Pokud se má o mé žádosti rozhodnout v této zemi

Rakousko

Obsah zajišťuje
Rakousko

Za jaký druh trestného činu mohu být odškodněn?

Podle zákona o obětech trestných činů, BGBl. č. 288/1972, je osoba odškodněna, pokud lze s pravděpodobností předpokládat, že utrpěla fyzickou újmu či poškození zdraví v důsledku protiprávního a úmyslného jednání, za které v době přijímání rozhodnutí hrozí trest odnětí svobody na více než šest měsíců.

Za jaký druh újmy mohu být odškodněn?

Za protiprávní a úmyslné jednání, které se trestá odnětím svobody na více než šest měsíců a které má za následek újmu na těle nebo poškození zdraví.

Mohu získat odškodnění, pokud jsem příbuzný oběti nebo osoba závislá na oběti, jež zemřela v důsledku trestného činu? Které příbuzné či závislé osoby mohou získat odškodnění?

Ano. Rodinní příslušníci, kteří podle občanského práva byli závislí na zesnulé osobě (děti, manžel/manželka).

Mohu získat odškodnění, pokud jsem příbuzný oběti nebo osoba závislá na oběti, jež přežila trestný čin? Které příbuzné či závislé osoby mohou získat odškodnění v takovém případě?

Ano, pokud byla oběť těžce zraněna. Dále musí trestný čin u rodinného příslušníka (dětí, rodičů, manžela/manželky, sourozenců) vyvolat šok vedoucí k psychickým problémům klinického významu.

Mohu získat odškodnění, pokud nejsem státním příslušníkem některé ze zemí EU?

Ano. Pokud byl čin spáchán v Rakousku po 30. červnu 2005. Zpravidla je nutné, aby žadatel v době spáchání trestného činu oprávněně pobýval v Rakousku.

Mohu žádat odškodnění od této země, pokud zde žiji a pocházím odsud (tato země je zemí mého bydliště nebo státní příslušnosti), i když byl trestný čin spáchán v jiné zemi EU? Mohu tak učinit místo toho, abych požadoval odškodnění v zemi, kde k trestnému činu došlo? Pokud ano, za jakých podmínek?

Podle zákona o obětech trestných činů mají státní příslušníci Rakouska a občané EU (pokud před trestným činem měli místo obvyklého pobytu v Rakousku) v zásadě subsidiární nárok na odškodnění také za újmu, ke které došlo v zahraničí.

Podle článku 2 směrnice Rady 2004/80/ES odškodnění vyplácí příslušný orgán členského státu, na jehož území byl trestný čin spáchán.

Musím trestný čin oznámit nejdříve policii, abych mohl požadovat odškodnění?

Oběti a pozůstalí mají povinnost přispívat k objasnění činu a vypátrání pachatele, v opačném případě by mohlo dojít k zamítnutí žádosti.

Musím počkat na výsledek policejního vyšetřování či trestního řízení, než mohu podat žádost?

Ne.

Musím nejprve požadovat odškodnění od pachatele - pokud byl identifikován?

Ne.

V případě, že pachatel nebyl identifikován nebo nebyl odsouzen, mohu přesto uplatnit nárok na odškodnění? Pokud ano, jaké důkazy musím předložit na podporu své žádosti?

Není nutné, aby byl pachatel znám a byl odsouzen. Stačí, že je pravděpodobné, že k trestnému činu došlo.

Je stanovena lhůta, v níž musím žádost o odškodnění podat?

Aby bylo možné získat dávky se zpětnou účinností, musí být většina žádostí podána do tří let po spáchání trestného činu. Je-li žádost podána později, poskytuje se podpora od měsíce, který následuje po podání žádosti.

Na jaké ztráty a výdaje se odškodnění vztahuje?

