Pokud se má o mé žádosti rozhodnout v této zemi

Bulharsko

Obsah zajišťuje
Bulharsko

Za jaký druh trestného činu mohu být odškodněn?

V Bulharské republice můžete od státu obdržet odškodnění za majetkovou újmu, která vám vznikla jako přímý důsledek těchto trestných činů:

 • terorismus; vražda; pokus o vraždu; úmyslná těžká újma na zdraví; zneužívání; znásilnění; obchodování s lidmi,
 • trestné činy spáchané na příkaz nebo na základě rozhodnutí organizované zločinecké skupiny,
 • jiné úmyslné násilné trestné činy, v jejichž bezprostředním důsledku došlo k úmrtí nebo těžkému ublížení na zdraví.

Za jaký druh újmy mohu být odškodněn?

Viz odpověď na první otázku.

Mohu získat odškodnění, pokud jsem příbuzný oběti nebo osoba závislá na oběti, jež zemřela v důsledku trestného činu? Které příbuzné či závislé osoby mohou získat odškodnění?

Pokud oběť zemřela v důsledku trestného činu, vzniká právo na odškodnění dědicům nebo partnerovi (partnerce) / druhovi (družce) oběti.

Mohu získat odškodnění, pokud jsem příbuzný oběti nebo osoba závislá na oběti, jež přežila trestný čin? Které příbuzné či závislé osoby mohou získat odškodnění v takovém případě?

Ne, nemůžete. Dědicové nebo partner (partnerka) / druh (družka) oběti mohou odškodnění dostat pouze v případě, že oběť zemřela v důsledku trestného činu.

Mohu získat odškodnění, pokud nejsem státním příslušníkem některé ze zemí EU?

Odškodnění lze poskytnout i cizím státním příslušníkům v případech, které stanoví mezinárodní dohoda, které je Bulharská republika smluvní stranou.

Mohu žádat odškodnění od této země, pokud zde žiji a pocházím odsud (tato země je zemí mého bydliště nebo státní příslušnosti), i když byl trestný čin spáchán v jiné zemi EU? Mohu tak učinit místo toho, abych požadoval odškodnění v zemi, kde k trestnému činu došlo? Pokud ano, za jakých podmínek?

Ne, nemůžete. Odškodnění vyplácí příslušný orgán členského státu, v němž byl trestný čin spáchán.

Musím trestný čin oznámit nejdříve policii, abych mohl požadovat odškodnění?

Ano. Odškodnění nebude poskytnuto, jestliže oběť neoznámila trestný čin příslušným orgánům, ledaže tak oběť nebyla schopna učinit z oprávněných důvodů.

Musím počkat na výsledek policejního vyšetřování či trestního řízení, než mohu podat žádost?

Ano. Oběti trestných činů mají právo požádat o odškodnění, jakmile je trestní řízení ukončeno pravomocným rozhodnutím soudních orgánů, a to konkrétně:

 • odsouzením v trestním řízení, včetně případů, kdy byla věc projednána v nepřítomnosti žalovaného,
 • dohodou o mimosoudním narovnání,
 • rozhodnutím úřadu státního zástupce nebo příslušného soudu o zastavení trestního řízení, s výjimkou věcí ukončených na základě čl. 24 odst. 1 pododstavců 1, 7, 8a a 9 trestního řádu (Nakazatelno-protsesualen kodeks),
 • rozhodnutím úřadu státního zástupce nebo příslušného soudu o zastavení trestního řízení z toho důvodu, že nebyl identifikován pachatel.

Musím nejprve požadovat odškodnění od pachatele – pokud byl identifikován?

Ačkoli žádný takový požadavek neexistuje, nebude odškodnění poskytnuto, pokud byla oběť odškodněna jinak.

V případě, že pachatel nebyl identifikován nebo nebyl odsouzen, mohu přesto uplatnit nárok na odškodnění? Pokud ano, jaké důkazy musím předložit na podporu své žádosti?

