Pokud se má o mé žádosti rozhodnout v této zemi

Belgie

Obsah zajišťuje
Belgie

Obětem terorismu je určen obsah uvedený dole na této stránce, dostupný po kliknutí zde.

Za jaký druh trestného činu mohu být odškodněn?

Komise pro finanční pomoc obětem úmyslných násilných činů může přiznat finanční pomoc obětem (a jejich blízkým) úmyslného násilného činu, k němuž došlo na území Belgie.

Oběti terorismu, viz zvláštní ustanovení.

Za jaký druh újmy mohu být odškodněn?

Stupně újmy zohledňované komisí se liší podle kategorie dotčených obětí:

A. Přímé oběti – osoby, jež utrpěly fyzickou nebo psychickou újmu v důsledku úmyslného násilného činu v Belgii.

U přímých obětí může komise zohlednit:

 • dočasnou a trvalou pracovní neschopnost/invaliditu,
 • morální újmu,
 • ztrátu příjmů,
 • estetickou újmu,
 • ztrátu let školní docházky (selhání ve škole),
 • náklady na zdravotní péči,
 • náklady řízení (včetně odškodnění) do výše 6 000 EUR,
 • hmotné náklady (nejvýše: 1 250 EUR).

B. Nepřímé oběti – příbuzní oběti, jež podlehla úmyslnému násilnému činu, v přímé i nepřímé linii do druhého stupně.

U této kategorie obětí může komise zohlednit:

 • morální újmu,
 • náklady na zdravotní péči pro osoby blízké,
 • náklady na pohřeb (nanejvýš 6 000 EUR/úmrtí),
 • náklady řízení,
 • ztrátu výživného osob blízkých, jež na oběti finančně závisely,
 • ztrátu let školní docházky.

C. Nepřímé oběti – příbuzní oběti, jež v důsledku násilného činu utrpěla vážná zranění, v přímé i nepřímé linii do druhého stupně.

U této kategorie obětí může komise zohlednit:

 • morální újmu,
 • náklady na zdravotní péči pro osoby blízké,
 • náklady řízení.

Mohu získat odškodnění, pokud jsem příbuzný oběti nebo osoba závislá na oběti, jež zemřela v důsledku trestného činu? Které příbuzné či závislé osoby mohou získat odškodnění?

Ano, příbuzní osoby, jež skonala v přímém důsledku úmyslného násilného činu, v přímé i nepřímé linii až do druhého stupně mohou získat finanční pomoc.

Mohu získat odškodnění, pokud jsem příbuzný oběti nebo osoba závislá na oběti, jež přežila trestný čin? Které příbuzné či závislé osoby mohou získat odškodnění v takovém případě?

Ano, příbuzní osoby, jež neskonala, ale v přímém důsledku úmyslného násilného činu utrpěla vážná zranění, v přímé i nepřímé linii až do druhého stupně mohou získat finanční pomoc.

Mohu získat odškodnění, pokud nejsem státním příslušníkem některé ze zemí EU?

Ano. Finanční pomoc od komise lze získat nezávisle na státní příslušnosti nebo oprávněnosti či neoprávněnosti pobytu na belgickém území.

Mohu žádat odškodnění od této země, pokud zde žiji a pocházím odsud (tato země je zemí mého bydliště nebo státní příslušnosti), i když byl trestný čin spáchán v jiné zemi EU? Mohu tak učinit místo toho, abych požadoval odškodnění v zemi, kde k trestnému činu došlo? Pokud ano, za jakých podmínek?

Ne, komise pro finanční pomoc obětem úmyslných násilných činů může konat pouze u činů spáchaných na území Belgie.

Existuje jediná výjimka: v případě teroristických útoků spáchaných v zahraničí, jejichž obětmi jsou belgičtí státní příslušníci nebo osoby, které mají v Belgii bydliště. (viz oddíl „oběti terorismu“).

Musím trestný čin oznámit nejdříve policii, abych mohl požadovat odškodnění?

Ano. Zákon ze dne 1. srpna 1985, kterým se řídí případy, kdy má Komise pro finanční pomoc zasáhnout, ostatně vyžaduje, aby se žadatel stal účastníkem adhezního řízení.

Musím počkat na výsledek policejního vyšetřování či trestního řízení, než mohu podat žádost?

O hlavní finanční pomoc, tedy finanční pomoc státu, lze žádat až po ukončení soudního řízení a na základě posledního soudního rozhodnutí.