Počítá se s těmito dávkami:

1. náhrada za ušlý výdělek nebo ušlé výživné;

2. zdravotní péče
a) lékařská pomoc,
b) léky,
c) léčebné pomůcky,
d) ústavní péče,
e) stomatologická péče,
f) opatření k upevnění zdraví (§ 155 zákona o obecném sociálním pojištění, BGBl. č. 189/1955);

2a. pokrytí nákladů na pomoc klinických a zdravotních psychologů, jakož i psychoterapeutů v krizových situacích;

3. ortopedická péče
a) vybavení protézami, ortopedickými a jinými pomůckami, jejich opravy a náhrady,
b) proplacení nákladů na úpravy spotřebních předmětů a na instalaci sanitárního vybavení přizpůsobeného zdravotně postiženým osobám,
c) příspěvky na náklady na vybavení vícestopých vozidel přizpůsobených zdravotně postiženým osobám,
d) dávky na pořízení vícestopých vozidel,
e) nezbytné cestovní a přepravní náklady;

4. léčebná rehabilitace
a) ubytování v léčebných zařízeních, která slouží převážně k rehabilitaci,
b) lékařská pomoc, léky a léčebné pomůcky, pokud jsou tyto dávky nutné bezprostředně v návaznosti nebo v souvislosti s opatřením uvedeným v písmenu a),
c) nezbytné cestovní a přepravní náklady;

5. profesní rehabilitace
a) profesní odborná příprava s cílem znovuzískat nebo zlepšit pracovní schopnost,
b) odborná příprava na novou profesi,
c) příspěvky nebo půjčky (§ 198 odst. 3 zákona o obecném sociálním pojištění (Allgemeines Sozialversicherungsgesetz, ASVG 1955));

6. sociální rehabilitace
a) příspěvek na pokrytí nákladů na získání řidičského průkazu, pokud na základě zdravotního postižení nelze rozumně požadovat, aby daná osoba používala veřejné dopravní prostředky,
b) přechodné příspěvky (§ 306 ASVG 1955);

7. příspěvky na trvalou péči, příspěvky pro slepé;

8. náhrada nákladů na pohřeb;

9. dodatečné dávky závislé na příjmu;

10. paušální odškodnění za bolestné.

Vyplácí se odškodné jednorázově, nebo v měsíčních splátkách?

To je různé.

Existují měsíční dávky (náhrada ušlého výdělku/výživného, dodatečné příspěvky závislé na příjmu, příspěvky na trvalou péči a pro slepé) a jednorázové platby (např. náhrada nákladů na pohřeb, paušální odškodnění za bolestné).

Jak by mé vlastní jednání ve vztahu k trestnému činu, můj trestní rejstřík nebo nedostatečná spolupráce během řízení o odškodnění mohly ovlivnit mou šanci na získání odškodnění a/nebo výši částky, kterou dostanu?

Zákon o obětech trestných činů stanoví důvody, které mohou vést k zamítnutí pomoci (např. hrubě nedbalé jednání nebo účast na rvačce).

Jakým způsobem by mohla má finanční situace ovlivnit mou šanci na získání odškodnění a/nebo jeho výši?

U většiny dávek není finanční situace relevantní. Ušlý výdělek a ušlé výživné se vyměřují podle občanskoprávních kritérií a závisí na výši příjmu.

Existují nějaká další kritéria, která by mohla ovlivnit mou šanci na získání odškodnění a/nebo jeho výši?

Ne.

Jakým způsobem se odškodnění vypočítá?

Na základě individuálního posouzení; probíhající odškodnění ušlého výdělku a výživného se vyměřuje podle občanskoprávních kritérií.

Je stanovena minimální/maximální částka, která může být přiznána?

Pro odškodnění neexistuje minimální částka.

U jednotlivých typů dávek jsou stanoveny hranice příjmů nebo pevné částky.

Očekává se ode mne, že uvedu částku ve formuláři žádosti? Pokud ano, kde najdu pokyny ohledně jejího výpočtu nebo ohledně jiných aspektů?

Ne. Za určení výše škody je odpovědný příslušný orgán; oběť však musí v řízení spolupracovat a poskytnout potřebné informace.

Budou z odškodnění vyplaceného daným orgánem nebo subjektem odečteny částky, které obdržím za své ztráty z jiných zdrojů (jako je pojištění prostřednictvím mého zaměstnavatele nebo systému soukromého pojištění)?

Dávky poskytované státem (např. dávky v nezaměstnanosti) a dávky sociálního zabezpečení (invalidní důchody atd.) se musí zohlednit a sníží náhradu ušlého výdělku v souladu se zákonem o obětech trestných činů.

