената сума от тези два източника обаче при никакви положения не може да надхвърли сумата, посочена в съдебното решение.

Следователно предвидената в испанското законодателство помощ е несъвместима със:

 • Финансово обезщетение от осигурителна система, на което бенефициерът има право, освен ако размерът на обезщетението от сключената между частни страни застраховка е по-малък от сумата, посочена в съдебното решение.
 • В случай че жертвата временно е неработоспособна, помощта е несъвместима с всякакви обезщетения, които могат да бъдат изплатени от публична социалноосигурителна схема във връзка със загубата на работоспособност. Счита се, че е налице такава несъвместимост, когато регламентираната в испанското право помощ и обезщетението или финансовата помощ, на която има право бенефициерът от частна осигурителна система, покриват едни и същи рискове и ситуации на нужда.

Въпреки горепосоченото, евентуално може да е уместно да се изплати регламентираната в закона помощ на бенефициер, който е сключил частна застраховка, ако размерът на полученото по застраховката обезщетение е по-малък от сумата, определена в съдебното решение, при условие че подлежащата на изплащане разлика не надхвърля определения максимум.

В случай на вреди или увреждания, които водят до трайна неработоспособност или до смъртта на жертвата, получаването на помощта ще бъде съвместимо с получаването на държавна пенсия, на която има право бенефициерът.

Помощта за трайна неработоспособност е несъвместима с помощта за временна неработоспособност.

Що се отнася до материалните щети, причинени на жертвите в случай на терористични престъпления, обезщетението за този вид вреди е второстепенно спрямо помощта, предоставена от публичните органи или произтичаща от застрахователни договори, и ще бъде намалено с размера на сумата, получена от тези източници.

Що се отнася до вредите по превозни средства, могат да бъдат обезщетени причинените вреди по частни превозни средства, както и вредите, причинени на ползвателите на сухопътен транспорт на хора и стоки, с изключение на превозните средства, които представляват обществена собственост, при условие че към момента на злополуката е валидна задължителната застрахователна полица за превозното средство, ако се изисква такава полица по силата на специфично законодателство. Това обезщетение е второстепенно спрямо всички други обезщетения, предоставени от публичните органи или произтичащи от застрахователни договори, и се намалява с размера на тези обезщетения.

Що се отнася до разходите по транспортирането, погребението и/или кремацията на лица, които са починали в резултат на терористична атака, централното правителство на Испания ще изплати помощи на получателите, които не са покрити от застрахователна полица, до определения в закона максимален размер. Съответните фактури трябва да бъдат придружени от застрахователната полица, която покрива тези разходи, или от удостоверение, че не е сключена застраховка.

Мога ли да получа аванс от обезщетението? Ако отговорът е положителен, при какви условия?

Да.

В случай на тежки и сексуални престъпления може да бъде предоставена временна помощ преди постановяването на решението, с което се приключва наказателното производство и срещу което не съществуват други средства за правна защита, при условие че бъде демонстрирано затрудненото финансово положение, в което се намират жертвата или бенефициерите. Финансовото положение на жертвата или на бенефициерите ще се счита за затруднено, ако към датата на подаване на молбата за помощ нито жертвите, нито бенефициерите получават годишни доходи от какъвто и да е вид в размер, надхвърлящ годишния размер на IPREM в сила към момента на подаване на молбата.

Във всеки случай за предоставянето на такава временна помощ трябва да се демонстрира, че заявителят отговаря на изискванията, определени в приложимото законодателство за бенефициер на съответната окончателна помощ.

В случай на терористични престъпления, преди да бъде отпусната окончателната помощ Министерството на вътрешните работи може да изплати авансово известна сума до определения в закона максимален размер в случаите, в които поради претърпените сериозни увреждания в резултат на терористичния акт е разумно да се приеме, че впоследствие ще бъдат обявени трайна загуба на работоспособност за упражняване на обичайната професия, трайна загуба на работоспособност за упражняване на каквато и да е професия или тежки увреждания на жертвата.

По аналогичен начин, плащанията за периодите на отпуск могат да се извършват на тримесечие, когато са нанесени увреждания, които водят до инвалидност, или е налице временна неработоспособност. Тези суми, които се изплащат под формата на отделни вноски, ще се равняват на двойния размер на IPREM в сила към датата на настъпване на увреждането за дните на неработоспособност.

Мога ли да получа допълващо или допълнително обезщетение (напр. след промяна в обстоятелствата или влошаване на здравето и т.н.) след основното решение?

Да.

В случай на тежки или сексуални престъпления, ако след предоставянето на помощ за определена степен на увреждане или инвалидизиране настъпи по-сериозна ситуация, при която следва да се изплати по-голяма сума, или ако жертвата почине като пряко последствие от вредите или уврежданията, ще бъде целесъобразно да се извърши еднократно предоставяне на помощ поради влошаването на вредоносните последици.

Срокът за кандидатстване за новата помощ е една година от датата на постановяване на решението, с което се предоставя първоначалната помощ, като се отправя искане за преразглеждане на степента на увреждане или инвалидизиране.

В случай на терористични престъпления, въпреки че обичайно молбите трябва да бъдат подадени в рамките на не повече от година от датата, на която е настъпила вредата, ако като директно последствие от претърпените увреждания в резултат на терористичния акт настъпи влошаване на обстоятелствата на засегнатото лице или ако то почине, ще започне да тече нов период със същата продължителност за подаване на молба за съответната разлика в сумата.

Какви съпътстващи документи трябва да приложа към иска си?

В случай на тежки и сексуални престъпления, за предоставянето на окончателна помощ за временна неработоспособност и за увреждания, които водят до инвалидност, молбата от жертвата или неговия представител трябва се попълни чрез официалния формуляр и да се включат следните данни и документи:

 • Описание на обстоятелствата, при които е извършено деянието, включващо елементи на преднамерено (умишлено) тежко престъпление, като се посочват датата и мястото на инцидента.
 • Доказателства, че за събитията е съобщено на публичния орган.
 • Декларация относно обезщетението и помощта, получени от засегнатото лице, или дали лицето разполага с начин да получи някакво обезщетение или помощ за тези събития.
 • Копие от решението, с което се приключва наказателното производство и срещу което не съществуват други средства за правна защита (съдебно решение, задочно съдебно решение, решение за приключване на делото поради смъртта на извършителя или решение делото да не се разглежда).

Освен това при всички положения трябва да бъдат приложени следните документи:

 • ако жертвата е с испанско гражданство, копие от документа за самоличност;
 • за граждани на държава — членка на ЕС: документ, с който се доказва тяхното гражданство;
 • удостоверение, издадено от компетентния управляващ орган или агенция, с което се доказва, че засегнатото лице е било обхванато от обществена социалноосигурителна схема към момента на извършването на престъплението. Ако не е наличен такъв документ, е достатъчна декларация от засегнатото лице: разследващият орган ще я провери на по-късен етап.

Ако се подава молба за помощ поради временна неработоспособност и засегнатото лице е обхванато от обществена социалноосигурителна схема, представеното удостоверение трябва също така да демонстрира, че не е предоставено право на помощи за загубата на работоспособност.

 • Ако молбата за помощ поради увреждания, които водят до инвалидност, се подава от самите жертви, които са обхванати от някоя от схемите, съставляващи социалноосигурителната система, с изключение на специалната схема за държавни или военни служители (Régimen especial de los funcionarios públicos civiles y militares), следва да бъде представено решението за категоризирането на тези увреждания, издадено от директора на регионалния клон на Националния осигурителен институт (Instituto Nacional de la Seguridad Social); ако все още не е издадено такова решение, заявителят следва да представи декларация, че съответната процедура за признаване на инвалидност е започнала.

За да се предостави окончателна помощ в случаите, в които е причинена смърт, непряката жертва или нейният представител трябва да подаде молба, като попълни официалния формуляр и включи следните данни и документи:

 • документални доказателства за смъртта и за статута на бенефициер или на непряка жертва;
 • описание на обстоятелствата, при които е извършено деянието, включващо елементи на преднамерено (умишлено) тежко престъпление, като се посочват датата и мястото на инцидента;
 • доказателства, че за събитията е съобщено на публичния орган;
 • декларация относно обезщетението и помощта, получени от засегнатото лице, или дали лицето разполага с начин да получи някакво обезщетение или помощ за тези събития;
 • Копие от решението, с което се приключва наказателното производство и срещу което не съществуват други средства за правна защита (съдебно решение, задочно съдебно решение, решение за приключване на делото поради смъртта на извършителя или решение делото да не се разглежда).

Освен това при всички положения трябва да бъдат приложени следните документи:

 • ако жертвата (бенефициерът като непряка жертва) е с испанско гражданство, копие от документа за самоличност;
 • за граждани на държава — членка на ЕС: документ, с който се доказва тяхното гражданство;
 • смъртният акт на пряката жертва на престъплението, както и следните документи в зависимост от връзката на бенефициера с починалия:
  • ако починалото лице и съпруга/ата му не са били разделени или законно разделени: окончателно удостоверение за сключването на брак, издадено от общинския регистър на ражданията, браковете и смъртните случаи след датата на смъртта на жертвата;
  • ако заявителят е лицето, което е съжителствало с починалия съгласно условията, определени в приложимото право, той трябва да представи удостоверение за съжителство на същия адрес (certificado de convivencia en domicilio común).

За да се докаже постоянно съжителство, равностойно на съжителството на съпрузи, се препоръчва да се представи удостоверение, издадено от съответния регистър на партньорите в регистрирано партньорство (Registro de parejas de hecho).

 • Ако заявителят е лицето, което е съжителствало с починалия съгласно условията, определени в приложимото право, той трябва да представи удостоверение за съжителство на същия адрес (certificado de convivencia en domicilio común).
 • Деца на починалия: трябва да се представят съответните удостоверения за регистриране на раждането, издадени от общинския регистър на ражданията, браковете и смъртните случаи.

За да докажат своя произход, децата на съпруга/та на починалия, с когото/която починалият не е бил законно разделен, или децата на лице, което е съжителствало с починалия съгласно условията, определени в приложимото законодателство, трябва да представят съответните удостоверения за регистриране на раждането, издадени от общинския регистър на ражданията, браковете и смъртните случаи.

По аналогичен начин те трябва да докажат, че техният родител е сключил брак с починалия или че двамата са съжителствали, освен ако тези факти вече са доказани от молбата за помощ, подадена от техния родител.

В допълнение към това както децата на починалия, така и децата на съпруга/та на починалия, с когото/която починалият не е бил законно разделен, или децата на лице, което е съжителствало с починалия, трябва да докажат, че са зависели финансово от починалия, като представят следните документи:

 • удостоверение за съжителство, издадено от местния съвет;
 • декларация за доходи от какъвто и да е вид, получени през дванадесетте месеца непосредствено преди датата на смъртта на жертвата;
 • копие от данъчната декларация за финансовата година, през която е настъпила смъртта на жертвата, или, ако това е невъзможно, данъчната декларация за предходната финансова година. Ако не са подадени такива декларации, трябва да бъде представено удостоверение, с което лицето се освобождава от изискването за подаване на декларации, издадено от Централната данъчна агенция на Испания (Agencia Estatal de la Administración Tributaria (AEAT).
 • Родители на починалия: трябва да докажат своето бащинство чрез удостоверение на регистрирането на раждането на починалия син или дъщеря. Освен това, за да е сигурно, че няма други евентуални бенефициери, които може да имат предимство при получаването на помощта, те трябва да представят декларация за гражданското състояние на техния син или дъщеря към датата на смъртта, както и да посочат дали са им известни други лица, които могат да отговарят на критериите за бенефициери съгласно приложимото право.

За предоставянето на окончателна помощ за разходите по погребение родителите или настойниците на малолетно лице или на пълнолетно лице с увреждания или техните представители трябва да подадат молба, като попълнят официалния формуляр и включат следните данни и документи:

 • документални доказателства за смъртта и за статута на бенефициер или на непряка жертва;
 • описание на обстоятелствата, при които е извършено деянието, включващо елементи на преднамерено (умишлено) тежко престъпление, като се посочват датата и мястото на инцидента;
 • доказателства, че за събитията е съобщено на публичния орган;
 • декларация относно обезщетението и помощта, получени от засегнатото лице, или дали лицето разполага с начин да получи някакво обезщетение или помощ за тези събития;
 • Копие от решението, с което се приключва наказателното производство и срещу което не съществуват други средства за правна защита (съдебно решение, задочно съдебно решение, решение за приключване на делото поради смъртта на извършителя или решение делото да не се разглежда).

Освен това при всички положения трябва да бъдат приложени следните документи:

 • Смъртният акт на малолетното лице или на недееспособното пълнолетно лице.
 • За да докажат своя статут на бенефициери — удостоверението за регистрирането на раждането на малолетното лице или на пълнолетното лице с увреждания, ако молбата се подава от родителите, или официален документ, с който се удостоверява настойничеството, ако искането се подава от настойника.
 • Ако починалият е недееспособно пълнолетно лице, правният документ, с който се удостоверява недееспособността, или, ако е приложимо, удостоверение за степента на недееспособност.
 • Копие от националния документ за самоличност на родителите или настойниците или, ако те са граждани на държава — членка на ЕС, документ, с който се удостоверява тяхното гражданство.
 • Документални доказателства за разходите по поклонението, транспортирането, погребението или кремацията.

За предоставянето на окончателна помощ за разходи за терапевтично лечение вследствие на сексуално престъпление жертвата или нейният представител трябва да подаде молба, като попълни официалния формуляр и включи следните данни и документи:

 • описание на обстоятелствата, при които е извършено деянието, включващо елементи на преднамерено (умишлено) тежко престъпление, като се посочват датата и мястото на инцидента;
 • доказателства, че за събитията е съобщено на публичния орган;
 • декларация относно обезщетението и помощта, получени от засегнатото лице, или дали лицето разполага с начин да получи някакво обезщетение или помощ за тези събития;
 • Копие от решението, с което се приключва наказателното производство и срещу което не съществуват други средства за правна защита (съдебно решение, задочно съдебно решение, решение за приключване на делото поради смъртта на извършителя или решение делото да не се разглежда).

Освен това при всички положения трябва да бъдат приложени следните документи:

 • ако жертвата е с испанско гражданство, копие от документа за самоличност;
 • за граждани на държава — членка на ЕС: документ, с който се доказва тяхното гражданство;
 • декларация на жертвата дали е започнало терапевтичното лечение и, ако е приложимо, представяне на съпътстващи документи за понесените разходи. Ако лечението не е приключило, това трябва да се посочи.

За предоставянето на временна помощ за временна неработоспособност и увреждания, които водят до инвалидност, жертвата или нейният представител трябва да подаде молба, като попълни официалния формуляр и включи следните данни и документи:

 • категоризирането на вредите или уврежданията на здравето, извършено от компетентния орган в съответствие с предвидената в приложимото законодателство процедура;
 • описание на обстоятелствата, при които е извършено деянието, включващо елементи на преднамерено (умишлено) тежко или сексуално престъпление, като се посочват датата и мястото на инцидента;
 • доказателства, че за събитията е съобщено на компетентния орган или че наказателното производство е образувано от компетентния орган по собствена инициатива;
 • декларация относно обезщетението и помощта, получени от заявителя, относно молби, които се обработват към този момент, или дали лицето разполага с начин да получи някакво обезщетение или помощ за тези събития;
 • молба за доклада от прокуратурата, в който се посочва, че съществуват prima facie доказателства да се счита, че уврежданията са причинени от тежко и преднамерено (умишлено) действие;
 • ако жертвата е с испанско гражданство, копие от документа за самоличност;
 • за граждани на държава — членка на ЕС: документ, с който се доказва тяхното гражданство;
 • декларация за доходи от какъвто и да е вид, получени от заявителя през годината, предшестваща непосредствено датата на молбата, както и копие от данъчната декларация за последната финансова година или, ако не е подадена такава декларация, удостоверение, с което лицето се освобождава от изискването за подаване на декларации, издадено от Централната данъчна агенция на Испания (AEAT).

За предоставянето на временна помощ в случаите, в които е причинена смърт, жертвата или нейният представител трябва да подаде молба, като попълни официалния формуляр и включи следните данни и документи:

 • документални доказателства за смъртта и за статута на бенефициер или на непряка жертва. Трябва да бъде представен смъртният акт на пряката жертва на престъплението, както и следните документи в зависимост от връзката на бенефициера с починалия:
  • ако починалото лице и съпруга/ата му не са били разделени или законно разделени: окончателно удостоверение за сключването на брак, издадено от общинския регистър на ражданията, браковете и смъртните случаи след датата на смъртта на жертвата.

Конкретно за този вид помощ, декларация за доходи от какъвто и да е вид, получени от заявителя през годината, предшестваща непосредствено датата на молбата, както и копие от данъчната декларация за последната финансова година или, ако не е подадена такава декларация, удостоверение, с което лицето се освобождава от изискването за подаване на декларации, издадено от Централната данъчна агенция на Испания (AEAT).

 • Ако заявителят е лицето, което е съжителствало с починалия съгласно условията, определени в приложимото право, той трябва да представи удостоверение за съжителство на същия адрес.

За да се докаже постоянно съжителство, равностойно на съжителството на съпрузи, се препоръчва да се представи удостоверение, издадено от съответния регистър на партньорите в регистрирано партньорство (Registro de parejas de hecho).

Конкретно за този вид помощ, декларация за доходи от какъвто и да е вид, получени от заявителя през годината, предшестваща непосредствено датата на молбата, както и копие от данъчната декларация за последната финансова година или, ако не е подадена такава декларация, удостоверение, с което лицето се освобождава от изискването за подаване на декларации, издадено от Централната данъчна агенция на Испания (AEAT).

 • Ако заявителят е лицето, което е съжителствало с починалия съгласно условията, определени в приложимото право, той трябва да представи удостоверение за съжителство на същия адрес.
 • Деца на починалия: трябва да се представят съответните удостоверения за регистриране на раждането, издадени от общинския регистър на ражданията, браковете и смъртните случаи.

За да докажат своя произход, децата на съпруга/та на починалия, с когото/която починалият не е бил законно разделен, или децата на лице, което е съжителствало с починалия съгласно условията, определени в приложимото законодателство, трябва да представят съответните удостоверения за регистриране на раждането, издадени от общинския регистър на ражданията, браковете и смъртните случаи. По аналогичен начин те трябва да докажат, че техният родител е сключил брак с починалия или че двамата са съжителствали, освен ако тези факти вече са доказани от молбата за помощ, подадена от техния родител.

В допълнение към това както децата на починалия, така и децата на съпруга/та на починалия, с когото/която починалият не е бил законно разделен, или децата на лице, което е съжителствало с починалия, трябва да докажат, че са зависели финансово от починалия, като представят следните документи:

 • удостоверение за съжителство, издадено от местния съвет;
 • декларация за доходи от какъвто и да е вид, получени през дванадесетте месеца непосредствено преди датата на смъртта на жертвата;
 • копие от данъчната декларация за финансовата година, през която е настъпила смъртта на жертвата, или, ако това е невъзможно, данъчната декларация за предходната финансова година. Ако не са подадени такива декларации, трябва да бъде представено удостоверение, с което лицето се освобождава от изискването за подаване на декларации, издадено от Централната данъчна агенция на Испания (Agencia Estatal de la Administración Tributaria (AEAT);
 • описание на обстоятелствата, при които е извършено деянието, включващо елементи на преднамерено (умишлено) тежко или сексуално престъпление, като се посочват датата и мястото на инцидента;
 • доказателства, че за събитията е съобщено на компетентния орган или че наказателното производство е образувано от компетентния орган по собствена инициатива;
 • декларация относно обезщетението и помощта, получени от заявителя, относно молби, които се обработват към този момент, или дали лицето разполага с начин да получи някакво обезщетение или помощ за тези събития;
 • молба за доклада от прокуратурата, в който се посочва, че съществуват prima facie доказателства да се счита, че уврежданията са причинени от тежко и преднамерено (умишлено) действие;
 • ако жертвата е с испанско гражданство, копие от документа за самоличност;
 • за граждани на държава — членка на ЕС: документ, с който се доказва тяхното гражданство;

За предоставянето на временна помощ в случаите, в които е причинена смърт, жертвата или нейният представител трябва да подаде молба, като попълни официалния формуляр и включи следните данни и документи:

 • описание на обстоятелствата, при които е извършено деянието, включващо елементи на преднамерено (умишлено) тежко или сексуално престъпление, като се посочват датата и мястото на инцидента;
 • доказателства, че за събитията е съобщено на компетентния орган или че наказателното производство е образувано от компетентния орган по собствена инициатива;
 • декларация относно обезщетението и помощта, получени от заявителя, относно молби, които се обработват към този момент, или дали лицето разполага с начин да получи някакво обезщетение или помощ за тези събития;
 • молба за доклада от прокуратурата, в който се посочва, че съществуват prima facie доказателства да се счита, че уврежданията са причинени от тежко и преднамерено (умишлено) действие;
 • ако жертвата е с испанско гражданство, копие от документа за самоличност;
 • за граждани на държава — членка на ЕС: документ, с който се доказва тяхното гражданство;
 • смъртният акт на малолетното лице или на недееспособното пълнолетно лице;
 • За да докажат своя статут на бенефициери — удостоверението за регистрирането на раждането на малолетното лице или на пълнолетното лице с увреждания, ако молбата се подава от родителите, или официален документ, с който се удостоверява настойничеството, ако искането се подава от настойника.
 • Ако починалият е недееспособно пълнолетно лице, правният документ, с който се удостоверява недееспособността, или, ако е приложимо, удостоверение за степента на недееспособност.
 • декларация за доходи от какъвто и да е вид, получени от родителите или настойниците през годината, предшестваща непосредствено датата на молбата, както и копие от данъчната декларация за последната финансова година или, ако не е подадена такава декларация, удостоверение, с което лицето се освобождава от изискването за подаване на декларации, издадено от Централната данъчна агенция на Испания (AEAT);
 • документални доказателства за разходите по поклонението, транспортирането, погребението или кремацията.

За да се предостави временна помощ за разходи за терапевтично лечение вследствие на сексуално престъпление, жертвата или нейният представител трябва да подаде молба, като попълни официалния формуляр и включи следните данни и документи:

 • описание на обстоятелствата, при които е извършено деянието, включващо елементи на преднамерено (умишлено) тежко или сексуално престъпление, като се посочват датата и мястото на инцидента;
 • доказателства, че за събитията е съобщено на компетентния орган или че наказателното производство е образувано от компетентния орган по собствена инициатива;
 • декларация относно обезщетението и помощта, получени от заявителя, относно молби, които се обработват към този момент, или дали лицето разполага с начин да получи някакво обезщетение или помощ за тези събития;
 • молба за доклада от прокуратурата, в който се посочва, че съществуват prima facie доказателства да се счита, че уврежданията са причинени от тежко и преднамерено (умишлено) действие;
 • ако жертвата е с испанско гражданство, копие от документа за самоличност;
 • за граждани на държава — членка на ЕС: документ, с който се доказва тяхното гражданство;
 • декларация на жертвата дали е започнало терапевтичното лечение и, ако е приложимо, представяне на съпътстващи документи за понесените разходи. Ако лечението не е приключило, това трябва да се посочи;
 • декларация за доходи от какъвто и да е вид, получени от съответното лице през годината, предшестваща непосредствено датата на молбата, както и копие от данъчната декларация за последната финансова година или, ако не е подадена такава декларация, удостоверение, с което лицето се освобождава от изискването за подаване на декларации, издадено от Централната данъчна агенция на Испания (AEAT).

В случай на терористични престъпления процедурата за предоставяне на различните видове установени в закона помощи започва с подаването на молбата от съответното лице или от неговия представител чрез попълване на официалния формуляр, който трябва да бъде придружен от следните документи:

 • документи, доказващи статута на засегнатото лице или, по целесъобразност, степента на родство с жертвата;
  • съдебното решение, срещу което не съществуват други средства за правна защита и в което се признава правото на обезщетение за събитията и за съответната вреда в обхвата на прилагането на испанското законодателство;
  • ако все още не е постановено съдебно решение, но е проведено съответното съдебно производство или е започнало наказателното производство във връзка с извършените престъпления, всички законно приети доказателствени документи, които доказват статута на жертвата или на бенефициера, понесените вреди и естеството на събитията, които са причинили вредите;
  • всички предишни административни решения;
  • смъртния акт, ако жертвата е починала;
  • копие от семейния регистър (Libro de familia);
  • полицейски доклади или изявления;
  • медицинска или психологична експертиза;
 • ако бъде поискано временно настаняване:
  • полицейски доклад или удостоверение от полицията или от Guardia Civil, в което се посочва, че предполагаемите вреди са нанесени по време на или вследствие на терористичен акт (ако доказателството за причините за вредата не е вписано в досието в администрацията);
  • ако заявителят е собственик: нотариален акт, договор за покупко-продажба или удостоверение от поземления регистър, последния документ за платен данък върху недвижимо имущество (Impuesto de Bienes Inmuebles) или декларация от председателя на сдружението на етажната собственост, че заявителят е член на сдружението;
  • ако заявителят е наемател: договорът за наем или разписка за плащането на последния наем, или фактура за вода, електроенергия или телефонни услуги на името на наемателя;
  • ако заявителят не е нито собственик, нито наемател: документ, с който се доказва неговата процесуална легитимация да извърши или да осигури извършването на ремонта;
  • ако става въпрос за обичайния дом на лицето и съответният адрес не е посочен в националния документ за самоличност на заявителя: удостоверение за регистрация или данъчна декларация, където е посочено местожителството за данъчни цели, или декларация от председателя на сдружението на етажната собственост, че заявителят е обичайният обитател на жилището;
 • ако бъде поискано обезщетение за вреди по превозно средство:
  • полицейски доклад или удостоверение от полицията или от Guardia Civil, в което се посочва, че предполагаемите вреди са нанесени по време на или вследствие на терористичен акт (ако доказателството за причините за вредата не е вписано в досието в администрацията);
  • удостоверението за регистрация на превозното средство на името на заявителя;
  • доказателство, че към момента на терористичния акт е била налична валидна застрахователна полица, като се посочва видът и рисковете, които покрива;
  • ако е извършен ремонт, фактура за разходите по отстраняването на вредите, причинени от терористичния акт;
 • ако е поискана помощ за обучение, трябва да бъдат приложени съпътстващи документи, в които се посочват курсовете, в които се е записал учащият, както и академичните му резултати.

Има ли административни или други такси, които се заплащат за получаване и обработване на исковата молба?

Не.

Кой орган взема решение по исковете за обезщетение (при национални случаи)?

В случай на тежки и сексуални престъпления отговорността за разглеждането на иска и вземането на решението за предвидената в закона помощ от държавата се носи от Главна дирекция „Разходи за персонала и държавни пенсии“ към Министерство на финансите и публичната администрация.

В случай на терористични престъпления отговорността за вземането на решение относно предоставянето на или отказа да се предостави предвидената в закона помощ се носи от Министерството на вътрешните работи.

Къде мога да изпратя иска (при национални случаи)?

В случай на тежки и сексуални престъпления молбите за помощ се попълват чрез официалния формуляр и се изпращат на Главна дирекция „Разходи за персонала и държавни пенсии“ към Министерство на финансите и публичната администрация на следния адрес:

Avenida del General Perón, 38 (Edificio Master's II) - 28020 Madrid.

За съдействие във връзка с представянето и изпращането на молби за помощ заявителите могат посетят съответните служби за подкрепа на жертви на престъпления, където ще получат информация относно финансовата помощ, която може да се прилага в техния случай, както и относно различните процедури.

Тези служби могат да бъдат намерени във всички автономни области, в столиците на почти всички провинции, както и в други градове.

Можете да намерите адресите на службите за подкрепа на жертви на престъпления на следния Връзката отваря нов прозорецадрес.

В случай на терористични престъпления молбите за помощ се попълват чрез официалния формуляр и се изпращат на Главна дирекция „Подкрепа на жертвите на тероризъм“ към Министерство на вътрешните работи на следния адрес:

Subdirección General de Apoyo a Víctimas del Terrorismo, C/ Amador de los Ríos 8. 28010 MADRID

Службата за информация и подкрепа за жертвите на тероризъм към Националния наказателен и административен съд предоставя обща информация относно финансовата помощ, която може да се прилага в случаите на жертви на тероризъм. Тази служба се намира на адрес:

C/ Goya, 14, 5ª planta, 28071 MADRID.

Телефонен номер за връзка: + 34 91 400 74 02

Необходимо ли е да присъствам по време на процедурата и/или когато се взема решение по иска ми?

В случай на тежки и сексуални престъпления, след приключването на разследванията и преди да се изготви проектът на решението за предоставяне или отказ от предоставяне на поисканата помощ, заявителят ще бъде изслушан в съответствие с приложимото законодателство, за да му се даде възможност да представи съответните аргументи.

Ако престъплението е извършено в Испания, а обичайното местопребиваване на заявителя за помощ е в друга държава — членка на ЕС, при подаването на молбата за помощ чрез органа за помощ на държавата членка по обичайното местопребиваване на заявителя Главна дирекция „Разходи за персонала и държавни пенсии“ към Министерство на финансите и публичната администрация, в качеството си на вземащия решението орган, може да си сътрудничи със съответния орган за помощ, за да проведе изслушването на заявителя или на друго лице, ако счита това за необходимо.

За провеждането на изслушването Главна дирекция „Разходи за персонала и държавни пенсии“ към Министерство на финансите и публичната администрация може да поиска от органа за помощ на държавата членка, в която е обичайното местопребиваване на заявителя за помощта, да осигури всичко необходимо, така че органът, който проучва дали да се предостави помощта или не, да може да проведе изслушването директно по телефон или чрез видеоконферентна връзка, ако заявителят е съгласен. Освен това органът за помощ, който провежда изслушването, трябва да изпрати на Главна дирекция „Разходи за персонала и държавни пенсии“ към Министерство на финансите и публичната администрация доклад от проведеното изслушване.

В случай на терористични престъпления се прилагат същите правила като за тежки и сексуални престъпления, когато престъплението е извършено в Испания, а обичайното местопребиваване на заявителя за помощ е в друга държава — членка на ЕС. Ако молбата за помощ е подадена чрез органа за помощ на държавата членка по обичайното местопребиваване на заявителя, Главна дирекция „Разходи за персонала и държавни пенсии“ към Министерство на финансите и публичната администрация, в качеството си на вземащия решението орган, извършва горепосочените действия по отношение на изслушването.

Колко време (приблизително) отнема вземането на решение от органа по иск за обезщетение?

В случай на тежки и сексуални престъпления крайният срок да се поиска помощ обикновено е една година от датата, на която е извършено престъплението.

Сроковете за издаване на решение за предоставяне или отказ от предоставяне на помощ, било то окончателно или не, са следните:

 • за увреждания, които водят до инвалидност, влошаване на уврежданията или смърт: 6 месеца;
 • за временна неработоспособност: 4 месеца;
 • за разходите за терапевтично лечение вследствие на сексуални престъпления и за разходите по погребение: 2 месеца.

Счита се, че молбата е отхвърлена, ако при изтичането на срока за вземане на изрично решение не е взето такова решение.

В случай на терористични престъпления, молбите принципно трябва да бъдат подадени в рамките на една година от причиняването на вредите или от поставянето на диагноза, която доказва съществуването на причинно-следствена връзка между последиците и терористичния акт. В случай на помощ за обучение срокът е три месеца от записването в курса.