Za určitých podmínek lze nicméně přiznat naléhavou pomoc ještě před ukončením soudního řízení.

Musím nejprve požadovat odškodnění od pachatele – pokud byl identifikován?

Ano. Jestliže byl pachatel identifikován, musí se oběť stát účastníkem adhezního řízení, neboť komise zasahuje pouze zástupně, a tedy až když nezbývá jiná možnost.

V případě, že pachatel nebyl identifikován nebo nebyl odsouzen, mohu přesto uplatnit nárok na odškodnění? Pokud ano, jaké důkazy musím předložit na podporu své žádosti?

Pokud je po ukončení soudního řízení pachatel nadále neznámý nebo byl kvůli tomu spis odložen, oběť může komisi požádat o finanční pomoc. V takových případech musí oběť alespoň podat oznámení (na policii nebo státní zastupitelství).

Je stanovena lhůta, v níž musím žádost o odškodnění podat?

Žádost o hlavní pomoc musí být podána ve lhůtě tří let od posledního soudního rozhodnutí ve věci nebo do 3 let od rozhodnutí o odložení případu z důvodu, že je pachatel neznámý.

Na jaké ztráty a výdaje se odškodnění vztahuje?

U přímých obětí může komise zohlednit:

 • dočasnou a trvalou pracovní neschopnost/invaliditu,
 • morální újmu,
 • ztrátu příjmů,
 • estetickou újmu,
 • ztrátu let školní docházky (selhání ve škole),
 • náklady na zdravotní péči,
 • náklady řízení (včetně odškodnění) do výše 6 000 EUR,
 • hmotné náklady (nejvýše: 1 250 EUR).

U nepřímých obětí se berou v potaz příbuzní oběti, jež podlehla úmyslnému násilnému činu, v přímé i nepřímé linii do druhého stupně.

Komise pak může zohlednit:

 • morální újmu,
 • náklady na zdravotní péči pro osoby blízké,
 • náklady na pohřeb (nanejvýš 6 000 EUR/úmrtí),
 • náklady řízení,
 • ztrátu výživného osob blízkých, jež na oběti finančně závisely,
 • ztrátu let školní docházky.

U nepřímých obětí se berou v potaz příbuzní oběti, jež v důsledku úmyslného násilného činu utrpěla vážná zranění, v přímé i nepřímé linii až do druhého stupně.

 • Komise pak může zohlednit:
 • morální újmu,
 • náklady na zdravotní péči pro osoby blízké,
 • náklady řízení,

Vyplácí se odškodné jednorázově, nebo v měsíčních splátkách?

Finanční pomoc komise se vyplácí jednorázově, jedinou částkou.

Jak by mé vlastní jednání ve vztahu k trestnému činu, můj trestní rejstřík nebo nedostatečná spolupráce během řízení o odškodnění mohly ovlivnit mou šanci na získání odškodnění a/nebo výši částky, kterou dostanu?

Komise může vzít v úvahu chování přímé oběti úmyslného násilného činu v předmětné chvíli i to, že oběť k vlastní újmě přispěla.

Jakým způsobem by mohla má finanční situace ovlivnit mou šanci na získání odškodnění a/nebo jeho výši?

Finanční situace se nezohledňuje,

Existují nějaká další kritéria, která by mohla ovlivnit mou šanci na získání odškodnění a/nebo jeho výši?

Komise pro finanční pomoc obětem úmyslných násilných činů zohlední případné odškodnění poskytnuté pachatelem a účast pojišťoven (zásada subsidiarity).

Jakým způsobem se odškodnění vypočítá?

Jakožto orgán správního soudnictví komise finanční pomoc poskytuje spravedlivě.

Je stanovena minimální/maximální částka, která může být přiznána?

Minimální částka: 500 EUR

Maximální výše hlavní (a celé) pomoci: 125 000 EUR

Očekává se ode mne, že uvedu částku ve formuláři žádosti? Pokud ano, budou mi poskytnuty pokyny ohledně jejího výpočtu nebo ohledně jiných aspektů?

Není to povinné.

Budou z odškodnění vyplaceného daným orgánem nebo subjektem odečteny částky, které obdržím za své ztráty z jiných zdrojů (jako je pojištění prostřednictvím mého zaměstnavatele nebo systému soukromého pojištění)?

Ano, komise jedná na základě zásady subsidiarity. Přihlíží se proto k částkám vyplaceným pojišťovnami (i pachatelem).