Viz odpověď na otázku: „Musím počkat na výsledek policejního vyšetřování či trestního řízení, než mohu podat žádost?“.

Je stanovena lhůta, v níž musím žádost o odškodnění podat?

Žádost o odškodnění je třeba podat nejdéle do jednoho roku od data, kdy příslušné rozhodnutí soudního orgánu nabude právní moci.

Na jaké ztráty a výdaje se odškodnění vztahuje?

Odškodnění kryje společně a nerozdílně majetkovou újmu, která vznikla v přímém důsledku trestného činu, a to včetně:

 • nákladů na léčbu vyjma nákladů hrazených z rozpočtu Národního fondu zdravotního pojištění,
 • ušlého výdělku,
 • nákladů řízení,
 • ušlých prostředků na obživu,
 • nákladů na pohřeb,
 • jiné majetkové újmy.

Oběti musí předložit příslušné dokumenty prokazující veškerou nárokovanou majetkovou újmu.

Vyplácí se odškodné jednorázově, nebo v měsíčních splátkách?

Oběti trestného činu mají nárok na jednorázovou platbu odškodnění od státu.

Jak by mé vlastní jednání ve vztahu k trestnému činu, můj trestní rejstřík nebo nedostatečná spolupráce během řízení o odškodnění mohly ovlivnit mou šanci na získání odškodnění a/nebo výši částky, kterou dostanu?

Odškodnění se neposkytne v případech, kdy:

 • oběť byla v posledních pěti letech před podáním žádosti o odškodnění odsouzena za trestný čin uvedený v odpovědi na první otázku,
 • trestný čin byl spáchán ve stavu mimořádného citového rozrušení vyvolaného nezákonným činem oběti, který vedl nebo mohl vést k závažným důsledkům pro pachatele nebo jeho příbuzné,
 • při spáchání trestného činu došlo k překročení mezí oprávněné sebeobrany.
 • Jestliže oběť přispěla k výsledku trestného činu, bude snížena částka odškodnění, která by jinak byla splatná.

Jakým způsobem by mohla má finanční situace ovlivnit mou šanci na získání odškodnění a/nebo jeho výši?

Všechny oběti trestných činů mají stejná práva. Finanční situace oběti nemá na podání žádosti o odškodnění ze strany státu žádný vliv.

Existují nějaká další kritéria, která by mohla ovlivnit mou šanci na získání odškodnění a/nebo jeho výši?

Stát poskytne odškodnění u trestných činů, které byly spáchány po 30. červnu 2005 a spadají do kategorií specifikovaných v odpovědi na první otázku.

Jakým způsobem se odškodnění vypočítá?

Oběti musí předložit příslušné dokumenty prokazující veškerou nárokovanou majetkovou újmu.

Je stanovena minimální/maximální částka, která může být přiznána?

Odškodnění splatné ze strany státu představuje peněžní částku, která nesmí překročit 10 000 BGN. Je-li odškodnění přiznáno z titulu výživného pro závislé osoby mladší 18 let, které jsou dědici osoby, jež zemřela v důsledku trestného činu, nesmí odškodnění pro každou závislou osobu překročit 10 000 BGN.

Očekává se ode mne, že uvedu částku ve formuláři žádosti? Pokud ano, budou mi poskytnuty pokyny ohledně jejího výpočtu nebo ohledně jiných aspektů?

Ano. V žádosti o odškodnění musí oběť uvést částku odškodnění a výši nárokované majetkové újmy.

Budou z odškodnění vyplaceného daným orgánem nebo subjektem odečteny částky, které obdržím za své ztráty z jiných zdrojů (jako je pojištění prostřednictvím mého zaměstnavatele nebo systému soukromého pojištění)?

Ano, budou.

Mohu obdržet zálohu na odškodnění? Pokud ano, za jakých podmínek?

Ne, nemůžete.