Срокът за вземане и съобщаване на съответното решение е 12 месеца, освен за помощ за обучение, където срокът е 6 месеца, като се счита, че искането е одобрено, ако при изтичането на срока не е взето изрично решение.

Ако не съм доволен от решението на органа, как мога да го обжалвам?

В случай на тежки и сексуални престъпления заявителите могат да обжалват решенията на Министерство на финансите и публичната администрация относно законоустановената помощ в едномесечен срок от обявяването на решението. Ако решението не се обжалва в този срок, единствената възможност е да се подаде молба за извънредно преразглеждане до съответното министерство.

Решението може да се обжалва пред Министерство на финансите и публичната администрация или пред Националната комисия за помощ и съдействие на жертвите на престъпления, свързани с насилие (Comisión Nacional de Ayuda y Asistencia a las Víctimas de Delitos Violentos).

Националната комисия е компетентният орган, който се произнася при обжалване на решенията на Министерство на финансите и публичната администрация относно помощта, предоставена съгласно приложимото законодателство.

Ако три месеца след обжалването Националната комисия не е постигнала съгласие по случая, жалбата може да се счита за отхвърлена и решението може да се обжалва по административен ред.

В случай на терористични престъпления издадените от Министерството на вътрешните работи решения по административните процедури за кандидатстване за различните видове помощ могат да се обжалват вътрешно или директно в рамките на системата на административното правосъдие.

Къде мога да получа необходимите формуляри и допълнителна информация относно начина, по който да изготвя иска?

За съдействие във връзка с представянето и изпращането на молби за помощ в случай на престъпления, свързани с насилие, и сексуални престъпления заявителите могат посетят съответните служби за подкрепа на жертви на престъпления, където ще получат информация относно финансовата помощ, която може да се прилага в техния случай, както и относно различните процедури за кандидатстване.

Тези служби могат да бъдат намерени във всички автономни области, в столиците на почти всички провинции, както и в други градове.

Можете да намерите адресите на службите за подкрепа на жертви на престъпления на следния Връзката отваря нов прозорецадрес.

Конкретните формуляри за помощ са достъпни на следния Връзката отваря нов прозорецадрес.

В случай на терористични престъпления молбите за помощ се попълват чрез официалния формуляр и се изпращат на Главна дирекция „Подкрепа на жертвите на тероризъм“ към Министерство на вътрешните работи на следния адрес:

Subdirección General de Apoyo a Víctimas del Terrorismo, C/ Amador de los Ríos 8. 28010 MADRID

Конкретните формуляри за помощ са достъпни на следния Връзката отваря нов прозорецадрес.

Службата за информация и подкрепа за жертвите на тероризъм към Националния наказателен и административен съд предоставя обща информация относно финансовата помощ, която може да се прилага в случаите на жертви на тероризъм. Тази служба се намира на адрес:

C/ Goya, 14, 5ª planta, 28071 MADRID.

Телефонен номер за връзка: + 34 91 400 74 02

Има ли специална гореща телефонна линия или уебсайт, които мога да използвам?

Що се отнася до престъпления, свързани с насилие, и сексуални престъпления, формулярите или образците за различните видове помощ са достъпни на следния Връзката отваря нов прозорецадрес.

Можете да проверите адресите на службите за подкрепа на жертви на престъпления, които предоставят информация относно финансовата помощ, която може да се прилага във Вашия случай, както и относно различните процедури за кандидатстване, на следния Връзката отваря нов прозорецадрес.

В случай на терористични престъпления можете да направите справка в Връзката отваря нов прозорецуебсайта на Министерството на вътрешните работи за информация относно достъпната помощ.

Връзката отваря нов прозорецСлужбата за информация и подкрепа за жертвите на тероризъм към Националния наказателен и административен съд предоставя обща информация относно финансовата помощ, която може да се прилага в случаите на жертви на тероризъм.

Мога ли да получа правна помощ (помощ от адвокат) при подготвянето на иска?

В случай на престъпления, свързани с насилие, и сексуални престъпления жертвите могат да поискат безплатна правна помощ в съответствие с изискванията и процедурите, определени в приложимото законодателство.

По-специално съгласно испанското законодателство жертвите на основано на пола насилие имат право да получат безплатен правен съвет непосредствено преди попълването на жалбата, на безплатна защита и представителство от адвокат, както и на представител във всички производства и административни процедури, произтичащи пряко или косвено от претърпяното насилие.

В тези ситуации защитата на жертвата следва да се поеме от един-единствен правен екип, при условие че по този начин надлежно се гарантира правото на защита на жертвата. Това право се предоставя и на наследници, в случай че жертвата почине, при условие че те не са участвали в деянията.

В случай на терористични престъпления жертвите на терористични актове, признати от испанското законодателство, имат право на правна помощ във всички съдебни производства и административни процедури, произтичащи от терористичния акт, който е довел до статута им на жертва, независимо от финансовите им средства, съгласно условията на действащото в Испания законодателство относно безплатната правна помощ.

Във всеки случай е гарантирана незабавна безплатна правна помощ за всички жертви на тероризъм, които кандидатстват за такава помощ. Правото на правна помощ се губи, ако впоследствие лицето не получи статут на жертва или ако бъде поставена оправдателна присъда, срещу която не съществуват други средства за правна защита, или ако по случая не се предприемат последващи действия, като лицето не е длъжно да възстанови разходите за престациите, от които се е възползвало безплатно до този момент.

Има ли организации за подкрепа на жертвите, които могат да ми помогнат в процеса на искане на обезщетение?

За съдействие във връзка с представянето и изпращането на молби за помощ в случай на престъпления, свързани с насилие, и сексуални престъпления заявителите могат посетят съответните служби за подкрепа на жертви на престъпления, където ще получат информация относно финансовата помощ, която може да се прилага в техния случай, както и относно различните процедури за кандидатстване.

Тези служби могат да бъдат намерени във всички автономни области, в столиците на почти всички провинции, както и в други градове.

Можете да намерите адресите на службите за подкрепа на жертви на престъпления на следния Връзката отваря нов прозорецадрес.

Службата за информация и подкрепа за жертвите на тероризъм към Националния наказателен и административен съд предоставя обща информация относно финансовата помощ, която може да се прилага в случаите на жертви на тероризъм. Тази служба се намира на адрес:

C/ Goya, 14, 5ª planta, 28071 MADRID.

Телефонен номер за връзка: + 34 91 400 74 02

Последна актуализация: 02/12/2019

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.

Ако искът ми следва да се разглежда в тази държава - Франция

За кой вид престъпления мога да получа обезщетение?

Ищецът трябва да докаже, че претърпяното увреждане е в резултат от умишлено или непредпазливо действие, което може да представлява престъпление против собствеността или личността. Следователно умишлените действия и непредпазливото или небрежно поведение могат да доведат до право на обезщетение, независимо дали извършителят е известен или не.

В случай на престъпление против собствеността, деянието трябва да бъде класифицирано като кражба, измама, злоупотреба с доверие, изнудване или унищожаване или увреждане на имущество.

Наред с това съществуват специфични схеми за обезщетяване на Връзката отваря нов прозорецвреди, причинени в резултат на терористични актове, Връзката отваря нов прозорецпътно-транспортни произшествия на територията на Франция, ловни злополуки, излагане на азбест и унищожаване на превозно средство от пожар.

За какъв вид увреждане мога да получа обезщетение?

Ще получите пълно обезщетение за вредите, произтичащи от тежко престъпление против личността, в случай че:

 • сте жертва на престъпление, довело до трайна или пълна неработоспособност, равна на или продължаваща повече от един месец, на изнасилване, сексуално посегателство, сексуално посегателство над непълнолетен, трафик на хора, заробване или принудителен труд;
 • или близък член на семейството е починал в резултат на такова престъпление.

Можете да получите обезщетение, подчинено на определени условия и с определена горна граница, ако сте жертва на по-леко престъпление против личността или на престъпление против собствеността:

 • телесна повреда, която е довела до пълна неработоспособност за по-малко от един месец;
 • или имуществени вреди в резултат на деяния, класифицирани като кражба, измама, злоупотреба с доверие, изнудване или унищожаване или увреждане на имущество.

Мога ли да получа обезщетение, ако съм роднина или лице на издръжка на лице, починало в резултат от престъпление? Кои роднини или лица на издръжка на жертвата могат да получат обезщетение?

Да, можете да получите обезщетение, ако сте близък член на семейството на жертва и в резултат на престъплението сте претърпели лична вреда.

Обезщетение може да бъде присъдено на роднини по възходяща линия (родители, баби и дядовци), на низходящи (деца, внуци), на съпруг/съпруга, както и на роднини по съребрена линия (братя, сестри) или на всяко лице, което може да докаже лична връзка с жертвата.

Мога ли да получа обезщетение, ако съм роднина или лице на издръжка на жертва, преживяла престъпление? Кои роднини или лица на издръжка могат да получат обезщетение в такъв случай?

Да, можете да получите обезщетение, ако сте близък член на семейството на жертва и в резултат на престъплението сте претърпели лична вреда.

Обезщетение може да бъде присъдено на роднини по възходяща линия (родители, баби и дядовци), на низходящи (деца, внуци), на съпруг/съпруга, както и на роднини по съребрена линия (братя, сестри) или на всяко лице, което може да докаже лична връзка с жертвата.

Мога ли да получа обезщетение, ако не съм гражданин на държава от ЕС?

Да, можете да получите обезщетение, ако не сте гражданин на държава от ЕС, при условие че престъплението е извършено на територията на Франция.

Мога ли да искам обезщетение от тази държава, ако живея тук или съм от тук (това е моята държава на пребиваване или гражданство), дори ако престъплението е било извършено в друга държава от ЕС? Мога ли да направя това вместо да предявя иск за обезщетение в държавата, в която е извършено престъплението? Ако мога, при какви условия?

Да, можете да получите обезщетение при обичайните условия, ако сте френски гражданин, но престъплението е извършено в чужбина.

От друга страна, не можете да получите обезщетение от френски орган за обезщетяване, ако сте чужденец и престъплението е извършено в чужбина.

Трябва ли първо да съм съобщил за престъплението в полицията, за да мога да претендирам за обезщетение?

Не, няма изискване първо да сте подали жалба в полицията, за да поискате обезщетение.

Молбата обаче трябва да съдържа информацията, необходима за вземане на решение по нея. Тя трябва да бъде придружена от подкрепящи документи, в които се посочват по-конкретно датата, мястото и обстоятелствата на престъплението (разписка, потвърждаваща, че е подадена жалба, всички документи от наказателното производство и др.)

Трябва ли да изчакам резултата от евентуално полицейско разследване или наказателно производство, преди да мога да предявя иска за обезщетение?

Не, не е необходимо да изчаквате резултата от полицейското разследване или от наказателното производство, за да предявите иска си.

Трябва ли първо да потърся обезщетение от извършителя на престъплението, ако той е бил установен?

Не, в случай на тежко престъпление против личността (вж. 1.2) не се изисква първо да потърсите обезщетение от установения извършител.

В случай на по-леко престъпление против личността или на престъпление против собствеността (вж. 1.2) е необходимо да се докаже, че установеният извършител е неплатежоспособен или не може да компенсира напълно вредите. Ще бъде необходимо да докажете по-изчерпателно, че не сте в състояние да получите ефективна и достатъчна компенсация за увреждането Ви от застрахователна компания или от друг орган, който може да носи отговорност.

Ако извършителят не е бил установен или осъден, имам ли все пак право да поискам обезщетение? Ако да, какви доказателства трябва да представя в подкрепа на своя иск?

Можете да получите обезщетение дори ако извършителят не е бил установен или осъден, стига да е налице престъпление.

Исковата молба обаче трябва да съдържа информацията, необходима за вземането на решение по нея. Тя трябва да бъде придружена от подкрепящи документи, в които се посочват по-конкретно датата, мястото и обстоятелствата на престъплението (разписка, потвърждаваща, че е подадена жалба, всички документи от наказателното производство и др.)

Има ли срок, в рамките на който трябва да поискам обезщетение?

Разполагате със срок от три години от датата на престъплението. Той се удължава с една година, считано от датата на последното наказателно решение.

Ако извършителят бъде осъден да заплати обезщетение, срокът започва да тече, когато жертвата бъде уведомена от наказателния съд. Ако извършителят бъде осъден да заплати обезщетение, срокът започва да тече от уведомяването от съда.

Ако срокът бъде пропуснат, може да се вземе под внимание основателна причина, изтъкната от жертвата или от правоимащите.

Кои загуби и разходи се покриват от обезщетението?

Например обезщетението ще покрие ли:

а) за жертвата на престъплението:

— имуществени (непсихически) вреди:

 • медицински разходи, свързани с увреждането (медицинско лечение — извънболнично и болнично лечение, рехабилитация)
  Пряка жертва на телесна повреда може да бъде обезщетена за всички болнични, медицински, парамедицински и фармацевтични разходи (медицински сестри, физиотерапия, ортопедия, логопедична терапия и др.), тъй като по-голямата част от тези разходи обикновено се поемат от органите за социално подпомагане.
  Могат да се вземат предвид и предвидими бъдещи медицински разходи за здравни грижи, необходими поради медицинското състояние на жертвата, след като се стабилизира.
 • допълнителни нужди или разходи, произтичащи от уврежданията (т.е. грижи и помощ, временно и постоянно лечение, продължителна рехабилитация, адаптиране на жилището, специални помощни средства и т. н.)
  Разноските за приспособяване на жилището и на превозни средства, както и разходите, свързани с постоянна помощ от трето лице, могат да бъдат възстановени.
  Различни разходи, свързани с последиците от физическото увреждане, също могат да бъдат покрити: разходи за грижи за деца, домакинство, транспорт и др.
 • трайно увреждане (напр. инвалидност и други трайни увреждания)
  Трайно функционално увреждане може да бъде обезщетено за последствията от увреждането, които остават след стабилизиране на състоянието: увреждане на физиологичните функции, постоянна болка, загуба на качество на живот, загуба на автономност и др. Когато бъде установено, то може да бъде класифицирано по скала за оценка на функционални увреждания.
  • загуба на доходи по време на медицинското лечение и след него (включително пропуснати доходи и загуба на възможност за заработване на доходи или понижена издръжка и др.)
   Обезщетение може да бъде присъдено за констатирана загуба на трудови доходи, загуба на бъдещи трудови доходи и въздействие върху кариерата на лицето: намалени перспективи за заетост, загуба на професионални възможности, повишаване на трудността за извършване на работата, нужда от смяна на работа и др. Може да се оцени и неблагоприятното въздействие върху училищното или университетското образование или обучение.
  • загуба на професионални възможности,
  • разходи, свързани със съдебни дела във връзка със събитието, довело до вредата, като адвокатски възнаграждения, съдебни разноски и др.,
  • обезщетение за откраднато или увредено лично имущество,
  • други.

Загубата на професионални възможности може да бъде обезщетена в контекста на кариерното въздействие (вижте предходната точка).

Разходите, направени в производството във връзка с престъплението, не се покриват от самото обезщетение. За хора с ограничени финансови възможности обаче, може да бъде предоставена правна помощ, така че адвокатските възнаграждения и съдебните разноски за процеса да бъдат частично или изцяло заплатени от държавата. За най-тежките престъпления правната помощ се предоставя, без да се извършва проверка на финансовите възможности (вижте списъка в Връзката отваря нов прозорецчлен 9-2 от Закон №° 91-647 от 10 юли 1991 г. относно правната помощ (Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique)).

По принцип при престъпления против личността имуществените вреди не се обезщетяват. В случай на посочените по-горе престъпления (вижте точка 1.2) обезщетението за имуществени вреди е ограничено до 4575 евро (таван, приложим от 16 януари 2018 г.) при определени условия.

— психически (морални) вреди:

 • болка и страдание на жертвата

Преживяното страдание включва всички физически и психически страдания и свързаните с тях проблеми от датата на престъплението до стабилизирането на състоянието. След като състоянието се стабилизира, продължаващото страдание се третира като трайно функционално увреждане за целите на обезщетението.

Загубата на възможности в личен план може да се вземе предвид в контекста на загуба на лични перспективи за живот (perte d’établissement), която се отнася до загубата на надеждата или възможността за реализиране на план за семеен живот.

При обезобразяване се вземат предвид личните последици от промяната на външния вид.

Може да бъде оценена и загубата на удовлетвореност (préjudice d'agrément), предназначена да компенсира неспособността на жертвата да възобнови упражняването на спортни или развлекателни дейности

б) За правоимащи лица или роднини на жертвата:

— имуществени (непсихически) вреди:

 • разходи за погребение

Разходите за погребение се покриват.

 • медицински разходи (напр. лечение за член на семейството, извънболнично и болнично лечение, рехабилитация)

По-голямата част от медицинските разходи, включително за близки членове на семейството, обикновено се поемат от органите за социално подпомагане. В противен случай патологичното въздействие ще бъде разгледано в контекста на емоционални страдания на близки членове на семейството (вижте по-горе).

 • загуба на средства за издръжка или загуба на възможности

Обезщетение може да бъде присъдено за загуба или намаляване на доходите, засягащи близките членове на семейството на жертвата, в резултат на смъртта или увреждането на последната, по-специално когато се налага да бъдат с жертвата през цялото време и да се откажат временно от работата си.

— психически вреди:

 • болка и страдание на роднини или правоимащи лица/компенсация за преживели лица, ако жертвата е починала.

Компенсация за емоционалното страдание (préjudice d’affection) може да бъде присъдена за неимуществените вреди, понесени от близките членове на семейството след смъртта на жертвата или като стават свидетели на болките и страданието на пряка жертва, която е с тежки увреждания.

Как се изплаща обезщетението — като еднократна сума или на месечни вноски?

Сумата може да бъде изплатена на една вноска или под формата на анюитет. Условни плащания могат да се извършват и по време на производството преди окончателното обезщетение.

По какъв начин моето поведение във връзка с престъплението, съдебното ми досие или липсата на съдействие по време на производството за обезщетение могат да окажат влияние върху шансовете ми да получа обезщетение и/или върху самата сума, която бих получил?

Вина от страна на жертвата може да бъде основание за изключване или намаляване на обезщетението, например когато са изречени обиди или има участие в свада или в престъпна дейност. Вината може да бъде противопоставена на правоприемниците на починалата жертва.

Фактът, че жертвата има криминално досие, е без значение.

Вашият иск в производството за обезщетение трябва да съдържа информацията, необходима за вземането на решение по него, и трябва да се предоставя необходимите подкрепящи документи. Впоследствие могат да бъдат поискани допълнителни документи и може да е необходимо да се окаже съдействие при изготвянето на доклади от независими експерти.

По какъв начин финансовото ми положение би могло да повлияе върху шансовете ми да получа обезщетение и/или върху получената сума?

 • Тежки престъпления против личността (вижте 1.2)

Финансовото Ви положение не се взема предвид и може да получите пълно обезщетение за увреждания, произтичащи от престъпления против личността Ви.

Въпреки това помощи, изплащани от органи за социално подпомагане, дружества за взаимно здравно осигуряване и застрахователни компании, ще бъдат взети предвид.

 • По-леки престъпления или престъпления против собствеността (вижте 1.2)

Вашето финансово положение ще се отчита въз основа на три критерия, като Вие трябва:

 • да имате годишен доход под 18 300 евро (размер за 2017 г.), към които се добавят допълнителни суми за лица на издръжка (низходящи, роднини по възходяща линия);
 • да не можете да получите ефективна и достатъчна компенсация за увреждането Ви от застрахователна компания или друг орган, който може да носи отговорност.
 • да докажете, че в резултат на престъплението сте в тежко материално или психическо положение.

Има ли други критерии, които биха могли да повлияят върху шансовете ми да получа обезщетение и/или върху размера на обезщетението?

Не.

Как ще бъде изчислено обезщетението?

При тежки престъпления против личността принципът е, че трябва да има пълно обезщетение. Обезщетението ще бъде изчислено, като се вземе предвид всяко едно от исканията.

Изчисляването се извършва за всеки отделен случай въз основа на личното положение на конкретната жертва и представените подкрепящи документи; за някои искания се използват ориентировъчни скали.

За изчисляването на обезщетение за трайно функционално увреждане може например да се използва ориентировъчна скала според установеното от лекаря увреждане и възрастта на жертвата.

Съществува ли минимален или максимален размер на обезщетението, което се присъжда?

Няма минимален размер.

Няма максимален размер при тежки престъпления против личността (вижте 1.2).

В случай на по-леки престъпления или престъпления против собствеността (вижте 1.2) горната граница на обезщетението е определена на 4575 евро (размер, приложим от 16 януари 2018 г.).

Очаква ли се от мен да посоча сумата на обезщетението във формуляра за иска? Ако е така, ще получа ли някакви указания за това как да я изчисля или относно други аспекти?

Да, исковият формуляр за обезщетение съдържа претендираната сума. Това обаче е общата сума. Адвокат или сдружение за подкрепа на жертвите могат да Ви бъдат от полза при определянето ѝ.

Ако получа обезщетение за нанесените вреди от други източници (например от моя работодател или от частна застрахователна полица), получената сума приспада ли се от обезщетението, платено от институцията/органа?

Помощи, изплащани от органи за социално подпомагане, дружества за взаимно здравно осигуряване, застрахователни компании и др., ще бъдат взети предвид.

Мога ли да получа аванс от обезщетението? Ако мога, при какви условия?

Да, можете да поискате аванс от обезщетението (провизия) по всяко време на производството.

Мога ли да получа допълващо или допълнително обезщетение (напр. при промяна в обстоятелствата или влошаване на здравето и т.н.) след основното решение?

Да, можете да предявите друг иск за обезщетение, ако увреждането Ви се влоши или по друга законна причина, която можете да обосновете.

Какви подкрепящи документи трябва да приложа към иска си?

Исковата молба на ищеца, която трябва да бъде изпратена до регистратурата на Съвета за обезщетение на жертвите на престъпления (Commission d’indemnisation des victimes d’infractions — CIVI) към съответния окръжен съд (tribunal de grande instance), трябва да съдържа информацията, необходима за неговата оценка. Тя трябва да бъде придружена от подкрепящи документи, в които конкретно се посочва:

 • фамилията, първите имена, дата и място на раждане, професия, гражданство и адрес на ищеца (приложете копие от национална лична карта, разрешение за пребиваване, паспорт и др.);
 • родствените връзки с жертвата (приложете препис от семейния регистър (livret de famille), нотариално заверен документ и др.);
 • датата, мястото и обстоятелствата на престъплението (приложете разписка, потвърждаваща, че е подадена жалба, всички документи от наказателното производство и др.);
 • съдът, който е съдил извършителя, ако има такъв (приложете препис от съдебното решение);
 • естеството на уврежданията, продължителността на евентуално отсъствие от работа и всички последствия (приложете медицински свидетелства, отсъствия от работа, медицински изследвания);
 • публичните или частните органи за социално подпомагане, с които е свързан ищецът и които има вероятност да участват (приложете копие на картата за социално осигуряване);
 • внесени извънсъдебни искания и предприети правни действия, както и вече изплатени суми на ищеца (приложете подкрепящи документи, свързани с покрити дневни разходи, пенсии, анюитети и плащания от страна на извършителя на престъплението, застрахователя и др.);
 • размерът на обезщетението, което се търси от Съвета за обезщетение на жертвите на престъпления;
 • документ с данни за банковата сметка на ищеца;
 • други подкрепящи документи, свързани с конкретния вид иск.

Ако искът е за обезщетение за по-леки престъпления против личността или за имуществени вреди в резултат на кражба, измама, злоупотреба с доверие или унищожаване или увреждане на имущество, исковата молба трябва също така да съдържа:

 • декларация за доходите на ищеца (приложете акт за установяване на данъчно задължение) (avis d’imposition) за годината, предхождаща престъплението, и за годината, предхождаща подаването на исковата молба);
 • доказателства, че ищецът не е в състояние да получи ефективно и достатъчно обезщетение по друг начин;
 • описание на тежкото материално или психическо състояние, произтичащо от престъплението.

Има ли административни или други такси, които се заплащат за получаване и обработване на исковата молба?

Няма разходи. Помощ или представителство от адвокат не са задължителни. Адвокатските възнаграждения са за Ваша сметка, освен ако не получавате правна помощ автоматично или при определени условия. Разходите, направени в хода на производството пред Съвета за обезщетение на жертвите на престъпления, се считат за съдебни разноски и се поемат от държавата.

Кой орган се произнася с решение по исковете за обезщетение (при национални случаи)?

Съветите за обезщетение на жертвите на престъпления са отговорни за вземането на решения за обезщетение на жертвите. Обезщетението, определено от Съвета за обезщетение на жертвите на престъпления, реално се изплаща от Гаранционния фонд за жертвите на тероризъм и други престъпления (Fonds de garantie des actes de terrorisme et d’autres infractions — FGTI).

Връзката отваря нов прозорецВ случай на тероризъм Гаранционният фонд за жертвите на тероризъм и други престъпления обезщетява директно жертвите, подали молба, под надзора на окръжния съд, към който могат да бъдат отнесени всички спорове.

Къде мога да изпратя иска (при национални случаи)?

Към всеки окръжен съд има Съвет за обезщетение на жертвите на престъпления, който взема решения по исковете за обезщетение, предявени от жертвите на престъпления или от техните семейства.

Компетентен е Съветът за обезщетение на жертвите на престъпления по Вашето местожителство или по местоположението на наказателния съд, който разглежда делото, ако има такова (Връзката отваря нов прозорецСписък). Ако сте френски гражданин, пребиваващ в чужбина, и престъплението е извършено в чужбина, компетентен е Съветът за обезщетение на жертвите на престъпления към Парижкия окръжен съд:

Tribunal de Grande Instance de Paris
4 Boulevard du Palais
75055 PARIS CEDEX 01 — Франция

Връзката отваря нов прозорецВ случай на тероризъм исковите молби се изпращат директно на Гаранционния фонд за жертвите на тероризъм и други престъпления:

64, Rue Defrance
94682 Vincennes Cedex — Франция

Необходимо ли е да присъствам по време на процедурата и/или когато се взема решение по иска ми?

Не се изисква да присъствате по време на производството или на съдебното заседание.

Колко време (приблизително) отнема, за да се получи решение по иск за обезщетение от органа?

Исковата молба се препраща незабавно на Гаранционния фонд за жертвите на тероризъм и други престъпления от регистратурата на Съвета за обезщетение на жертвите на престъпления.

Гаранционният фонд за жертвите на тероризъм трябва да представи предложение на жертвата в срок от два месеца от получаване на пълното досие, препратено от регистратурата на Съвета за обезщетение на жертвите на престъпления.

Ако жертвата приеме предложението, постигнатото споразумение се препраща на председателя на Съвета за обезщетение на жертвите на престъпления за одобрение. След одобрението му споразумението може да бъде изпълнено. Решението се съобщава на жертвата и на Гаранционния фонд за жертвите на тероризъм и други престъпления, който ще извърши плащането.

Ако Гаранционният фонд за жертвите на тероризъм и други престъпления предостави мотивиран отказ или жертвата откаже предложението, или ако жертвата не отговори на предложението на Гаранционния фонд за жертвите на тероризъм и други престъпления в срок от два месеца, Съветът за обезщетение на жертвите на престъпления разглежда делото по съдебен ред: в този случай съдия разглежда в съдебно заседание исковата молба и проверява предоставените изявления и документи.

Прокурорът и Гаранционният фонд за жертвите на тероризъм и други престъпления представят своите наблюдения не по-късно от 15 дни преди съдебното заседание. Ищецът и Гаранционният фонд за жертвите на тероризъм и други престъпления трябва да бъдат призовани най-малко два месеца предварително.

След разглеждане в закрито заседание, решението на Съвета за обезщетение на жертвите на престъпления да присъди или откаже обезщетение се съобщава на ищеца и на Гаранционния фонд за жертвите на тероризъм и други престъпления, който изплаща всяко присъдено обезщетение в рамките на месеца, следващ това уведомление.

Връзката отваря нов прозорецВ случай на тероризъм Гаранционният фонд за жертвите на тероризъм и други престъпления изплаща аванс в рамките на месеца след получаване на пълното досие, ако са изпълнени условията. Гаранционният фонд за жертвите на тероризъм и други престъпления представя предложение за обезщетение на жертвата (когато вече е в стабилизирано състояние) или на близките членове на семейството на починали жертви в срок от три месеца.

Ако не съм доволен от решението на органа, как мога да го обжалвам?

Ако не сте удовлетворени от решението на Съвета за обезщетение на жертвите на престъпления, можете да поискате преразглеждане от апелативния съд (Cour d’appel), под чиято юрисдикция попада Съветът за обезщетение на жертвите на престъпления.

Къде мога да получа необходимите формуляри и допълнителна информация за това как да предявя иск?

Информацията и формулярите са достъпни на следните уебсайтове:

Връзката отваря нов прозорецСдруженията за подкрепа на жертвите могат да Ви помогнат по време на процеса и да предоставят необходимата информация.

Има ли специална гореща телефонна линия или уебсайт, които мога да ползвам?

Телефонната услуга 116006 предлага безплатна психологическа подкрепа, информация за Вашите права и обща подкрепа през процеса, седем дни в седмицата от 09:00 до 21:00 часа на цената на национален разговор, на:

01 41 83 42 08

от Франция или

+33 1 41 83 42 08 от чужбина

Електронна поща: Връзката отваря нов прозорец08victimes@france-victimes.fr

На разположение са следните уебсайтове:

Мога ли да получа правна помощ (помощ от адвокат) при подготвянето на иска?

За хора с ограничени финансови възможности може да бъде предоставена правна помощ, така че адвокатските възнаграждения и съдебните разноски, направени по време на процеса, да бъдат частично или изцяло заплатени от държавата. За най-тежките престъпления правната помощ се предоставя, без да се извършва проверка на финансовите възможности (вижте списъка в Връзката отваря нов прозорецчлен 9-2 от Закон № 91-647 от 10 юли 1991 г. относно правната помощ (loi no 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique)).

Някои органи за достъп до правни услуги, като правни центрове (maisons de la justice et du droit) или бюра за правна информация (point d'accès au droit), предоставят безплатни консултации по правни въпроси и могат да Ви помогнат, независимо от Вашето гражданство, при извършване на всякакви формалности с цел упражняването на Вашите права и да Ви съдействат при извънсъдебни процедури.

Същото се отнася за Връзката отваря нов прозорецсдруженията за подкрепа на жертвите, които наред с други неща предоставят безплатна правна помощ.

Има ли организации за подкрепа на жертвите, които могат да ми помогнат в процеса на искане на обезщетение?

Връзката отваря нов прозорецСдруженията за подкрепа на жертвите, с които можете да се свържете в Връзката отваря нов прозорецбюрата за подкрепа на жертвите към съдилищата или в собствените им помещения, могат да Ви предоставят безплатно съдействие при изготвянето на Вашия иск за обезщетение.

Последна актуализация: 05/11/2019

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.

Ако искът ми следва да се разглежда в тази държава - Хърватия

За кой вид престъпления мога да получа обезщетение?

Можете да поискате обезщетение, ако сте жертва на престъпление с упражняване на насилие, извършено на територията на Хърватия, което е довело до тежка телесна повреда или тежки увреждания на здравето, или смърт.