Mohu obdržet zálohu na odškodnění? Pokud ano, za jakých podmínek?

Ano, lze získat naléhavá pomoc, i když ve věci ještě nebylo vydáno rozhodnutí soudu. Podle judikatury, může komise přiznat naléhavou pomoc jen za účelem zajištění nákladů na zdravotní péči (minimálně 500 EUR), které musí zaplatit oběť (po úhradě nebo odmítnutí úhrady pojišťoven).

Naléhavá pomoc nepřesáhne 30 000 EUR.

Mohu získat doplňující nebo dodatečné odškodnění (např. v důsledku změny okolností nebo zhoršování zdraví atd.) po vydání hlavního rozhodnutí?

V případě zhoršení újmy během 10 let následujících po přiznání pomoci lze žádat o dodatečnou finanční pomoc, pokud již oběť nedostala od belgického státu maximální možnou pomoc (125 000 EUR). Oběť bude muset prokázat, že se její újma zhoršila (detailními lékařskými zprávami).

Jaké podpůrné doklady musím ke své žádosti přiložit?

 • Příslušný formulář žádosti (fr Word (39 Kb) fr, nl Word (35 Kb) nl);
 • kopii oficiální žaloby + detailní popis událostí;
 • kopii o účasti v adhezním řízení;
 • kopie všech rozsudků, jež byly v případu vyneseny;
 • kopii lékařských zpráv popisujících fyzické nebo psychické následky činu; kopie dokladů o nákladech na zdravotní péči / hmotných nákladech / nákladech řízení, které nebyly kryty pojištěním;
 • doklady o ztrátě příjmů;
 • v případě úmrtí kopii úmrtního listu;
 • v případě blízkých oběti, oficiální potvrzení o složení domácnosti vydané matričním úřadem;
 • doklady o nákladech na pohřeb (v případě úmrtí přímé oběti);
 • doklad o selhání ve škole;
 • doklady o odškodnění ze strany pachatele nebo o jeho platební neschopnosti;
 • doklady o účasti pojišťoven.

Je třeba zaplatit nějaké správní nebo jiné poplatky poté, co je žádost podána a zpracovává se?

Ne.

Který orgán rozhoduje o žádostech o odškodnění (ve vnitrostátních věcech)?

KOMISE PRO FINANČNÍ POMOC OBĚTEM ÚMYSLNÝCH NÁSILNÝCH ČINŮ A PŘÍLEŽITOSTNÝM ZÁCHRANÁŘŮM (SPF JUSTICE).

Kam mám žádost zaslat (ve vnitrostátních věcech)?

Žádosti zaslané poštou (prostřednictvím příslušných formulářů a podpůrných dokladů) musí být adresovány ve dvou vyhotoveních na poštovní adresu:

Commission d'aide financière aux victimes d'actes intentionnels de violence
SPF Justice
Boulevard de Waterloo 115
1000 BRUXELLES

Musím být přítomen během řízení, a/nebo když se rozhoduje o mé žádosti?

Ne. Žadatel nemá povinnost osobně se účastnit slyšení komise, když se zabývá jeho žádostí.

Jak dlouho to (přibližně) trvá, než obdržím od daného orgánu rozhodnutí o žádosti o odškodnění?

Zhruba 18 měsíců u hlavní pomoci.

Pokud s rozhodnutím orgánu nejsem spokojen, jak ho mohu napadnout?

Proti rozhodnutím komise se nelze odvolat. Je možné pouze podat žalobu na neplatnost u belgické Státní rady.

Kde mohu získat potřebné formuláře a další informace o tom, jak podat žádost?

Na internetových stránkách komise nebo telefonicky.

Existuje speciální telefonní linka nebo internetové stránky, které mohu využít?

Komise pro finanční pomoc obětem úmyslných násilných činů a příležitostným záchranářům

Tel.: +32 2 542 72 07, +32 2 542 72 08, +32 2 542 72 44

E-mail: commission.victimes@just.fgov.be

Mohu si vyžádat při přípravě žádosti právní pomoc (pomoc od právníka)?

Ne přes komisi.

O právní pomoc lze požádat (za určitých podmínek) u advokátní komory soudního okrsku, kam případ spadá, nebo soudního okrsku místa bydliště oběti.

Existují nějaké organizace na podporu obětí, které mi mohou pomoci požadovat odškodnění?

Existují služby pomoci obětem, které jim mohou být nápomocny při podávání žádosti o ke komisi pro finanční pomoc.

