Pokud se má o mé žádosti rozhodnout v této zemi

Kypr

Obsah zajišťuje
Kypr

Za jaký druh trestného činu mohu být odškodněn?

Odškodnění můžete získat za určité úmyslné trestné činy zahrnující použití násilí, které byly spáchány v regionech ovládaných Kyperskou republikou a jsou uvedeny ve vnitrostátních právních předpisech (např. těžké ublížení na zdraví, úkladná vražda).

Za jaký druh újmy mohu být odškodněn?

Odškodnění můžete získat za vážná zranění nebo vážné zdravotní problémy, které na základě lékařského posudku vyžadují hospitalizaci a pracovní neschopnost po dobu alespoň osmi dní.

Mohu získat odškodnění, pokud jsem příbuzný oběti nebo osoba závislá na oběti, jež zemřela v důsledku trestného činu? Které příbuzné nebo závislé osoby mohou získat odškodnění?

Ano, můžete získat odškodnění, pokud jste osoba závislá na oběti, jež zemřela v důsledku trestného činu, tj. manžel a/nebo děti oběti.

Mohu získat odškodnění, pokud jsem příbuzný oběti nebo osoba závislá na oběti, jež přežila trestný čin? Které příbuzné či závislé osoby mohou získat odškodnění v takovém případě?

Ne, pokud jste příbuzný oběti nebo osoba závislá na oběti, jež přežila trestný čin, nemůžete odškodnění získat.

Mohu získat odškodnění, pokud nejsem státním příslušníkem některé ze zemí EU?

Ano, můžete získat odškodnění, pokud nejste státním příslušníkem EU, za předpokladu, že jste státním příslušníkem členského státu Rady Evropy a máte trvalé bydliště v Kyperské republice nebo jste státním příslušníkem státu, který je stranou Evropské úmluvy o odškodňování obětí násilných trestných čin.

Mohu žádat odškodnění od této země, pokud zde žiji a pocházím odsud (tato země je zemí mého bydliště nebo státní příslušnosti), i když byl trestný čin spáchán v jiné zemi EU? Mohu tak učinit místo toho, abych požadoval odškodnění v zemi, kde k trestnému činu došlo? Pokud ano, za jakých podmínek?

Ne, od této země nemůžete žádat odškodnění, pokud zde žijete nebo odsud pocházíte, ale trestný čin byl spáchán v jiné zemi EU. Odškodnění se přiznává pouze za trestné činy spáchané v regionech ovládaných Kyperskou republikou.

Musím trestný čin oznámit nejdříve policii, abych mohl požadovat odškodnění?

Ano, trestný čin musíte policii oznámit do pěti dní ode dne, kdy byl trestný čin spáchán, nebo pokud to není v uvedené lhůtě přiměřeně proveditelné, ve lhůtě pěti dní od okamžiku, kdy je přiměřeně proveditelné trestný čin oznámit.

Musím počkat na výsledek policejního vyšetřování či trestního řízení, než mohu podat žádost?

Ne, žádost o odškodnění musíte podat do dvou let od spáchání trestného činu bez ohledu na to, zda probíhá policejní vyšetřování a/nebo trestní řízení.

Musím nejprve požadovat odškodnění od pachatele – pokud byl identifikován?

Ano, než podáte žádost o odškodnění, je nezbytné nejprve požadovat odškodnění od pachatele, pokud byl identifikován. Žádost o odškodnění však musíte podat do dvou let od okamžiku spáchání trestného činu bez ohledu na to, zda proti pachateli stále probíhá řízení.

V případě, že pachatel nebyl identifikován nebo nebyl odsouzen, mohu přesto uplatnit nárok na odškodnění? Pokud ano, jaké důkazy musím předložit na podporu své žádosti?

Ano, nárok na odškodnění budete mít, přestože pachatel nebyl identifikován nebo odsouzen. Musíte předložit policejní protokol týkající se případu, který prokazuje, že pachatel nebyl identifikován.

Je stanovena lhůta, v níž musím žádost o odškodnění podat?

Ano, lhůta pro podání žádosti o odškodnění činí dva roky ode dne spáchání trestného činu.