Престъпление с упражняване на насилие е:

 1. Всяко престъпление, извършено с умисъл и чрез принуда или чрез нарушаване на сексуалната неприкосновеност на друго лице
 2. Всяко престъпление, което застрашава живота и имуществото поради действие, възприемано по принцип за опасно, или чрез използването на средство, което причинява смърт, тежка телесна повреда или сериозно увреждане на здравето на едно или повече лица и което е определено в Наказателния кодекс като тежка форма на основно умишлено престъпление.

За кой вид увреждане мога да получа обезщетение?

 • По принцип не се предвижда обезщетение за увреждания. За да може да отговаря на изискванията за обезщетение, престъплението с упражняване на насилие трябва да води до тежка телесна повреда или тежки увреждания на здравето, или смърт.
 • Преките жертви имат право на обезщетение за загуба на доходи в размер до 35 000 HRK, ако е извършено престъпление с упражняване на насилие, водещо до тежка телесна повреда или тежки увреждания на здравето, и ако, при условие че са изпълнени всички други условия в закона, може да се докаже, че това е довело до загуба на доходи.
 • Преките жертви имат право на възстановяване на медицински разноски, ако е извършено престъпление с упражняване на насилие, водещо до тежка телесна повреда или тежки увреждания на здравето, и ако, при условие че са изпълнени всички други условия в закона, може да се докаже, че това е довело до медицински разноски, които жертвата е трябвало да заплати сама. Тези медицински разноски могат да бъдат претендирани до прага за здравно обслужване, определен в нормативните актове относно задължителното здравно осигуряване в Република Хърватия, при условие че те се признават само ако пряката жертва няма право на възстановяване на разноските въз основа на здравно осигуряване.
 • Косвените жертви имат право на обезщетение поради загуба на законоустановена издръжка, ако пряката жертва е починала вследствие на престъплението с упражняване на насилие и ако, при условие че за изпълнени всички други условия в закона, може да се докаже, че косвената жертва е загубила тази законоустановена издръжка. Ако косвената жертва има право на обезщетение съгласно задължителното пенсионно осигуряване, тогава тя няма право на обезщетение поради загуба на законоустановена издръжка. Обезщетение поради загуба на законоустановена издръжка може да бъде признато в общ размер до 70 000 HRK за всички косвени жертви.
 • Лицата, които плащат разноските по погребението на лице, което е починало като пряка жертва на умишлено престъпление с упражняване на насилие, имат право на възстановяване на разноските по погребението, ако може да се докаже, че те са покрили тези разноски, при условие че са изпълнени всички други условия в закона. Разноските по погребението могат да бъдат признати в размер до 5000 HRK.

Мога ли да получа обезщетение, ако съм роднина или лице на издръжка на лице, което е починало в резултат от престъпление? Кои роднини или лица на издръжка на жертвата могат да получат обезщетение?

 • ДА, роднини или лица на издръжка на починали жертви на престъпление могат да получат обезщетение поради загуба на законоустановена издръжка и могат да им бъдат възстановени обичайните разходи по погребението.
 • В закона тези роднини или членове на семейството се наричат „косвени жертви“. Роднини или членове на семейството (т.е. косвени жертви по закон) са: съпруг(а), партньори, деца, родители, осиновени лица, осиновители, втори майки, втори бащи, доведени деца и партньори от същия пол, с които пряката жертва е живяла; баби, дядовци и внуци, само ако те самите са преки жертви, когато са живели заедно постоянно и когато бабите и дядовците са заместили родителите на пряката жертва.
 • Съществуването на небрачни партньори и такива от същия пол се преценява съгласно правото на Република Хърватия.

Мога ли да получа обезщетение, ако съм роднина или лице на издръжка на жертва, която е преживяла престъплението? Кои роднини или лица на издръжка на жертвата могат да получат обезщетение в такъв случай?

 • НЕ, роднини или членове на семейството на издръжка не могат да получат обезщетение, ако жертвата е преживяла нападението.

Мога ли да получа обезщетение, ако не съм гражданин на държава от ЕС?

 • Обезщетение се предоставя само на жертви, които са хърватски граждани или които пребивават в Република Хърватия, т.е. ако са граждани на държава — членка на ЕС, или пребивават постоянно на нейната територия.

Мога ли да искам обезщетение от тази държава, ако живея тук или съм от тук (това е моята държава на пребиваване или гражданство), дори ако престъплението е извършено в друга държава от ЕС? Мога ли да направя това, вместо да поискам обезщетение в държавата, в която е извършено престъплението? Ако отговорът е положителен, при какви условия?

НЕ, жертвата не може да претендира за обезщетение от Република Хърватия, ако престъплението е извършено на територията на друга държава. Република Хърватия изплаща обезщетение само при условие че са изпълнени определените в закона условия и изисквания и само ако престъплението с упражняване на насилие е извършено на нейна територия (в тази връзка Република Хърватия не изплаща обезщетение за престъпления, извършени в друга държава).

Трябва ли първо да съм съобщил за престъплението в полицията, за да мога да претендирам за обезщетение?

 • ДА, за да можете да претендирате за обезщетение, трябва да сте съобщили за престъплението или то да е регистрирано в полицията или в прокуратурата като такова.
 • Към иска за обезщетение трябва да бъде представено полицейско удостоверение, че инцидентът е регистриран или докладван като престъпление.
 • По искане на жертвата полицията е задължена да издаде удостоверение, потвърждаващо, че въпросният инцидент е докладван или регистриран като престъпление.

Необходимо ли е да се изчакат резултатите от евентуално полицейско разследване или наказателно производство, преди да мога да подам иска за обезщетение?

 • НЕ, не е необходимо да се изчакат резултатите от евентуално полицейско разследване или наказателно производство.
 • Правото да предявите иск може да бъде упражнено независимо от това дали извършителят е известен и дали наказателното производство е започнало.

Трябва ли първо да потърся обезщетение от извършителя на престъплението, ако той е бил установен?

 • НЕ, не трябва първо да търсите обезщетение от извършителя.
 • Предявяването на иск съгласно Закона за обезщетяване на жертвите на престъпления (Zakon o novčanoj naknadi žrtvama kaznenih djela, наричан по-долу: Закона) не изключва правото на жертвата да упражни правото си да получи обезщетение от извършителя.
 • Когато жертвата е предявила иск по силата на Закона и е упражнила правото си да получи обезщетение директно от извършителя, това обезщетение се включва в обезщетението, претендирано от жертвата съгласно Закона.
 • Ако полученото от извършителя обезщетение удовлетворява напълно иска, подаденият съгласно Закона иск се отхвърля. Ако производството относно този иск вече е приключено, но все още не е извършено плащане, ще бъде взето решение да не се изплаща обезщетение.
 • Ако държавата вече е извършила плащане към жертвата съгласно Закона и жертвата получава пълно или частично обезщетение от извършителя, тогава държавата има право на регресен иск срещу жертвата за размера на главницата, получена директно от извършителя, но само до максималната сума, която е изплатила на жертвата.
 • При изплащането на обезщетение от държавата съгласно Закона жертвата вече няма право да претендира за такова обезщетение от извършителя, тъй като в този случай държавата има право на регресен иск срещу извършителя.

Ако извършителят не е бил установен или осъден, имам ли все пак право да поискам обезщетение? Ако да, какви доказателства трябва да представя в подкрепа на моя иск?

 • ДА, ищецът трябва да приложи в подкрепа на своя иск за обезщетение всички изисквани по принцип документи, които са посочени в официалния исков формуляр, който се подава независимо от това дали извършителя е бил установен или осъден или дали наказателното производство е започнало.
 • По принцип искът се придружава от: полицейско удостоверение, че инцидентът е регистриран или докладван като престъпление, доказателство за гражданство, удостоверение за пребиваване, удостоверение за смъртта на жертвата, заверена декларация на ищеца, че не е упражнил въз основа на различно правно основание правото си да получи обезщетение съгласно Закона за обезщетяване на жертвите на престъпления, медицински документи на жертвата, въз основа на които се иска обезщетение (формуляр за приемане в болница, медицински заключения и експертизи, документ за изписване от болница, документ за отпуск по болест, разписки, свързани със здравословното състояние), разписки за обичайните разходи по погребение, други съответни удостоверения или документи, които могат да бъдат от значение при вземането на решение относно обезщетението.

Има ли срок, в рамките на който трябва да поискам обезщетение?

 • ДА, искът трябва да бъде предявен най-късно до шест месеца от деня на извършване на посоченото в исковата молба престъпление.
 • Ако поради основателни причини жертвата не е била в състояние да предяви иска в посочения срок, той трябва да бъде предявен най-късно до 3 месеца от датата, на която основателните причини са престанали да съществуват, и най-късно до 3 години от деня на извършване на престъплението. (Жертвата трябва да посочи и да докаже основателните причини).
 • Ако жертвата е малолетно или непълнолетно дете или лице, лишено от правоспособност, и неговият законен представител не е предявил иска в срок от 6 месеца от датата на извършване на престъплението, 6-месечният срок започва да тече от деня, в който лицето навършва 18 години, от деня, в който след като жертвата е навършила пълнолетие, е образувано наказателно производство, или от деня, в който е възстановена правоспособността на лицето.

Кои загуби и разходи се обхващат от обезщетението?

а) за жертвата на престъплението:

— Материални (различни от морални) вреди:

 • разходи за медицинско обслужване във връзка с претърпяното увреждане (медицинско лечение — амбулаторно и болнично лечение, възстановяване)
  • Пряката жертва има правото на обезщетение за разходите за здравно обслужване, възлизащи на прага за здравно обслужване, определен в нормативните актове относно задължителното здравно осигуряване в Република Хърватия. Тези разноски се признават само ако пряката жертва няма право на възстановяване на разноските въз основа на здравно осигуряване.
 • допълнителни нужди или разходи, произтичащи от увреждането (т.е. разходите, свързани с медицински грижи и помощ, временно и постоянно лечение, продължителна възстановителна физиотерапия, адаптиране на жилището, специални помощни съоръжения и др.)
  • Вж. отговора на въпрос едно (право на обезщетение за разходите за здравно обслужване, възлизащи на прага за здравно обслужване, определен в нормативните актове относно задължителното здравно осигуряване в Република Хърватия).
 • постоянно увреждане (напр. инвалидност и други трайни увреждания)
  • загуба на доходи по време на медицинското лечение и след него (включително пропуснатите доходи и загубата на възможността за заработване на доходи или понижена издръжка и др.).
 • Преките жертви имат право на обезщетение за загуба на доходи, което се предоставя под формата на еднократно плащане в максимален размер от 35 000 HRK.
  • загуба на възможности
  • разходи, произтичащи от правни производства, свързани с инцидента, причинил увреждането, като правни такси, съдебни разноски)
  • обезщетение за откраднати или повредени лични вещи
  • други.

— Психически (морални) вреди:

 • НЕ
  • болката и страданието на жертвата
 • НЕ

б) За правоимащи лица или роднини на жертвата:

— Материални (различни от морални) вреди:

 • разходи по погребение
Обичайните разходи по погребение в максимален размер от 5000 HRK.
 • медицински разходи (напр. лечение на член от семейството, амбулаторно и болнично лечение, рехабилитация)
 • загуба на издръжка или възможности

Косвени жертви, които са били на издръжка на пряката жертва, починала в резултат на последиците от престъплението с упражняване на насилие, имат право на обезщетение поради загуба на законоустановена издръжка. Това обезщетение се предоставя като еднократно плащане въз основа на актюерски изчисления, започващи от най-ниската пенсия в семейството съгласно Закона за пенсионното осигуряване (Zakon o mirovinskom osiguranju), изчислена съгласно 5-годишен осигурителен стаж и очаквания срок за издръжка на косвената жертва. Обезщетението се предоставя само ако косвената жертва няма право на обезщетение съгласно задължителното пенсионно осигуряване. Размерът на предоставеното обезщетение може да бъде в максимален размер до 70 000 HRK за всички косвени жертви.

— Психически вреди:

 • НЕ
  • болката и страданието на роднини или правоимащи лица/обезщетение за преживели лица, ако жертвата е починала
 • НЕ

Как се изплаща обезщетението — чрез еднократно плащане или на месечни вноски?

 • Обезщетението се изплаща чрез еднократно плащане.

По какъв начин моето собствено поведение във връзка с престъплението, съдебното ми досие или липсата на сътрудничество по време на производството за обезщетение могат да окажат влияние върху шансовете ми да получа обезщетение и/или върху сумата, която бих получил?

 • Когато се взема решение относно правото на обезщетение, се вземат предвид действията на пряката жертва преди, по време на и след извършване на престъплението; ролята на пряката жертва по отношение на възникването и размера на вредите; дали пряката жертва е съобщила за престъплението на компетентните органи и в какъв срок, освен ако не е била възпрепятствана да го направи поради основателни причини; съдействието, което оказва пряката жертва на полицията и на компетентните органи с цел подвеждане под отговорност на извършителя; пряка жертва, която е допринесла за претърпените вреди или е увеличила размера на вредите, има право само на пропорционално намалено обезщетение.
 • Искът за обезщетение се отхвърля, когато се установи, че жертвата участва в организирана престъпна дейност или е свързана с престъпна организация;
 • Обезщетението може да бъде отказано или намалено, когато предоставянето на пълно обезщетение би било в противоречие с принципа на справедливост, морала или закона и обществения ред;
 • Когато се взема решение относно правото на обезщетение на косвената жертва, ще бъде взето предвид поведението на пряката жертва.

По какъв начин финансовото ми положение би могло да повлияе върху шансовете ми да получа обезщетение и/или върху получената сума?

 • НЕ
 • По принцип финансовите, напр. житейските обстоятелства на ищеца, не засягат решението по молбата, макар че когато се взема решение относно обезщетението за загуба на законоустановена издръжка, е възможно финансовите обстоятелства да повлияят на шансовете за получаване на обезщетение.

Има ли други критерии, които биха могли да повлияят върху шансовете ми да получа обезщетение и/или върху сумата?

 • ДА
 • Когато се взема решение относно правото на обезщетение, се вземат предвид действията на пряката жертва преди, по време на и след извършване на престъплението; ролята на пряката жертва по отношение на възникването и размера на вредите; дали пряката жертва е съобщила за престъплението на компетентните органи и в какъв срок, освен ако не е била възпрепятствана да го направи поради основателни причини; съдействието, което оказва пряката жертва на полицията и на компетентните органи с цел подвеждане под отговорност на извършителя; пряка жертва, която е допринесла за претърпените вреди или е увеличила размера на вредите, има право само на пропорционално намалено обезщетение.
 • Искът за обезщетение се отхвърля, когато се установи, че жертвата участва в организирана престъпна дейност или е свързана с престъпна организация;
 • Обезщетението може да бъде отказано или намалено, когато предоставянето на пълно обезщетение би било в противоречие с принципа на справедливост, морала или закона и обществения ред;
 • Когато се взема решение относно правото на обезщетение на косвената жертва, ще бъде взето предвид поведението на пряката жертва.

Как ще бъде изчислено обезщетението?

 • Финансовото обезщетение се изчислява, като се вземат предвид обстоятелствата по всеки отделен случай, ищецът трябва да докаже, че са изпълнени правните изисквания и че е понесъл конкретни разноски или загуби, т.е. вреди.

Съществува ли минимален или максимален размер на обезщетението, което се отпуска?

 • Законът не предвижда минимален размер, който може да бъде присъден (законът обаче ограничава максималният размер, който може да бъде присъден).

Очаква ли се от мен да посоча сумата на обезщетението в исковия формуляр? Ако е така, ще получа ли някакви указания за това как да я изчисля или относно други аспекти?

 • ДА, от ищеца се очаква да посочи сумата, за която претендира.
 • Указания относно изчисляването на сумата не се предоставят (ищецът трябва да докаже претендираните разноски или загуби).

Ако получа обезщетение за нанесените вреди от други източници (като например от работодателя ми или частна застрахователна схема), получената сума приспада ли се от обезщетението, платено от институцията/органа?

 • В някои случаи ДА, а в други НЕ — зависи от източника на полученото обезщетение.
 • Обезщетение, получено въз основа на здравно, пенсионно или друг вид осигуряване и от други източници, се калкулира в подходящата база за обезщетение, така че присъденото на жертвата обезщетение представлява разликата между общото обезщетение, което жертвата има право да поиска съгласно Закона за обезщетяване на жертвите на престъпления (наричан по-долу Закона), и това, което жертвата получава въз основа на едно или няколко основания.
 • В размера на обезщетението не се включва доброволната застраховка, платена от пряката или косвената жертва.
 • След като жертвата получи обезщетение директно от извършителя, то се приспада от обезщетението, претендирано от Република Хърватия; когато платеното от извършителя обезщетение напълно удовлетворява иска, той ще бъде отхвърлен; когато платеното от извършителя обезщетение напълно удовлетворява иска и ако производството е приключено, но все още не е получено плащане, ще бъде взето решение да не се изплаща обезщетение на жертвата.
 • Ако държавата вече е извършила плащане към жертвата съгласно Закона и жертвата е получила пълно или частично обезщетение от извършителя, държавата има право на регресен иск срещу жертвата за размера на главницата, получена директно от извършителя, но само до сумата, която държавата е изплатила на жертвата.

Мога ли да получа аванс от обезщетението? Ако отговорът е положителен, при какви условия?

 • НЕ

Мога ли да получа допълващо или допълнително обезщетение (напр. след промяна в обстоятелствата или влошаване на здравето и т.н.) след основното решение?

 • В Закона за обезщетяване на жертвите на престъпления не се предвижда допълващо или допълнително обезщетение.

Какви съпътстващи документи трябва ли да приложа към иска си?

 • Съпътстващите документи, които трябва да бъдат приложени към иска, са изброени в официалния формуляр. Искът се придружава от: доказателство за гражданство, удостоверение за пребиваване, удостоверение за смъртта на жертвата, полицейско удостоверение, че инцидентът е бил регистриран или докладван като престъпление, заверена декларация на ищеца, че не е упражнил въз основа на различно правно основание правото да получи обезщетение съгласно Закона за обезщетяване на жертвите на престъпления, медицински документи на жертвата, въз основа на които се иска обезщетение (формуляр за приемане в болница, медицински заключения и експертизи, документ за изписване от болница, документ за отпуск по болест, разписки, свързани със здравословното състояние), разписки за обичайните разходи по погребение, други съответни удостоверения или документи, които могат да бъдат от значение при вземането на решение за обезщетението.
 • Горепосочените документи се предоставят в оригинал или като заверено копие.

Има ли административни или други такси, които се заплащат за получаване и обработване на исковата молба?

 • Съгласно Закона за обезщетяване на жертвите на престъпления няма административни или други такси, които се заплащат за обработване на исковата молба.

Кой орган взема решение по исковете за обезщетение (при национални случаи)?

 • Органът, компетентен да се произнесе по исковете за обезщетение, предявени от жертви на престъпления съгласно Закона за обезщетяване на жертвите на престъпления, когато обезщетението се изплаща от националния бюджет, е „Комитетът за обезщетяване на жертвите на престъпления” (Odbor za novčanu naknadu žrtvama kaznenih djela).
 • Ако жертвата иска обезщетение от извършителя, жертвата може да подаде жалба за конституирането ѝ като граждански ищец, т.е. искане за обезщетение от извършителя, в рамките на наказателно производство пред компетентен наказателен съд.
 • Жертвата обаче може да избере и да предяви иск за обезщетение от извършителя в рамките на съдебен процес пред компетентния съд.

Къде мога да изпратя иска (при национални случаи)?

 • Съгласно Закона за обезщетяване на жертвите на престъпления, искът за обезщетяване на жертвите на престъпления се предявява пред Комитета за обезщетяване на жертвите на престъпления, т.е. Министерството на правосъдието.

Republic of Croatia
Ministry of Justice (Ministarstvo pravosuđa)
Ulica Grada Vukovara 49
10000 ZAGREB

 • Ако иск за обезщетение от извършителя на престъпление се предяви в хода на наказателното производство, молбата за присъединяване на граждански иск за вреди се подава пред компетентния съд, пред който е висящо наказателното производство срещу извършителя.
 • Жертвата може също така да избере да предяви иск за обезщетение от извършителя в рамките на съдебен процес пред компетентния съд.

Необходимо ли е да присъствам по време на процедурата и/или когато се взема решение по иска ми?

 • По правило в исковото производство по отношение на жертвите на престъпления отговорът е „НЕ“, макар че в зависимост от делото компетентният орган, т.е. „Комитетът“, може да поиска чрез дерогация, ако е необходимо с оглед на постигане на решение, страните, свидетелите или назначени от съда вещи лица да дадат показания пред съда.

Колко време (приблизително) отнема вземането на решение от органа по иск за обезщетение?

 • Компетентният орган ще се произнесе с решение по иска в срок от 60 дни, ако искът е пълен и редовен (ако са представени и получени всички необходими документи, цялата информация и доказателства, необходими за вземане на решение). Ако искът обаче е непълен, времето, необходимо за вземане на решение, може да бъде по-дълго.

Ако не съм доволен от решението на органа, как мога да го обжалвам?

 • Решението не може да бъде обжалвано, макар че ищецът може да инициира административно обжалване, като подаде административна жалба до компетентния административен съд в срок от 30 дни от връчването на решението.

Къде мога да получа необходимите формуляри и допълнителна информация относно начина, по който да изготвя иска?

 • Формулярът и информацията могат да бъдат намерени във всеки полицейски участък, прокуратури, общински (районни) и жупанийски (окръжни) съдилища и в електронна форма на официалния уебсайт на Министерството на правосъдието (Ministarstvo pravosuđa), Министерството на вътрешните работи (Ministarstvo unutarnjih poslova), Държавната прокуратура на Република Хърватия (Državno odvjetništvo RH) и общинските (районните) и жупанийските (окръжните) съдилища.
 • Информация може да бъде получена чрез обаждане на горещата телефонна линия на Националния център за приемане на повиквания за жертви на престъпления и простъпки (Nacionalni pozivni centar za žrtve kaznenih djela i prekršaja) 116-006.
 • Полицията, прокуратурите и съдилищата трябва да предоставят информация относно правото на обезщетение и органа, до който страната може да подаде молба, за да упражни тези права, на всички лица, които съгласно Закона за обезщетяване на жертвите на престъпления имат право да търсят обезщетение от Република Хърватия.
 • Полицията, прокуратурите и Министерството на правосъдието трябва да издадат необходимите формуляри за предявяване на иск на всички лица, които съгласно Закона имат право на обезщетение, и при поискване трябва да предоставят общи указания и информация относно това как да се попълни исковата молба и какви съпътстващи документи трябва да се включат към иска.
 • Министерството на правосъдието е издало брошура, която е достъпна на хърватски и английски език и в която се съдържа цялата информация относно правото на обезщетение, изискванията и как да упражните това право. Листовките и исковите формуляри са публикувани на хърватски и английски език на уебсайтовете на Министерството на правосъдието и на Министерството на вътрешните работи.

Има ли специална гореща телефонна линия или уебсайт, които мога да използвам?

 • ДА (уебсайт на Министерството на правосъдието на Република Хърватия) Връзката отваря нов прозорецhttps://pravosudje.gov.hr/o-ministarstvu/djelokrug-6366/iz-pravosudnog-sustava-6372/podrska-zrtvama-i-svjedocima/6156
 • Информация може да бъде получена чрез обаждане на горещата телефонна линия на Националния център за приемане на повиквания за жертви на престъпления и простъпки (Nacionalni pozivni centar za žrtve kaznenih djela i prekršaja) 116-006.

Мога ли да получа правна помощ (помощ от адвокат) при подготвянето на иска?

 • Ако искът е непълен, неразбираем или нечетлив, той няма да бъде отхвърлен на тези основания, но ищецът ще бъде информиран за това как да отстрани нередностите или да го допълни. В този смисъл това може да се счита за помощ/съдействие за ищеца.
 • Ищецът може да наеме упълномощено лице или адвокат при изготвянето на иска или за представителство по време на производството (на собствени разноски).
 • Информация и помощ за попълване на исковия формуляр за обезщетение на жертви са налични във всеки полицейски участък, прокуратури, общински (районни) и жупанийски (окръжни) съдилища или чрез обаждане на безплатна гореща телефонна линия 116-006 на Националния център за приемане на повиквания за жертви на престъпления и простъпки.

Има ли организации за подкрепа на жертви, които могат да ми помогнат в процеса на искане на обезщетение?

 • ДА

Връзката отваря нов прозорецhttps://pravosudje.gov.hr/o-ministarstvu/djelokrug-6366/iz-pravosudnog-sustava-6372/podrska-zrtvama-i-svjedocima/6156

Каква е ролята на органа за помощ?

 • Органът за помощ е Министерството на правосъдието на Република Хърватия и ищецът може да предяви иск пред него при такива случаи
 • (наречени съгласно хърватското право трансгранични случаи (prekogranični slučajevi)
 • Този орган за помощ ще предаде в най-кратки срокове иска и приложенията към него на компетентния орган на държавата, в която ищецът иска обезщетение, на официалния език на държавата или на друг език, който се приема от въпросната държава.
 • Горепосоченият иск ще бъде подаден, като се използва определеният от Европейската комисия формуляр.
 • Ако органът, компетентен да се произнесе по иска във въпросната държава, изисква ищецът, свидетелите, назначените от съда вещи лица или други лица да бъдат изслушани в Република Хърватия, това се извършва от Комитета за обезщетяване на жертвите на престъпления, който след това представя доклад от изслушването на органа на другата държава, който е компетентен да се произнесе по иска.
 • Ако органът на другата държава, който е компетентен да се произнесе по иска, изисква изслушването да се проведе с използването на технически помощни средства, изслушването ще се проведе в сътрудничество с Министерството на правосъдието на Република Хърватия, при условие че лицето, което трябва да бъде изслушано, е съгласно с тази процедура.

Ще преведе ли този орган съпътстващите документи към изходящия иск, ако има нужда от това? Ако да, кой плаща за това?

Министерството на правосъдието на Република Хърватия, в качеството си на орган за помощ, превежда иска на езика на държавата, от която се претендира обезщетение, или на друг език, определен като език за комуникация от въпросната държава.

Има ли административни или други такси, които се заплащат при изпращане на исковата молба в чужбина?

 • При изпращане на исковата молба в чужбина не се заплащат административни или други такси.

Кой орган взема решение относно иск за обезщетение при трансгранични случаи?

Връзката отваря нов прозорецhttps://pravosudje.gov.hr/o-ministarstvu/djelokrug-6366/iz-pravosudnog-sustava-6372/podrska-zrtvama-i-svjedocima/6156

Мога ли да изпратя иска си директно до решаващия орган в тази държава, дори при трансгранични случаи (без да трябва да се обръщам към органа за помощ в моята държава)?

Да, като предявите иска пред Министерството на правосъдието на Република Хърватия пряко или с препоръчана поща.

На какви езици органите за обезщетение приемат:

Ако органът за обезщетение преведе иска/съпътстващите документи от друга държава членка на ЕС, кой заплаща за това?

 • Органът, вземащ решение, не превежда иска или съпътстващите документи и не покрива разходите за превод.

Има ли административни или други такси, които трябва да бъдат платени в тази държава за обработка на иска ми (получен от друга държава от ЕС)? Ако отговорът е положителен, как мога да ги платя?

В рамките на производството във връзка с въпросния иск не се заплащат административни или други такси.

Ако е необходимо да присъствам по време на процедурата и/или когато се взема решение по иска ми, може ли да ми се възстановят разходите за път? Как мога да си ги потърся? С кого трябва да се свържа?

 • Ако Комитетът за обезщетяване на жертвите на престъпления реши да призове ищеца, за да го изслуша или да участва лично в производството, пътните разходи на ищеца ще бъдат възстановени.
 • По правило присъствието на ищеца не е задължително в хода на производството и при вземане на решението и ако той, свидетелите, назначените от съда вещи лица или други лица трябва да бъдат разпитани, Комитетът за обезщетяване на жертвите на престъпления, в качеството си на орган, вземащ решение, може да поиска от компетентния орган на другата държава — членка на ЕС, в която е подаден искът за обезщетение, да проведе разпита.
 • Освен това необходимото съгласно тази процедура изслушване може да се проведе чрез използването на технически помощни средства, включително компютърни технологии, електронни съобщителни мрежи и други помощни средства за предаване на картина и звук. В този случай изслушването ще се проведе от Комитета за обезщетяване на жертвите на престъпления, т.е. органа, вземащ решение.

Предвиден ли е устен преводач, при условие че трябва да присъствам лично?

 • ДА

Признават ли се и приемат ли се медицински свидетелства, изготвени от лекари в моята държава по пребиваване, или здравословното ми състояние/увреждане трябва да бъде преценено от ваши медицински експерти?

 • Чуждестранни медицински документи се приемат, макар че Комитетът за обезщетяване на жертвите на престъпления, в качеството си на орган, вземащ решение, проверява медицинските документи и, ако е необходимо, може да разпореди да бъде получена медицинска експертиза.

Ще ми бъдат ли възстановени пътните разходите, ако трябва да се подложа на медицински преглед в тази държава?

 • НЕ

Колко време приблизително отнема да се получи решение по иск за обезщетение от органа или институцията?

 • Компетентният орган ще се произнесе по иска в срок от приблизително 60 дни, ако искът е пълен и редовен (ако са представени и получени всички необходими документи и цялата информация и доказателства, необходими за вземане на решение). Ако искът обаче е непълен, времето, необходимо за вземане на решение, може да бъде по-дълго.

На какъв език мога да получа решението по иска си?

 • Решението по иска ще бъде на хърватски език.

Ако не съм доволен от решението, как мога да го обжалвам?

 • Решението не може да бъде обжалвано, макар че ищецът може да инициира административно обжалване, като подаде административна жалба до компетентния административен съд в срок от 30 дни от връчването на решението.

Мога ли да получа правна помощ (помощ от адвокат) по правото на другата държава?

 • НЕ

Има ли организации за подкрепа на жертвите в тази държава, които могат да ми помогнат в процеса на искане на обезщетение в трансграничен контекст?

 • ДА
Последна актуализация: 03/07/2020

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.

Моля, имайте предвид, че оригиналната езикова версия на тази страница италиански е била наскоро променена. Езиковата версия, която търсите, в момента се подготвя от нашите преводачи.

Ако искът ми следва да се разглежда в тази държава - Италия

За кой вид престъпления мога да получа обезщетение?

Обезщетение от държавата може да бъде претендирано за всички умишлени престъпления срещу лицето, извършени с употребата на насилие, и за всеки случай на незаконно посредничество и експлоатация на труда, определени в член 603-а от Наказателния кодекс, но с изключение на нападение (percosse) и телесна повреда (lesioni), посочени в член 581 и член 582 от Кодекса, освен ако не са налице предвидените в член 583 утежняващи обстоятелства (т.е. ако престъпленията водят до много сериозни последици, които са конкретно изброени).

За кой вид увреждане мога да получа обезщетение?

Обезщетение може да бъде претендирано единствено за медицински разходи и разходи за помощ, с изключение на случаи на сексуално посегателство или убийство, при които на жертвите се плаща обезщетение с фиксиран размер, определен с министерски указ, дори и да не са направени медицински разходи и разходи за помощ, които трябва да бъдат платени.

Мога ли да получа обезщетение, ако съм роднина или лице на издръжка на лице, което е починало в резултат от престъпление? Кои роднини или лица на издръжка на жертвата могат да получат обезщетение?