Pomoc obětem spadá pod belgická Společenství a regiony.

Více informací (zejména o službách pověřených poskytováním pomoci) získáte na následujících webových stránkách:

Federace Valonsko-Brusel: http://www.victimes.cfwb.be/

Vlámsko: https://www.slachtofferzorg.be/

 

-------------------

 

Pro oběti terorismu:

Za jaký druh trestného činu mohu být odškodněn?

Komise pro finanční pomoc obětem úmyslných násilných činů může přiznat finanční pomoc obětem (a jejich blízkým) teroristického činu. Případy obětí terorismu řeší v rámci Komise pro finanční pomoc obětem úmyslných násilných činů oddělení pro terorismus.

Za jaký druh újmy mohu být odškodněn?

Stupně újmy zohledňované komisí se liší podle kategorie dotčených obětí:

A. Přímé oběti: osoby, jež utrpěly fyzickou nebo psychickou újmu v důsledku úmyslného násilného činu v Belgii.

U přímých obětí může komise zohlednit:

 • dočasnou a trvalou pracovní neschopnost/invaliditu,
 • morální újmu,
 • ztrátu příjmů,
 • estetickou újmu,
 • ztrátu let školní docházky (selhání ve škole),
 • náklady na zdravotní péči,
 • náklady řízení (včetně odškodnění) do výše 6 000 EUR,
 • hmotné náklady (nejvýše: 1 250 EUR).

B. Nepřímé oběti – příbuzní oběti, jež podlehla úmyslnému násilnému činu, v přímé i nepřímé linii do druhého stupně.

U této kategorie obětí může komise zohlednit:

 • morální újmu,
 • náklady na zdravotní péči pro osoby blízké,
 • náklady na pohřeb (nanejvýš 6 000 EUR/úmrtí),
 • náklady řízení,
 • ztrátu výživného osob blízkých, jež na oběti finančně závisely,
 • ztrátu let školní docházky.

C. Nepřímé oběti – příbuzní oběti, jež v důsledku násilného činu utrpěla vážná zranění, v přímé i nepřímé linii do druhého stupně.

U této kategorie obětí může komise zohlednit:

 • morální újmu,
 • náklady na zdravotní péči pro osoby blízké,
 • náklady řízení,

Mohu získat odškodnění, pokud jsem příbuzný oběti nebo osoba závislá na oběti, jež zemřela v důsledku trestného činu? Které příbuzné či závislé osoby mohou získat odškodnění?

Ano, příbuzní osoby, jež skonala v přímém důsledku teroristického činu, v přímé i nepřímé linii až do druhého stupně mohou získat finanční pomoc.

Mohu získat odškodnění, pokud jsem příbuzný oběti nebo osoba závislá na oběti, jež přežila trestný čin? Které příbuzné či závislé osoby mohou získat odškodnění v takovém případě?

Ano, příbuzní osoby, jež neskonala, ale v přímém důsledku úmyslného násilného činu utrpěla vážná zranění, v přímé i nepřímé linii až do druhého stupně mohou získat finanční pomoc.

Mohu získat odškodnění, pokud nejsem státním příslušníkem některé ze zemí EU?

Ano. Finanční pomoc od komise lze získat nezávisle na státní příslušnosti nebo oprávněnosti či neoprávněnosti pobytu na belgickém území.

Mohu žádat odškodnění od této země, pokud zde žiji a pocházím odsud (tato země je zemí mého bydliště nebo státní příslušnosti), i když byl trestný čin spáchán v jiné zemi EU? Mohu tak učinit místo toho, abych požadoval odškodnění v zemi, kde k trestnému činu došlo? Pokud ano, za jakých podmínek?

Komise pro finanční pomoc obětem úmyslných násilných činů – Oddělení pro terorismus – může přiznat finanční pomoc v případě teroristických útoků spáchaných v zahraničí, jejichž obětmi jsou belgičtí státní příslušníci nebo osoby, které mají v Belgii bydliště. Je nicméně nutné, aby tyto skutečnosti uznala jako teroristický čin belgická federální vláda královským výnosem.

Musím trestný čin oznámit nejdříve policii, abych mohl požadovat odškodnění?

Ne, ale je v zájmu oběti nebo jejích blízkých ohlásit se coby oběť (teroristického útoku) na policii nebo federálním zastupitelství.

Musím počkat na výsledek policejního vyšetřování či trestního řízení, než mohu podat žádost?

Ne.

Musím nejprve požadovat odškodnění od pachatele – pokud byl identifikován?