Mohu obdržet zálohu na odškodnění? Pokud ano, za jakých podmínek?

Ano. Předpokladem je naléhavá finanční potřeba. Musí být pravděpodobné, že je nárok opodstatněný.

Mohu získat doplňující nebo dodatečné odškodnění (v důsledku změny okolností nebo zhoršování zdravotního stavu atd.) po vydání hlavního rozhodnutí?

Ano.

Jaké podpůrné doklady musím ke své žádosti přiložit?

V zásadě se při podávání žádosti o odpovídající dávky vyžadují např. tyto doklady:

  • plná moc / doklad o oprávnění zastupovat oběť nebo o příbuzenském vztahu s obětí
  • úmrtní list oběti
  • kopie policejní zprávy
  • kopie rozsudku
  • lékařské zprávy nebo posudky
  • faktury z nemocnice
  • faktury na jiné výdaje (péče, pohřeb)
  • doklad o příjmu (mzda, sociální podpora, příspěvky)
  • doklad o dávkách od jiných sobjektů (sociálního zabezpečení, soukromého pojištění) nebo potvrzení o tom, že neexistuje nárok na dávky od jiných subjektů
  • výpis z rejstříku trestů žadatele

Úřad si může dokumenty vyžádat přímo.

Je třeba při podání a za zpracování žádosti zaplatit správní nebo jiné poplatky?

Ne.

Který orgán rozhoduje o žádostech o odškodnění (ve vnitrostátních věcech)?

Spolkový úřad pro sociální věci a záležitosti postižených osob (Ministerstvo sociálních věcí (Bundesamt für Soziales und Behindertenwesen (Sozialministeriumservice))
Babenbergerstraße 5, A-1010 Wien

Tel.: 0043 158831
FAX: 0043(0)10599882516

E-mail: post.wien@sozialministeriumservice.at

Kam musím svou žádost zaslat (ve vnitrostátních věcech)?

Spolkovému úřadu pro sociální věci a záležitosti postižených osob (Ministerstvo sociálních věcí (Bundesamt für Soziales und Behindertenwesen (Sozialministeriumservice))
Babenbergerstraße 5, A-1010 Wien

Tel.: 0043 158831
FAX: 0043(0)10599882516

E-mail: post.wien@sozialministeriumservice.at

Musím být přítomen během řízení, a/nebo když se rozhoduje o mé žádosti?

Může být požadována účast v řízení (k provedení znaleckého posouzení, zodpovězení otázek atd.), ale jinak přítomnost zpravidla není potřebná.

Jak dlouho to (přibližně) trvá, než obdržím od daného orgánu rozhodnutí o žádosti o odškodnění?

Záleží na typu požadovaných dávek; rozhodnutí je většinou vydáno během několika měsíců.

Pokud s rozhodnutím orgánu nesouhlasím, jak ho mohu napadnout?

Proti rozhodnutí Ministerstva sociálních věcí lze podat stížnost u Spolkového správního soudu (Bundesverwaltungsgericht) (navíc se lze odvolávat u Ústavního soudu (Verfassungsgerichtshof) a u Nejvyššího správního soudu (Verwaltungsgerichtshof).

Kde mohu získat potřebné formuláře a další informace o tom, jak podat žádost o odškodnění?

Pro podání žádosti není třeba vyplňovat žádný formulář. Informace podává Ministerstvo sociálních věcí a lze je nalézt na jeho internetových stránkách (včetně odpovídajících formulářů).

Existuje speciální telefonní linka nebo internetové stránky, kde se mohu informovat?

Sozial Ministerium - Sozialentschädigung (Ministerstvo sociálních věcí - sociální odškodnění)

Sozial Ministerium - Sozialentschädigung (Ministerstvo sociálních věcí - sociální odškodnění)

Mohu si vyžádat při přípravě žádosti právní pomoc (pomoc od právníka)?

Právní informace poskytuje Ministerstvo sociálních věcí. Právníka není možné poskytnout respektive financovat.

Existují nějaké organizace na podporu obětí, které mi mohou pomoci požadovat odškodnění?

Ano. Například organizace na podporu obětí Weisser Ring.

Poslední aktualizace: 18/08/2020

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.