Лицата, които имат право на обезщетение, са жертвите или, ако жертвата е починала, всички деца и съвместно съжителстващ съпруг(съпруга), с когото(която) не са официално разделени, или партньор, с когото не е сключен брак, в дялове, отговарящи на съответните им права на наследяване; или, при липса на такива лица, роднините на жертвата по възходяща линия, при условие че по закон те са зависими от жертвата към момента на извършване на престъплението.

Правото на обезщетение на жертвата е ограничено в определени случаи:

 • когато жертвата (или друго правоимащо лице) е била съучастник, умишлено или по непредпазливост, при извършването на престъплението или на други престъпления, свързани с него, по смисъла на член 12 от Наказателно-процесуалния кодекс;
 • когато жертвата е била осъдена с окончателно решение за някое от престъпленията, посочени в член 407, параграф 2, буква а) от Наказателно-процесуалния кодекс, или за престъпления, извършени в нарушение на законодателството за предотвратяване на измама с подоходен данък и ДДС, или когато към момента на подаване на исковата молба срещу нея е образувано наказателно производство за някое от тези престъпления.

Мога ли да получа обезщетение, ако съм роднина или лице на издръжка на жертва, която е преживяла престъплението? Кои роднини или лица на издръжка на жертвата могат да получат обезщетение в такъв случай?

Ако жертвата преживее престъплението, членовете на семейството на жертвата имат правото да предприемат действия директно срещу извършителя (член 2043 и член 2059 от Гражданския кодекс) за непреки (неимуществени) вреди, които са им били причинени в резултат на увреждането, което е засегнало техния роднина; в този случай обаче приложимото законодателство не предвижда каквото и да е било обезщетение от страна на държавата (Закон №122/2016, изменен със Закон № 167/2017). Законодателството относно жертвите на престъпления, свързани с насилие, предвижда ползи за такива лица само когато те са преживели лица на основната жертва, която е починала.

Мога ли да получа обезщетение, ако не съм гражданин на държава от ЕС?

Обезщетение може да бъде предоставено както на ищци, които пребивават в държава — членка на ЕС, различна от Италия, така и на ищци, които пребивават в Италия.

Мога ли да искам обезщетение от тази държава, ако живея тук или съм от тук (това е моята държава на пребиваване или гражданство), дори ако престъплението е извършено в друга държава от ЕС? Мога ли да направя това, вместо да поискам обезщетение в държавата, в която е извършено престъплението? Ако отговорът е положителен, при какви условия?

Жертвата може да предяви иск за обезщетение в Италия пред италианските органи, вземащи решение, при условие че престъплението е извършено в Италия.

Трябва ли първо да съм съобщил за престъплението в полицията, за да мога да претендирам за обезщетение?

Не, но искът трябва да бъде предявен в срок от 60 дни след издаването на заповед, в която се посочва, че престъплението е извършено от неизвестно лице или лица (decisione che ha definito il giudizio per essere ignoto l'autore del reato), или след последната фаза на неуспешно проведено изпълнително производство, или след датата, на която присъдата става окончателна.

Необходимо ли е да се изчакат резултатите от евентуално полицейско разследване или наказателно производство, преди да мога да подам иска за обезщетение?

Моля, вж. по-горе:

Искът трябва да бъде предявен в срок от 60 дни след издаването на заповед, в която се посочва, че престъплението е извършено от неизвестно лице или лица, или след последната фаза на неуспешно проведено изпълнително производство, или след датата, на която присъдата става окончателна.

Трябва ли първо да потърся обезщетение от извършителя на престъплението, ако той е бил установен?

Както е посочено по-горе, искът за обезщетение трябва да бъде придружен от документация, доказваща че производството за получаване на обезпечение за причинени вреди от извършителя е било неуспешно, че последната фаза на изпълнителното производство е била неуспешна или че присъдата е станала окончателна.

Ако извършителят не е бил установен или осъден, имам ли все пак право да поискам обезщетение? Ако да, какви доказателства трябва да представя в подкрепа на моя иск?

Искът за обезщетение трябва да бъде придружен от копие от съдебно решение, с което се постановява присъда за едно от предвидените в закона престъпления, или копие от заповед, с която се определя, че престъплението е извършено от неизвестно лице или лица.

Има ли срок, в рамките на който трябва да поискам обезщетение?

Както е посочено по-горе, искът трябва да бъде предявен в срок от 60 дни след издаването на заповед, в която се посочва, че престъплението е извършено от неизвестно лице или лица, или след последната фаза на неуспешно проведено изпълнително производство, или след датата, на която присъдата става окончателна.

Кои загуби и разходи се обхващат от обезщетението?

Например обезщетението ще обхваща ли:

а) за жертвата на престъплението:

— Материални (различни от морални) щети:

 • разходи за медицинско обслужване на понесената телесна повреда (медицинско лечение — амбулаторно и болнично лечение, възстановяване)
 • допълнителни нужди или разходи, произтичащи от увреждането (т.е. разходите, свързани с медицински грижи и помощ, временно и постоянно лечение, продължителна възстановителна физиотерапия, адаптиране на жилището, специални помощни съоръжения и др.)
 • постоянно увреждане (напр. инвалидност и други трайни увреждания)
  • загуба на доходи по време на медицинското лечение и след него (включително пропуснатите доходи и загубата на възможността за заработване на доходи или понижена издръжка и др.).
  • загуба на възможности
  • разходи, произтичащи от правни производства, свързани с инцидента, причинил увреждането, като правни такси и съдебни разноски
  • обезщетение за откраднати или повредени лични вещи
  • други

— Психически (морални) щети:

 • болката и страданието на жертвата

б) За правоимащи лица или роднини на жертва:

— Материални (различни от морални) щети:

 • разходи по погребение
 • медицински разходи (напр. лечение на член от семейството, амбулаторно и болнично лечение, рехабилитация)
 • загуба на издръжка или възможности

— Психически щети:

 • болката и страданието на роднини или правоимащи лица/обезщетение за преживели лица, ако жертвата е починала

Обезщетение се изплаща (подлежащо на по-благоприятни мерки, които вече са въведени с други правни разпоредби за специфични престъпления) за покриване на медицинските разходи и разходите за помощ, с изключение на случаите на сексуално посегателство или убийство, при които на жертвите се присъжда обезщетение с фиксиран размер дори и без да са направени медицински разходи или разходи за помощ, които трябва да бъдат платени.

Как се изплаща обезщетението — чрез еднократно плащане или на месечни вноски?

По принцип обезщетение се плаща като еднократно плащане, което се финансира от Оборотния фонд за солидарност с жертвите на престъпления, извършени от мафията, изнудване, лихварство и умишлени престъпления, свързани с насилие (Fondo di rotazione per la solidarieta' alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive, dell'usura e dei reati intenzionali violenti), който се управлява от Министерството на вътрешните работи, но изплатената сума трябва да бъде в границите на финансовите средства, налични през текущата година.

В случай че финансовите средства, налични през съответната година, не са достатъчни, лицата, имащи право на обезщетение, могат да получат достъп до Фонда за определен дял през въпросната година, а през следващите години — за остатъка, който се разпределя без каквито и да е допълнителни такси, лихви или преоценки.

По какъв начин моето собствено поведение във връзка с престъплението, съдебното ми досие или липсата на сътрудничество по време на производството за обезщетение могат да окажат влияние върху шансовете ми да получа обезщетение и/или върху сумата, която бих получил?

Обезщетение се изплаща, при условие че жертвата не е била съучастник, умишлено или по непредпазливост, в извършването на престъплението или други свързани престъпления; че жертвата никога не е била осъждана с окончателно съдебно решение за някое от престъпленията, посочени в член 407, параграф 2, буква а) от Наказателно-процесуалния кодекс (злонамерено разрушение, грабежи и масово убийство, участие в гражданска война, организиран от мафията заговор, застрашаване на обществената безопасност, убийство, грабеж, изнудване, отвличане, тероризъм, подривна конспирация, въоръжен заговор, притежание на взривни вещества, рекет, наркотици, поробване, детска проституция и порнография, трафик на хора, робство, сексуално посегателство, сексуални действия с малолетни или непълнолетни лица, групово сексуално посегателство), или на престъпления, извършени в нарушение на законодателството за предотвратяване на измами с подоходен данък и ДДС; и че към момента на предявяване на иска срещу жертвата не е образувано наказателно производство за някое от тези престъпления.

По какъв начин финансовото ми положение би могло да повлияе върху шансовете ми да получа обезщетение и/или върху получената сума?

Доходът на жертвата не оказва влияние върху правото ѝ на обезщетение.

Има ли други критерии, които биха могли да повлияят върху шансовете ми да получа обезщетение и/или върху сумата?

Обезщетение се изплаща, при условие че по отношение на същото престъпление жертвата не е получила каквито и да е плащания с общ размер над 5000 EUR, от който и да било публичен или частен източник.

Как ще бъде изчислено обезщетението?

Обезщетението ще съответства на направените разходи в рамките на границите, определени от съответното законодателство, и сумите, определени с Министерския указ за прилагане на въпросното законодателство.

Съществува ли минимален или максимален размер на обезщетението, което се отпуска?

В Указа от 31 август 2017 г., издаден от Министерството на вътрешните работи (както е посочено в член 11, параграф 3 от Закон № 122 от 7 юли 2016 г.) се предвижда следното:


„1. Размерът на обезщетението, което трябва да бъде платено съгласно член 11 от Закон № 122 от 7 юли 2016 г., се определя както следва:

„а) за убийство се определя сума от 7200 EUR или, в случай че убийството е извършено от съпруг (съпругата) на жертвата, дори и те да са разделени или разведени, или от лице, което е или е било в лични отношения с жертвата, сума от 8200 EUR, като в този случай сумата се изплаща само на децата на жертвата;
б) за сексуално посегателство, посочено в член 609- а от Наказателния кодекс и ако няма смекчаващи вината обстоятелства, така че престъплението да е с по-малка тежест, се определя сума от 4800 EUR;
в) за престъпления, различни от посочените в точки а) и б), се изплаща сума за медицински разходи и разходи за помощ, която не надвишава 3000 EUR.“

Очаква ли се от мен да посоча сумата на обезщетението в исковия формуляр? Ако е така, ще получа ли никакви указания за това как да я изчисля или относно други аспекти?

Общата сума на направените медицински разходи и разходи за помощ трябва да бъде посочена и документирана.

Ако получа обезщетение за нанесените вреди от други източници (като например от работодателя ми или частна застрахователна схема), получената сума приспада ли се от обезщетението, платено от институцията/органа?

Обезщетение се изплаща, при условие че по отношение на същото престъпление жертвата не е получила каквито и да е плащания с общ размер над 5000 EUR, от който и да било публичен или частен източник.

Мога ли да получа аванс от обезщетението? Ако отговорът е положителен, при какви условия?

Не

Мога ли да получа допълващо или допълнително обезщетение (напр. след промяна в обстоятелствата или влошаване на здравето и т.н.) след основното решение?

Не, макар че е възможно да предявите последващи искове, в случай че са направени допълнителни медицински разходи; това ще трябва да се прецени от органа, вземащ решение.

Какви съпътстващи документи трябва ли да приложа към иска си?

Искът за обезщетение трябва да бъде предявен от заинтересованата страна или от всяко друго правоимащо лице, в случай че жертвата на престъплението е починала, и трябва да бъде подаден лично или чрез специално пълномощно (a mezzo di procuratore speciale); за да бъде допустим, той трябва да бъде придружен от следните документи:

а) копие от съдебно решение, с което се постановява присъда за поне едно от посочените в член 11 престъпления, или копие от заповед, с която се определя, че престъплението е извършено от неизвестно лице или лица;

б) документация, доказваща, че срещу извършителя е образувано неуспешно проведено изпълнително производство за причинени вреди; това не е необходимо, когато самоличността на извършителя продължава да бъде неустановена или ако извършителят е кандидатствал за и му е била предоставена правна помощ, платена от държавата в рамките на наказателно или гражданско производство, в което извършителят е бил подведен под отговорност;

в) декларация, вместо клетвена декларация (dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà) относно липсата на каквито и да е пречки;

г) медицинско свидетелство, доказващо разходите, направени за свързани със здравето услуги, или акт за смъртта на жертвата на престъплението.

Има ли административни или други такси, които се заплащат за получаване и обработване на исковата молба?

Не

Кой орган взема решение по исковете за обезщетение (при национални случаи)?

Министерството на вътрешните работи.

Къде мога да изпратя иска (при национални случаи)?

Ministero dell’Interno
Ufficio del Commissario di solidarietà per le vittime dei reati di tipo mafioso
Via Cavour 6,
Roma

Необходимо ли е да присъствам по време на процедурата и/или когато се взема решение по иска ми?

Не

Колко време (приблизително) отнема вземането на решение от органа по иск за обезщетение?

След получаването на иска органът, вземащ решение в Италия, трябва да издаде решение „без забавяне“.

Ако не съм доволен от решението на органа, как мога да го обжалвам?

Няма въведени специфични механизми; тъй като решението е административно, то може да бъде обжалвано в съответствие със стандартните правила за прилагане на национални административни мерки, взети от същия орган.

Къде мога да получа необходимите формуляри и допълнителна информация относно начина, по който да изготвя иска?

Органът за помощ предоставя цялата необходима информация; този орган в Италия е прокуратурата (procura generale) към апелативния съд (corte d’appello) с компетентност по местопребиваването на ищеца. Формулярите са приложени към Министерски указ № 222 от 23 декември 2008 г. за определяне на правилата в съответствие с член 7 от Законодателен указ № 204 от 9 ноември 2007 г. за прилагане на Директива 2004/80/ЕО относно обезщетението на жертвите на престъпления (Decreto 23 dicembre 2008, n. 222 „Regolamento ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 204, recante attuazione della direttiva 2004/80/CE relativa all'indennizzo delle vittime di reato“).

Има ли специална гореща телефонна линия или уебсайт, които мога да използвам?

Не

Мога ли да получа правна помощ (помощ от адвокат) при подготвянето на иска?

Не, тази роля се изпълнява от органа за помощ.

Има ли организации за подкрепа на жертвите, които могат да ми помогнат в процеса на искане на обезщетение?

Не, доколкото е известно на службата, предоставяща настоящата информация.

Последна актуализация: 13/10/2020

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.

Ако искът ми следва да се разглежда в тази държава - Кипър

За кой вид престъпления мога да получа обезщетение?

Можете да получите обезщетение за определени умишлени престъпления, при които е употребено насилие, извършени са в контролираните от Република Кипър региони и са посочени в националното законодателство (напр. тежка телесна повреда, умишлено убийство).

За кой вид увреждане мога да получа обезщетение?

Можете да получите обезщетение за тежки физически увреждания или здравословни проблеми, за които според медицинско становище е необходима хоспитализация и въздържане от работа за срок не по-малък от 8 дни.

Мога ли да получа обезщетение, ако съм роднина или лице на издръжка на лице, което е починало в резултат от престъпление? Кои роднини или лица на издръжка на жертвата могат да получат обезщетение?

Да, можете да получите обезщетение, ако сте лице на издръжка на жертва, която е починала в резултат на престъплението, т.е. съпруг (съпруга) и/или деца на жертвата.

Мога ли да получа обезщетение, ако съм роднина или лице на издръжка на жертва, която е преживяла престъплението? Кои роднини или лица на издръжка на жертвата могат да получат обезщетение в такъв случай?

Не, не можете да получите обезщетение, ако сте роднина или лице на издръжка на жертва, която е преживяла престъплението.

Мога ли да получа обезщетение, ако не съм гражданин на държава от ЕС?

Да, ако не сте гражданин на ЕС, можете да получите обезщетение, при условие че сте гражданин на държава — членка на Съвета на Европа, и имате постоянно пребиваване в Република Кипър или ако сте гражданин на държава, която е страна по Европейската конвенция относно обезщетението на жертвите на тежки престъпления.

Мога ли да искам обезщетение от тази държава, ако живея тук или съм от тук (това е моята държава на пребиваване или гражданство), дори ако престъплението е извършено в друга държава от ЕС? Мога ли да направя това, вместо да поискам обезщетение в държавата, в която е извършено престъплението? Ако отговорът е положителен, при какви условия?

Не, ако това е държавата, в която живеете или от която произхождате, не можете да претендирате за обезщетение от тази държава за престъпление, извършено в друга държава от ЕС. Обезщетение се предоставя само за престъпления, извършени в контролираните от Република Кипър региони.

Трябва ли първо да съм съобщил за престъплението в полицията, за да мога да претендирам за обезщетение?

Да, трябва да съобщите за престъплението на полицията в срок от пет дни от датата на неговото извършване или, ако не е разумно осъществимо да го направите в указания срок, в рамките на пет дни от момента, в който е било разумно осъществимо да съобщите за него.

Необходимо ли е да се изчакат резултатите от евентуално полицейско разследване или наказателно производство, преди да мога да подам иска за обезщетение?

Не, искът за обезщетение трябва да бъде предявен в срок от две години от извършване на престъплението, независимо от това дали полицейското разследване и/или наказателното производство са все още висящи.

Трябва ли първо да потърся обезщетение от извършителя на престъплението, ако той е бил установен?

Да, преди да можете да претендирате за обезщетение първо трябва да поискате обезщетение от извършителя, ако той е бил установен. Искът за обезщетение обаче трябва да бъде предявен в срок от две години от момента на извършване на престъплението, независимо от това дали делото срещу извършителя е все още в ход.

Ако извършителят не е бил установен или осъден, имам ли все пак право да поискам обезщетение? Ако да, какви доказателства трябва да представя в подкрепа на моя иск?

Да, Вие все пак ще имате право на обезщетение, ако извършителят не е бил установен или осъден. Трябва да представите полицейски доклад, който се отнася до Вашия случай и в който се посочва, че извършителят не е бил установен.

Има ли срок, в рамките на който трябва да поискам обезщетение?

Да, крайния срок за подаване на молба за обезщетение е две години от дата на извършване на престъплението.

Кои загуби и разходи се обхващат от обезщетението?

а) за жертвата на престъплението:

— Материални (различни от морални) вреди:

 • разходи за медицинско обслужване във връзка с нанесената телесна повреда (медицинско лечение — амбулаторно и болнично лечение, възстановяване)

Институциите и службите за обществено здраве предоставят безплатно здравно обслужване в размер до 1709 EUR.

 • допълнителни нужди или разходи, произтичащи от увреждането (т.е. разходите, свързани с медицински грижи и помощ, временно и постоянно лечение, продължителна физиотерапия, адаптиране на жилището, специални помощни съоръжения и др.)

Включени са в горепосочената сума.

 • постоянно увреждане (напр. инвалидност и други трайни увреждания)

В случай на трайна неработоспособност се предоставя пенсия за инвалидност. Размерът ѝ се равнява на процентното намаление на работоспособността, умножено по пълната основна пенсия, предоставяна съгласно Закона за социалното осигуряване.

 • загуба на доходи по време на и след медицинското лечение (включително пропуснатите доходи и загубата или намаляването на възможността за заработване на доходи и др.)

В случай на временна неработоспособност се предоставя обезщетение за болест за срок от шест месеца. Размерът му се равнява на пълното основно обезщетение за болест, което се изплаща съгласно Закона за социалното осигуряване.

 • загуба на възможности

Не се прилага.

 • разходи, произтичащи от правни производства, свързани с инцидента, причинил увреждането, като например адвокатски хонорари, съдебни разноски

Не се прилага.

 • обезщетение за откраднати или повредени лични вещи

Не се прилага.

 • други

Не се прилага.

— Психически (морални) вреди:

 • болката и страданието на жертвата

Не се прилага.

б) За правоимащи лица или роднини на жертвата:

— Материални (различни от морални) вреди:

 • разходи по погребение

Предоставят се помощи за погребение. Размерът им се равнява на помощите за погребение, които се изплащат съгласно Закона за социалното осигуряване.

 • медицински разходи (напр. лечение на член от семейството, амбулаторно или болнично лечение, рехабилитация)

Не се прилага.

 • загуба на издръжка или възможности

Предоставя се пенсия за преживяло лице или пенсия за сираци. Размерът се равнява на пълната основна пенсия или помощите, които се изплащат съгласно Закона за социалното осигуряване.

— Психическа травма:

 • болката и страданието на роднини или правоимащи лица/обезщетение за преживели лица, ако жертвата е починала

Не се прилага.

Как се изплаща обезщетението — чрез еднократно плащане или на месечни вноски?

Обезщетението се изплаща като еднократна вноска, но пенсията за инвалидност, пенсията за преживяло лице и пенсията за сираци се изплащат ежемесечно.

По какъв начин моето собствено поведение във връзка с престъплението, съдебното ми досие или липсата на сътрудничество по време на производството за обезщетение могат да окажат влияние върху шансовете ми да получа обезщетение и/или върху сумата, която бих получил?

Обезщетение няма да се изплаща, в случай че станете жертва на извършено от Вас престъпление, когато участвате в организирана престъпна дейност или сте член на организация, която е замесена в престъпления, свързани с насилие, дори и когато насилственото престъпно деяние, на което сте жертва, не е свързано с Вас или не сте участвали в него.

По какъв начин финансовото ми положение би могло да повлияе върху шансовете ми да получа обезщетение и/или върху получената сума?

Финансовото Ви положение не влияе върху шансовете Ви да получите обезщетение.

Има ли други критерии, които биха могли да повлияят върху шансовете ми да получа обезщетение и/или върху сумата?

Ако не съдействате или откажете да съдействате изцяло на полицията или на друг компетентен орган.

Как ще бъде изчислено обезщетението?

Обезщетението се изчислява по начина, посочен във въпрос „Кои загуби и разходи се обхващат от обезщетението?“

Съществува ли минимален и/или максимален размер на обезщетението, което се отпуска?

Не съществува минимален размер на обезщетението. Максималният размер на обезщетението, което може да бъде присъдено, е посочен във въпроса „Кои загуби и разходи се обхващат от обезщетението?“

Очаква ли се от мен да посоча сумата на обезщетението в исковия формуляр? Ако е така, ще получа ли някакви указания за това как да я изчисля или относно други аспекти?

Не, не е необходимо.

Ако получа обезщетение за претърпените вреди от други източници (като например от работодателя ми или частна застрахователна схема), получената сума приспада ли се от обезщетението, дължимо от институцията/органа?

Да, всяко обезщетение, получено от други източници, ще бъде приспаднато.

Мога ли да получа аванс от обезщетението? Ако отговорът е положителен, при какви условия?

Не, не можете.

Мога ли да получа допълващо или допълнително обезщетение (напр. след промяна в обстоятелствата или влошаване на здравето и т.н.) след основното решение?

Не, не можете.

Какви съпътстващи документи трябва да приложа към иска си?

Заедно с молбата за обезщетение трябва да представите полицейски доклад и медицинско свидетелство. От Вас може да се изисква да представите някой или всички от посочените по-долу документи:

 • пълномощно/документ, удостоверяващ представителната власт или връзката с жертвата
 • акт за смъртта на жертвата
 • копие от полицейския доклад
 • копие от решението/съдебното решение
 • медицински доклади и свидетелства
 • болнични сметки
 • сметки за други разходи (грижи, погребение)
 • доход (заплата, социални плащания/социални помощи)
 • потвърждение за събиране (или липсата на такова) на съответните парични суми от други източници (застраховка на служител, частно застраховане)
 • съдебно досие
 • всякакви други съпътстващи документи, свързани с Вашия случай

Има ли административни или други такси, които се заплащат за получаване и обработване на исковата молба?

Не

Кой орган взема решение по исканията за обезщетение (при национални случаи)?

Директорът на службите за социално осигуряване.

Къде мога да изпратя искането си (при национални случаи)?

Можете да подадете формуляра с искането си или да го изпратите по пощата на следния адрес: Social Insurance Services, 7 Lord Byron Ave., 1465, Nicosia, Cyprus.

Необходимо ли е да присъствам по време на процедурата и/или когато се взема решение по искането ми?

Не, не е необходимо.

Колко време (приблизително) отнема вземането на решение от органа по иск за обезщетение?

Необходими са 6 месеца от датата, на която е предоставена цялата информация, за да бъде взето решение.

Ако не съм доволен от решението на органа, как мога да го обжалвам?

Можете да обжалвате решението, като предявите иск пред административния съд в срок от 75 дни от издаването на решението.

Къде мога да получа необходимите формуляри и допълнителна информация относно начина, по който да изготвя иска?

Можете да намерите искови формуляри и информация за обезщетението на гръцки и на английски език в офисите на службите за социално осигуряване или на Връзката отваря нов прозорецуебсайта на службите за социално осигуряване.

Има ли специална гореща телефонна линия или уебсайт, които мога да използвам?

Няма специална гореща телефонна линия или уебсайт във връзка с обезщетението. Можете да получите информация като се свържете директно със службите за Връзката отваря нов прозорецсоциално осигуряване.

Мога ли да получа правна помощ (помощ от адвокат) при подготвянето на иска?

Можете да подадете молба за правна помощ във връзка с производството по вашия случай. За изготвянето на молбите за обезщетение, които се подават до този орган, не се предоставя правна помощ.

Има ли организации за подкрепа на жертвите, които могат да ми помогнат в процеса на искане на обезщетение?

Можете да получите информация и да претендирате за обезщетение като се свържете директно със службите за Връзката отваря нов прозорецсоциално осигуряване.

Последна актуализация: 11/04/2022

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.

Ако искът ми следва да се разглежда в тази държава - Латвия

За кой вид престъпления мога да получа обезщетение?

Жертвата има право на обезщетение от държавата, ако умишлено извършено престъпление е довело до смъртта на лице, жертвата е понесла тежка или средна телесна повреда, спрямо нея е имало прояви на развратни действия или сексуално посегателство, тя е жертва на трафик на хора или е била заразена с човешки имунодефицитен вирус, хепатит B или хепатит C.

За кой вид увреждане мога да получа обезщетение?

Можете да получите обезщетение от държавата за морални вреди, физическо страдание и загуба на имущество, произтичащи от умишлено извършено престъпление.

Мога ли да получа обезщетение, ако съм роднина или лице на издръжка на лице, което е починало в резултат от престъпление? Кои роднини или лица на издръжка на жертвата могат да получат обезщетение?

Ако дадено лице е починало в резултат на престъпление, жертвата в наказателното производство може да бъде роднина на починалия (годеник(годеница), съпруг(съпруга), родители, баби и дядовци, деца, внуци, братя и сестри, както и лица, с които въпросното физическо лице е живяло заедно и е имало общо (не споделено) домакинство).

Ако дадено лице е починало в резултат на престъпление или ако жертвата е починала и не е поискала обезщетение от държавата, или е поискала такова обезщетение и не го е получила, имате право да получите обезщетение от държавата. Трябва обаче да поискате от органа, ръководещ производството (полицията, прокуратурата, съда), да Ви признае за жертва в съответното наказателно производство.

Мога ли да получа обезщетение, ако съм роднина или лице на издръжка на жертва, която е преживяла престъплението? Кои роднини или лица на издръжка на жертвата могат да получат обезщетение в такъв случай?

Ако жертвата е преживяла престъплението, нямате право на обезщетение от държавата в качеството си на роднина на жертвата или лице на нейна издръжка. В този случай на обезщетение от държавата има право самата жертва.

Мога ли да получа обезщетение, ако не съм гражданин на държава от ЕС?

Можете да получите обезщетение от държавата, ако не сте гражданин на държава от ЕС.

Мога ли да искам обезщетение от тази държава, ако живея тук или съм от тук (това е моята държава на пребиваване или гражданство), дори ако престъплението е извършено в друга държава от ЕС? Мога ли да направя това, вместо да поискам обезщетение в държавата, в която е извършено престъплението? Ако отговорът е положителен, при какви условия?

Ако престъплението е било извършено в друга държава — членка на ЕС, имате право да претендирате за обезщетение от държавата — членка на ЕС, в която е извършено престъплението, директно или чрез Службата за правна помощ (Juridiskās palīdzības administrācija).

Трябва ли първо да съм съобщил за престъплението в полицията, за да мога да претендирам за обезщетение?

Трябва да съобщите за престъплението в полицията.

За да претендирате за обезщетение от държавата, трябва да бъде образувано наказателно производство, в което да сте признат за жертва в наказателното производство с решение на органа, ръководещ производството (полицията, прокуратурата, съда).

Необходимо ли е да се изчакат резултатите от евентуално полицейско разследване или наказателно производство, преди да мога да подам иска за обезщетение?

Не е необходимо да изчакате окончателното решение на органа, ръководещ производството (полицията, прокуратурата, съда), за да претендирате за обезщетение от държавата

За да може Службата за правна помощ да вземе решение относно изплащането или отказа за изплащане на обезщетение от държавата, органът, ръководещ производството (полицията, прокуратурата, съдът), трябва да предостави следната информация:

 1. времето и мястото на извършване на престъплението;
 2. характеристиките на престъплението, вида на вината на извършителя, установена към момента на подаване на справката, датата на образуване на наказателното производство и референтния номер на наказателното дело;
 3. информация за лицето, признато за жертва в наказателното производство;
 4. информация за лицето, признато за представител на жертвата в рамките на наказателното производство, ако жертвата упражнява правата си посредством представител;
 5. естеството на увреждането, причинено в резултат на престъплението(евентуална смърт, тежест на увреждането, развратни действия или сексуално посегателство, наличие на признаци на трафик на хора или установяване на човешки имунодефицитен вирус, хепатит B или хепатит C);
 6. датата на експертното становище, номера на документа и лицето, извършило експертизата;
 7. броят на лицата, признати за жертви в наказателното производство, касаещо смъртта на дадено лице, и информацията за такива лица.

Трябва ли първо да потърся обезщетение от извършителя на престъплението, ако той е бил установен?

Не сте задължен да претендирате първо за обезщетение от извършителя. Предоставянето на обезщетение от държавата не засяга правото на жертвата да претендира за обезщетение в рамките на наказателното производство, като подаде искане за обезщетение за увреждането във всяка фаза на наказателното производство до започване на разглеждането на делото в първоинстанционния съд, както и в рамките на гражданското производство, като предяви иск пред съда, ако смята, че не е била изцяло обезщетена.

Ако извършителят не е бил установен или осъден, имам ли все пак право да поискам обезщетение? Ако да, какви доказателства трябва да представя в подкрепа на моя иск?

Имате право на обезщетение от държавата, ако извършителят или негов съучастник не са установени или ако не са подведени под наказателна отговорност.

За да предявите иска си за обезщетение от държавата, следва да добавите необходимата информация към справката от органа, ръководещ производството (полицията).

Има ли срок, в рамките на който трябва да поискам обезщетение?

Искането за обезщетение от държавата трябва да бъде подадено до Службата за правна помощ в срок от една година от датата, на която сте признат за жертва или на която сте били запознат с фактите, които Ви дават право на това.

Кои загуби и разходи се обхващат от обезщетението?

Обезщетението от държавата обхваща морални вреди, физическо страдание или загуба на имущество, произтичащи от престъпление, без да се прави разлика между вида на причинените вреди, за които се изплаща обезщетение от държавата. Размерът на обезщетението от държавата се определя Връзката отваря нов прозорецв Закона за „Обезщетението от държавата на жертвите на престъпления“ (Likums par valsts kompensāciju cietušajiem) въз основава на произтичащите от престъплението последици.

Как се изплаща обезщетението — чрез еднократно плащане или на месечни вноски?

Обезщетението от държавата се изплаща като еднократно плащане и се превежда по посочената в иска сметка в разплащателна институция.