Ne.

V případě, že pachatel nebyl identifikován nebo nebyl odsouzen, mohu přesto uplatnit nárok na odškodnění? Pokud ano, jaké důkazy musím předložit na podporu své žádosti?

Ano. Finanční pomoc od komise pro oběti terorismu nezávisí na soudním řízení.

Je stanovena lhůta, v níž musím žádost o odškodnění podat?

Žádost o finanční pomoc z důvodu teroristických činů musí být komisi předložena do 3 let od data, kdy vstoupí v platnost Královský výnos uznávající tyto činy jako teroristické.

Na jaké ztráty a výdaje se odškodnění vztahuje?

U přímých obětí může komise zohlednit:

 • dočasnou a trvalou pracovní neschopnost/invaliditu,
 • morální újmu,
 • ztrátu příjmů,
 • estetickou újmu,
 • ztrátu let školní docházky (selhání ve škole),
 • náklady na zdravotní péči,
 • náklady řízení (včetně odškodnění) do výše 6 000 EUR,
 • hmotné náklady (nejvýše: 1 250 EUR).

U nepřímých obětí se berou v potaz příbuzní oběti, jež podlehla úmyslnému násilnému činu, v přímé i nepřímé linii do druhého stupně.

Komise pak může zohlednit:

 • morální újmu,
 • náklady na zdravotní péči pro osoby blízké,
 • náklady na pohřeb (nanejvýš 6 000 EUR/úmrtí),
 • náklady řízení,
 • ztrátu výživného osob blízkých, jež na oběti finančně závisely,
 • ztrátu let školní docházky.

U nepřímých obětí se berou v potaz příbuzní oběti, jež v důsledku úmyslného násilného činu utrpěla vážná zranění, v přímé i nepřímé linii až do druhého stupně.

Komise pak může zohlednit:

 • morální újmu,
 • náklady na zdravotní péči pro osoby blízké,
 • náklady řízení,

Je třeba poznamenat, že v roce 2018 dojde ke změnám postupu pro finanční pomoc obětem terorismu.

Vyplácí se odškodné jednorázově, nebo v měsíčních splátkách?

Finanční pomoc komise se vyplácí jednorázově, jediným převodem, i když je možné, aby oběť dostala zálohu finanční pomoci a poté pomoc samotnou.

Jak by mé vlastní jednání ve vztahu k trestnému činu, můj trestní rejstřík nebo nedostatečná spolupráce během řízení o odškodnění mohly ovlivnit mou šanci na získání odškodnění a/nebo výši částky, kterou dostanu?

Komise může vzít v úvahu chování přímé oběti úmyslného násilného činu v předmětné chvíli i to, že oběť k vlastní újmě přispěla.

Jakým způsobem by mohla má finanční situace ovlivnit mou šanci na získání odškodnění a/nebo jeho výši?

Finanční situace se nezohledňuje,

Existují nějaká další kritéria, která by mohla ovlivnit mou šanci na získání odškodnění a/nebo jeho výši?

Komise pro finanční pomoc obětem úmyslných násilných činů zohlední případné odškodnění poskytnuté pachatelem a účast pojišťoven (zásada subsidiarity).

Jakým způsobem se odškodnění vypočítá?

Jakožto orgán správního soudnictví komise finanční pomoc poskytuje spravedlivě.

Je stanovena minimální/maximální částka, která může být přiznána?

Minimální částka: 500 EUR
Maximální částka zálohy pomoci: 30 000 EUR
Maximální částka hlavní (a celé) pomoci: 125 000 EUR

Očekává se ode mne, že uvedu částku ve formuláři žádosti? Pokud ano, budou mi poskytnuty pokyny ohledně jejího výpočtu nebo ohledně jiných aspektů?

Není to povinné.

Budou z odškodnění vyplaceného daným orgánem nebo subjektem odečteny částky, které obdržím za své ztráty z jiných zdrojů (jako je pojištění prostřednictvím mého zaměstnavatele nebo systému soukromého pojištění)?

Ano, komise jedná na základě zásady subsidiarity. Přihlíží se proto k částkám vyplaceným pojišťovnami (i pachatelem).

Mohu obdržet zálohu na odškodnění? Pokud ano, za jakých podmínek?

Ano, je skutečně možné obdržet zálohu odškodnění pro oběti terorismu. Je možné poskytnout naléhavou pomoc obětem terorismu, jež byly hospitalizovány, a blízkým oběti zesnulé v důsledku teroristického činu.