Na jaké ztráty a výdaje se odškodnění vztahuje?

a) U obětí trestného činu:

– na majetkovou (jinou než psychickou) újmu:

 • náklady na zdravotní péči týkající se zranění (lékařské ošetření – ambulantní a nemocniční péči, rekonvalescenci)

Bezplatná zdravotní péče je poskytována veřejnými zdravotnickými institucemi a službami až do výše 1 709 EUR.

 • dodatečné potřeby nebo náklady vzniklé v důsledku zranění (tj. péči a pomoc, dočasnou a trvalou péči, dlouhodobou rehabilitaci, úpravu bydlení, zvláštní pomůcky atd.)

Zahrnuto ve výše uvedené částce.

 • zranění s trvalými následky (např. invalidita a další trvalá postižení)

V případě trvalé pracovní neschopnosti se poskytuje invalidní důchod. Jeho výše odpovídá procentuálnímu omezení pracovní schopnosti vynásobenému plným základním důchodem přiznávaným podle zákona o sociálním pojištění.

 • ušlý zisk během lékařské péče a po ní (zahrnuje ušlý zisk a ztrátu schopnosti vydělávat či snížení prostředků na obživu atd.)

V případě dočasné pracovní neschopnosti se až na dobu šesti měsíců poskytují peněžité dávky v nemoci. Jejich výše odpovídá plné základní peněžité dávce v nemoci vyplácené podle zákona o sociálním pojištění.

 • ztrátu příležitostí

Nepoužije se.

 • náklady spojené se soudním řízením týkajícím se události, která vedla k vzniku předmětné škody, jako jsou právní poplatky, soudní výlohy

Nepoužije se.

 • odškodnění ukradeného či poškozeného osobního majetku

Nepoužije se.

 • jiné

Nepoužije se.

– na psychickou (morální) újmu:

 • bolest a utrpení oběti

Nepoužije se.

b) U oprávněných osob nebo příbuzných oběti:

– na majetkovou (jinou než psychickou) újmu:

 • náklady na pohřeb

Poskytuje se příspěvek na pohřeb. Jeho výše odpovídá příspěvku na pohřeb vyplácenému podle zákona o sociálním pojištění.

 • náklady na zdravotní péči (např. terapii pro rodinného příslušníka, ambulantní a nemocniční péči, rehabilitaci)

Nepoužije se.

 • ztrátu prostředků na obživu či ztrátu příležitostí

Poskytuje se pozůstalostní důchod nebo sirotčí příspěvek. Jejich výše odpovídá plnému základnímu důchodu nebo příspěvku vyplácenému podle zákona o sociálním pojištění.

– na psychickou újmu:

 • bolest a utrpení příbuzných nebo oprávněných osob / odškodnění přeživších, pokud oběť zemřela

Nepoužije se.

Vyplácí se odškodné jednorázově, nebo v měsíčních splátkách?

Odškodnění se vyplácí jednorázově, ale invalidní důchod, pozůstalostní důchod a sirotčí příspěvek se vyplácejí měsíčně.

Jak by mé vlastní jednání ve vztahu k trestnému činu, můj trestní rejstřík nebo nedostatečná spolupráce během řízení o odškodnění mohly ovlivnit mou šanci na získání odškodnění a/nebo výši částky, kterou dostanu?

Odškodnění nebude vyplaceno, pokud se stanete obětí svého vlastního trestného činu, jste zapojeni do organizovaného zločinu nebo jste členem organizace, která je zapojena do násilných trestných činů, i když násilný trestný čin, jehož jste se stali obětí, není relevantní nebo jste se jej neúčastnili.

Jakým způsobem by mohla má finanční situace ovlivnit mou šanci na získání odškodnění a/nebo jeho výši?

Vaše finanční situace neovlivní vaši šanci na získání odškodnění.

Existují nějaká další kritéria, která by mohla ovlivnit mou šanci na získání odškodnění a/nebo jeho výši?

Pokud nebudete plně spolupracovat nebo odmítnete plně spolupracovat s policí nebo jiným příslušným orgánem.

Jakým způsobem se odškodnění vypočítá?

Odškodnění se vypočítá způsobem zmíněným ve výše uvedené otázce: Na jaké ztráty a výdaje se odškodnění vztahuje?

Je stanovena minimální a/nebo maximální částka, která může být přiznána?