По какъв начин моето собствено поведение във връзка с престъплението, съдебното ми досие или липсата на сътрудничество по време на производството за обезщетение могат да окажат влияние върху шансовете ми да получа обезщетение и/или върху сумата, която бих получил?

Характеристиките на престъплението могат да окажат влияние върху размера на обезщетението от държавата, например ако престъплението е извършено в състояние на силна психическа възбуда, при нарушаване на необходимите граници на самозащита или поради условията за задържане на дадено лице. В тези случаи размерът на обезщетението от държавата с оглед на последиците от престъплението се намалява с 50%.

Ако Службата за правна помощ не получи исканата информация в срок от 15 дни, тя може да реши да откаже да плати обезщетение от държавата. В този случай решението за отказ да се плати обезщетение от държавата не Ви възпрепятства да подадете няколко пъти молба до Службата за правна помощ, за да претендирате за обезщетение съгласно процедурите за искането на такова.

По какъв начин финансовото ми положение би могло да повлияе върху шансовете ми да получа обезщетение и/или върху получената сума?

Финансовото Ви положение не влияе върху шансовете Ви да получите обезщетение от държавата и/или сумата на обезщетението.

Ако сте получили от извършителя или от друго лице от негово име обезщетение за вреди, причинени Ви в резултат на престъплението, размерът на обезщетението от държавата се намалява с вече получената сума за обезщетение.

Има ли други критерии, които биха могли да повлияят върху шансовете ми да получа обезщетение и/или върху сумата?

Връзката отваря нов прозорецВ Закона за обезщетението от държавата на жертвите на престъпления се определят други критерии, които могат да повлияят върху шансовете Ви да получите обезщетение и/или върху сумата на обезщетението. Например:

 • ако в резултат на извършено престъпление произтичат едновременно няколко последици, обезщетение от държавата се изплаща в съответствие с най-тежките последици от престъплението;
 • ако в резултат на престъпление е настъпила смъртта на няколко лица и няколко лица са признати за жертви в наказателното производство, обезщетение от държавата по отношение на такива жертви се изплаща пропорционално на броя на жертвите;
 • ако след изплащането на обезщетението органът, ръководещ производството (полицията, прокуратурата, съда), е признал за жертва друго лице в рамките на същото наказателно производство във връзка със смъртта на лице в резултат на престъпление, обезщетението от държавата се изплаща в същия размер, в който е било изплатено на жертвата или жертвите.

Как ще бъде изчислено обезщетението?

Максималният размер на обезщетението от държавата, което може да бъде изплатено на една жертва на престъпление, се равнява на пет пъти минималната месечна работна заплата, определена в Република Латвия. Размерът на обезщетението от държавата, което трябва да бъде изплатено, се изчислява, като се отчита размерът на минималната месечна работна заплата, определена към момента на признаване на лицето за жертва.

Обезщетението се изплаща:

 1. ако лицето е починало — в размер на 100%;
 2. ако на жертвата са причинени тежки телесни повреди или престъплението е било класифицирано като изнасилване, развратни действия или сексуално посегателство или ако тя е жертва на трафик на хора — в размер на 70%
 3. ако на жертвата е причинена средна телесна повреда или ако спрямо жертвата е имало прояви на развратни действия или сексуално посегателство, освен в случаите, посочени в точка 2, или ако жертвата е била заразена с човешки имунодефицитен вирус, хепатит B или хепатит C — в размер на 50%.

Съществува ли минимален или максимален размер на обезщетението, което се отпуска?

Максималният размер на обезщетението от държавата е пет пъти минималната месечна работна заплата, определена в Република Латвия, но минималният размер на обезщетението от държавата е 50% от максималния размер на обезщетението от държавата. Когато се променя минималната месечна работна заплата, се променя и размерът на обезщетението от държавата.

Очаква ли се от мен да посоча сумата на обезщетението в исковия формуляр? Ако е така, ще получа ли никакви указания за това как да я изчисля или относно други аспекти?

Съгласно Връзката отваря нов прозорецЗакона за обезщетението от държавата на жертвите на престъпления, в който се определя размерът на обезщетението от държавата, в исковия формуляр за обезщетение от държавата не е задължително да посочвате сумата.

Ако получа обезщетение за нанесените вреди от други източници (като например от работодателя ми или частна застрахователна схема), получената сума приспада ли се от обезщетението, платено от институцията/органа?

Обезщетението, което можете да получите от други източници (например работодателя Ви или частна застрахователна схема), не се приспада от размера на обезщетението от държавата.

Мога ли да получа аванс от обезщетението? Ако отговорът е положителен, при какви условия?

Можете да получите авансово плащане от обезщетението от държавата.

Мога ли да получа допълващо или допълнително обезщетение (напр. след промяна в обстоятелствата или влошаване на здравето и т.н.) след основното решение?

Ако сте получили обезщетение от държавата и с окончателното решение се постановява, че последиците за Вас от престъплението са били много по-тежки, можете да получите разликата между изплатената сума от обезщетението от държавата и подлежащата на изплащане сума.

Какви съпътстващи документи трябва ли да приложа към иска си?

Ако към момента на претендиране на обезщетение от държавата все още не е постановено окончателно решение в рамките на наказателното производство, към иска за обезщетение от държавата следва да приложите справка от органа, ръководещ производството (полицията, прокуратурата, съда), в която да се посочва следното:

 1. времето и мястото на извършване на престъплението;
 2. характеристиките на престъплението, вида на вината на извършителя, установена към момента на подаване на справката, датата на образуване на наказателното производство и референтния номер на наказателното дело;
 3. информация за лицето, признато за жертва в наказателното производство;
 4. информация за лицето, признато за представител на жертва в наказателното производство;
 5. характера на причиненото в резултат на престъплението увреждане (смърт на лице, тежест на увреждането, развратни действия или сексуално посегателство, наличие на признаци на трафик на хора или установяване на човешки имунодефицитен вирус, хепатит B или хепатит C);
 6. датата на експертното становище, номера на документа и лицето, провело експертното разследване;
 7. броят на признатите за жертви лица в същото наказателно производство, касаещо смъртта на дадено лице, и информацията за такива лица.

Ако наказателното производство е приключило към момента на подаване на искането за обезщетение от държавата, към иска за обезщетение от държавата следва да приложите окончателното решение на органа, ръководещ производството, и заповедта за изпълнение, ако обезщетението за причинени вреди, присъдено с окончателното решение, не е било изплатено или е било изплатено само частично.

Има ли административни или други такси, които се заплащат за получаване и обработване на исковата молба?

Процесът на разглеждане на искове за обезщетение от държавата е безплатен.

Кой орган взема решение по исковете за обезщетение (при национални случаи)?

Решенията относно плащането на обезщетение от държавата или отказа за плащане на такова обезщетение се вземат от Службата за правна помощ.

Къде мога да изпратя иска (при национални случаи)?

За да получите обезщетение от държавата, трябва да изпратите иск за такова обезщетение до Службата за правна помощ на адрес: Pils laukums 4, Rīga, LV-1050.

Необходимо ли е да присъствам по време на процедурата и/или когато се взема решение по иска ми?

Присъствието Ви по време на процеса на разглеждане на иска за обезщетение от държавата и вземането на решение относно плащането или отказа за плащане на обезщетение от държавата не е задължително.

Колко време (приблизително) отнема вземането на решение от органа по иск за обезщетение?

Службата за правна помощ взема решение относно плащането или отказа за плащане на обезщетение от държавата в срок от един месец от получаването на иска за обезщетението и изпраща решението на посочения в иска за обезщетение адрес.

Ако Службата за правна помощ изисква някаква допълнителна информация от Вас или от органа, ръководещ производството (полицията, прокуратурата, съда), срокът за вземане на решение се спира до получаването на цялата необходима информация.

Ако не съм доволен от решението на органа, как мога да го обжалвам?

Можете да обжалвате решението на Службата за правна помощ относно плащането или отказа за плащане на обезщетение от държавата в срок от един месец от влизането му в сила, като подадете съответната молба до Службата за правна помощ, която ще бъде препратена до Министерството на правосъдието.

Къде мога да получа необходимите формуляри и допълнителна информация относно начина, по който да изготвя иска?

Тук ще намерите Връзката отваря нов прозорецисковия формуляр за обезщетение от държавата и информация за неговото попълване:

 • на портала — Връзката отваря нов прозорецhttps://latvija.lv
 • на уебсайта на Службата за правна помощ — Връзката отваря нов прозорецhttps://www.jpa.gov.lv/par-mums-eng раздел „Услуги“;
 • в Службата за правна помощ — Pils laukums 4, Riga (в рамките на работното време);
 • от органа, ръководещ производството (полицията, прокуратурата или съда);
 • чрез обаждане на безплатна линия за информация 800001801 (в рамките на работното време).

Има ли специална гореща телефонна линия или уебсайт, които мога да използвам?

Можете да се обадите на безплатната гореща телефонна линия 116006 — „Гореща телефонна линия за жертвите на престъпления“, всеки ден от 7,00 до 22,00 часа, на която можете да получите:

 • емоционална и психологическа подкрепа за жертвите на престъпления;
 • информация за процесуалните права на жертвите (например правата в рамките на наказателното производство, правата на обезщетение за причинени вреди, обезщетение от държавата и т.н.), достъпните услуги и съществуващите услуги за оказване на подкрепа на жертвите.

Можете също така да използвате уебсайта Връзката отваря нов прозорецhttps://www.cietusajiem.lv/en/.

Мога ли да получа правна помощ (помощ от адвокат) при подготвянето на иска?

Не се нуждаете от правна помощ, за да поискате обезщетение от държавата. Службата за правна помощ предоставя необходимата помощ за процеса на претендиране на обезщетение от държавата.

Има ли организации за подкрепа на жертвите, които могат да ми помогнат в процеса на искане на обезщетение?

Сдружението „Skalbes“ предлага безплатна гореща телефонна линия 116006 — „Гореща телефонна линия за жертви на престъпления“ (всеки ден от 7,00 до 22,00 часа), като предоставя емоционална и психологическа подкрепа на жертвите на престъпления, информация за процесуалните права на жертвите (например правата в рамките на наказателното производство, правата на обезщетение за причинени вреди, обезщетение от държавата и т.н.), достъпните услуги и съществуващите услуги за оказване на подкрепа на жертвите.

Последна актуализация: 12/07/2021

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.

Ако искът ми следва да се разглежда в тази държава - Литва

За кой вид престъпления мога да получа обезщетение?

Можете да получите обезщетение в случаите, при които:

 • умишлено е отнет човешки живот;
 • е причинено тежко или леко увреждане на здравето на дадено лице;
 • е извършено по-леко, тежко или много тежко престъпление срещу свободата, свободата на сексуално самоопределяне или неприкосновеността на дадено лице.

За кой вид увреждане мога да получа обезщетение?

Можете да получите обезщетение, ако сте преживели тежко или леко увреждане на Вашето здраве.

Мога ли да получа обезщетение, ако съм роднина или лице на издръжка на лице, което е починало в резултат от престъпление? Кои роднини или лица на издръжка на жертвата могат да получат обезщетение?

Ако престъпление, свързано с насилие, е довело до загуба на човешки живот, на обезщетение има право всяко лице, на което съдът е присъдил обезщетение за имуществени и/или неимуществени вреди, причинени в резултат на въпросното престъпление.

Когато обезщетението се заплаща авансово, т.е. преди приключване на наказателното производство, правото на обезщетение се предоставя на съпрузите (съпругите), децата, осиновените деца, родителите, осиновителите и лицата на издръжка на починалия.

Мога ли да получа обезщетение, ако съм роднина или лице на издръжка на жертва, която е преживяла престъплението? Кои роднини или лица на издръжка на жертвата могат да получат обезщетение в такъв случай?

Не, ако жертва на престъпление, свързано с насилие, е преживяла престъплението, тя е единственото лице, което има право на обезщетение.

Мога ли да получа обезщетение, ако не съм гражданин на държава от ЕС?

Да, но само в следните два случая:

 • ако сте лице, което пребивава законно и обичайно в Република Литва или друга държава — членка на Европейския съюз;
 • такава възможност е предвидена в международните договори, по които Република Литва е страна.

Мога ли да искам обезщетение от тази държава, ако живея тук или съм от тук (това е моята държава на пребиваване или гражданство), дори ако престъплението е извършено в друга държава от ЕС? Мога ли да направя това, вместо да поискам обезщетение в държавата, в която е извършено престъплението? Ако отговорът е положителен, при какви условия?

Не, обезщетение може да бъде платено само за престъпления, свързани с насилие, които са извършени в Република Литва.

Трябва ли първо да съм съобщил за престъплението в полицията, за да мога да претендирам за обезщетение?

Да. За да можете да предявите иск за обезщетение следствието трябва да е започнало.

Необходимо ли е да се изчакат резултатите от евентуално полицейско разследване или наказателно производство, преди да мога да подам иска за обезщетение?

Не, можете да претендирате за авансови плащания от обезщетението, докато следствието е все още в ход.

Трябва ли първо да потърся обезщетение от извършителя на престъплението, ако той е бил установен?

Да. Когато се иска обезщетение в рамките на обичайната процедура, обезщетение за имуществени и/или неимуществени вреди трябва да Ви бъде присъдено със съдебно решение. Когато се иска аванс от обезщетението, сте задължен да представите решение или заповед, потвърждаващи статута Ви на граждански ищец.

Ако извършителят не е бил установен или осъден, имам ли все пак право да поискам обезщетение? Ако да, какви доказателства трябва да представя в подкрепа на моя иск?

Да. В този случай сте длъжни да представите следното:

 • копие от документа Ви за самоличност;
 • решение или заповед, потвърждаващи статута Ви на граждански ищец;
 • документи в подкрепа на размера на имуществените вреди, ако има такива;
 • документи, с които се установява наличието на брак, семейна връзка или зависимост, в случай че обезщетението е поискано от роднини на починалия.

Има ли срок, в рамките на който трябва да поискам обезщетение?

Молба за обезщетение следва да бъде подадена не по-късно от 10 години от датата на съдебното решение, разпореждащо плащането на обезщетение за вреди, причинени в резултат на престъпление, свързано с насилие. Ако дадено лице изпусне крайния срок поради непреодоломи причини, срокът може да бъде удължен.

Няма краен срок за подаването на молби за плащане на авансово обезщетение.

Кои загуби и разходи се обхващат от обезщетението?

Например обезщетението ще обхваща ли:

а) За жертвата на престъплението:

— Материални (различни от морални) щети:

 • разходи за медицинско обслужване на понесената телесна повреда (медицинско лечение — амбулаторно и болнично лечение, възстановяване) Да
 • допълнителни нужди или разходи, произтичащи от увреждането (т.е. разходите, свързани с медицински грижи и помощ, временно и постоянно лечение, продължителна възстановителна физиотерапия, адаптиране на жилището, специални помощни съоръжения и др.) Да
 • постоянно увреждане (напр. инвалидност и други трайни увреждания)
  • загуба на доходи по време на медицинското лечение и след него (включително пропуснатите доходи и загубата на възможността за заработване на доходи или понижена издръжка и др.) Да
  • загуба на възможности Не
  • разходи, произтичащи от правни производства, свързани с инцидента, причинил увреждането, като правни такси, съдебни разноски Да
  • обезщетение за откраднати или повредени лични вещи Не
  • други Друго присъдено от съда обезщетение за причинени имуществени вреди във връзка с извършеното престъпление, свързано с насилие

— Психически (морални) щети:

 • болката и страданието на жертвата Да

б) За правоимащи лица или роднини на жертва:

— Материални (различни от морални) щети:

 • разходи за погребение Да
 • медицински разходи (напр. лечение за член на семейството, амбулаторно и болнично лечение, рехабилитация) Да, но само ако престъпление, свързано с насилие, е довело до загубата на човешки живот
 • загуба на поддръжка или на възможност Да, но само ако престъпление, свързано с насилие, е довело до загубата на човешки живот

— Психически щети:

 • болката и страданието на роднини или правоимащи лица/обезщетение за преживели лица, ако жертвата е починала , но само ако престъпление, свързано с насилие, е довело до загубата на човешки живот

Как се изплаща обезщетението — чрез еднократно плащане или на месечни вноски?

Обикновено обезщетение се изплаща изцяло под формата на еднократно плащане. В изключителни случаи обезщетението може да бъде платено на вноски, но не по-късно от една година от датата на решението за плащане на обезщетение за вреди, причинени в резултат на престъпление, свързано с насилие.

По какъв начин моето собствено поведение във връзка с престъплението, съдебното ми досие или липсата на сътрудничество по време на производството за обезщетение могат да окажат влияние върху шансовете ми да получа обезщетение и/или върху сумата, която бих получил?

Горепосочените обстоятелства са от значение само когато се разглежда въпросът за авансово обезщетение. Обезщетение не се предоставя, ако:

 • срещу Вас се провежда наказателно преследване за престъпление, свързано с насилие, или към момента на извършване на въпросното престъпление сте имали съдебно досие във връзка с неизпълнени присъди или присъди, по отношение на които не сте помилван за престъпление, свързано с насилие;
 • срещу Вас е издадена съдебна заповед в съответствие със Закона на Република Литва за борба с организираната престъпност (Lietuvos Respublikos organizuoto nusikalstamumo užkardymo įstatymas);
 • злоупотребявате с правото на авансово обезщетение за вреди, причинени в резултат на престъпление, свързано с насилие.

По какъв начин финансовото ми положение би могло да повлияе върху шансовете ми да получа обезщетение и/или върху получената сума?

Това няма да окаже влияние при разглеждането на въпроса за обезщетението.

Има ли други критерии, които биха могли да повлияят върху шансовете ми да получа обезщетение и/или върху сумата?

Не.

Как ще бъде изчислено обезщетението?

Обезщетението се предоставя въз основа на присъдената от съда сума, която обаче не може да надвишава определените по-долу максимални суми.

Авансовото обезщетение за причинени вреди се изчислява въз основа на представените от Вас документи в подкрепа на причинените имуществени вреди.

Съществува ли минимален или максимален размер на обезщетението, което се отпуска?

В случай на убийство максималното обезщетение за причинени имуществени вреди не може да надвишава 3800 EUR, а максималното обезщетение за причинени неимуществени вреди не може да надвишава 4560 EUR.

В случай на тежко увреждане на здравето максималното обезщетение за причинени имуществени вреди не може да надвишава 3040 EUR, а максималното обезщетение за причинени неимуществени вреди не може да надвишава 3800 EUR.

В случай на други престъпления, свързани с насилие, максималното обезщетение за причинени имуществени вреди не може да надвишава 2280 EUR, а максималното обезщетение за причинени неимуществени вреди не може да надвишава 3040 EUR.

Ако обезщетение за причинени вреди в резултат на престъпление, свързано с насилие, се изплаща авансово, максималните суми не могат да надвишават половината от горепосочените суми.

Очаква ли се от мен да посоча сумата на обезщетението в исковия формуляр? Ако е така, ще получа ли никакви указания за това как да я изчисля или относно други аспекти?

Да, от Вас се очаква да посочите сумата на претендираното обезщетение, която следва да бъде изчислена въз основа на сумите, посочени в съдебното решение или предявения граждански иск.

Ако получа обезщетение за нанесените вреди от други източници (като например от работодателя ми или частна застрахователна схема), получената сума приспада ли се от обезщетението, платено от институцията/органа?

Да. Сумите, които сте получили като обезщетение за причинени вреди от други източници, ще бъдат приспаднати от обезщетението.

Мога ли да получа аванс от обезщетението? Ако отговорът е положителен, при какви условия?

Да, обезщетение за вреди, причинени в резултат на престъпление, свързано с насилие, може да бъде платено авансово, ако:

 • е в ход наказателно производство по отношение на престъпление, свързано с насилие, и съответното лице е признато за граждански ищец;
 • е постановено съдебно решение, с което се установява извършването на престъпление, свързано с насилие, но не е бил предявен иск за обезщетение за вреди, причинени в резултат на престъплението, или искът не е бил разгледан;
 • е извършено престъпление, свързано с насилие, от лице, спрямо което не може да бъде проведено наказателно преследване поради неговата възраст или международен имунитет или ако лицето, което е извършило престъплението, е починало.

Мога ли да получа допълващо или допълнително обезщетение (напр. след промяна в обстоятелствата или влошаване на здравето и т.н.) след основното решение?

Не, такава възможност не се предвижда.

Какви съпътстващи документи трябва ли да приложа към иска си?

Когато подавате молба за обезщетение в рамките на обичайната процедура към иска си следва да включите следните документи:

 • копие от документа Ви за самоличност;
 • препис на окончателното съдебно решение, с което се присъжда обезщетение за причинени имуществени и/или неимуществени вреди, причинени в резултат на престъпление, свързано с насилие;
 • изготвена от съдебния изпълнител декларация, в която се посочва, че не е възможно да се получи обезщетение за причинени вреди от извършителя, освен в случаите, когато лицето, отговорно за причинените вреди, е починало.

Когато подавате молба за обезщетение, което трябва да бъде изплатено авансово, към иска си следва да включите следните документи:

 • копие от документа Ви за самоличност;
 • документи в подкрепа на размера на причинените имуществени вреди;
 • решение или заповед, потвърждаваща статута ви на граждански ищец, или окончателно съдебно решение, с което се установява, че е извършено престъпление, свързано с насилие, или процесуално решение, с което се потвърждава, че наказателното производство не е разрешено поради възрастта, международния имунитет или смъртта на извършителя;
 • документи, с които се установява наличието на брак, семейна връзка или зависимост, ако обезщетението е поискано от близки роднини или лица на издръжка на починалия.

Има ли административни или други такси, които се заплащат за получаване и обработване на исковата молба?

Не, искът се приема и се разглежда безплатно.

Кой орган взема решение по исковете за обезщетение (при национални случаи)?

Решенията относно исковете за обезщетение се вземат от Министерството на правосъдието на Република Литва (Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija).

Къде мога да изпратя иска (при национални случаи)?

Следва да изпратите иска си до Министерството на правосъдието на Република Литва (Gedimino pr. 30, LT-01104 Vilnius, Lithuania; ел. поща Връзката отваря нов прозорецrastine@tm.lt).

Необходимо ли е да присъствам по време на процедурата и/или когато се взема решение по иска ми?

Не

Колко време (приблизително) отнема вземането на решение от органа по иск за обезщетение?

Решение ще бъде взето в срок от един месец след подаването на иска и на всички необходими документи до Министерството на правосъдието на Република Литва.

Ако не съм доволен от решението на органа, как мога да го обжалвам?

Решенията, взети от Министерството на правосъдието на Република Литва, могат да бъдат обжалвани пред Комисията за административни спорове на Литва (Lietuvos administracinių ginčų komisija) или окръжния административен съд на Вилнюс (Vilniaus apygardos administracinis teismas) в срок от един месец от датата, на която е произнесено решението.

Къде мога да получа необходимите формуляри и допълнителна информация относно начина, по който да изготвя иска?

От Министерството на правосъдието на Република Литва или от звената на Службата за гарантираната от държавата правна помощ (Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnyba) и от уебсайтовете (вж. информацията по-долу).

Има ли специална гореща телефонна линия или уебсайт, които мога да използвам?

Връзката отваря нов прозорецhttps://vgtpt.lrv.lt/en

Мога ли да получа правна помощ (помощ от адвокат) при подготвянето на иска?

Да, дадено лице може да подаде молба за първична правна помощ до изпълнителния орган на общината по неговото декларирано местоживеене или от звената на Службата за гарантираната от държавата правна помощ.

Има ли организации за подкрепа на жертвите, които могат да ми помогнат в процеса на искане на обезщетение?

Литовското сдружение за подкрепа на жертвите на престъпления (Lietuvos nusikaltimų aukų rėmimo asociacija) (Valakupių g. 5, LT-10101 Vilnius, Lithuania);

„Каритас Литва“ (Lietuvos Caritas, Връзката отваря нов прозорецhttps://www.caritas.lt, Papilio g. 5, LT-44275 Kaunas, Lithuania).

Последна актуализация: 22/10/2019

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.

Ако искът ми следва да се разглежда в тази държава - Люксембург

За кой вид престъпления мога да получа обезщетение?

Обезщетение може да бъде получено за всякакъв вид престъпление, причинило физическо увреждане или морална щета в резултат от умишлени деяния, които съставляват actus reus на престъпление или непристойно посегателство или изнасилване по смисъла на членове 372—376 от Наказателния кодекс.

За кой вид увреждане мога да получа обезщетение?

— физическо увреждане/икономически загуби;

— морални щети.

Мога ли да получа обезщетение, ако съм роднина или лице на издръжка на лице, което е починало в резултат от престъпление? Кои роднини или лица на издръжка на жертвата могат да получат обезщетение?

Роднина или лице на издръжка на лице, починало в резултат от умишлени деяния, които представляват престъпление и са причинили физическо увреждане, довело до смъртта на жертвата, чието качество на живот е сериозно засегнато (психическо страдание поради загубата на близък човек), могат да подадат молба за обезщетение до министъра на правосъдието, в случай че не е било получено ефективно и достатъчно обезщетение. Членове на семейството, съпрузи, несключили брак партньори, лица в гражданско партньорство или лица, особено близки на жертвата, могат да получат обезщетение, при условие че са понесли вреда, подлежаща на обезщетение. По принцип степента на родство не е от значение, тъй като се вземат под внимание единствено емоционалният и материалният живот, споделян с пряката жертва. На практика само членовете на семейството, по-специално семейното ядро, са считани за непреки жертви. Семейното ядро е семейство, състоящо се от двама възрастни, независимо дали имат сключен брак или не, със или без деца.

Мога ли да получа обезщетение, ако съм роднина или лице на издръжка на жертва, която е преживяла престъплението? Кои роднини или лица на издръжка на жертвата могат да получат обезщетение в такъв случай?

Роднина или лице на издръжка на жертва, преживяла умишлени деяния, които представляват престъпление и са причинили физическо нараняване, довело до инвалидност или пълна неработоспособност за повече от един месец, качеството на живот на които е сериозно засегнато, могат да подадат молба за обезщетение до министъра на правосъдието, в случай че не е било получено ефективно и достатъчно обезщетение.

Мога ли да получа обезщетение, ако не съм гражданин на държава от ЕС?

Единствено лица, пребиваващи законно в Люксембург, или граждани на държава — членка на Европейския съюз или на Съвета на Европа, които по време на престъплението са се намирали законно на територията на Люксембург, или жертви на трафик на хора могат да претендират за обезщетение. В противен случай не може да бъде предоставено обезщетение.

Мога ли да искам обезщетение от тази държава, ако живея тук или съм оттук (това е моята държава на пребиваване или гражданство), дори ако престъплението и извършено в друга държава от ЕС? Мога ли да направя това, вместо да поискам обезщетение в държавата, в която е извършено престъплението? Ако отговорът е положителен, при какви условия?

Всяко лице, което законно и обичайно пребивава в Люксембург, но е станало жертва на умишлено престъпление, извършено с насилие, в друга държава — членка на Европейския съюз, има право да поиска да му бъде изплатено обезщетение от бюджета на Люксембург, ако няма право да получи обезщетение от другата държава.

Съгласно Закона от 12 март 1984 г. за обезщетяването на някои жертви, претърпели физически увреждания, трябва да отговаряте на следните условия:

 • Жертвата трябва да пребивава законно и обичайно в Люксембург или да бъде гражданин на държава — членка на Европейския съюз или на Съвета на Европа. Освен това по време на извършването на престъплението жертвата трябва да се е намирала законно на територията на Люксембург или да е пострадала от престъпление по член 382‑1 от Наказателния кодекс.
 • Понесеното увреждане трябва да е в резултат от умишлени деяния, съставляващи престъпление.
 • Трябва да е налице физическо увреждане, а не само материална щета (което изключва например обезщетения за обикновена кражба).
 • Увреждането трябва да е засегнало сериозно качеството Ви на живот вследствие от загуба на доход или намален доход, увеличени или извънредни разходи, неработоспособност, пропусната учебна година, физически или психически вреди, морална щета или обезобразяване, физическо или психическо страдание. Ако сте жертва на престъпление по членове 372—376 от Наказателния кодекс, не трябва да доказвате физически или психически вреди, тъй като наличието им се презумира.
 • Обезщетението следва да се изплати от държавата само ако не можете да получите ефективно и достатъчно обезщетение по друг начин.

Трябва ли първо да съм съобщил за престъплението в полицията, за да мога да претендирам за обезщетение?

Не, жертвата не трябва да е съобщила за престъплението в полицията, за да може да претендира за обезщетение.

Необходимо ли е да се изчакат резултатите от евентуално полицейско разследване или наказателно производство, преди да мога да подам молбата за обезщетение?

Не, решението за предоставяне на обезщетение може да се вземе от министъра на правосъдието преди постановяването на решението по наказателното производство.

Трябва ли първо да потърся обезщетение от извършителя на престъплението, ако той е бил установен?

Ако извършителят е установен и Вие го съдите за вреди като граждански ищец в наказателно производство, трябва да изчакате приключването на делото по този иск. Ако извършителят е в несъстоятелност, можете да подадете молба за обезщетение до министъра на правосъдието.

Министърът на правосъдието може да разпореди пълно или частично връщане на платеното обезщетение или на авансово плащане за полученото от Вас впоследствие ефективно обезщетение за щети от увреждане.

Ако извършителят не е бил установен или осъден, имам ли все пак право да поискам обезщетение? Ако да, какви доказателства трябва да представя в подкрепа на моя иск?

Извършителят не е установен.

Ако извършителят не е бил установен, можете да поискате обезщетение, като изпратите молбата си до Министерството на правосъдието. Молбата трябва да бъде написана на френски, немски или люксембургски език и в нея трябва да бъдат посочени датата, мястото и конкретният характер на деянията, на които сте станали жертва. Съпътстващите документи за понесените от Вас деяния и увреждания трябва да бъдат приложени към писмото в подкрепа на Вашата молба. В допълнение трябва да отговаряте и на условията на член 1 от Закона от 12 март 1984 г. за обезщетяването на някои жертви, претърпели физически увреждания в резултат от престъпление.

Извършителят не е осъден.

За да имате право на обезщетение, извършителят трябва да е признат за виновен с окончателно съдебно решение. Въз основа на становище, издадено от комисията за жертвите (Commission victime), министърът на правосъдието разпорежда пълно или частично връщане на обезщетението или авансовото плащане. Министърът може да вземе такова решение и когато е направено авансово плащане, а впоследствие се окаже, че не се е дължало обезщетение.

Има ли срок, в рамките на който трябва да поискам обезщетение?

Молбата трябва да бъде внесена в срок до две години от датата на извършване на деянията. Ако срещу извършителя е възбудено наказателно преследване, срокът се удължава и изтича две години след окончателното решение на съда, разглеждащ наказателното дело. Ако решението по Вашия граждански иск за обезщетение излезе след окончателното решение по наказателното производство, този срок се удължава и изтича две години след окончателното съдебно решение по Вашия иск. Ако сте непълнолетно лице обаче, давностният срок няма да започне да тече до датата, на която навършвате пълнолетие, в случай че деянията са наказуеми с наказателноправни санкции или са предвидени в членове 372, 373, 375, 382‑1 и 382‑2, 400, 401а, 402, 403 или 405 от Наказателния кодекс и наказуеми по тях.

Кои загуби и разходи се обхващат от обезщетението?