Naléhavá pomoc nepřesáhne 30 000 EUR.

Mohu získat doplňující nebo dodatečné odškodnění (např. v důsledku změny okolností nebo zhoršování zdraví atd.) po vydání hlavního rozhodnutí?

V případě zhoršení újmy během 10 let následujících po přiznání pomoci lze žádat o dodatečnou finanční pomoc, pokud již oběť nedostala od belgického státu maximální možnou pomoc (125 000 EUR). Oběť bude muset prokázat, že se její újma zhoršila (detailními lékařskými zprávami).

Jaké podpůrné doklady musím ke své žádosti přiložit?

 • Formulář zvláštní žádosti pro oběti terorismu (fr Word (73 Kb) fr, nl Word (66 Kb) nl ou en Word (67 Kb) en);
 • kopii oficiální žaloby + detailní popis událostí;
 • kopii lékařských zpráv popisujících fyzické nebo psychické následky spáchaného činu;
 • kopii dokladů dokazujících vynaložené náklady na zdravotní péči / hmotné náklady / náklady řízení, které nejsou hrazeny pojišťovnami;
 • doklady o ztrátě příjmů;
 • v případě úmrtí kopii úmrtního listu;
 • v případě blízkých oběti, oficiální potvrzení o složení domácnosti vydané matričním úřadem;
 • doklady o nákladech na pohřeb (v případě úmrtí přímé oběti);
 • doklad o selhání ve škole;
 • doklady o účasti pojišťoven.

Je třeba zaplatit nějaké správní nebo jiné poplatky poté, co je žádost podána a zpracovává se?

Ne.

Který orgán rozhoduje o žádostech o odškodnění (ve vnitrostátních věcech)?

KOMISE PRO FINANČNÍ POMOC OBĚTEM ÚMYSLNÝCH NÁSILNÝCH ČINŮ A PŘÍLEŽITOSTNÝM ZÁCHRANÁŘŮM – ODDĚLENÍ PRO TERORISMUS

Kam mám žádost zaslat (ve vnitrostátních věcech)?

Žádosti (s příslušnými formuláři a podpůrnými doklady) lze zaslat e-mailem nebo poštou:

Poštovní adresa:
Commission d'aide financière aux victimes d'actes intentionnels de violence – Division Terrorisme
SPF Justice
Boulevard de Waterloo 1151000 BRUXELLES
E-mail: terrorvictims@just.fgov.be

Musím být přítomen během řízení, a/nebo když se rozhoduje o mé žádosti?

Ne. Žadatel nemá povinnost osobně se účastnit slyšení komise, když se zabývá jeho žádostí.

Jak dlouho to (přibližně) trvá, než obdržím od daného orgánu rozhodnutí o žádosti o odškodnění?

U záloh je rozhodnutí vydáno ve lhůtě 4 až 6 týdnů od podání žádosti, pokud je tato úplná.

U hlavní pomoci se komise bude žádostí zabývat pouze po intervenci pojišťoven a při zohlednění konečných následků, které oběť utrpěla.

Pokud s rozhodnutím orgánu nejsem spokojen, jak ho mohu napadnout?

Proti rozhodnutím komise se nelze odvolat. Je možné pouze podat žalobu na neplatnost u belgické Státní rady.

Kde mohu získat potřebné formuláře a další informace o tom, jak podat žádost?

Commission d'aide financière aux victimes d'actes intentionnels de violence – Division Terrorisme
E-mail: terrorvictims@just.fgov.be

Existuje speciální telefonní linka nebo internetové stránky, které mohu využít?

Commission d'aide financière aux victimes d'actes intentionnels de violence – Division Terrorisme
E-mail: terrorvictims@just.fgov.be
Tel.: +32 2 714 123 124

Mohu si vyžádat při přípravě žádosti právní pomoc (pomoc od právníka)?

Ne.

Existují nějaké organizace na podporu obětí, které mi mohou pomoci požadovat odškodnění?

Existují služby pomoci obětem, které jim mohou být nápomocny při podávání žádosti o ke komisi pro finanční pomoc.

Pomoc obětem spadá pod belgická Společenství a regiony.

Více informací (zejména o službách pověřených poskytováním pomoci) získáte na následujících webových stránkách:

Federace Valonsko-Brusel: http://www.victimes.cfwb.be/

Vlámsko: https://www.slachtofferzorg.be/

Poslední aktualizace: 14/01/2020

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.