Není stanovena žádná minimální částka odškodnění. Maximální výše, která může být přiznána, je zmíněna ve výše uvedené otázce: „Na jaké ztráty a výdaje se odškodnění vztahuje?“

Očekává se ode mne, že uvedu částku ve formuláři žádosti? Pokud ano, budou mi poskytnuty pokyny ohledně jejího výpočtu nebo ohledně jiných aspektů?

Ne, to není nezbytné.

Budou z odškodnění vyplaceného daným orgánem nebo subjektem odečteny částky, které obdržím za své ztráty z jiných zdrojů (jako je pojištění prostřednictvím mého zaměstnavatele nebo systému soukromého pojištění)?

Ano, jakékoli odškodnění obdržené z jiných zdrojů bude odečteno.

Mohu obdržet zálohu na odškodnění? Pokud ano, za jakých podmínek?

Ne, nemůžete.

Mohu získat doplňující nebo dodatečné odškodnění (např. v důsledku změny okolností nebo zhoršování zdraví atd.) po vydání hlavního rozhodnutí?

Ne, nemůžete.

Jaké podpůrné doklady musím ke své žádosti přiložit?

Společně s žádostí o odškodnění musíte předložit policejní protokol a lékařské osvědčení. Můžete být požádáni, abyste předložili všechny níže uvedené dokumenty nebo kterýkoli z nich:

 • plnou moc / doklad o oprávnění nebo o vztahu s obětí,
 • úmrtní list oběti,
 • kopii policejního protokolu,
 • kopii rozsudku / soudního rozhodnutí,
 • lékařské zprávy a osvědčení,
 • nemocniční účty,
 • účty za jiné výdaje (péče, pohřeb),
 • příjem (mzda, platby v rámci sociálního zabezpečení / pomoci),
 • potvrzení o přijetí (nepřijetí) příslušných peněžitých částek z jiných zdrojů (pojištění zaměstnavatele, soukromé pojištění),
 • výpis z rejstříku trestů,
 • jakékoli jiné podpůrné doklady související s vaším případem.

Je třeba zaplatit nějaké správní nebo jiné poplatky poté, co je žádost podána a zpracovává se?

Ne.

Který orgán rozhoduje o žádostech o odškodnění (ve vnitrostátních věcech)?

Ředitel Služeb sociálního pojištění.

Kam mám žádost zaslat (ve vnitrostátních věcech)?

Svou žádost můžete podat osobně nebo zaslat poštou na tuto adresu: Social Insurance Services, 7 Lord Byron Ave., 1465, Nicosia, Kypr.

Musím být přítomen během řízení, a/nebo když se rozhoduje o mé žádosti?

Ne, to není nezbytné.

Jak dlouho to (přibližně) trvá, než obdržím od daného orgánu rozhodnutí o žádosti o odškodnění?

Trvá to šest měsíců od data, kdy jsou k dispozici veškeré informace pro přijetí rozhodnutí.

Pokud s rozhodnutím orgánu nejsem spokojen, jak ho mohu napadnout?

Rozhodnutí můžete napadnout podáním žaloby ke správnímu soudu, a to do 75 dní od rozhodnutí.

Kde mohu získat potřebné formuláře a další informace o tom, jak podat žádost?

Formuláře žádosti a informace o odškodnění (v řečtině a angličtině) můžete získat v kancelářích Služeb sociálního pojištění nebo na internetových stránkách Služeb sociálního pojištění.

Existuje speciální telefonní linka nebo internetové stránky, které mohu využít?

Neexistuje žádná speciální telefonní linka ani internetové stránky pro odškodnění. Informace můžete získat, pokud kontaktujete přímo Služby sociálního pojištění.

Mohu si vyžádat při přípravě žádosti právní pomoc (pomoc od právníka)?

Můžete požádat o právní pomoc v souvislosti s řízením ve vašem případě. Neexistuje žádná právní pomoc pro přípravu žádostí o odškodnění, které se předkládají tomuto orgánu.

Existují nějaké organizace na podporu obětí, které mi mohou pomoci požadovat odškodnění?

Můžete získat informace a požádat o odškodnění, pokud kontaktujete přímo Služby sociálního pojištění.

Poslední aktualizace: 31/10/2019

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.