Например обезщетението ще обхваща ли:

а) за жертвата на престъплението:

материални (различни от морални) щети:

 • разходи за медицинско обслужване в резултат на понесената телесна повреда (медицинско лечение — амбулаторно и болнично лечение, възстановяване);
 • допълнителни нужди или разходи, произтичащи от увреждането (т.е. разходите, свързани с медицински грижи и помощ, временно и постоянно лечение, продължителна възстановителна физиотерапия, адаптиране на жилището, специални помощни съоръжения и др.);
 • постоянно увреждане (напр. инвалидност и други трайни увреждания);
 • загуба на доходи по време на медицинското лечение и след него (включително пропуснатите доходи и загубата на възможността за заработване на доходи или понижена издръжка и др.);
 • загуба на професионални възможности;
 • разходи, произтичащи от съдебни производства, свързани с инцидента, причинил увреждането, като съдебни такси и други разноски;
 • обезщетение за откраднати или повредени лични вещи;

психически (морални) щети:

 • болката и страданието на жертвата;

б) за правоимащи лица или роднини на жертвата:

материални (различни от морални) щети:

 • разходи по погребение;
 • медицински разходи (напр. лечение на член от семейството, амбулаторно и болнично лечение, рехабилитация);
 • загуба на издръжка или професионални възможности;

психически щети:

 • болката и страданието на роднини или правоимащи лица/обезщетение за преживели лица, ако жертвата е починала.

Как се изплаща обезщетението — чрез еднократно плащане или на месечни вноски?

Обезщетението се изплаща наведнъж, а не под формата на анюитет. И все пак, ако възникне необходимост в надлежно обосновани случаи, в хода на разглеждането на молбата министърът на правосъдието може да постанови авансово плащане за лицето, отправило молбата. В допълнение, ако обезщетението е изплатено на жертвата и впоследствие настъпи значително влошаване на нейното състояние, тя може да поиска допълнително обезщетение в рамките на пет години от изплащането на основното обезщетение.

По какъв начин моето собствено поведение във връзка с престъплението, съдебното ми досие или липсата на сътрудничество по време на производството за обезщетение могат да окажат влияние върху шансовете ми да получа обезщетение и/или върху сумата, която бих получил?

Обезщетението може да бъде отказано или намалено, след като се вземе под внимание поведението на жертвата по време на извършването на деянието.

По какъв начин финансовото ми положение би могло да повлияе върху шансовете ми да получа обезщетение и/или върху получената сума?

Всяка жертва, понесла вреда и отговаряща на условията на член 1 от Закона от 12 март 1984 г. за обезщетяването на някои жертви, понесли физически увреждания, може да претендира за обезщетение от държавата, независимо от финансовото си положение, при условие че не е получила ефективно и достатъчно обезщетение за понесените вреди.

Има ли други критерии, които биха могли да повлияят върху шансовете ми да получа обезщетение и/или върху сумата?

Обезщетението може да бъде отказано или намалено с оглед на Вашите отношения с извършителя.

Как ще бъде изчислено обезщетението?

Комисията за жертвите посочва в становището си дали молбата е основателна и в какъв размер следва да бъде предоставено обезщетение, по-специално въз основа на това колко сериозно е засегнато качеството на живот на лицето, отправило молбата. Министърът на правосъдието решава дали да се прдостави обезщетение и определя неговия размер.

Съществува ли минимален или максимален размер на обезщетението, което се отпуска?

Максималният размер на обезщетението, което може да бъде ппредоставено от министъра на правосъдието, не може да надвишава тавана, определян всяка година с наредба на Великия Херцог. Таванът за 2017 г. беше определен на 63 000 EUR.

Очаква ли се от мен да посоча сумата на обезщетението в формуляра за молбата? Ако е така, ще получа ли някакви указания за това как да я изчисля или относно други аспекти?

Лицата, подаващи молби за обезщетение в Люксембург, не трябва да попълват специален формуляр. Трябва само да напишете писмо, в което да посочите датата, мястото и конкретния характер на деянията, и да приложите съпътстващите документи към молбата.

Ако получа обезщетение за нанесените вреди от други източници (като например от работодателя ми или частна застрахователна схема), получената сума приспада ли се от обезщетението, платено от институцията/органа?

Обезщетение се дължи от държавата само ако жертвата не може да получи ефективно и достатъчно обезщетение по друг начин, напр. от извършителя, чрез социална осигуровка или лична застраховка. Комисията за жертвите може да вземе под внимание обезщетенията, получени от други източници за понесените от Вас вреди.

Мога ли да получа аванс от обезщетението? Ако отговорът е положителен, при какви условия?

Ако в надлежно обосновани случаи се окаже необходимо, в хода на разглеждането на иска министърът на правосъдието може да постанови авансово плащане.

Мога ли да получа допълващо или допълнително обезщетение (напр. след промяна в обстоятелствата или влошаване на здравето и т.н.) след основното решение?

Ако е било присъдено обезщетение и впоследствие настъпи значително влошаване на състоянието, може да бъде поискано допълнително обезщетение. Тази молба трябва да бъде внесена до пет години от датата, на която е изплатено основното обезщетение.

Допълнителното обезщетение не може да надвишава 63 000 EUR след приспадане на размера на предоставеното по-рано обезщетение.

Какви съпътстващи документи трябва да приложа към молбата си?

Всички съпътстващи документи за понесените от Вас деяния и увреждания, трябва да бъдат приложени към писмото в подкрепа на Вашата молба.

Неизчерпателен списък:

 • копие от подадената жалба (полицейски доклад) или доказателство за иска за щети в качеството на граждански ищец по наказателно производство;
 • копие от решението по наказателното производство;
 • решение по гражданския иск за щети;
 • доказателство за понесеното увреждане: медицински свидетелства, посочващи характера на претърпените увреждания, периода на продължителност на неработоспособността, а когато е приложимо — естеството на последиците и инвалидността;
 • Доказателства за разходи за медицинско обслужване в резултат на понесената телесна повреда (медицинско лечение, амбулаторно и болнично лечение и др.);
 • доказателство за членство в социално-осигурителна организация;
 • доказателство за размера на всяко обезщетение, получено по линия на социалното осигуряване;
 • копие от застрахователната полица;
 • доказателство за размера на всяко обезщетение, получено от застрахователната компания;
 • доказателство за загуба на доходи по време на медицинското лечение и след него.

Има ли административни или други такси, които се заплащат за получаване и обработване на молбата?

Не.

Кой орган взема решение помолбите за обезщетение (при национални случаи)?

Министерство на правосъдието на Люксембург
13, rue Erasme
L-2934 Люксембург

телефон: (+352) 247 84527 / (+352) 247 84517
факс: (+352) 26 68 48 61 / (+352) 22 52 96

Адрес на електронна поща: Връзката отваря нов прозорецinfo@mj.public.lu
уебсайт: Връзката отваря нов прозорецhttp://www.mj.public.lu/

Къде мога да изпратя молбата (при национални случаи)?

Министерство на правосъдието на Люксембург
13, rue Erasme
L-2934 Люксембург

телефон: (+352) 247 84527 / (+352) 247 84517
факс: (+352) 26 68 48 61 / (+352) 22 52 96

Адрес на електронна поща: Връзката отваря нов прозорецinfo@mj.public.lu
уебсайт: Връзката отваря нов прозорецhttp://www.mj.public.lu/

Необходимо ли е да присъствам по време на процедурата и/или когато се взема решение по молбата ми?

Комисията за жертвите трябва да покани жертвата да се яви на нейното заседание . Ако жертвата се яви, комисията ще я изслуша във връзка с понесените деяния и увреждания. Това заседание не е публично и можете да получите съдействие от адвокат.

Колко време (приблизително) отнема вземането на решение от органа по молба за обезщетение?

Министърът на правосъдието ще вземе решение в срок до шест месеца по внесената от Вас молба за обезщетение.

Ако не съм доволен от решението на органа, как мога да го обжалвам?

Ако жертвата не е удовлетворена от решението на министъра на правосъдието по същество или във връзка с предоставената сума, тя може да заведе дело срещу държавата, представлявана от министъра на правосъдието. Това дело трябва да бъде заведено пред районния съд (tribunal d’arrondissement) на Люксембург или Дикирх, по избор на ищеца.

Къде мога да получа необходимите формуляри и допълнителна информация относно начина, по който да изготвя молбата?

Информация относно процедурата за подаване на молба може да бъде получена от:

Министерството на правосъдието
13, rue Erasme
L-2934 Люксембург

телефон: (+352) 247 84527 / (+352) 247 84517
факс: (+352) 26 68 48 61 / (+352) 22 52 96

Адрес на електронна поща: Връзката отваря нов прозорецinfo@mj.public.lu
уебсайт: Връзката отваря нов прозорецhttp://www.mj.public.lu/

Освен това Службата за правна информация (Service d’Accueil et d’Information juridique) и Службата за подкрепа на жертвите (Service d’aide aux victimes) към Централната служба за социална помощ (Service central d’assistance sociale) предлагат помощ и съвети във връзка с подаването на молби.

Има ли специална гореща телефонна линия или уебсайт, които мога да използвам?

Уебсайт:

Връзката отваря нов прозорецhttp://www.mj.public.lu/services_citoyens/indemnisation/index.html

Връзката отваря нов прозорецhttps://justice.public.lu/fr/aides-informations/assistance-sociale/scas-service-aide-victimes.html

Мога ли да получа правна помощ (помощ от адвокат) при подготвянето на молбата?

Всеки, който може да докаже, че не разполага с достатъчно доходи, може да получи безплатна правна помощ при условията, посочени от закона. Може да бъде назначен адвокат, който да ви предостави правен съвет или да Ви представлява в съда, като разходите се покриват от държавата. Всеки може да се консултира с органите, предоставящи правна информация и съвети, или медиация. Можете да се обърнете към Службата за приемане и информация по правни въпроси, за да получите безплатно всякаква правна информация.

Има ли организации за подкрепа на жертвите, които могат да ми помогнат в процеса на искане на обезщетение?

— Service d’aide aux victimes (Служба за подкрепа на жертвите), Service central d’assistance sociale (Централна служба за социална помощ)
Bâtiment Plaza Liberty, Entrée A
12-18, rue Joseph Junck
L-1839 Люксембург

телефон: (+352) 47 58 21-627 / 628
мобилен телефон: (+352) 621 32 65 95

Адрес на електронна поща: Връзката отваря нов прозорецscas-sav@justice.etat.lu

— Service d’Accueil et d’Information juridique (Служба за правна информация):

в Люксембург,
Cité judiciaire – Bâtiment BC,
L-2080 Luxembourg

телефон: (+352) 22 18 46

в Дикирх,
Justice de Paix,
L-9211 Diekirch

телефон: (+352) 80 23 15

в Еш-сюр-Алзет,
Justice de Paix,
L-4239 Esch-sur-Alzette

телефон: (+352) 54 15 52

Последна актуализация: 18/03/2019

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.

Моля, имайте предвид, че оригиналната езикова версия на тази страница унгарски е била наскоро променена. Езиковата версия, която търсите, в момента се подготвя от нашите преводачи.

Ако искът ми следва да се разглежда в тази държава - Унгария

За кой вид престъпления мога да получа обезщетение?

За тежко умишлено престъпление срещу срещу личността.

За кой вид увреждане мога да получа обезщетение?

За увреждания (физически или психически), чието лечение е отнело повече от осем дни.

Мога ли да получа обезщетение, ако съм роднина или лице на издръжка на лице, което е починало в резултат от престъпление? Кои роднини или лица на издръжка на жертвата могат да получат обезщетение?

Да. Освен жертвата обезщетение могат да получат нейни роднини по възходяща или низходяща линия, осиновители или приемни родители, осиновени деца или деца, настанени в приемни семейства, съпруг/а или партньор, ако са живеели с жертвата в едно и също домакинство по време на извършване на престъплението, или са лица на издръжка на жертвата.

Мога ли да получа обезщетение, ако съм роднина или лице на издръжка на жертва, която е преживяла престъплението? Кои роднини или лица на издръжка на жертвата могат да получат обезщетение в такъв случай?

Да, смъртта на жертвата не е условие за обезщетение на лица на нейна издръжка или на други правоимащи лица.

Мога ли да получа обезщетение, ако не съм гражданин на държава от ЕС?

Да, ако пребивавате законно в ЕС или ако сте жертва на трафик на хора.

Мога ли да искам обезщетение от тази държава, ако живея тук или съм оттук (това е моята държава на пребиваване или гражданство), дори ако престъплението и извършено в друга държава от ЕС? Мога ли да направя това, вместо да поискам обезщетение в държавата, в която е извършено престъплението? Ако отговорът е положителен, при какви условия?

Обезщетение може да се поиска само за престъпления, извършени на територията на Унгария. Ако престъплението е било извършено в друга държава, можете да внесете искането си за обезщетение в Унгария. В този случай унгарските власти ще изпратят искането до държавата членка, в която е било извършено престъплението.

Трябва ли първо да съм съобщил за престъплението в полицията, за да мога да претендирам за обезщетение?

Да, условие за обезщетение е да е образувано наказателно производство във връзка с извършеното деяние.

Необходимо ли е да се изчакат резултатите от евентуално полицейско разследване или наказателно производство, преди да мога да подам иска за обезщетение?

Не, обезщетението може да бъде предявено незабавно след образуване на наказателно производство.

Трябва ли първо да потърся обезщетение от извършителя на престъплението, ако той е бил установен?

Не.

Ако извършителят не е бил установен или осъден, имам ли все пак право да поискам обезщетение? Ако да, какви доказателства трябва да представя в подкрепа на моя иск?

Да, може да бъде внесен иск. В тези случаи степента на щетите, причинно-следствената връзка между щетите и деянието и необходимостта от обезщетение трябва да бъдат подкрепени с доказателства.

Има ли срок, в рамките на който трябва да поискам обезщетение?

Обезщетението трябва да бъде поискано в срок до три месеца след извършеното престъпление. Давностният срок за внасяне на иск е пет години след извършеното престъпление.

Кои загуби и разходи се обхващат от обезщетението?

Например обезщетението ще обхваща ли:

а) за жертвата на престъплението:

 • Материални (различни от морални) щети:
  • разходи за медицинско обслужване на понесената телесна повреда (медицинско лечение — амбулаторно и болнично лечение, възстановяване);
  • допълнителни нужди или разходи, произтичащи от увреждането (т.е. разходите, свързани с медицински грижи и помощ, временно и постоянно лечение, продължителна възстановителна физиотерапия, адаптиране на жилището, специални помощни съоръжения и др.);
  • постоянно увреждане (напр. инвалидност и други трайни увреждания);
  • загуба на доходи по време на медицинското лечение и след него (включително пропуснатите доходи и загубата на възможността за заработване на доходи или понижена издръжка и др.);
  • загуба на възможности;
  • разходи във връзка с правни производства, свързани с инцидента, причинил увреждането, като правни такси и съдебни разноски;
  • обезщетение за откраднати или повредени лични вещи;
  • други.
 • Психически (морални) щети:
  • болката и страданието на жертвата;

б) за правоимащи лица или роднини на жертвата:

 • Материални (различни от морални) щети:
  • разходи по погребение;
  • медицински разходи (напр. лечение на член от семейството, амбулаторно и болнично лечение, рехабилитация);
  • загуба на издръжка или на възможности;
 • Психически щети:
  • болката и страданието на роднини или правоимащи лица/обезщетение за преживели лица, ако жертвата е починала.

Как се изплаща обезщетението — чрез еднократно плащане или на месечни вноски?

Може да се поиска обезщетение чрез еднократно плащане или под формата на месечна сума.

По какъв начин моето собствено поведение във връзка с престъплението, съдебното ми досие или липсата на сътрудничество по време на производството за обезщетение могат да окажат влияние върху шансовете ми да получа обезщетение и/или върху сумата, която бих получил?

Не се дължи обезщетение от държавата, ако в окончателното решение на съда е постановено, че поведението на жертвата е подпомогнало престъплението или е станало причина за него, или че щетите са вследствие на неправомерно поведение. Други основания за изключване са: отказ от даване на свидетелски показания, отказ от задължението за сътрудничество или липса на собствена инициатива.

По какъв начин финансовото ми положение би могло да повлияе върху шансовете ми да получа обезщетение и/или върху получената сума?

Само социално нуждаещи се жертви имат право на обезщетение. Социално нуждаеща се е жертва, чийто месечен нетен доход (доход на едно лице в случай на лица, живеещи в едно домакинство) през 2018 г. не надхвърля 226 328 HUF, или която получава други обезщетения, определени в законодателството. За жертвите на терористични престъпления доходите не се вземат предвид.

Има ли други критерии, които биха могли да повлияят върху шансовете ми да получа обезщетение и/или върху сумата?

Не.

Как ще бъде изчислено обезщетението?

Размерът на обезщетението не може да надхвърля повече от петнадесет пъти основния размер (113 164 HUF), което през 2018 г. възлиза на 1 697 460 HUF. Размерът на еднократното плащане е: 100 % за щета, ненадвишаваща петкратно основния размер, петкратният основен размер плюс 75 % от частта, надвишаваща петкратно основния размер за щета, надвишаваща между пет и десет пъти основния размер, и 8,75 пъти основния размер плюс 50 % от частта, надхвърляща десетократно основния размер за щета, надвишаваща десет пъти основния размер. Размерът на обезщетението под формата на месечна сума е: 75 % от изгубения доход, подкрепено с доказателства, ако жертвата е на възраст под 18 години или зависи от помощта на други лица, и 50 процента от изгубения доход, подкрепено с доказателства, ако жертвата не зависи от помощта на други лица.

Съществува ли минимален или максимален размер на обезщетението, което се отпуска?

Няма минимален размер. Размерът на обезщетението не може да надхвърля повече от петнадесет пъти основния размер (113 164 HUF), което през 2018 г. възлиза на 1 697 460 HUF. Максималният месечен размер на обезщетение, който може да бъде поискан под формата на месечна сума, е основният размер, който през 2018 г. е 113 164 HUF.

Очаква ли се от мен да посоча сумата на обезщетението в исковия формуляр? Ако е така, ще получа ли някакви указания за това как да я изчисля или относно други аспекти?

Ако получа обезщетение за нанесените вреди от други източници (като например от работодателя ми или частна застрахователна схема), получената сума приспада ли се от обезщетението, платено от институцията/органа?

Размерът на щетата трябва да бъде посочен в иска. Всяка сума, изплатена от друг източник, трябва да бъде приспадната от размера на обезщетението.

Мога ли да получа аванс от обезщетението? Ако отговорът е положителен, при какви условия?

Държавата ще възстанови размера на подкрепената с доказателства щета дори ако тя може да бъде покрита от друг източник. Ако по-късно щетата бъде покрита от друг източник, авансът трябва да бъде върнат.

Мога ли да получа допълващо или допълнително обезщетение (напр. след промяна в обстоятелствата или влошаване на здравето и т.н.) след основното решение?

Не. Обезщетението се отсъжда еднократно.

Какви съпътстващи документи трябва да приложа към иска си?

 • Удостоверение за образуване на наказателно производство, ако има такова (от полицията, съда, прокуратурата)
 • Документи, доказващи социална нужда (удостоверения за доход на лицата, живеещи в същото домакинство)
 • Размерът на щетата, понесена в резултат от престъплението.

Има ли административни или други такси, които се заплащат за получаване или обработване на исковата молба?

Не, подаването на исковата молба е безплатно.

Кой орган взема решение по исковете за обезщетение (при национални случаи)?

Службите за помощ на жертвите към правителствените служби на Будапеща (по области).

Къде мога да изпратя иска (при национални случаи)?

Исковата молба може да бъде подадена във всяка районна служба (органи за помощ) или директно до решаващия орган (правителствените служби на Будапеща (или на съответната област).

Необходимо ли е да присъствам по време на процедурата и/или когато се взема решение по иска ми?

Не.

Колко време (приблизително) отнема вземането на решение от органа по иск за обезщетение?

Срокът за обработване на исковете е максимум 60 дни.

Ако не съм доволен от решението на органа, как мога да го обжалвам?

Решение, взето на първа инстанция, подлежи на обжалване и по жалбата се произнася Министерството на правосъдието като орган от втора инстанция. В съдилищата могат да бъдат заведени административни производства срещу решението на Министерството на правосъдието на втора инстанция.

Къде мога да получа необходимите формуляри и допълнителна информация относно начина, по който да изготвя иска?

Връзката отваря нов прозорецhttp://igazsagugyiinformaciok.kormany.hu/aldozatsegito-szolgalat

Има ли специална гореща телефонна линия или уебсайт, които мога да използвам?

24/7 телефонна линия в помощ на жертвите (Áldozatsegítő Vonal): 06-80-225-225 на унгарски и на английски език.

Мога ли да получа правна помощ (помощ от адвокат) при подготвянето на иска?

Да, съгласно Закон LXXX от 2003 г. за правната помощ.

Има ли организации за подкрепа на жертвите, които могат да ми помогнат в процеса на искане на обезщетение?

Услугите в помощ за отстояване на Вашите интереси се предоставят във всеки офис на службата за подкрепа на жертвите, където съветници в областта на подкрепата на жертвите оказват практическо съдействие на заинтересованите страни (напр. при попълването на исковите молби, получаването на информация). Жертвите могат да се обръщат и към организации на гражданското общество (например: „Белият пръстен“ (Fehérgyűrű), „Помощ от унгарската баптистка църква“ (Baptista Szeretetszolgálat) и др.).

Последна актуализация: 11/03/2019

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.

Моля, имайте предвид, че оригиналната езикова версия на тази страница малтийски е била наскоро променена. Езиковата версия, която търсите, в момента се подготвя от нашите преводачи.

Ако искът ми следва да се разглежда в тази държава - Малта

За кой вид престъпления мога да получа обезщетение?

Видовете престъпления, за които можете да получите обезщетение, са изнасилване, принуждаване към проституция на непълнолетни деца, умишлено убийство, тежка телесна повреда или животозастрашаващ палеж.

За кой вид увреждане мога да получа обезщетение?

Можете да получите обезщетение за всякакви щети, понесени вследствие на всяко от посочените по-горе тежки умишлени престъпления.

Мога ли да получа обезщетение, ако съм роднина или лице на издръжка на лице, което е починало в резултат от престъпление? Кои роднини или лица на издръжка на жертвата могат да получат обезщетение?

Можете да получите обезщетение, ако сте роднина или лице на издръжка на лице, което е починало в резултат от престъпление. „Лица на издръжка“ са лицата, за които е полагало грижи починалото лице, и лицата, които са имали законно право да получават грижи от починалото лице.

Мога ли да получа обезщетение, ако съм роднина или лице на издръжка на жертва, която е преживяла престъплението? Кои роднини или лица на издръжка на жертвата могат да получат обезщетение в такъв случай?

Не можете да получите обезщетение, ако сте роднина или лице на издръжка на жертва, която е преживяла престъплението.

Мога ли да получа обезщетение, ако не съм гражданин на държава от ЕС?

Не можете да получите обезщетение, ако не сте гражданин на държава от ЕС.

Мога ли да искам обезщетение от тази държава, ако живея тук или съм оттук (това е моята държава на пребиваване или гражданство), дори ако престъплението е извършено в друга държава от ЕС? Мога ли да направя това, вместо да поискам обезщетение в държавата, в която е извършено престъплението? Ако отговорът е положителен, при какви условия?

В този случай можете да получите обезщетение, като предоставите цялото необходимо и разумно съдействие, както и информацията, изисквана за съответните цели.

Трябва ли най-напред да съм съобщил за престъплението в полицията, за да мога да претендирам за обезщетение?

Да, трябва да сте съобщили за престъплението в полицията, за да можете да претендирате за обезщетение.

Необходимо ли е да се изчакат резултатите от евентуално полицейско разследване или наказателно производство, преди да мога да подам иска за обезщетение?

Не е задължително да изчаквате резултата от евентуално полицейско разследване или наказателно производство, преди да можете да подадете иска за обезщетение.

Трябва ли първо да потърся обезщетение от извършителя на престъплението, ако той е бил установен?

Следва първо да потърсите обезщетение от извършителя на престъплението, ако той е бил установен.

Ако извършителят не е бил установен или осъден, имам ли все пак право да поискам обезщетение? Ако да, какви доказателства трябва да представя в подкрепа на моя иск?

Имате право да поискате обезщетение дори ако извършителят не е бил установен или осъден. Доказателството, което трябва да представите, е полицейският доклад.

Има ли срок, в рамките на който трябва да поискам обезщетение?

Разполагате с до една година след извършване на престъплението, за да поискате обезщетение.

Какви загуби и разходи се покриват от обезщетението?

Обезщетението покрива:

а) За жертвата на престъплението:

— Материални (различни от морални) щети:

 • разходи за медицинско обслужване за понесената телесна повреда (медицинско лечение — амбулаторно и болнично лечение, възстановяване)
 • допълнителни нужди или разходи, произтичащи от увреждането (т.е. разходите, свързани с медицински грижи и помощ, временно и постоянно лечение, продължителна физиотерапия, адаптиране на жилището, специални помощни съоръжения и др.)
 • постоянно увреждане (напр. инвалидност и други трайни увреждания)
  • загуба на доходи по време на медицинското лечение и след него (включително пропуснатите доходи и загубата на възможността за заработване на доходи или понижена издръжка и др.)
  • загуба на възможности
  • разходи, произтичащи от правни производства, свързани с инцидента, причинил увреждането (като правни такси, съдебни разноски)
  • обезщетение за откраднати или повредени лични вещи
  • други — изцяло по усмотрение на длъжностното лице по исковете.

— Психически (морални) щети:

 • болката и страданието на жертвата — изцяло по усмотрение на длъжностното лице по исковете.

б) За правоимащи лица или роднини на жертвата:

— Материални (различни от морални) щети:

 • разходи по погребение;
 • медицински разходи (напр. лечение на член от семейството, амбулаторно и болнично лечение, рехабилитация)
 • загуба на издръжка или на възможности

Изцяло по усмотрение на длъжностното лице по исковете.
— Психически щети:

 • болката и страданието на роднини или правоимащи лица/ обезщетение за преживели лица, ако жертвата е починала

Изцяло по усмотрение на длъжностното лице по исковете.

Как се изплаща обезщетението — чрез еднократно плащане или на месечни вноски?

Обезщетението се изплаща с еднократна парична сума, а не под формата на периодична пенсия. Длъжностното лице по исковете обаче може да разпореди междинно плащане, като отложи окончателното плащане при забавяне на окончателната медицинска оценка на увреждането.

По какъв начин моето собствено поведение във връзка с престъплението, съдебното ми досие или липсата на сътрудничество по време на производството за обезщетение могат да окажат влияние върху шансовете ми да получа обезщетение и/или върху сумата, която бих получил?

Длъжностното лице по исковете може да спре или да намали обезщетението, ако счете, че:

 • а. Ищецът не е предприел незабавно всички разумни мерки за информиране на полицията или друг орган или лице, които длъжностното лице по исковете счита за уместно, относно обстоятелствата на престъплението за въпросната цел; или
 • б. ищецът не е сътрудничил на полицията или на друг орган, така че извършителят да бъде изправен пред съда; или
 • в. ищецът не е предоставил цялото необходимо съдействие на служителя по исковете или на всеки друг орган или лице във връзка с исковата молба; или
 • г. поведението на ищеца преди, по време на или след инцидента, за който се иска обезщетение, не дава основание за пълно или каквото и да било обезщетение; или
 • д. действията на ищеца по време на наказателното дело или при предоставянето на доказателства на служителя по исковете, не дават основание за пълно обезщетение или изплащане на друга пълна сума; или
 • е. жертвата носи солидарна или частична отговорност за понесената вреда; или
 • ж. поведението, действията или начинът на живот на жертвата потвърждават това.

Обезщетение по схемата не се изплаща, когато:

 • а. вредата от престъплението е понесена преди 1 януари 2006 г.;
 • б. служителят по исковете счита, че извършителят разполага със средства, или ако се докаже, че правното действие за искане на обезщетение е предприето без изгледи за благоприятен резултат;
 • в. служителят по исковете е на мнение, че ищецът не е предоставил цялото необходимо съдействие и нужната информация за целите на законовите разпоредби;
 • г. ищецът е отговорен за понесената вреда от престъплението поради провокация или друго действие.

По какъв начин финансовото ми положение би могло да повлияе върху шансовете ми да получа обезщетение и/или върху получената сума?

Вашето финансово положение може да повлияе при определеяненто на размера на присъденото обезщетение.

Има ли други критерии, които биха могли да повлияят върху възможността ми да получа обезщетение и/или върху сумата?

Няма други критерии освен посочените по-горе.

Как ще бъде изчислено обезщетението?

Обезщетението ще бъде изчислено с дискреционна оценка.

Съществува ли минимален или максимален размер на обезщетението, което се отпуска?

Плащането на ищец не може да надвишава сумата от двадесет и три хиляди и триста евро (23 300 EUR) и тази сума няма да бъде увеличена в случай на повече от един иск във връзка със същото престъпление.

Очаква ли се от мен да посоча сумата на обезщетението в исковия формуляр? Ако е така, ще получа ли някакви указания за това как да я изчисля или относно други аспекти?

Да, очаква се да посочите сумата във формуляра и можете да получите указания за начина, по който да я изчислите, или относно други аспекти.

Ако получа обезщетение за понесените вреди от други източници (като например от работодателя ми или частна застрахователна схема), получената сума приспада ли се от обезщетението, платено от институцията/органа?

Размерът на обезщетението, получено за понесените от Вас вреди от други източници, може да бъде приспаднат от обезщетението, платено от институцията.

Мога ли да получа аванс от обезщетението? Ако отговорът е положителен, при какви условия?

Служителят по исковете има право да предприеме стъпки, които счита за подходящи, във връзка с администрирането на паричните средства за обезщетение.

Мога ли да получа допълващо или допълнително обезщетение (напр. след промяна в обстоятелствата или влошаване на здравето и т.н.) след основното решение?

Не можете да получите допълващо или допълнително обезщетение след основното решение.

Какви съпътстващи документи трябва да приложа към иска си?

Следните документи:

 • пълномощно/доказателство за право или връзка с жертвата
 • смъртен акт на жертвата;
 • копие от полицейския доклад;
 • копие от присъдата/съдебното решение;
 • медицински протоколи и удостоверения;
 • болнични сметки;
 • сметки, доказващи други разходи (лечение, погребение);
 • доход (заплата, плащания за социално подпомагане/помощи);
 • потвърждение за наличието на помощ (или липсата) от други източници (застраховка от работодател, частна застраховка);
 • свидетелство за съдимост на ищеца;
 • клетвена декларация от ищеца, потвърждаваща, че не е получено обезщетение от друг орган или институция;
 • всякакви други свързани документи според обстоятелствата.

Има ли административни или други такси, които се заплащат за получаване и обработване на исковата молба?

В този случай не се начисляват административни или други плащания.

Кой орган взема решение по исковете за обезщетение (при национални случаи)?

Органът е служителят по исковете в Главната прокуратура.

Къде мога да изпратя иска (при национални случаи)?

Трябва да изпратите своя иск до Министерството на правосъдието във Валета (Department of Justice, Chateau De La Ville, 21, Archbishop Street, Valletta).

Необходимо ли е да присъствам по време на процедурата и/или когато се взема решение по иска ми?

Не е необходимо да присъствате.

Колко време (приблизително) отнема вземането на решение от органа по иск за обезщетение?