Mohu získat doplňující nebo dodatečné odškodnění (např. v důsledku změny okolností nebo zhoršování zdraví atd.) po vydání hlavního rozhodnutí?

Ne, nemůžete.

Jaké podpůrné doklady musím ke své žádosti přiložit?

 • kopii rozhodnutí dotyčného soudního orgánu a jeho odůvodnění, pokud došlo k odsouzení,
 • výpis z trestního rejstříku, pokud daná osoba není bulharským státním příslušníkem,
 • kopii dokladu totožnosti,
 • osvědčení o současném bydlišti osoby oprávněné k odškodnění v Bulharsku,
 • doklad o právním zastoupení, poručnictví nebo opatrovnictví,
 • potvrzení o dědickém vztahu, je-li osobou s nárokem na odškodnění dítě, rodič nebo manžel/manželka oběti, který(á) zemřel(a) v důsledku trestného činu,
 • ověřené kopie dokumentů dokládajících výdaje, například náklady na léčbu (vyjma nákladů hrazených Národním fondem zdravotního pojištění), náklady na pohřeb atd.,
 • doklad osvědčující výdělek oběti z pracovního poměru nebo rovnocenného pracovního vztahu za období šesti měsíců před datem trestného činu,
 • soudní prohlášení o nákladech vzniklých v souvislosti se soudním řízením,
 • doklady prokazující jinou majetkovou újmu,
 • prohlášení, že oběť nebyla jiným způsobem odškodněna za majetkovou újmu, kterou utrpěla v důsledku trestného činu.

Je třeba zaplatit nějaké správní nebo jiné poplatky poté, co je žádost podána a zpracovává se?

Ne, není.

Který orgán rozhoduje o žádostech o odškodnění (ve vnitrostátních věcech)?

Národní rada pro pomoc a odškodnění obětem trestných činů při Ministerstvu spravedlnosti Bulharské republiky.

Kam mám žádost zaslat (ve vnitrostátních věcech)?

MINISTERSTVO SPRAVEDLNOSTI BULHARSKÉ REPUBLIKY

Národní rada pro pomoc a odškodnění obětem trestných činů

Adresa: Slavyanska 1, 1040 Sofie, Bulharská republika

Webové stránky: https://www.compensation.bg

Musím být přítomen během řízení, a/nebo když se rozhoduje o mé žádosti?

Ne.

Jak dlouho to (přibližně) trvá, než obdržím od daného orgánu rozhodnutí o žádosti o odškodnění?

Žádost o odškodnění je posouzena do jednoho měsíce od data, kdy ji orgán obdrží. V případě potřeby může být tato lhůta prodloužena až o tři měsíce.

Pokud s rozhodnutím orgánu nejsem spokojen, jak ho mohu napadnout?

Proti rozhodnutím Národní rady pro pomoc a odškodnění obětem trestných činů nelze podat opravný prostředek.

Kde mohu získat potřebné formuláře a další informace o tom, jak podat žádost?

Standardní formulář žádosti o odškodnění je k dispozici u Národní rady pro pomoc a odškodnění obětem trestných činů, v úřadech správy oblastí, u vyšetřovatelů a organizací na podporu obětí trestných činů. Formulář žádosti o odškodnění v elektronické podobě je k dispozici na webových stránkách Národní rady: https://www.compensation.bg.

Existuje speciální telefonní linka nebo internetové stránky, které mohu využít?

Viz webové stránky Národní rady pro pomoc a odškodnění obětem trestných činů: https://www.compensation.bg.

Mohu si vyžádat při přípravě žádosti právní pomoc (pomoc od právníka)?

Organizace na podporu obětí poskytují obětem trestné činnosti praktickou pomoc včetně pomoci při přípravě žádosti o odškodnění.

Existují nějaké organizace na podporu obětí, které mi mohou pomoci požadovat odškodnění?

Ano, existují. Bulharské sdružení organizací na podporu obětí.

Tel. +359 29819300

Poslední aktualizace: 25/07/2022

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.