Един или два месеца в зависимост от обстоятелствата.

Ако не съм доволен от решението на органа, как мога да го обжалвам?

Не е възможно да се обжалва решението.

Къде мога да получа необходимите формуляри и допълнителна информация относно начина, по който да изготвя иска?

Могат да бъдат получени от Министерството на правосъдието или на Връзката отваря нов прозорецуебсайта.

Има ли специална гореща телефонна линия или уебсайт, които мога да използвам?

Връзката отваря нов прозорецhttp://vso.org.mt/

Мога ли да получа правна помощ (помощ от адвокат) при подготвянето на иска?

Да, можете да получите правна помощ.

Има ли организации за подкрепа на жертвите, които могат да ми помогнат в процеса на искане на обезщетение?

Връзката отваря нов прозорецhttp://vso.org.mt/

Последна актуализация: 04/05/2021

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.

Моля, имайте предвид, че оригиналната езикова версия на тази страница нидерландски е била наскоро променена. Езиковата версия, която търсите, в момента се подготвя от нашите преводачи.

Ако искът ми следва да се разглежда в тази държава - Нидерландия

За кой вид престъпления мога да получа обезщетение?

Всички тежки умишлени престъпления, като физическо насилие, заплаха за насилие и/или заплаха с оръжие, предумишлено убийство, непредумишлено убийство, насилствен грабеж и сексуално насилие (сексуално посегателство и изнасилване). Обезщетение може да се присъди и на преживелите роднини на жертва на непредумишлено убийство.

За кой вид увреждане мога да получа обезщетение?

Целта на плащането е да бъдете компенсиран за болката и страданието, както и за всякакви медицински разходи, които сте направили за лечение на увреждането, получено по време на престъплението, или за понесени загуби поради причинена неработоспособност. Целта не е да получите пълно обезщетение, а определена еднократна сума за покриване на щетите, които сте понесли.

Мога ли да получа обезщетение, ако съм роднина или лице на издръжка на лице, което е починало в резултат от престъпление? Кои роднини или лица на издръжката на жертвата могат да получат обезщетение?

Да, можете да получите обезщетение, ако сте съпруг/съпруга или регистриран партньор или родител, дете, брат или сестра на починалата жертва. Можете да имате право на обезщетение за причиненото страдание като преживял роднина, за разноските за погребение, които сте направили, както и за загубата на издръжка поради загубата на дохода на починалото лице.

Мога ли да получа обезщетение, ако съм роднина или лице на издръжка на жертва, която е преживяла престъплението? Кои роднини или лица на издръжка на жертвата могат да получат обезщетение в такъв случай?

Да, Фондът за обезщетяване на жертвите на тежки престъпления (Schadefonds Geweldsmisdrijven) може да отпусне обезщетение, ако дадено лице е понесло психологическа щета, поради факта, че е станало свидетел на тежко престъпление или се е сблъскало пряко с последиците от тежко престъпление срещу роднина.

Мога ли да получа обезщетение, ако не съм гражданин на държава от ЕС?

Да, при положение че престъплението, на което сте жертва, е извършено на територията на Нидерландия.

Мога ли да искам обезщетение от тази държава, ако живея тук или съм оттук (това е моята държава на пребиваване или гражданство), дори ако престъплението е извършено в друга държава от ЕС? Мога ли да направя това, вместо да поискам обезщетение в държавата, в която е извършено престъплението? Ако отговорът е положителен, при какви условия?

Не, Фондът за обезщетяване на жертвите на тежки престъпления може да присъди обезщетение единствено при тежко престъпление, извършено на територията на Нидерландия.

Трябва ли най-напред да съм съобщил за престъплението в полицията, за да мога да претендирам за обезщетение?

Не, не е необходимо да сте съобщили за престъплението в полицията, за да се обработи молбата Ви от Фонда за обезщетения за жертвите на тежки престъпления. На практика обаче съобщаването за престъплението и последващото криминално разследване имат важна роля за доказване на престъплението. Ако е не е съобщено за престъплението, трябва да е възможно основателността на претенцията да се установи въз основа на други обективни твърдения. В този случай „обективни“ се отнася до информацията, получена от надеждни, безпристрастни източници.

Необходимо ли е да се изчакат резултатите от евентуално полицейско разследване или наказателно производство, преди да мога да подам иска за обезщетение?

Не. В някои случаи обаче Фондът за обезщетяване на жертвите на тежки престъпления може да прецени, че е наложително да се изчака резултатът от полицейско разследване или наказателно производство, за да се установи обосноваността на Вашия иск.

Трябва ли първо да потърся обезщетение от извършителя на престъплението, ако той е бил установен?

Не.

Ако извършителят не е бил установен или осъден, имам ли все пак право да поискам обезщетение? Ако да, какви доказателства трябва да представя в подкрепа на моя иск?

Да. При доказване на основателност исковете подлежат на същите условия, както в случаите с установен извършител.

Има ли срок, в рамките на който трябва да поискам обезщетение?

Да. Трябва да подадете иска си във Фонда за обезщетения на жертви на тежки престъпления в срок до 10 години от датата на извършване на престъплението. Когато се отнася до преживял роднина, този период започва от датата на смъртта на жертвата.

Какви загуби и разходи се покриват от обезщетението?

Например обезщетението ще покрива ли:

а) За жертвата на престъплението:

— Материални (различни от морални) щети:

 • разходи за медицинско обслужване на понесената телесна повреда (медицинско лечение — амбулаторно и болнично лечение, възстановяване);
 • допълнителни нужди или разходи, произтичащи от увреждането (т.е. разходите, свързани с медицински грижи и помощ, временно и постоянно лечение, продължителна физиотерапия, адаптиране на жилището, специални помощни съоръжения и др.)
 • постоянно увреждане (напр. инвалидност и други трайни увреждания)
  • загуба на доходи по време на медицинското лечение и след него (включително пропуснатите доходи и загубата на възможността за заработване на доходи или понижена издръжка и др.)
  • загуба на възможности
  • разходи, произтичащи от правни производства, свързани с инцидента, причинил увреждането, като правни такси, съдебни разноски
  • обезщетение за откраднати или повредени лични вещи
  • други

Плащането от Фонда за обезщетения за жертви на тежки престъпления не е обвързано с конкретни загуби. То е фиксирана еднократна сума за обезщетяване за болката и страданието, както и за всякакви медицински разходи, които сте направили за лечение на увреждането, получено по време на престъплението, или за загуба на доходи поради причинена неработоспособност.

— Психически (морални) щети:

 • болката и страданието на жертвата

Да.

б) За правоимащи лица или роднини на жертвата:

— Материални (различни от морални) щети:

 • разходи по погребение
 • медицински разходи (напр. лечение на член от семейството, амбулаторно и болнично лечение, рехабилитация)
 • загуба на издръжка или възможности

В случай на преживели роднини плащането има за цел и да компенсира болката и страданието (страданието в резултат от смъртта на роднина), направени медицински разноски, напр. за лечението на психологически проблеми в резултат от смъртта на роднина и/или за загуба на доходи поради причинена неработоспособност. Може да се направи и отделно плащане като компенсация за разходи за погребение и загуба на издръжка поради загубата на доходите на починалото лице.

— Психически щети:

 • болката и страданието на роднини или правоимащи лица/обезщетение за преживели лица, ако жертвата е починала.

Да.

Как се изплаща обезщетението — чрез еднократно плащане или на месечни вноски?

Чрез еднократно плащане.

По какъв начин моето собствено поведение във връзка с престъплението, съдебното ми досие или липсата на сътрудничество по време на производството за обезщетение могат да окажат влияние върху шансовете ми да получа обезщетение и/или върху сумата, която бих получил?

За да имате право на плащане от Фонда за обезщетяване на жертвите на тежки престъпления, е важно Вие самиият да не сте осъден за престъплението. С други думи, Вие не трябва да сте извършителят или съучастник в престъплението. Ако сте участвали в престъплението, Фондът за обезщетяване на жертвите на тежки престъпления може да отхвърли Вашия иск или да намали размера на изплатеното обезщетение.

По какъв начин финансовото ми положение би могло да повлияе върху шансовете ми да получа обезщетение и/или върху получената сума?

Вашето финансово положение по никакъв начин не влияе върху правото Ви на обезщетение за щетата, която се понесли.

Има ли други критерии, които биха могли да повлияят върху шансовете ми да получа обезщетение и/или върху сумата?

 • Трябва да сте понесли значителна щета в резултат на престъплението. За значителна щета се смята физическо увреждане и/или психическа щета с тежки дълготрайни или постоянни медицински последствия.
 • Фондът за обезщетяване на жертвите на тежки престъпления отпуска обезщетения само ако щетата, която сте понесли, не е била или няма да бъде компенсирана по някакъв друг начин, например от извършителя или от застрахователна фирма.
 • Възможно е също така да подадете иск и във връзка с престъпления, извършени преди 1973 г.

Как ще бъде изчислено обезщетението?

Размерът на плащането обикновено е въз основа на тежестта на щетата, която се понесли, или на обстоятелствата на престъплението.

Съществува ли минимален или максимален размер на обезщетението, което се отпуска?

Фондът за обезщетяване на жертвите на тежки престъпления е определил шест категории с фиксирани суми на обезщетенията. Категория 1 дава право на изплащането на

1000 EUR, а категория 6 — на изплащането на 35 000 EUR.

Очаква ли се от мен да посоча сумата на обезщетението в исковия формуляр? Ако е така, ще получа ли никакви указания за това как да я изчисля или относно други аспекти?

Не.

Ако получа обезщетение за нанесените вреди от други източници (като например от работодателя ми или частна застрахователна схема), получената сума приспада ли се от обезщетението, платено от институцията/органа?

Да, ако това обезщетение е свързано с болка или страдание, медицински разноски и загуба на доходи.

Мога ли да получа аванс от обезщетението? Ако отговорът е положителен, при какви условия?

Да, Фондът за обезщетяване на жертвите на тежки престъпления може да Ви изплати аванс под формата на предварително плащане. Това е при условие че искът отговаря на законовите изисквания (т.е. със сигурност е установено, че имате право на плащане) и Фондът не може да вземе окончателно решение в кратък срок. Искането за авансово плащане се обработва единствено ако го направите писмено и обясните защо се налага авансово плащане и защо е неотложно, като например недостиг на средства за лечение на увреждането, което сте получили. Самият факт, че сте във финансово затруднение, не представлява достатъчно основание за отпускане на авансово плащане.

Мога ли да получа допълващо или допълнително обезщетение (напр. след промяна в обстоятелствата или влошаване на здравето и т.н.) след основното решение?

Можете да подадете допълнителен иск, ако след получаване на решението за отпускане на обезщетение понесената от Вас вреда се окаже значително по-сериозна от тази, въз основа на която е решението по първоначалния Ви иск. Преживял роднина може да подаде допълнителен иск единствено за погребални разноски и загуба на издръжка.

Какви съпътстващи документи трябва да приложа към иска си?

 • Попълнена искова молба
 • Копие на личния документ
 • Полицейски доклад, съдебно решение — ако има такива.
 • Всякаква медицинска информация, свързана с нараняването.
 • Ако е приложимо — други документи, поискани във формуляра.

Има ли административни или други такси, които се заплащат за получаване и обработване на исковата молба?

Не.

Кой орган взема решение по исковете за обезщетение (при национални случаи)?

Фондът за обезщетяване на жертвите на престъпления с насилие (Schadefonds Geweldsmisdrijven)
Postbus 71
NL-2501 CB Хага

Къде мога да изпратя иска (при национални случаи)?

Фондът за обезщетяване на жертвите на тежки престъпления (Schadefonds Geweldsmisdrijven)
Postbus 71
NL-2501 CB Хага

Необходимо ли е да присъствам по време на процедурата и/или когато се взема решение по иска ми?

Не.

Колко време (приблизително) отнема вземането на решение от органа по иск за обезщетение?

Не повече от 26 седмици.

Ако не съм доволен от решението на органа, как мога да го обжалвам?

Може да подадете писмено възражение в комисията към Фонда за обезщетяване на жертвите на тежки престъпления (Commissie Schadefonds Geweldsmisdrijven) в срок до 6 седмици. Във възражението си трябва да посочите с кои точки на решението не сте съгласни и защо. Можете да изпратите възражението до:

Schadefonds Geweldsmisdrijven
Afdeling Bezwaar

Postbus 71
NL-2501 CB Хага

Къде мога да получа необходимите формуляри и допълнителна информация относно начина, по който да изготвя иска?

Връзката отваря нов прозорецhttps://www.schadefonds.nl/english-information/

Има ли специална гореща телефонна линия или уебсайт, които мога да използвам?

Връзката отваря нов прозорецhttps://www.schadefonds.nl/english-information/

Телефон: 070-4142000

Мога ли да получа правна помощ (помощ от адвокат) при подготвянето на иска?

Няма субсидирана правна помощ. Можете обаче да получите съвет и помощ от нидерландската организация за подкрепа на жертвите (Slachtofferhulp Nederland), като посетите Връзката отваря нов прозорецhttps://www.slachtofferhulp.nl/english/. Телефон: 0900-0101

Има ли организации за подкрепа на жертвите, които могат да ми помогнат в процеса на искане на обезщетение?

Нидерландската организация за подкрепа на жертвите: Връзката отваря нов прозорецhttps://www.slachtofferhulp.nl/english/. Телефон: 0900-0101

Последна актуализация: 18/03/2019

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.

Ако искът ми следва да се разглежда в тази държава - Австрия

За кой вид престъпления мога да получа обезщетение?

Съгласно Закона за жертвите на престъпления (Verbrechensopfergesetz, VOG), BGBl. № 288/1972, обезщетение се присъжда на физически лица, когато има вероятност да са понесли телесна повреда или да са увредили здравето си в резултат на противозаконно и умишлено действие, за което се изпълнява присъда от повече от шест месеца лишаване от свобода, на датата на постановяване на решението.

За кой вид увреждане мога да получа обезщетение?

За противозаконно и умишлено действие, за което се изпълнява присъда от повече от шест месеца лишаване от свобода, довело до телесна повреда или увреждане на здравето.

Мога ли да получа обезщетение, ако съм роднина или лице на издръжка на лице, което е починало в резултат от престъпление? Кои роднини или лица на издръжка на жертвата могат да получат обезщетение?

Да. Членове на семейството, които са били на издръжка на починалото лице, отговарят на условията за обезщетение съгласно гражданското право (деца, съпруг/а).

Мога ли да получа обезщетение, ако съм роднина или лице на издръжка на жертва, която е преживяла престъплението? Кои роднини или лица на издръжка на жертвата могат да получат обезщетение в такъв случай?

Да, ако жертвата е получила сериозни увреждания. Престъплението трябва също да е станало причина член на семейството (дете, родител, съпруг, брат или сестра) да е претърпял шок, довел до психически затруднения в клинична степен.

Мога ли да получа обезщетение, ако не съм гражданин на държава от ЕС?

Да. Престъплението трябва да е било извършено в Австрия след 30 юни 2005 г. Ищците трябва да са били законно пребиваващи в момента на престъплението.

Мога ли да искам обезщетение от тази държава, ако живея тук или съм оттук (това е моята държава на пребиваване или гражданство), дори ако престъплението и извършено в друга държава от ЕС? Мога ли да направя това, вместо да поискам обезщетение в държавата, в която е извършено престъплението? Ако отговорът е положителен, при какви условия?

Съгласно Закона за жертвите на престъпления гражданите на Австрия и ЕС (ако обичайното им място на пребиваване преди престъплението е било в Австрия) също по принцип имат право на обезщетение за увреждания, настъпили в чужбина.

Съгласно член 2 от Директива 2004/80/ЕО на Съвета обезщетение се изплаща от компетентния орган на държавата членка, на чиято територия е било извършено престъплението.

Трябва ли най-напред да съм съобщил за престъплението в полицията, за да мога да претендирам за обезщетение?

Жертвата и преживелите лица на издръжка трябва да сътрудничат в разследването на престъплението и намирането на извършителя, в противен случай исковете за обезщетение може да бъдат отхвърлени.

Необходимо ли е да се изчакат резултатите от евентуално полицейско разследване или наказателно производство, преди да мога да подам иска за обезщетение?

Не.

Трябва ли първо да потърся обезщетение от извършителя на престъплението, ако той е бил установен?

Не.

Ако извършителят не е бил установен или осъден, имам ли все пак право да поискам обезщетение? Ако да, какви доказателства трябва да представя в подкрепа на моя иск?

Извършителят не трябва непременно да е бил установен или осъден. Достатъчно е да е налице вероятността за престъпление.

Има ли срок, в рамките на който трябва да поискам обезщетение?

Повечето искове трябва да бъдат направени в срок от три години от извършването на престъплението, за да бъде получена помощ със задна дата. Ако искът е подаден след този срок, помощта се изплаща от месеца, следващ иска.

Кои загуби и разходи се обхващат от обезщетението?

Възможно е предоставяне на следната помощ:

1. Обезщетение за загуба на доходи или издръжка;

2. Терапевтични грижи
а) медицинска помощ,
б) лекарства,
в) медицински помощни средства,
г) институционални грижи,
д) зъболечение,
е) мерки за укрепване на здравето (член 155 от Общия закон за социално осигуряване (Allgemeines Sozialversicherungsgesetz), BGBl. № 189/1955);

2а. Покриване на разходите за кризисни интервенции от клинични и здравни психолози и психотерапевти;

3. Ортопедични грижи
а) поставяне на протези, ортопедични и други устройства, техния ремонт и подмяна,
б) възстановяване на разходите за промяна на предметите за ежедневна употреба и монтирането на бани за лица увреждания,
в) безвъзмездни средства за покриване на разходите за модифициране на многоколесни превозни средства, управлявани от лица с увреждания,
г) помощ за закупуване на многоколесни превозни средства,
д) всички направени пътни и транспортни разходи;

4. Медицинска рехабилитация
a) настаняване в медицински институции, извършващи основно рехабилитация,
б) медицинска помощ, лекарства и медицински помощни средства, ако те се изискват пряко или във връзка с букви а),
в) всички направени пътни и транспортни разходи;

5. Професионална рехабилитация
а) професионално обучение за възстановяване или подобряване на годността за работа,
б) обучение за нова професия,
в) безвъзмездни помощи или заеми (член 198, параграф 3 от Общия закон за социално осигуряване, (Allgemeines Sozialversicherungsgesetz, ASVG 1955);

6. Социална рехабилитация
а) безвъзмездни средства за покриване на разходите за получаване на свидетелство за управление, ако увреждането на лицето означава, че не е разумно да се очаква от него да използва обществен транспорт,
б) временно обезщетение (раздел 306, ASVG 1955);

7. Обезщетение за полагане на грижи, обезщетение за незрящи хора;

8. Възстановяване на разходи за погребение;

9. Допълнително подпомагане с оглед на имущественото състояние;

10. Еднократно обезщетение за понесени болка и страдание.

Как се изплаща обезщетението - чрез еднократно плащане или на месечни вноски?

Различно.

Има месечни плащания (обезщетение при загуба на доходи/издръжка, допълнително подпомагане с оглед на имущественото състояние; обезщетения за полагане на грижи и обезщетение за незрящи лица), както и еднократни плащания (като например възстановяване на разходи за погребение, еднократно обезщетение за понесени болка и страдание).

По какъв начин моето собствено поведение във връзка с престъплението, съдебното ми досие или липсата на сътрудничество по време на производството за обезщетение могат да окажат влияние върху шансовете ми да получа обезщетение и/или върху сумата, която бих получил?

В Закона за жертвите на престъпления са посочени основанията, с които може да бъде отказано обезщетение (напр. грубо небрежно поведение, участие в сбиване).

По какъв начин финансовото ми положение би могло да повлияе върху шансовете ми да получа обезщетение и/или върху получената сума?

В повечето случаи финансовото Ви състояние е без значение, що се отнася до предоставяната помощ. Загубата на приходи и издръжка се измерват в съответствие с гражданскоправните критерии и имущественото състояние не се проверява.

Има ли други критерии, които биха могли да повлияят върху шансовете ми да получа обезщетение и/или върху сумата?

Не.

Как ще бъде изчислено обезщетението?

В зависимост от конкретния случай. Обезщетението за загуба на доходи и издръжка се изчислява въз основа на гражданскоправните критерии.

Съществува ли минимален или максимален размер на обезщетението, което се отпуска?

Няма минимален размер за обезщетение.

Има ограничения за доходите или фиксирани суми за определени видове помощ.

Очаква ли се от мен да посоча сумата на обезщетението в исковия формуляр? Ако е така, ще получа ли някакви указания за това как да я изчисля или относно други аспекти?

Не. Съответният орган определя сумата; жертвата обаче трябва да сътрудничи в производството и да предостави необходимата информация.

Ако получа обезщетение за нанесените вреди от други източници (като например от работодателя ми или частна застрахователна схема), получената сума приспада ли се от обезщетението, платено от институцията/органа?

Обезщетенията от държавата (като например обезщетение за безработица) и социално-осигурителните обезщетения (инвалидна пенсия и др.) се вземат под внимание и обезщетението за загуба на доходи ще бъде намалено в съответствие със Закона за жертвите на престъпления.

Мога ли да получа аванс от обезщетението? Ако отговорът е положителен, при какви условия?

Да. В случай на неотложна нужда от финансова помощ. Трябва да е налице вероятност за основателността на иска.

Мога ли да получа допълващо или допълнително обезщетение (след промяна в обстоятелствата или влошаване на здравето и т.н.) след основното решение?

Да.

Какви съпътстващи документи трябва да приложа към иска си?

С исковете за помощ обикновено трябва да се предоставят следните документи:

 • пълномощно/доказателство за право или връзка с жертвата
 • смъртен акт на жертвата
 • копие от полицейския доклад
 • копие от присъдата/съдебното решение
 • медицински протоколи и удостоверения
 • сметки за болничен престой
 • сметки за други разходи (грижи, погребение)
 • доход (заплата, плащания за социално подпомагане, надбавки)
 • потвърждение за средства (или не) от други източници (социално осигуряване, частна застраховка)
 • актуално свидетелство за съдимост на ищеца

Документите ще бъдат поискани и от самия орган.

Има ли административни или други такси, които се заплащат за получаване и обработване на исковата молба?

Не.

Кой орган взема решение по исковете за обезщетение (при национални случаи)?

Федералната служба за социални въпроси и хора с увреждания, Министерство на социалните въпроси (Bundesamt für Soziales und Behindertenwesen - Sozialministeriumservice).
Babenbergerstraße 5, A-1010 Виена

телефон: 0043 158831
факс: 0043(0)10599882516

Адрес на електронна поща: Връзката отваря нов прозорецpost.wien@sozialministeriumservice.at

Къде мога да изпратя иска (при национални случаи)?

Във Федералната служба за социални въпроси и хора с увреждания, Министерство на социалните въпроси (Bundesamt für Soziales und Behindertenwesen - Sozialministeriumservice).
Babenbergerstraße 5, A-1010 Виена

телефон: 0043 158831
факс: 0043(0)10599882516

Адрес на електронна поща: Връзката отваря нов прозорецpost.wien@sozialministeriumservice.at

Необходимо ли е да присъствам по време на процедурата и/или когато се взема решение по иска ми?

Може да се наложи да участвате в процедурата (за оценка от експерт, да отговорите на въпроси и т.н.), но по принцип не е необходимо да присъствате.

Колко време (приблизително) отнема вземането на решение от органа по иск за обезщетение?

Зависи от вида на исканото обезщетение. Решението обикновено се взема в рамките на няколко месеца.

Ако не съм доволен от решението на органа, как мога да го обжалвам?

Жалба срещу решението на Министерството на социалните въпроси може да се подаде до Федералния административен съд (Bundesverwaltungsgericht) (жалби могат да се подават и в Конституционния съд (Verfassungsgerichtshof) и във Върховния административен съд (Verwaltungsgerichtshof).

Къде мога да получа необходимите формуляри и допълнителна информация относно начина, по който да изготвя иска?

Не е необходимо да попълвате формуляр на молба, за да подадете жалба. Информацията се предоставя от Министерството на социалните въпроси и може да бъде намерена на неговия уебсайт (заедно със съответните формуляри).

Има ли специална гореща телефонна линия или уебсайт, които мога да използвам?

Връзката отваря нов прозорецSozial Ministerium - Sozialentschädigung (Министерство на социалните въпроси - Социални обезщетения)

Връзката отваря нов прозорецSozial Ministerium - Verbrechensopfer (Министерство на социалните въпроси - Жертви на престъпления)

Мога ли да получа правна помощ (помощ от адвокат) при подготвянето на иска?

Министерството на социалните въпроси предоставя правна информация. То не е в състояние да предостави или да плати за адвокат.

Има ли организации за подкрепа на жертвите, които могат да ми помогнат в процеса на искане на обезщетение?

Да, например Weisser Ring.

Последна актуализация: 18/08/2020

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.

Ако искът ми следва да се разглежда в тази държава - Полша

За кой вид престъпления мога да получа обезщетение?

Можете да получите обезщетение, ако сте жертва на престъпление, което е довело до тежка телесна повреда, увреждане на функциите на орган или увреждане на здравето, всяко от тях продължило повече от седем дни. Без значение е дали престъплението е било умишлено или неумишлено, тежко или не. От значение е само дали то е имало описаните по-горе последици.

Мога ли да получа обезщетение, ако съм роднина или лице на издръжка на лице, което е починало в резултат от престъпление? Кои роднини или лица на издръжката на жертвата могат да получат обезщетение?

Ако жертвата на престъплението е починала, можете да поискате обезщетение, когато тя е била Ваш/а:

 • съпруг/а или партньор във фактическо съжителство,
 • родител, баба, дядо или прабаба, прадядо,
 • дете, включително осиновено, внук или правнук.

Не е от значение дали сте били на издръжка на жертвата.

Мога ли да получа обезщетение, ако съм роднина или лице на издръжка на жертва, която е преживяла престъплението? Кои роднини или лица на издръжка на жертвата могат да получат обезщетение в такъв случай?

В такъв случай само жертвата на престъплението има право на обезщетение.

Мога ли да получа обезщетение, ако не съм гражданин на държава от ЕС?

Получаването на обезщетение зависи не от Вашето гражданство, а от мястото на Вашето постоянно пребиваване. Можете да получите обезщетение, ако мястото Ви на постоянно пребиваване е в Полша или в друга държава — членка на ЕС.

Мога ли да искам обезщетение от тази държава, ако живея тук или съм оттук (това е моята държава на пребиваване или гражданство), дори ако престъплението и извършено в друга държава от ЕС? Мога ли да направя това, вместо да поискам обезщетение в държавата, в която е извършено престъплението? Ако отговорът е положителен, при какви условия?

Можете да поискате обезщетение пред решаващия полски орган само ако престъплението е извършено в Полша. Ако престъплението е извършено в друга държава — членка на ЕС, можете да поискате обезщетение само в тази държава. Ако се нуждаете от помощ, можете да се свържете с окръжната прокуратура(Prokurator Okręgowy), която има юрисдикция на територията, където се намира Вашето място на постоянно пребиваване.

Трябва ли най-напред да съм съобщил за престъплението в полицията, за да мога да претендирам за обезщетение?

Престъплението следва да се докладва на полицията или на прокуратурата, тъй като към иска за обезщетение трябва да бъде приложено копие от доклада. Не е нужно да правите това лично. Прокурорът, който води предварителното производство, ще Ви окаже съдействие за получаване на обезщетение. Не забравяйте, че докладването на престъплението ще направи искането Ви по-правдоподобно в случаите, когато извършителят не бъде открит.

Необходимо ли е да се изчакат резултатите от евентуално полицейско разследване или наказателно производство, преди да мога да подам иска за обезщетение?

Искът за обезщетение може да бъде предявен преди приключване на производството в прокуратурата (полицията) или в съда. Решението за присъждане на обезщетение може да бъде взето преди приключване на наказателното производство.

Трябва ли първо да потърся обезщетение от извършителя на престъплението, ако той е бил установен?

Търсенето на обезщетение от извършителя има смисъл само когато има реалистичен шанс да го получите. Ако той не е в състояние да изплати обезщетение, можете да заявите искането си, без да е необходимо първо да завеждате дело срещу извършителя. В този случай ще трябва да докажете, че няма да получавате обезщетение от извършителя. Такъв може да бъде случаят, ако извършителят не притежава никакво имущество или в продължение на много години ще остане в затвора, без да работи.

Ако извършителят не е бил установен или осъден, имам ли все пак право да поискам обезщетение? Ако да, какви доказателства трябва да представя в подкрепа на моя иск?

Имате право на обезщетение, независимо дали извършителят е бил установен или осъден. В такъв случай по време на производството за обезщетение трябва да докажете, че инцидентът, за който искате обезщетение, е бил престъпление.

Има ли срок, в рамките на който трябва да поискам обезщетение?

Когато искате обезщетение, не забравяйте, че трябва да подадете иска в в срок от пет години от датата на престъплението. Исковете, подадени след този срок, няма да бъдат разглеждани.

Кои загуби и разходи се обхващат от обезщетението?

Например обезщетението ще обхваща ли:

а) За жертвата на престъплението:

— Материални (различни от морални) щети:

 • разходи за медицинско обслужване за понесената телесна повреда (медицинско лечение — амбулаторно и болнично лечение, възстановяване) Да
 • допълнителни нужди или разходи, произтичащи от увреждането (т.е. разходите, свързани с медицински грижи и помощ, временно и постоянно лечение, продължителна физиотерапия, адаптиране на жилището, специални помощни съоръжения и др.) Да
 • постоянно увреждане (напр. инвалидност и други трайни увреждания)
  • загуба на доходи по време на медицинското лечение и след него (включително пропуснатите доходи и загубата на възможността за заработване на доходи или понижена издръжка и др.) Да
  • загуба на възможности Не
  • разходи, произтичащи от правни производства, свързани с инцидента, причинил увреждането, като правни такси, съдебни разноски Не
  • обезщетение за откраднати или повредени лични вещи Не
  • други

— Психически (морални) щети:

 • болката и страданието на жертвата Не

б) За правоимащи лица или роднини на жертвата:

— Материални (различни от морални) щети:

 • разходи за погребение, медицински разходи (напр. лечение на член от семейството, амбулаторно и болнично лечение, рехабилитация) Да
 • загуба на издръжка или възможности Да

— Психически (морални) щети:

 • болката и страданието на роднини или правоимащи лица/обезщетение за преживели лица, ако жертвата е починала. Не

Как се изплаща обезщетението — чрез еднократно плащане или на месечни вноски?

Обезщетението се изплаща чрез еднократно плащане. Изплаща се от съда, който е издал решението за присъждането му, в срок от един месец от датата, на която това решение става окончателно.

По какъв начин моето собствено поведение във връзка с престъплението, съдебното ми досие или липсата на сътрудничество по време на производството за обезщетение могат да окажат влияние върху шансовете ми да получа обезщетение и/или върху сумата, която бих получил?

Обезщетението ще бъде пропорционално намалено, ако с поведението си сте допринесли за престъплението.

Няма да получите обезщетение, ако сте били съучастник в престъплението или ако сте се съгласили да понесете последствията от него.

По какъв начин финансовото ми положение би могло да повлияе върху шансовете ми да получа обезщетение и/или върху получената сума?

Финансовото Ви положение е без значение за целите на обезщетението. При разглеждането на Вашия иск основният въпрос ще бъде дали можете да получите обезщетение от извършителя, институция за социално подпомагане или по застрахователна полица. Обезщетението се присъжда, ако съдът установи, че Вие няма да получите обезщетение от някой от посочените по-горе източници.

Има ли други критерии, които биха могли да повлияят върху шансовете ми да получа обезщетение и/или върху сумата?

Единственото условие за присъждане на обезщетение е невъзможността да бъде получено обезщетение от извършителя, от институция за социално подпомагане или по застрахователна полица.

Как ще бъде изчислено обезщетението?

Ще трябва да докажете какви разходи сте направили във връзка с престъплението. Ако искането Ви се отнася за пропуснати доходи, трябва да представите документ, показващ колко печелите. Разходите, свързани с лечение и рехабилитация, както и разходите за погребение се доказват най-добре чрез представяне на сметки. Ако не разполагате с такива, можете да поискате да бъдат разпитани свидетели или да бъдат назначени експерти.

Ако съдът установи, че във Вашия случай не може да се докаже, че имате право да получите исканата сума, то той може да присъди сума, която счита за подходяща, след като вземе под внимание всички обстоятелства.

Съществува ли минимален или максимален размер на обезщетението, което се отпуска?

Обезщетението не може да надвишава 25 000 PLN, или 60 000 PLN, ако жертвата е починала. Няма разпоредби, определящи минимален размер на обезщетението.

Очаква ли се от мен да посоча сумата на обезщетението в исковия формуляр? Ако е така, ще получа ли никакви указания за това как да я изчисля или относно други аспекти?

Да, трябва да посочите исканата сума в исковия формуляр. Няма специални указания, но можете да намерите информация в раздела „Как ще бъде изчислено обезщетението?“.

Ако получа обезщетение за понесените вреди от други източници (като например от работодателя ми или по частна застрахователна схема), получената сума приспада ли се от обезщетението, платено от институцията/органа?

Ако сте получили средства — от извършителя, институция за социално подпомагане или по застрахователна полица — за разходи за погребение, пропуснати доходи или други средства за издръжка (напр. помощ за издръжка), или разходи, свързани с лечение и рехабилитация, съдът ще приспадне тези разходи от обезщетението.

Мога ли да получа аванс от обезщетението? Ако отговорът е положителен, при какви условия?

Преди да бъде разгледан искът, можете да заявите определена сума (обезпечение) за покриване на необходимите разходи, свързани с лечение и рехабилитация или разходи за погребение. Можете да подадете заявлението, преди да подадете иска за обезщетение или заедно с него.

Мога ли да получа допълващо или допълнително обезщетение (напр. след промяна в обстоятелствата или влошаване на здравето и т.н.) след основното решение?

По правило обезщетенията се предоставят еднократно.

Какви съпътстващи документи трябва да приложа към иска си?

Към иска за обезщетение трябва да приложите: копие от доклада за престъплението, копия от решения, издадени по време на наказателното производство (напр. решение за прекратяване на наказателното производство), копия от медицински свидетелства или експертни становища за увреждане на здравето, сметки и други документи, потвърждаващи информацията, предоставена в иска.

Ако предявявате иск за обезщетение за смъртта на Ваш роднина, трябва да приложите смъртния акт на това лице и документи, потвърждаващи връзката между Вас и починалото лице (като удостоверение за раждане или удостоверение за брак). Ако този човек е бил Ваш партньор във фактическо съжителство, трябва да приложите декларация, подлежаща на наказателна отговорност, че сте живели заедно.

Има ли административни или други такси, които се заплащат за получаване и обработване на исковата молба?

Когато искате обезщетение, сте освободен от съдебни разноски. Това означава, че няма да заплатите разходите, свързани с подаването или разглеждането на иска (напр. такси за експертни становища).

Кой орган взема решение по исковете за обезщетение (при национални случаи)?

При национални случаи исковете за обезщетение се разглеждат от районния съд (sąd rejonowy) който има юрисдикция на територията, където се намира Вашето място на пребиваване. Обикновено това е районният съд, разположен във Вашето населено място или в най-голяма близост до него.

Къде мога да изпратя иска (при национални случаи)?

При национални случаи искът трябва да бъде изпратен на адреса на съда, който ще разглежда делото.

Необходимо ли е да присъствам по време на процедурата и/или когато се взема решение по иска ми?

Съдът, разглеждащ иска, ще реши дали трябва да присъствате на заседанието. Той ще Ви информира дали Вашето присъствие е задължително, когато Ви уведоми за датата, на която искът ще бъде разгледан.

Колко време (приблизително) отнема вземането на решение от органа по иск за обезщетение?

Няма краен срок за вземане на решения по исковете за обезщетение. Колко време за вземане на решение ще бъде необходимо, зависи не само от това колко сложен е случаят и от какви доказателства се нуждае решаващият орган, но и от броя на случаите, разглеждани от него към момента.

Ако не съм доволен от решението на органа, как мога да го обжалвам?

Ако не сте доволен от решението на съда, можете да обжалвате пред окръжния съд (sąd okręgowy). Ако не сте представляван от адвокат в съда, ще получите информация как да подадете жалба.

Къде мога да получа необходимите формуляри и допълнителна информация относно начина, по който да изготвя иска?

Прокурорът, който провежда предварителното производство, свързано с престъплението, за което искате обезщетение, ще Ви предостави необходимата информация относно обезщетението, ще Ви даде образец на исков формуляр и ще Ви обясни как да го попълните.

Има ли специална гореща телефонна линия или уебсайт, които мога да използвам?

Основната информация относно обезщетенията и образец на исковия формуляр можете да намерите на уебсайта на Министерството на правосъдието: Връзката отваря нов прозорецМинистерство на правосъдието.

Мога ли да получа правна помощ (помощ от адвокат) при подготвянето на иска?

Правна помощ се предоставя на лица, които докажат, че не могат да си позволят адвокат. Моля, не забравяйте: когато искате обезщетение, можете да очаквате съдействие от прокурора по производството във връзка с престъплението, заради което искате обезщетение.

Има ли организации за подкрепа на жертвите, които могат да ми помогнат в процеса на искане на обезщетение?

В Полша има Фонд за подкрепа на жертвите и постпенитенциарна помощ (Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej), който набира средства,наред с другото, и за подпомагане на жертвите на престъпления и техните най-близки роднини. Фондът се управлява от министъра на правосъдието. Подкрепата е организирана така, че управителят на Фонда извършва подбор в открита тръжна процедура на организациите, чиито оферти са оценени като най-добри, и им отпуска целеви субсидии за мерки за жертви на престъпления. По правило във всяка област има поне една организация, която предоставя подкрепа на жертвите на престъпления.

Средствата се използват за финансиране на правна, психологическа и материална помощ. Правната помощ може да включва съдействие при търсене на обезщетение.

Ако желаете да се възползвате от такава помощ, трябва да се свържете с неправителствена организация, получила субсидия от министъра на правосъдието за тази цел, и да докажете, че сте жертва на престъпление. Списък на такива организации, заедно с техните данни за контакт, може да бъде намерен на уебсайта на Връзката отваря нов прозорецМинистерството на правосъдието, в раздела за дейности/подкрепа за жертвите на престъпления/подкрепа за жертвите на престъпления и техни най-близки роднини — списък на органи и организации (щракнете върху: działalność / pomoc pokrzywdzonym przestępstwem / pomoc pokrzywdzonym przestępstwem oraz osobom im najbliższym — lista podmiotów i organizacji).

Последна актуализация: 11/03/2019

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.

Ако искът ми следва да се разглежда в тази държава - Португалия

За кой вид престъпления мога да получа обезщетение?

Видовете престъпления, за които можете да получите обезщетение, са „престъпления, при които е било упражнено насилие“. Престъпления, довели до трайно увреждане, пълна временна неработоспособност с продължителност най-малко 30 дни или смърт; ако престъплението е влошило значително стандарта и качеството на живот на жертвата, или ако тя е починала — на лица (близки роднини), които са финансово зависими от нея или за които тя е носила отговорност, и които не са получили обезщетение от извършителя на престъплението.

Например: убийство, тежка телесна повреда, изнасилване, сексуално насилие над малолетни или непълнолетни лица, домашно насилие или тежко физическо увреждане, настъпило в резултат на обир.

За кой вид увреждане мога да получа обезщетение?

 • Имуществени/материални вреди: включително вредите, настъпили в резултат на престъплението (например разходите за болнично лечение, консултации, лекарства и др.), както и доходи, които жертвата вече не получава (например заплатите, които е спряла да получава, докато е била в състояние на неработоспособност). Обезщетение може да бъде получено за вредите, понесени от пряка или косвена жертва.
 • Психологически или емоционални вреди: въпреки че на тях не може да бъде приписана финансова стойност, те могат да бъдат компенсирани финансово (например при вреди, увреждащи благосъстоянието, достойнството или добрата репутация, включват физическа болка, психично разстройство или емоционална травма). Обезщетение за причинена психологическа или емоционална вреда може да бъде получено само от пряката жертва.

Мога ли да получа обезщетение, ако съм роднина или лице на издръжка на лице, което е починало в резултат от престъпление? Кои роднини или лица на издръжка на жертвата могат да получат обезщетение?

Да, финансова помощ може да бъде предоставена на близки роднини, които са финансово зависими или за които носи отговорност пряката жертва на престъпление чрез упражняване на насилие, която е починала в резултат на умишления акт на насилие.

Право да получат обезщетение могат да имат роднини, които са имали право на издръжка от жертвата преди смъртта на последната: например съпруг(съпруга) или бивш съпруг(съпруга), родители, деца, братя и сестри, лели и чичовци, втори баща/втора майка, а при определени обстоятелства и несключили брак партньори независимо от пола, които са живели заедно с жертвата повече от две години при условия, подобни на тези на брачните двойки.

Мога ли да получа обезщетение, ако съм роднина или лице на издръжка на жертва, която е преживяла престъплението? Кои роднини или лица на издръжка на жертвата могат да получат обезщетение в такъв случай?

Косвените жертви (близки роднини) на престъпления, извършени чрез упражняване на насилие, могат да получат обезщетение само ако пряката жертва е починала.

Мога ли да получа обезщетение, ако не съм гражданин на държава от ЕС?

Жертви с португалско или чуждо гражданство, които са претърпели сериозни вреди като пряк резултат от насилствени действия, извършени на територията на Португалия или на борда на португалски кораби или самолети, могат да получат обезщетение, при условие че са изпълнени определени законови изисквания.

Мога ли да искам обезщетение от тази държава, ако живея тук или съм оттук (това е моята държава на пребиваване или гражданство), дори ако престъплението е извършено в друга държава от ЕС? Мога ли да направя това, вместо да поискам обезщетение в държавата, в която е извършено престъплението? Ако отговорът е положителен, при какви условия?

Молба за обезщетение:

а) жертви на извършени извън Португалия престъпления срещу граждани на Португалия или граждани на ЕС с обичайно местопребиваване в Португалия:

жертвите на извършени извън националната територия престъпления с упражняване на насилие, включително домашно насилие, чието обичайно местопребиваване е в Португалия, могат да имат право на финансово обезщетение от португалската държава, при условие че нямат право на обезщетение от държавата, на чиято територия са настъпили вредите. В този случай Комисията за защита на жертвите на престъпления (Comissão de Proteção às Vítimas de Crimes, CPVC) отговаря за проверката на това дали ищецът има право на обезщетение в държавата, на чиято територия са настъпили вредите.

б) Жертви на престъпления в друга държава — членка на Европейския съюз, които имат обичайно местопребиваване в тази държава членка и подават молба за авансово обезщетение от португалската държава:

ако ищците на обезщетение, които са с обичайно местопребиваване в друга държава — членка на ЕС, са подали до компетентния орган на държавата, в която обичайно пребивават, молба за предоставяне на авансово обезщетение от португалската държава, CPVC може да получи молбата, която се препраща от компетентния орган на държавата членка по обичайно местопребиваване на ищеца, и взема решение относно предоставянето на обезщетение, като уведомява компетентния орган за това.

Трябва ли първо да съм съобщил за престъплението в полицията, за да мога да претендирам за обезщетение?

Не е задължително да сте съобщили за престъплението на правоприлагащите органи. Властите обаче могат да узнаят, че е извършено престъпление, и да започнат разследване само ако е подадена жалба или сигнал.

Ако жертвата е на възраст под 16 години, тя не може да подаде самостоятелно жалбата. Жалбата трябва да бъде подадена от нейните законни представители.

Необходимо ли е да се изчакат резултатите от евентуално полицейско разследване или наказателно производство, преди да мога да подам иска за обезщетение?

Не е необходимо да се изчакват резултатите от полицейско разследване или наказателно производство, преди да може да се предяви молба за обезщетение. Трябва да се свържете със CPVC в срок от една година от извършване на престъплението.

Трябва ли първо да потърся обезщетение от извършителя на престъплението, ако той е бил установен?

Не, не е необходимо първо да търсите обезщетение от извършителя.

Дори и да не е предявен граждански иск за обезщетение в рамките на наказателното производство или извън него, по причини, които се приписват на ищеца (например поради това, че не е предявил иск за обезщетение в съда или го е оттеглил), все пак е възможно да отговаряте на условията за получаване на обезщетение, макар че то ще бъде намалено наполовина от максималния размер на авансовата сума, която може да бъде предоставена от държавата чрез CPVC.

Ако извършителят не е бил установен или осъден, имам ли все пак право да поискам обезщетение? Ако да, какви доказателства трябва да представя в подкрепа на моя иск?

Дори самоличността на извършителя на насилствените действия да е неизвестна или да не е възможно той да бъде обвинен и осъден поради друга причина, жертвата има право на авансово плащане на обезщетение от държавата чрез CPVC.

Към молбата, която трябва да бъде подадена до CPVC с искане за предоставяне на авансово обезщетение, трябва да бъде включена документация, обосноваваща твърдените факти, а именно описание на претърпените вреди, неработоспособност, медицински документи и др.

Има ли срок, в рамките на който трябва да поискам обезщетение?

Да. По правило обезщетението трябва да бъде поискано в рамките на наказателното производство. До приключване на фазата на разследване жертвата трябва да уведоми полицията или прокуратурата, че възнамерява да подаде молба за обезщетение, например, когато отива да даде показания. Когато жертвата получи уведомление за обвинението срещу подсъдимия, тя разполага с 20-дневен срок, в който да предяви иска.

Ако жертвата подава молба до CPVC за обезщетение или за авансово обезщетение, тя трябва да го направи в срок от една година от извършване на престъплението. Ако към момента на извършване на престъплението жертвата е малолетно или непълнолетно лице, тя може да подаде молба за предоставяне на авансово обезщетение от държавата в срок до една година преди навършване на пълнолетие или придобиване на дееспособност.

Кои вреди и разходи се обхващат от обезщетението?

Обезщетението ще покрие например:

а) за жертвата на престъплението:

— материални (различни от морални) вреди:

 • разходи за медицинско обслужване за телесната повреда (медицинско лечение – амбулаторно и болнично лечение, възстановяване);
 • допълнителни нужди или разходи, произтичащи от телесната повреда (т.е. разходи, свързани с медицински грижи и помощ, временно и постоянно лечение, продължителна възстановителна физиотерапия, адаптиране на жилището, специални помощни съоръжения и др.);
 • постоянно увреждане (например инвалидност и други трайни увреждания);
  • загуба на доходи по време на медицинското лечение и след него (включително пропуснати доходи и загуба на/намалена възможност за осигуряване на приходи и др.);
  • загуба на възможности;
  • разходи, произтичащи от правни производства, свързани с инцидента, причинил увреждането, като адвокатски хонорари, съдебни разноски;
  • обезщетение за откраднати или повредени лични вещи;

— психически (морални) вреди:

 • болката и страданието на жертвата.

б) За правоимащи лица или роднини на жертвата:

— материални (различни от морални) вреди:

 • разходи за погребение;
 • медицински разходи (например лечение на член от семейството, амбулаторно и болнично лечение, рехабилитация);
 • загуба на издръжка или възможности.

Как се изплаща обезщетението — чрез еднократно плащане или на месечни вноски?

По правило предоставянето на авансово обезщетение на жертва на домашно насилие става под формата на месечни плащания, извършвани за срок от 6 месеца, който може да бъде удължен със същия срок. В изключителни и надлежно обосновани случаи на конкретни нужди и липса на средства за издръжка обезщетението може да бъде изплатено чрез еднократно плащане.

В случай на престъпление с упражняване на насилие авансовото обезщетение на жертвата на престъплението се предоставя като еднократно плащане, което може да бъде под формата на годишно плащане.

По какъв начин моето собствено поведение във връзка с престъплението, досието ми за съдимост или липсата на съдействие по време на производството за обезщетение могат да окажат влияние върху шансовете ми да получа обезщетение и/или върху сумата, която бих получил?

Размерът на обезщетението, което може да бъде предоставено, може да бъде намален или обезщетението може да бъде отказано от комисията на основание поведението на жертвата преди, по време или след извършване на действията или поради отношенията ѝ с извършителя или неговото обкръжение, или ако поведението на жертвата противоречи на разбирането за правосъдие и обществен ред.

Поведението на жертвата или на ищеца обаче не е от значение във връзка с намаляване или отказ да се присъди обезщетение, когато причинените вреди се дължат на сухопътно моторно превозно средство или, в някои случаи, ако се прилагат правила за трудови злополуки или злополуки при обслужване.

По какъв начин финансовото ми положение би могло да повлияе върху шансовете ми да получа обезщетение и/или върху получената сума?

Когато се взема решение дали да се предостави авансово обезщетение и при определяне на размера на обезщетението, ще се вземе предвид следното:

 • за престъпления с упражняване на насилие — значително нарушаване на стандарта или качеството на живот;
 • за престъпления с домашно насилие — сериозни финансови затруднения на жертвата.

В случай на престъпления с упражняване на насилие се вземат предвид и всички суми, които жертвата получава от други източници, а именно от извършителя или от системата за социална сигурност; сумите, получени от застраховка „Живот“ или от лична застраховка срещу злополуки, по принцип се изключват.

Има ли други критерии, които биха могли да повлияят върху шансовете ми да получа обезщетение и/или върху сумата?

Ако в рамките на наказателното производство, образувано срещу извършителя, не е получено обезщетение за причинени вреди, или ако е вероятно извършителят да не плати обезщетение и няма друг източник на ефективно или достатъчно обезщетение, при вземане на решението относно обезщетението тези фактори ще бъдат взети предвид.

Как ще бъде изчислено обезщетението?

В случай на жертви на престъпление с упражняване на насилие размерът на обезщетението се изчислява в съответствие с принципите за справедливост и с оглед на сумите, които вече са получени от други източници (например от извършителя или от системата за социална сигурност).

При молба за обезщетение за загуба на доходи (суми, които жертвата е спряла да получава) CPVC взема предвид и данъчните декларации на жертвата за срок от 3 години преди извършване на престъпленията . Ако жертвата почине, данъчната декларация на ищеца (близък роднина) се използва като референция или, при липсата на такава декларация — изчисляването на обезщетението се основава на доход, който не надвишава гарантираната минимална месечна работна заплата.

По-специално за случаите на домашно насилие CPVC определя размера в съответствие с принципа на справедливост. Един от критериите за допустимост за авансово обезщетение за жертви на домашно насилие са сериозните финансови затруднения, претърпени вследствие на престъплението. Ето защо трябва да бъде съобщена всяка промяна на финансовото или семейното положение.

При определяне размера на обезщетението на основание справедливост ще бъдат взети предвид сумите, получени от жертвата от лична застраховка „Живот“ или лична застраховка срещу злополуки.

Съществува ли минимален или максимален размер на обезщетението, което се отпуска?

Ако жертвата подава пред CPVC молба за авансово изплащане на обезщетението, тя трябва да посочи, наред с другото, размера на исканото обезщетение.

В случай на жертви на престъпление с упражняване на насилие максималният размер, който може да бъде получен от всяка жертва в случай на смърт или сериозно увреждане, е 34 680 EUR.

В случай на смърт или сериозно увреждане на няколко лица в резултат на едно и също престъпление авансовото плащане на обезщетение е ограничено до максимален размер от 30 600 EUR за всяко лице, като общата сума не може да надвишава 91 800 EUR.

В случай на аванс под формата на годишно плащане максималният размер е ограничен до 4080 EUR. Когато има няколко жертви на едно и също престъпление, общият размер не трябва да надвишава 12 240 EUR.

В случай на престъпления, свързани с домашно насилие, сумата, която може да бъде предоставена, не може да надвишава месечния еквивалент на гарантираната минимална месечна работна заплата за срок от 6 месеца (с възможност за удължаване със същия срок). В случаите на конкретни финансови нужди предоставянето на обезпечение като авансово плащане на обезщетение може да бъде поискано дори преди приключване на разследването (instrução) на конкретните обстоятелства, когато не е съобщено за промени в размера на сумите, които трябва да бъдат получени.

*Стойности за 2019 г.

Очаква ли се от мен да посоча сумата на обезщетението в исковия формуляр? Ако е така, ще получа ли някакви указания за това как да я изчисля или относно други аспекти?

Да, тази информация трябва да бъде посочена във формуляра.

В случаи на обезщетение от друга държава — членка на Европейския съюз, след като тази държава членка предаде на CPVC молбата за предоставяне на обезщетение и при условие че ищецът има обичайно местопребиваване в Португалия, CPVC ще го уведоми по какъв начин да попълни молбата за обезщетение и какви съпътстващи документи трябва да се представят.

Ако получа обезщетение за нанесените вреди от други източници (като например от работодателя ми или частна застрахователна схема), получената сума приспада ли се от обезщетението, предоставяно от институцията/органа?

Ако след изплащане на обезпечението или на обезщетението жертвата получи по някакъв начин ефективно обезщетение или компенсация за причинените ѝ вреди, CPVC ще изиска от нея да възстанови изцяло или частично получените суми.

Мога ли да получа аванс от обезщетението? Ако отговорът е положителен, при какви условия?

Аванс може да бъде предоставен, при условие че са спазени следните условия:

а) за жертви на престъпление чрез упражняване на насилие:

 • престъплението е извършено на територията на Португалия или е извършено извън територията на Португалия срещу португалски граждани или граждани на Европейския съюз, при условие че те нямат право на обезщетение от държавата, в която е извършено престъплението;
 • престъплението е довело до пълна временна неработоспособност на жертвата за поне 30 дни или до нейната смърт;
 • престъплението е влошило значително стандарта на живот на жертвата и неговото качество, като тези две изисквания са кумулативни;
 • няма получено обезщетение за претърпени вреди от друг източник — нито чрез извършителя, нито чрез лична застраховка на лицето;
 • предвидените в закона изключения не са приложими по отношение на жертвата, и по-специално поведението на жертвата преди, по време на престъплението и след него не противоречи на разбирането за обществен ред и правосъдие.

б) за жертви на престъпления, свързани с домашно насилие:

 • ако сте били подложени на физическо или психическо малтретиране, включително телесно наказание, противозаконно лишаване от свобода или сексуални престъпления, независимо дали многократно или не;
 • ако престъплението е извършено срещу малолетно или непълнолетно лице, в присъствието на такова лице, в общ дом или в дома на жертвата; или
 • ако лични данни, включително изображение или звук, които засягат неприкосновеността на личния живот на жертвите, са споделени по интернет или чрез други средства за публично радиоразпръскване със или без тяхното съгласие, и
 • ако жертвата страда от сериозни финансови затруднения в резултат на престъплението и
 • престъплението е извършено на територията на Португалия или е извършено извън територията на Португалия срещу португалски граждани или граждани на Европейския съюз, при условие че те нямат право на обезщетение от държавата по местоизвършването му (CPVC трябва да провери тези обстоятелства).
 • Предвидените в закона изключения не са приложими по отношение на жертвата, по-специално поведението на жертвата преди, по време на престъплението и след него не е противоречало на разбирането за обществен ред или на правосъдието.

Независимо дали става въпрос за престъпление чрез упражняване на насилие или за престъпление, свързано с домашно насилие, при явни финансови нужди е възможно преди CPVC да приключи предварителната си оценка за предоставяне на обезщетение да получите незабавно авансова сума от обезщетението, което ще бъде определено с по-късна дата.

Мога ли да получа допълващо или допълнително обезщетение (например след промяна в обстоятелствата или влошаване на здравето и т.н.) след вземане на основното решение?

CPVC е свободна да взема решения в случаите, когато възникнат нови елементи по вече решени случаи или са налице специфики, които се отклоняват от насоките (предварително изготвени от самата CPVC) относно сумите за обезщетения, отпускани в зависимост от видовете обстоятелства.

Какви съпътстващи документи трябва да приложа към иска си?

а) Обезщетение от държавата за жертви на престъпления чрез упражняване на насилие (формуляр)

Необходими документи:

 • изцяло попълнен формуляр за молба;
 • посочване на искания размер на обезщетението;
 • данъчна декларация, доказваща доходите на жертвата (или на молителя, когато той не е пряката жертва на престъплението) за годината, предхождаща извършването на престъплението, за годината на извършване на престъплението и за годината след извършване на престъплението;
 • извадка от преписката по наказателното производство с препис на съдебното решение и датата, от която важи силата на пресъдено нещо;
 • пълномощно за процесуален представител, когато молбата се подава от представител;
 • назначаване на адвокат в случай на автоматично назначаване на представител.

б) Обезщетение от държавата за жертви на престъпления, свързани с домашно насилие (формуляр)

Необходими документи:

 • изцяло попълнен формуляр за молба;
 • посочване на искания размер на обезщетението;
 • статут на жертва или на особено уязвима жертва;
 • копие от полицейския доклад или жалбата, подадена в полицията;
 • доклад за финансовото, социалното и семейното положение, когато жертвата е настанена в приют.

Има ли административни или други такси, които се заплащат за получаване и обработване на молбата?

Не. Подаването на молбата е освободено от плащането на каквито и да е разходи или разноски за жертвата, а документите и удостоверенията, които са необходими във връзка с молбата, също могат да бъдат получени безплатно.

Кой орган взема решение по исковете за обезщетение (при национални случаи)?

CPVC — Комисията за защита на жертвите на престъпления, е органът към Министерството на правосъдието, който отговаря за вземането на решения по молби за обезщетение от държавата, подадени от жертви на престъпления, извършени чрез упражняване на насилие, и жертви на домашно насилие в рамките на националното производство.

Къде мога да изпратя иска (при национални случаи)?

До Комисията за защита на жертвите на престъпления (вж. предишния отговор).

Местонахождение и контакти:

Comissão de Proteção às Vítimas de Crimes (Комисия за защита на жертвите на престъпления)

 • Адрес: Avenida Fontes Pereira de Melo, nº 7 — Piso 7º Dto., 1050-115 Lisbon
 • Тел.: (+351) 21 322 24 90
 • Факс: (+351) 21 322 24 91
 • Адрес на електронна поща: correio.cpvc@sg.mj.pt

Работно време:

 • от понеделник до петък: 9.30 ч. — 12.30 ч.; 14 ч. — 16.30 ч.

Допълнителна информация може да бъде намерена на адрес Връзката отваря нов прозорецhttps://cpvc.mj.pt/

Необходимо ли е да присъствам по време на процедурата и/или когато се взема решение по иска ми?

Присъствието Ви по време на процедурата за вземане на решение не е задължително, освен когато CPVC счита, че то е необходимо.

Колко време (приблизително) отнема вземането на решение от органа по иск за обезщетение?

След получаването на молбата за обезщетение CPVC разполага с едномесечен срок да я разгледа и да предприеме необходимите мерки; решението дали молбата да бъде уважена и сумата, която да бъде предоставена, ще бъде взето непосредствено след изтичането на едномесечния срок.

Ако не съм доволен от решението на органа, мога ли да го обжалвам?

Да. Ако молителят смята, че решението на CPVC e погрешно, той разполага с 15-дневен срок да го обжалва пред самата комисия. Жалбоподателят следва да посочи в жалбата основанието и доводите за нея заедно с всички доказателства, които сметне за подходящи.

След това CPVC разполага със срок от 30 дни да разгледа жалбата и да вземе решение по нея, като може да потвърди, отмени, анулира, измени или замени оспорвания акт.

Ако жалбоподателят не е удовлетворен от решението по жалбата, той може да го оспори пред административните съдилища.

Къде мога да получа необходимите формуляри и допълнителна информация относно начина, по който да изготвя иска?

На уебсайта на Комисията за защита на жертвите на престъпления: Връзката отваря нов прозорецhttps://cpvc.mj.pt/?page_id=31

Съществуват два различни формуляра: един за жертвите на престъпления с упражняване на насилие и друг за жертвите на домашно насилие.

Има ли специална гореща телефонна линия или уебсайт, които мога да използвам?

CPVC — Комисия за защита на жертвите на престъпления: Връзката отваря нов прозорецhttps://cpvc.mj.pt/.

APAV — Португалска асоциация за подкрепа на жертвите (Associação Portuguesa de apoio à Vítima): Връзката отваря нов прозорецhttp://www.apav.pt/.

Мога ли да получа правна помощ (помощ от адвокат) при подготвянето на иска?

Държавата гарантира, че в случаи на престъпления с упражняване на насилие или домашно насилие жертвите разполагат с безплатен достъп до правни консултации, а при необходимост и с достъп до последваща правна помощ.

Има ли организации за подкрепа на жертви, които могат да ми помогнат в процеса на искане на обезщетение?

Комисията за защита на жертвите на престъпления (CPVC):

 • лично — Fontes Pereira de Melo, nº 7, 7.º dto., 1050-115 Lisbon, от понеделник до петък, от 9.30 ч. до 12.30 ч. и от 14 ч. до 16.30 ч.;
 • по пощата, като се използва формулярът, който е на разположение на уебсайта на комисията:
 • по електронна поща на адрес: Връзката отваря нов прозорецcorreio.cpvc@sg.mj.pt;
 • онлайн, като се попълни формулярът за жертвите на престъпления, извършени чрез упражняване на насилие, или формулярът за жертвите на домашно насилие (Връзката отваря нов прозорецhttps://cpvc.mj.pt/);
 • по телефона: (+351) 213 222 490, обажданията се таксуват по националните тарифи, от 9.30 ч. до 12.30 ч. и от 14 ч. до 16.30 ч.;

APAV:

 • гореща линия за подкрепа на жертвите: (+351) 116 006 (от 9 ч. до 21 ч. в работни дни);
 • Онлайн на уебсайта на APAV: Връзката отваря нов прозорецhttp://www.apav.pt/ (достъпен е на португалски, английски, руски и китайски език) или на адрес Връзката отваря нов прозорецhttp://infovitimas.pt/pt/app/
 • жестомимичен език чрез видео услугите на устен преводач/SERV IIN — чрез видео обаждане (+351 12 472), от 10 ч. до 18 ч. в работните дни;

Комисията по въпросите на гражданството и равенството на половете (Comissão para a Cidadania e Igualdade de Género) (GIG):

 • Информационната служба за жертвите на домашно насилие (Serviço de Informação às Vítimas de Violência Doméstica) (предоставя информация за правата на жертвите и за наличните способи за правна защита на националната територия и местата, където може да бъде получена психологическа и социална подкрепа, както и правна информация ) — телефон: (+351) 800 202 148 (безплатна, анонимна, поверителна услуга, която е достъпна 24 часа/7 дни в седмицата).
Последна актуализация: 04/10/2021

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е ев